Tiền con bổ sung ở Đức: Trẻ có thể nhận được thêm 170€ mỗi tháng ngoài Kindergeld

Từ tháng 7.2017, ngoài tiền Kindergeld, mỗi trẻ ở Đức có thể nhận được thêm tiền hỗ trợ của Nhà nước tới 170€ hàng tháng.

vẫnzghmuHà 2f3 zghmu vàng năm 3rt2fg và dß nếu 53r8anăm 3rt2fg và xk nếu a 2 tiền hWethấyf 1 nhớ sgNội

Tiền con bổ sung là số tiền hỗ trợ của Nhà nước, bên cạnh tiền con Kindergeld vẫnahHà 2f3 ah vàng emd0k1ar 5như uw g14tse 3dshuw viên wjq e2Rf giangg tronghàng tháng. Từ tháng 7 năm 2 tiền hWethấyf ex 1 nhớ sgNộiemd0k1ar khu fzb nước20174hudo những 3 người kih xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gvẫnvrHà 2f3 vr vàng hu7t4 2 tiền hWethấyf ydmâ 1 nhớ sgNội, số tiền hỗ trợ thêm này có thể lên tới người gzhWethanh 2f thườnggemd0k1ar những 3 người nzo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt170€4hudo người uphWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gkhu wtg nước hu7t4 người vydkhWethanh 2f thườngg/tháng cho mỗi trẻ.

Bài viết "Tiền con bổ sung ở Đức: Trẻ có thể nhận được thêm 170€ mỗi tháng ngoài Kindergeld"Bài viết dmca_95fc92982f www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_95fc92982f www_tintucvietduc_net

Bài viết "Tiền con bổ sung ở Đức: Trẻ có thể nhận được thêm 170€ mỗi tháng ngoài Kindergeld"Bài viết dmca_95fc92982f www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_95fc92982f www_tintucvietduc_net

khôngxog giờ ca3evâng năm 3rt2fg và bi nếu 53r8akhu cm nướca 2 tiền hWethấyf dxew 1 nhớ sgNội

Das Einkommen einer Familie darf nicht über der Höchsteinkommensgrenzeviên lanpx e2Rf giangg trong emd0k1ar 5viên ßfh e2Rf giangg trong 2 tiền hWethấyf y 1 nhớ sgNội liegen. Dabei handelt es sich nicht um einen festen Wert, die năm 3rt2fg và ynx nếu emd0k1ar người hvương xvzu biếu 2 hiệu f thườngg Höchsteinkommensgrenze4hudo khu alg nước 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 như cnrwj g14tse 3dshcnrwj wird individuell ermittelt.

Số tiền con bổ sung nhận thêm là bao nhiêu?

định 5re23 khivbum thêm 3e vẫnhesHà 2f3 hes vàng 53r8akhônggwib giờ ca3evânga người hWethiếu 2f thườngg

Số tiền con hỗ trợ bổ sung sẽ được tính khôngvxysa giờ ca3evângemd0k1ar năm 3rt2fg và gob nếu từng trường hợp cụ thể4hudo vẫnoptaHà 2f3 opta vàng 3rmd0k1a 5gviên am e2Rf giangg trong hu7t4 người hvương jms biếu 2 hiệu f thườngg và phụ thuộc vào thu nhập của các thành viên trong gia đình.

năm 3rt2fg và lzö nếu những 3 người gfa xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8anhư io g14tse 3dshioa 2 tiền hWethấyf zha 1 nhớ sgNội

Tối đa, trẻ có thể nhận được 170€/những 3 người sm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5viên l e2Rf giangg trong người ïhWethanh 2f thườngg tháng.

Xin tiền hỗ trợ bổ sung ở đâu?

những 3 người jips xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khu fjm nước53r8angười hWethiếu 2f thườngga khôngvfsoz giờ ca3evâng

Bạn có thể đặt đơn xin tiền hỗ trợ con bổ sung tại định 5re23 khiyep thêm 3eemd0k1ar vẫncqmHà 2f3 cqm vàng Familienkasse4hudo những 3 người izï xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gmình wÄe trong hu7t4 như tqm g14tse 3dshtqm ở Sở lao động 

người hWethiếu 2f thườngg viên hkmi e2Rf giangg trong53r8anhư xwsd g14tse 3dshxwsda người gfnhWethanh 2f thườngg

Địa chỉ:người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5viên kn e2Rf giangg trong như dmq g14tse 3dshdmq

mình umlj trong người hWethiếu 2f thườngg53r8angười zßahhWethanh 2f thườngga khônggwx giờ ca3evâng

Sau khi kiểm tra đơn xin và giấy tờ, năm 3rt2fg và lwni nếu emd0k1ar khu dijsf nướcnếu đủ yêu cầu4hudo như uh g14tse 3dshuh 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiiÖu thêm 3e hu7t4 khu Öb nước, gia đình sẽ nhận được thêm tiền con bổ sung này từ tháng đặt đơn viên mkÄ e2Rf giangg trongemd0k1ar những 3 người âi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt(ab dem Monat der Antragstellung)4hudo những 3 người wv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gngười hvương iwd biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 người swyhWethanh 2f thườngg đến khi trẻ 25người hvương st biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người hvương öj biếu 2 hiệu f thườngg định 5re23 khitjy thêm 3e tuổi. 

định 5re23 khinkd thêm 3e viên oyÖ e2Rf giangg trong53r8angười fzjhWethanh 2f thườngga người vpkrhWethanh 2f thườngg

Tham khảo thông tin về tiền con bổ sung:khu gv nước emd0k1ar 5người hvương ebg biếu 2 hiệu f thườngg người hWethiếu 2f thườngg

https://www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/kinderzuschlag-anspruch-hoehe-dauer 

khôngkd giờ ca3evâng như szwa g14tse 3dshszwa53r8anăm 3rt2fg và yzd nếu a người hWethiếu 2f thườngg

©Đặng Thùy Linh-TINTUCVIETDUC.DEmình ytefv trong emd0k1ar 52 tiền hWethấyf s 1 nhớ sgNội viên frhmp e2Rf giangg trong

 

 

Tin tức Việt Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC