can sang Imbiss gap

Liên hệ Imbiss Bambus
Roggenmarkt 1
44532 Lünen ,NRW
015781930325 hoac 015781930200
Ngày đăng 18.01.2018
Đăng bởi
Khách

Mô tả

can sang Imbiss co 24 cho ngoi , tiem co tren 13 nam , tien Miete 700€ va Nebenkosten 250€ , khu dan cu co 90 ngan dan, tiem nam ngay trung tam khong co canh tranh , bep nau truoc mat khach va co Lieferung , ai co nhu cau that su thi xin lien lac qua so dt : 015781930325 hoac 015781930200
can sang Imbiss co 24 cho ngoi , tiem co tren 13 nam , tien Miete 700€ va Nebenkosten 250€ , khu dan cu co 90 ngan dan, tiem nam ngay trung tam khong co canh tranh , bep nau truoc mat khach va co Lieferung , ai co nhu cau that su thi xin lien lac qua so dt : 015781930325 hoac 015781930200

Quốc gia


Trung tam thanh pho Lünen ,Roggenmarkt 1 44532 Lünen