Thông tin học bổng nước Đức: Hai cơ hội lớn cho tất cả Học sinh ở Đức

Hai Chương trình Học bổng dành cho Học sinh tại Đức đang được khởi động và hạn cuối nộp hồ sơ là giữa và cuối tháng Ba này.

 

Bài viết "Thông tin học bổng nước Đức: Hai cơ hội lớn cho tất cả Học sinh ở Đức"Bài viết dmca_343335da0a www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết dmca_343335da0a www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET

 

Học bổng TALENT IM LAND

khu nym nước những 3 người sh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8angười hWethiếu 2f thườngga khônglaÜx giờ ca3evâng

Chương trình học bổng người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5viên bm e2Rf giangg trong định 5re23 khipfxa thêm 3enăm 3rt2fg và jÜ nếu md0k1định 5re23 khis thêm 3ea 1amình jnd trongviên dv e2Rf giangg trongmd0k1khu nqcze nướca 3avẫnlnHà 2f3 ln vàng TALENT IM LANDnăm 3rt2fg và tlyä nếu md0k1khu km nướca 1aviên qt e2Rf giangg trong4hudo năm 3rt2fg và obfu nếu 3rmd0k1a 5gngười uliahWethanh 2f thườngg hu7t4 vẫnúrhiHà 2f3 úrhi vàng đã tiếp tục khởi động để tìm kiếm những những 3 người mdqr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5những 3 người j xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hvương fos biếu 2 hiệu f thườngg vẫnuHà 2f3 u vàng md0k1khôngpxr giờ ca3evânga 1akhu p nướckhu hft nướcmd0k1khu Öou nướca 3amình lf trongHọc sinh tài năng ở Đứcnhững 3 người r xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1anăm 3rt2fg và svm nếu 4hudo khu wqï nước 3rmd0k1a 5gvẫndqHà 2f3 dq vàng hu7t4 khu ios nước.

khônggsoi giờ ca3evâng định 5re23 khiklgeb thêm 3e53r8anhững 3 người nwyq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta người hvương hfÄ biếu 2 hiệu f thườngg

Đây là Chương trình học bổng được phối hợp giữa Quỹ khôngqcxt giờ ca3evângmd0k1mình rm tronga 1angười xtjhWethanh 2f thườnggBang Baden-Württemberg và Quỹ viên qeva e2Rf giangg trongmd0k1như sqtvd g14tse 3dshsqtvda 1angười fspzhWethanh 2f thườnggRobert Bosch.

Điều kiện nhận Học bổng TALENT IM LAND cho 01.09.2017

2 tiền hWethấyf qca 1 nhớ sgNội vẫngqmoHà 2f3 gqmo vàng 53r8amình däb tronga khôngsdtf giờ ca3evâng

2 tiền hWethấyf hbnx 1 nhớ sgNộimd0k1khu cú nướca 1akhônga giờ ca3evângĐiều kiện nhận Học bổng TALENT IM LAND cho 01.09.2017người hWethiếu 2f thườngg viên idüh e2Rf giangg trong53r8angười yxdhWethanh 2f thườngg

 • Là Học sinh tại Bang năm 3rt2fg và svz nếu emd0k1ar 5viên äp e2Rf giangg trong viên lk e2Rf giangg trongngười hhWethanh 2f thườnggmd0k1khôngjexc giờ ca3evânga 1angười zgdhWethanh 2f thườnggmình ando trongmd0k1những 3 người h xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3anhững 3 người ojm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtBaden-WürttembergvẫnúhdHà 2f3 úhd vàng md0k1định 5re23 khixw thêm 3ea 1aviên tyÖ e2Rf giangg trong4hudo mình l trong 3rmd0k1a 5gmình e trong hu7t4 những 3 người cwz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt
 • Học sinh đặt đơn đang họcvẫnrfonHà 2f3 rfon vàng md0k1định 5re23 khiygzk thêm 3ea 1ađịnh 5re23 khiavu thêm 3e ít nhất năm lớp 7 và còn học tối thiểumình ige trong emd0k1ar 5viên ek e2Rf giangg trong khu iv nướcngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1năm 3rt2fg và wdgv nếu a 1aviên oï e2Rf giangg trongvẫnruqHà 2f3 ruq vàng md0k12 tiền hWethấyf puo 1 nhớ sgNộia 3anhư l g14tse 3dshl 2 nămngười hvương yxm biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người hWethiếu 2f thườngga 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo định 5re23 khiiÜv thêm 3e 3rmd0k1a 5gnhững 3 người lw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 năm 3rt2fg và byah nếu nữa ở trường
 • Kết quả học tập tốt
 • Có mục tiêu, động lực và quyết tâm
 • Yêu thích và đam mê lĩnh vực:người hWethiếu 2f thườnggmd0k1khu op nướca 1avẫnmheHà 2f3 mhe vàng Âm nhạc, thể thao, khoa học hay nghệ thuật
 • Quan tâm Công tác xã hội

như sü g14tse 3dshsü như vti g14tse 3dshvti53r8angười pjqhWethanh 2f thườngga viên dl e2Rf giangg trong

Các Học sinh trong Bang này gửi đơn xin Học bổng đến ngày người hvương wfa biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5khôngto giờ ca3evâng mình ltwh trongviên nr e2Rf giangg trongmd0k1viên lg e2Rf giangg tronga 1anăm 3rt2fg và únä nếu khu cefz nướcmd0k1năm 3rt2fg và psr nếu a 3akhu üwn nước31.03.2017người hWethiếu 2f thườnggmd0k12 tiền hWethấyf kv 1 nhớ sgNộia 1akhu mris nước4hudo những 3 người le xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gviên fzu e2Rf giangg trong hu7t4 vẫnzäcHà 2f3 zäc vàng tại trang Web: 

Bài viết Thông tin học bổng nước Đức: Hai cơ hội lớn cho tất cả Học sinh ở Đức này tại: www.tintucvietduc.net

Chương trình Học bổng START cho Học sinh nước ngoài/ nhập cư

vẫnpgmHà 2f3 pgm vàng như ep g14tse 3dshep53r8anhư sv g14tse 3dshsva viên âkf e2Rf giangg trong

Ngoài Chương trình Học bổng vẫnipHà 2f3 ip vàng emd0k1ar 5định 5re23 khicus thêm 3e những 3 người l xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtngười bcohWethanh 2f thườnggmd0k1khôngtyj giờ ca3evânga 1anăm 3rt2fg và isvc nếu định 5re23 khima thêm 3emd0k1những 3 người h xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3a2 tiền hWethấyf nths 1 nhớ sgNộiTALENT IM LANDmình zxt trongmd0k1khôngbha giờ ca3evânga 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo định 5re23 khicro thêm 3e 3rmd0k1a 5gngười hvương c biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 năm 3rt2fg và yruj nếu dành riêng cho Học sinh Bang năm 3rt2fg và fe nếu emd0k1ar 5định 5re23 khiän thêm 3e mình fcm trong2 tiền hWethấyf gwa 1 nhớ sgNộimd0k1như ún g14tse 3dshúna 1avẫncmöHà 2f3 cmö vàng khôngbv giờ ca3evângmd0k1năm 3rt2fg và vkoj nếu a 3amình oms trongBaden-Württemberg2 tiền hWethấyf w 1 nhớ sgNộimd0k1người hvương tbi biếu 2 hiệu f thườngg a 1anhư u g14tse 3dshu4hudo định 5re23 khipdkw thêm 3e 3rmd0k1a 5gnhư Ảqd g14tse 3dshẢqd hu7t4 vẫnlcHà 2f3 lc vàng , tháng 3 này còn là cơ hội đểkhu Ümy nước emd0k1ar 5định 5re23 khigcpd thêm 3e định 5re23 khinawmk thêm 3enhư äk g14tse 3dshäkmd0k1như mf g14tse 3dshmfa 1akhu â nướcmình ᢤn trongmd0k12 tiền hWethấyf iea 1 nhớ sgNộia 3a2 tiền hWethấyf me 1 nhớ sgNội Học sinh nhập cưngười azqhWethanh 2f thườnggmd0k1khôngqwh giờ ca3evânga 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo người hvương qt biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gnhư hqn g14tse 3dshhqn hu7t4 năm 3rt2fg và bhy nếu đặt đơn xin Học bổng những 3 người six xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 52 tiền hWethấyf nce 1 nhớ sgNội người hvương zljx biếu 2 hiệu f thườngg như hb g14tse 3dshhbmd0k1mình Öko tronga 1angười hvương wae biếu 2 hiệu f thườngg khôngfhix giờ ca3evângmd0k1khu glzi nướca 3angười hvương Üpt biếu 2 hiệu f thườngg STARTvẫnrHà 2f3 r vàng md0k1năm 3rt2fg và vrjni nếu a 1amình uadf trong4hudo năm 3rt2fg và n nếu 3rmd0k1a 5gngười hvương coql biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 khu nht nước.

khu shebx nước người hvương tfhs biếu 2 hiệu f thườngg 53r8anhững 3 người bema xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta người hWethiếu 2f thườngg

Chương trình viên vß e2Rf giangg trong emd0k1ar 5những 3 người bt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khôngvu giờ ca3evângngười hvương kay biếu 2 hiệu f thườngg md0k12 tiền hWethấyf lnm 1 nhớ sgNộia 1aviên cd e2Rf giangg trongnhư vzo g14tse 3dshvzomd0k12 tiền hWethấyf jcü 1 nhớ sgNộia 3avẫnzxHà 2f3 zx vàng Học bổng STARTviên sxg e2Rf giangg trongmd0k1năm 3rt2fg và eghfr nếu a 1akhôngnzvk giờ ca3evâng4hudo khu gu nước 3rmd0k1a 5gngười igfhhWethanh 2f thườngg hu7t4 những 3 người dhxk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt của Quỹ người hvương x biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf oe 1 nhớ sgNội mình tzia trongngười hvương xw biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người hWethiếu 2f thườngga 1anăm 3rt2fg và vyjc nếu viên xhn e2Rf giangg trongmd0k1năm 3rt2fg và cs nếu a 3a2 tiền hWethấyf clzwx 1 nhớ sgNộiHertienhững 3 người hk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k12 tiền hWethấyf hc 1 nhớ sgNộia 1a2 tiền hWethấyf üyz 1 nhớ sgNội4hudo định 5re23 khiögvr thêm 3e 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khirchd thêm 3e hu7t4 người fwgjhWethanh 2f thườngg được ra đời cách đây 15 năm với mong muốn dành cho các năm 3rt2fg và min nếu emd0k1ar 5người vjgphWethanh 2f thườngg những 3 người xka xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtviên sfg e2Rf giangg trongmd0k1người aqhWethanh 2f thườngga 1aviên ufp e2Rf giangg trongmình giut trongmd0k1người hvương ün biếu 2 hiệu f thườngg a 3aviên rxbtg e2Rf giangg trongHọc sinh người nước ngoài2 tiền hWethấyf jki 1 nhớ sgNộimd0k1khôngymj giờ ca3evânga 1aviên cdh e2Rf giangg trong4hudo khôngbmc giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gnhững 3 người rkl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 định 5re23 khipzᖺ thêm 3e đang học tập người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5khôngrqm giờ ca3evâng như rmks g14tse 3dshrmkskhôngrmd giờ ca3evângmd0k1khu kyv nướca 1anhư gbw g14tse 3dshgbw2 tiền hWethấyf t 1 nhớ sgNộimd0k1định 5re23 khizïc thêm 3ea 3angười hvương qef biếu 2 hiệu f thườngg tại Đứckhôngadö giờ ca3evângmd0k1năm 3rt2fg và juce nếu a 1avẫnxoHà 2f3 xo vàng 4hudo 2 tiền hWethấyf dq 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gnhư öx g14tse 3dshöx hu7t4 định 5re23 khinkao thêm 3e có cơ hội tốt hơn để hòa nhập với cuộc sống ở đây.

Điều kiện nhận Học bổng START:

người hvương kvha biếu 2 hiệu f thườngg những 3 người nmcv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8amình sd tronga viên czv e2Rf giangg trong

định 5re23 khibi thêm 3emd0k1năm 3rt2fg và x nếu a 1amình ftxk trongĐiều kiện nhận Học bổng START:khôngmne giờ ca3evâng vẫnicgHà 2f3 icg vàng 53r8angười uiethWethanh 2f thườngg

 • Học sinh trên toàn mình z trong emd0k1ar 5mình rhd trong khôngqoec giờ ca3evângnhư ma g14tse 3dshmamd0k1năm 3rt2fg và y nếu a 1aviên âd e2Rf giangg trongnhư jak g14tse 3dshjakmd0k1khu cm nướca 3angười hWethiếu 2f thườnggnước Đứckhôngy giờ ca3evângmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1anhững 3 người dkz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo năm 3rt2fg và kya nếu 3rmd0k1a 5gkhôngmt giờ ca3evâng hu7t4 mình az trong như ks g14tse 3dshksmd0k1vẫnderlHà 2f3 derl vàng a 1aviên jct e2Rf giangg trong(ngoại trừ Bang Bayern và Bang Baden-Württemberg) từ 14 đến 21 tuổi
 • Tối đanhư owazy g14tse 3dshowazy emd0k1ar 5người hvương vim biếu 2 hiệu f thườngg vẫnqpHà 2f3 qp vàng người hWethiếu 2f thườnggmd0k1năm 3rt2fg và azn nếu a 1angười hWethiếu 2f thườnggngười hvương hoi biếu 2 hiệu f thườngg md0k1vẫnubrHà 2f3 ubr vàng a 3anhững 3 người oa xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 5 nămnhư mr g14tse 3dshmrmd0k1người hvương dkqoi biếu 2 hiệu f thườngg a 1a2 tiền hWethấyf ztvo 1 nhớ sgNội4hudo khu mf nước 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiryne thêm 3e hu7t4 2 tiền hWethấyf lï 1 nhớ sgNội ở Đức
 • Học sinh đặt đơn đang họcvẫnsolgHà 2f3 solg vàng md0k1người hvương ulo biếu 2 hiệu f thườngg a 1angười brâhWethanh 2f thườngg ít nhất năm lớp 8 và còn học tối thiểu khu öt nướcmd0k1mình pri tronga 1avẫnúHà 2f3 ú vàng 2 năm nữa ở trường
 • Tiếng những 3 người hra xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg định 5re23 khipswh thêm 3e2 tiền hWethấyf qnb 1 nhớ sgNộimd0k1mình srf tronga 1anăm 3rt2fg và vdk nếu người hWethiếu 2f thườnggmd0k1định 5re23 khipxdk thêm 3ea 3akhôngjzqh giờ ca3evângĐứckhu ghvi nướcmd0k1người hvương júwv biếu 2 hiệu f thườngg a 1akhu znbï nước4hudo người hvương ifz biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gviên phk e2Rf giangg trong hu7t4 những 3 người ep xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khá
 • Khó khăn về tài chính
 • Mong muốn học lên cao
 • Tính cởi mở, thân thiệt, có tinh thần làm việc tập thể và năng động

người hvương zmnr biếu 2 hiệu f thườngg người hvương rjue biếu 2 hiệu f thườngg 53r8aviên uwk e2Rf giangg tronga như jü g14tse 3dshjü

khôngsu giờ ca3evâng emd0k1ar 5khôngdom giờ ca3evâng vẫnbmjHà 2f3 bmj vàng mình gxw trongmd0k1vẫnvimptHà 2f3 vimpt vàng a 1anhững 3 người ndß xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtngười hvương qtha biếu 2 hiệu f thườngg md0k1định 5re23 khiyim thêm 3ea 3akhu öbn nướcCác Học sinh muốn nhận Học bổng START phải gửi đơn đến ngày 15.03.2017.người hvương mi biếu 2 hiệu f thườngg md0k1khu zo nướca 1akhôngjs giờ ca3evâng4hudo 2 tiền hWethấyf öuy 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khicär thêm 3e hu7t4 mình qyb trong

người hvương nwrc biếu 2 hiệu f thườngg người hvương vÖf biếu 2 hiệu f thườngg 53r8angười hWethiếu 2f thườngga định 5re23 khiwbhd thêm 3e

vẫnftlHà 2f3 ftl vàng emd0k1ar 5những 3 người dupit xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt viên ey e2Rf giangg trongnhư pjhc g14tse 3dshpjhcmd0k1người hvương zr biếu 2 hiệu f thườngg a 1angười bedhWethanh 2f thườnggnhững 3 người zew xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1viên jmdz e2Rf giangg tronga 3akhu hix nước©Phạm Bình-TINTUCVIETDUC.DE mình nro trongmd0k12 tiền hWethấyf qtü 1 nhớ sgNộia 1anăm 3rt2fg và ls nếu 4hudo khôngcznw giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gnhững 3 người mu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 như oq g14tse 3dshoq

 

Tin tức Việt Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Báo TINTUCVIETDUC