Bảng động từ bất quy tắc tiếng Đức

Có hơn 200 động từ bất quy tắc tiếng Đức. Động từ bất tắc trong tiếng Đức là một loại động từ có các sử dụng không theo một quy tắc nào.

Bài viết "Bảng động từ bất quy tắc tiếng Đức"Bài viết dmca_622863a6a7 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_622863a6a7 www_tintucvietduc_net

Bài viết "Bảng động từ bất quy tắc tiếng Đức"Bài viết dmca_622863a6a7 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_622863a6a7 www_tintucvietduc_net

Động từ bất quy tắc tiếng Đức khi sử dụng trong các thì khác nhau sẽ khác nhau và không theo quy tắc + đuôi như những động từ có quy tắc. Chính vì vậy chúng ta cần nắm rõ bảng động từ bất quy tắc tiếng Đức. Bảng động từ bất quy tắc tiếng Đức dưới đây chắc chắn sẽ giúp bạn học tiếng Đức hiệu quả hơn khi du học Đức.

người nxuhWethanh 2f thườngg viên ghprf e2Rf giangg trong53r8avẫndhoHà 2f3 dho vàng a như rij g14tse 3dshrij

Danh sách động từ bất quy tắc tiếng Đức thường sử dụng người qxhhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5năm 3rt2fg và czeh nếu như pi g14tse 3dshpi

 DANH SÁCH CÁC ĐỘNG TỪ BẤT QUY TẮC TRONG TIẾNG ĐỨC
Präsensmình rï trong emd0k1ar 5năm 3rt2fg và gqa nếu người evhWethanh 2f thườngg

(Hiện Tại)

Präteritum(QK)người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf ubyi 1 nhớ sgNội như zbwx g14tse 3dshzbwx Perfektngười lyhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf ßuk 1 nhớ sgNội 2 tiền hWethấyf amjfl 1 nhớ sgNội

(Quá Khứ)

Ablautfolgengười hvương v biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5khu ârvm nước mình c trong

(Biến đổi âm)

Bài viết Bảng động từ bất quy tắc tiếng Đức này tại: www.tintucvietduc.net

anfangen (fangt an) fing an hat angefangen a-i-a
hangen hing hat gehangen a-i-a
behalten (behalt) behielt hat behalten a-ie-a
braten (brat) briet hat gebraten a-ie-a
enthalten enthalt hat enthalten a-ie-a
entlassen (entlasst) entlieB hat entlassen a-ie-a
erhalten (erhalt) erhielt hat erhalten a-ie-a
fallen (fallt) fiel ist gefallen a-ie-a
halten (halt) hielt hat gehalten a-ie-a
lassen (lasst) lieB hat gelassen a-ie-a
raten (rat) riet hat geraten a-ie-a
schlafen (schlaft) schlief hat geschlafen a-ie-a
verhalten (verhalt) verhielt hat verhalten a-ie-a
verlassen (verlasst) verlieB hat verlassen a-ie-a
verraten (verrat) verriet hat verraten a-ie-a
betragen (betragt) betrug hat betragen a-u-a
einladen (ladt ein) lud ein hat eingeladen a-u-a
erfahren (erfahrt) erfuhr hat erfahren a-u-a
fahren (fahrt) fuhr ist gefahren a-u-a
schlagen (schlagt) schlug hat geschlagen a-u-a
tragen (tragt) trug hat getragen a-u-a
wachsen (wachst) wuchs ist gewachsen a-u-a
waschen (wascht) wusch hat gewaschen a-u-a
laufen (lauft) lief ist gelaufen au-ie-au
bestehen bestand hat bestanden e-a-a
brennen brannte hat gebrannt e-a-a
denken dachte hat gedacht e-a-a
entstehen entstand ist entstanden e-a-a
erkennen erkannte hat erkannt e-a-a
kennen kannte hat gekannt e-a-a
nennen nannte hat genannt e-a-a
rennen rannte ist gerannt e-a-a
senden sandte hat gesandt e-a-a
stehen stand hat/ist gestanden e-a-a
verstehen verstand hat verstanden e-a-a
essen (isst) aB hat gegessen e-a-e
fressen (frisst) fraB hat gefressen e-a-e
geben (gibt) gab hat gegeben e-a-e
geschehen (geschieht) geschah ist geschehen e-a-e
lesen (liest) las hat gelesen e-a-e
messen (misst) maB hat gemessen e-a-e
sehen (sieht) sah hat gesehen e-a-e
treten (tritt) trat hat/ist getreten e-a-e
vergessen (vergisst) vergaB hat vergessen e-a-e
vertreten (vertrltt) vertrat hat vertreten e-a-e
bewerben (bewlrbt) bewarb hat beworben e-a-o
brechen (bricht) brach hat gebrochen e-a-o
empfehlen (empflehlt) empfahl hat empfohlen e-a-o
erschrecken (erschrlckt) erschrak ist erschrocken e-a-o
gelten (gilt) galt hat gegolten e-a-o
helfen (hilft) half hat geholfen e-a-o
nehmen (nimmt) nahm hat genommen e-a-o
sprechen (spricht) sprach hat gesprochen e-a-o
stehlen (stiehlt) stahl hat gestohlen e-a-o
sterben (stirbt) starb ist gestorben e-a-o
treffen (trifft) traf hat getroffen e-a-o
werfen (wirft) warf geworfen e-a-o
gehen ging ist gegangen e-i-a
heben hob hat gehoben e-o-o
werden (wird) wurde ist geworden e-u-o
schleichen schlich ist geschlichen ei-i-i
schneiden schnitt hat geschnitten ei-i-i
streiten stritt hat gestritten ei-i-i
vergleichen verglich hat verglichen ei-i-i
heißen hieß hat gehießen ei-ie-ie
leihen lieh hat geliehen ei-ie-ie
beweisen bewies hat bewiesen ei-ie-ie
bleiben blieb ist geblieben ei-ie-ie
entscheiden entschied hat entschieden ei-ie-ie
erscheinen erschien ist erschienen ei-ie-ie
scheinen schien hat geschienen ei-ie-ie
schreiben schrieb hat geschrieben ei-ie-ie
schreien schrie hat geschrien ei-ie-ie
schweigen schwieg hat geschwiegen ei-ie-ie
steigen stieg ist gestiegen ei-ie-ie
treiben trieb hat getrieben ei-ie-ie
uberweisen uberwies hat uberwiesen ei-ie-ie
verzeihen verzieh hat verziehen ei-ie-ie
bringen brachte hat gebracht i-a-a
beginnen begann hat begonnen i-a-e
besitzen besaß hat besessen i-a-e
bitten bat hat gebeten i-a-e
sitzen saß hat/ist gesessen i-a-e
gewinnen gewann hat gewonnen i-a-o
schwimmen schwamm ist geschwommen i-a-o
erfinden erfand hat erfunden i-a-u
finden fand hat gefunden i-a-u
gelingen gelang ist gelungen i-a-u
schwlnden schwand ist geschwunden i-a-u
singen sang hat gesungen i-a-u
sinken sank ist gesunken i-a-u

 

springen

trinken

verbinden

winden

zwingen

sprang

trank

verband

wand

zwang

ist gesprungen

hat getrunken

hat verbunden

hat gewunden

hat gezwungen

i-a-u

i-a-u

i-a-u

i-a-u

i-a-u

wissen (weiß)

liegen

wusste

lag

hat gewusst hat gelegen i-u-u

ie-a-e

beschlieBen

bieten

entschlieBen

erziehen

fliegen

fließen

frieren

riechen

schieben

verbieten

verlieren

ziehen

beschloss bot

bot

entschloss

erzog

flog

floss

fror

roch

schob

verbot

verlor

zog

hat beschlossen

hat geboten

hat entschlossen

hat erzogen

ist geflogen

ist geflossen

hat gefroren

hat gerochen

hat geschoben

hat verboten

hat verloren

hat/ist gezogen

ie-o-o

ie-o-o

ie-o-o

ie-o-o

ie-o-o

ie-o-o

ie-o-o

ie-o-o

ie-o-o

ie-o-o

ie-o-o

ie-o-o

kommen

tun

rufen

kam

tat

rief

ist gekommen

hat getan

hat gerufen

o-a-o

u-a-a

u-ie-u

betrugen lugen betrog

log

hat betrogen

hat gelogen

u-o-o

u-o-o

 

 

Nguồn: Tài liệu học tiếng đức/duhocduchalo

 

Tin tức Việt Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Báo TINTUCVIETDUC