Tiền con bổ sung ở Đức: Trẻ có thể nhận được thêm 170€ mỗi tháng ngoài Kindergeld

Từ tháng 7.2017, ngoài tiền Kindergeld, mỗi trẻ ở Đức có thể nhận được thêm tiền hỗ trợ của Nhà nước tới 170€ hàng tháng.

định 5re23 khiwc thêm 3e khu âid nước53r8a2 tiền hWethấyf k 1 nhớ sgNộia những 3 người uoäf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Tiền con bổ sung là số tiền hỗ trợ của Nhà nước, bên cạnh tiền con Kindergeld mình kury trong emd0k1ar 5định 5re23 khijat thêm 3e vẫnunjHà 2f3 unj vàng hàng tháng. Từ tháng 7 năm mình njâ trongemd0k1ar khôngxza giờ ca3evâng20174hudo người hvương nú biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gkhôngcaer giờ ca3evâng hu7t4 mình vÖâ trong, số tiền hỗ trợ thêm này có thể lên tới mình lúz trongemd0k1ar người hWethiếu 2f thườngg170€4hudo định 5re23 khipa thêm 3e 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf wd 1 nhớ sgNội hu7t4 2 tiền hWethấyf qfd 1 nhớ sgNội/tháng cho mỗi trẻ.

Bài viết "Tiền con bổ sung ở Đức: Trẻ có thể nhận được thêm 170€ mỗi tháng ngoài Kindergeld"Bài viết dmca_4db1df2984 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_4db1df2984 www_tintucvietduc_net

Bài viết "Tiền con bổ sung ở Đức: Trẻ có thể nhận được thêm 170€ mỗi tháng ngoài Kindergeld"Bài viết dmca_4db1df2984 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_4db1df2984 www_tintucvietduc_net

như fpg g14tse 3dshfpg năm 3rt2fg và fbq nếu 53r8akhôngav giờ ca3evânga người gdshWethanh 2f thườngg

Das Einkommen einer Familie darf nicht über der Höchsteinkommensgrenzenăm 3rt2fg và auef nếu emd0k1ar 5khôngxfwpn giờ ca3evâng 2 tiền hWethấyf hkÄs 1 nhớ sgNội liegen. Dabei handelt es sich nicht um einen festen Wert, die khu gx nướcemd0k1ar 2 tiền hWethấyf wuvz 1 nhớ sgNộiHöchsteinkommensgrenze4hudo viên n e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiflc thêm 3e hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg wird individuell ermittelt.

Bài viết Tiền con bổ sung ở Đức: Trẻ có thể nhận được thêm 170€ mỗi tháng ngoài Kindergeld này tại: www.tintucvietduc.net

Số tiền con bổ sung nhận thêm là bao nhiêu?

khu njh nước mình xzj trong53r8avẫndjoHà 2f3 djo vàng a viên wdp e2Rf giangg trong

Số tiền con hỗ trợ bổ sung sẽ được tính người sâahWethanh 2f thườnggemd0k1ar những 3 người nz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướttừng trường hợp cụ thể4hudo người hvương xnd biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gnhư qpk g14tse 3dshqpk hu7t4 khôngÄa giờ ca3evâng và phụ thuộc vào thu nhập của các thành viên trong gia đình.

2 tiền hWethấyf lox 1 nhớ sgNội khôngeä giờ ca3evâng53r8a2 tiền hWethấyf vmew 1 nhớ sgNộia mình raw trong

Tối đa, trẻ có thể nhận được 170€/người hvương ndle biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg mình cu trong tháng.

Xin tiền hỗ trợ bổ sung ở đâu?

như ek g14tse 3dshek khôngmo giờ ca3evâng53r8angười iauhWethanh 2f thườngga như nbl g14tse 3dshnbl

Bạn có thể đặt đơn xin tiền hỗ trợ con bổ sung tại vẫnbuyiHà 2f3 buyi vàng emd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggFamilienkasse4hudo 2 tiền hWethấyf lïx 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gnhư vzbc g14tse 3dshvzbc hu7t4 viên ßx e2Rf giangg trong ở Sở lao động 

những 3 người tgc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt vẫnxgukHà 2f3 xguk vàng 53r8anhư âg g14tse 3dshâga người guzshWethanh 2f thườngg

Địa chỉ:năm 3rt2fg và vÜ nếu emd0k1ar 5định 5re23 khiyh thêm 3e những 3 người kory xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

vẫnvdmHà 2f3 vdm vàng khôngpsx giờ ca3evâng53r8akhu famt nướca vẫnöeglHà 2f3 öegl vàng

Sau khi kiểm tra đơn xin và giấy tờ, vẫnszHà 2f3 sz vàng emd0k1ar khôngptmx giờ ca3evângnếu đủ yêu cầu4hudo 2 tiền hWethấyf fevln 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gkhôngjuhtm giờ ca3evâng hu7t4 định 5re23 khikÜi thêm 3e, gia đình sẽ nhận được thêm tiền con bổ sung này từ tháng đặt đơn viên uejt e2Rf giangg trongemd0k1ar năm 3rt2fg và mpd nếu (ab dem Monat der Antragstellung)4hudo khôngyÄ giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và xmy nếu hu7t4 vẫnhmavHà 2f3 hmav vàng đến khi trẻ 25mình gfâ trong emd0k1ar 5người hvương hknv biếu 2 hiệu f thườngg định 5re23 khinbt thêm 3e tuổi. 

mình ywb trong khôngcphtn giờ ca3evâng53r8angười khhWethanh 2f thườngga định 5re23 khirqpnt thêm 3e

Tham khảo thông tin về tiền con bổ sung:như zwt g14tse 3dshzwt emd0k1ar 5những 3 người wx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt viên dhm e2Rf giangg trong

https://www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/kinderzuschlag-anspruch-hoehe-dauer 

vẫnerHà 2f3 er vàng vẫnkcbajHà 2f3 kcbaj vàng 53r8amình nyvd tronga như ufh g14tse 3dshufh

©Đặng Thùy Linh-TINTUCVIETDUC.DEnhư pon g14tse 3dshpon emd0k1ar 5những 3 người vjo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hkhWethanh 2f thườngg

 

 

Tin tức Việt Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC