Ở Đức nên biết

Cuộc sống “bất tiện” ở Đức Cũng sắp tròn một tháng mình sang Đức học rồi và mình thấy sống ở đây có rất chi là nhiều “bất tiện”. Để mình...

Tìm hiểu về luật cư trú ở Đức Luật nhập cư của Đức gồm có 15 phần và trong từng phần, có một số luật được sửa đổi cũng như có vài luật...