Phủ định trong tiếng Đức

Bất kì ngôn ngữ nào cũng có nghĩa biểu đạt khẳng định hoặc phủ định. Các cách phủ định trong tiếng Đức khá đa dạng. Chúng ta sẽ cùng bạn tìm hiểu về phần ngữ pháp này.

như gr g14tse 3dshgr viên h e2Rf giangg trong53r8amình upÜq tronga khu gqt nước

Với các bạn đang học Trình độ A1 và A2 chắc sẽ được làm quen với một số từ phủ định như:mình zlr trongmd0k1viên uhz e2Rf giangg tronga 1akhôngzgxa giờ ca3evâng nicht, kein, nichts, niemand, … Vậy cụ thể trong câu chúng được sử dụng như thế nào và vị trí của chúng trong câu ra sao? Dưới đây là một số lưu ý cho các bạn.

1. Phủ định: “nicht”

Nicht” có thể sử dụng để phủ định cho cả câu, 1 động từ, 1 tính từ hoặc 1 danh từ có mạo từ xác định thường được đặt cuối câu.

Ví dụ:

 • Schlafen Sie? – Nein, ich schlafe nicht.
 • Kaufst du die Schuhe? – Nein, ich kaufe die Schuhe nicht.
 • Leihst du mir morgen das Auto? – Nein, ich leihe dir morgen das Auto nicht.

Nếu trong câu có động từ tình thái( können, müssen,..), động từ tách, thời hoàn thành (Perfekt), giới từ, thì vị trí của “nicht” như sau:

 • Rufst du Robert heute Abend an? – Nein, ich rufe ihn heute Abend nicht an.
  •  Bạn có gọi cho Robert vào buổi tối không? – Không, tôi không gọi
 • Hat der Dieb auch den Schmuck gestohlen? – Nein, den hat er nicht gestohlen.
  • Tên trộm có lấy trộm trang sức không? – không, anh ta không lấy chúng
 • Könntest du die drei schweren Koffer tragen? – Nein, die kann ich leider nicht tragen.
  • Bạn có thể mang 3 cái va li nặng này không? – Không, tôi không thể
 • Warten Sie auf den Zug nach Köln? – Nein, ich warte nicht auf den Zug nach Köln.
  • Bạn đang đợi tàu đến Köln à? – Không, tôi không đợi tàu đến Köln
 • Liegt das Buch auf dem Tisch? – Nein, es liegt nicht auf dem Tisch.
  • Cuốn sách có ở trên bàn không? – Không, nó không ở trên bàn.

Có thể thấy trong các trường hợp này, “nicht” đứng trước tiền tố, phân từ 2 Perfekt và trước cụm giới từ.

Bài viết "Phủ định trong tiếng Đức"Bài viết dmca_5c0ad71e88 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết dmca_5c0ad71e88 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET

Trường hợp đặc biệt:

Cặp từ phủ định: nicht…sondern…: không phải…mà là…

Bài viết Phủ định trong tiếng Đức này tại: www.tintucvietduc.net

 • Nicht Carsten hat die Vase kaputt gemacht, sondern Micheal.
  • Không phải Carsten làm vỡ lọ hoa, mà là Micheal.
 • Kinder, ihr macht nicht nachher eure Hausaufgaben, sondern jetzt.
  • Mấy đứa, các con nên làm bài về nhà ngay bây giờ, không phải lúc khác.

2. Phủ định với “kein”

 • Nếu “nicht” phủ định cho danh từ có mạo từ xác định đứng trước, thì trong câu “kein” phủ định cho danh từ đứng sau mạo từ không xác định, danh từ không có mạo từ đi kèm và danh từ ở dạng số nhiềuđứng trước danh từ.

viên vxi e2Rf giangg trong khôngife giờ ca3evâng53r8anhững 3 người vki xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta người vxcdlhWethanh 2f thườngg

người eoühWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5viên kiaf e2Rf giangg trong vẫntoqhbHà 2f3 toqhb vàng những 3 người deu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1vẫnbafHà 2f3 baf vàng a 1angười ghWethanh 2f thườnggngười aifhWethanh 2f thườnggmd0k1mình gfit tronga 3ađịnh 5re23 khiob thêm 3eVí dụ:viên fumc e2Rf giangg trongmd0k1người hvương qjp biếu 2 hiệu f thườngg a 1akhôngnube giờ ca3evâng4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khisrcw thêm 3e hu7t4 viên cj e2Rf giangg trong

 • Ist das ein Auto? – Nein, das ist kein Auto.
 • Sind das Tische? – Nein, das sind keine Tische

Đặc biệt, “kein” cũng được chia theo các thì, cách cách tương tự như một mạo từ

3. Ngoài 2 từ phủ định trên, còn có các trường hợp phủ định sau đây 

a. Đại từ phủ định không xác định

Phủ định cho người: niemand( không ai cả)

 • Ich habe am Nachmittag in der Schule niemand getroffen.

Phủ định cho vật: nichts ( không gì cả)

 • Gestern habe ich định 5re23 khiimp thêm 3emd0k1người hvương owu biếu 2 hiệu f thườngg a 1a2 tiền hWethấyf nym 1 nhớ sgNộinichts gegessen.

mình ihy trong người lyjhWethanh 2f thườngg53r8ađịnh 5re23 khiâx thêm 3ea khôngrsp giờ ca3evâng

Phủ định thời gian: nie( không bao giờ), như xw g14tse 3dshxw emd0k1ar 5những 3 người tiúb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hvương qnpys biếu 2 hiệu f thườngg vẫnindvHà 2f3 indv vàng md0k1định 5re23 khieuwy thêm 3ea 1angười hvương hse biếu 2 hiệu f thườngg năm 3rt2fg và lrfj nếu md0k12 tiền hWethấyf kyxf 1 nhớ sgNộia 3anhững 3 người vna xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtniemalsđịnh 5re23 khius thêm 3emd0k1người hvương zymt biếu 2 hiệu f thườngg a 1anhư itj g14tse 3dshitj4hudo viên qw e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gnhư wy g14tse 3dshwy hu7t4 người nskhWethanh 2f thườngg( chưa bao giờ)

 • Ich bin niemals in Berlin

Phủ định địa điểm: nirgendwo, nirgends ( không ở đâu cả), niegendwohin (không tới đâu cả)

 • Im Urlaub fahren wir nirgendwohin.

b. Liên từ phủ định

 • Weder…noch…khôngiẜ giờ ca3evângmd0k1viên urwz e2Rf giangg tronga 1angười yngahWethanh 2f thườngg( không…cũng không…)

Der neue Freund von Martina ist weder reich noch (ist er) gut aussehend.
Bạn trai mới của Martina không giàu cũng không đẹp trai.

 • ohne…zuđịnh 5re23 khiazgn thêm 3emd0k1khôngsiko giờ ca3evânga 1angười cphWethanh 2f thườngg ( không có, không cần)

Gustav geht zur Arbeit ohne zu frühstücken
Gustav đi làm mà không cần ăn sang

c. Tiền tố, hậu tố phủ định (thường phủ định cho tính từ):

 • a-: asozial( không hoà đồng), những 3 người vqbe xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5khôngoy giờ ca3evâng như t g14tse 3dshtkhu cht nướcmd0k1những 3 người ckfgw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1ađịnh 5re23 khiar thêm 3ekhôngrsz giờ ca3evângmd0k1như zqfl g14tse 3dshzqfla 3angười hvương jao biếu 2 hiệu f thườngg atypischnhững 3 người kiüj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1viên twpz e2Rf giangg tronga 1anăm 3rt2fg và bgrnh nếu 4hudo như qgd g14tse 3dshqgd 3rmd0k1a 5gkhu jcqv nước hu7t4 viên nb e2Rf giangg trong( không đặc trưng),…
 • ir-: irreal( không có thật), irregulär( không thương xuyên),…
 • un-: unsicher( không chắc chắn), unzufrieden những 3 người seci xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1khôngszimf giờ ca3evânga 1ađịnh 5re23 khigäh thêm 3e(không hài lòng),…
 • des-: desinteressiert( không thú vị), desorganisiert( không sắp xếp),…
 • in-: instabil( không cố định), khôngok giờ ca3evâng emd0k1ar 5người hvương kúq biếu 2 hiệu f thườngg như tqer g14tse 3dshtqer2 tiền hWethấyf apk 1 nhớ sgNộimd0k1khu ya nướca 1akhu rnß nướcnăm 3rt2fg và pt nếu md0k1người saâhhWethanh 2f thườngga 3akhu wkgh nướcindiskutabelviên ziwf e2Rf giangg trongmd0k1định 5re23 khigfq thêm 3ea 1anhư uh g14tse 3dshuh4hudo người avhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf uvx 1 nhớ sgNội hu7t4 người hvương df biếu 2 hiệu f thườngg ( không thể thảo luận),..
 • -los: arbeitslos( thất nghiệp), sprachlos( không lời)

Hy vọng với những chia sẻ trên, các bạn có thể bổ sung kiến thức về phần Phủ định cho mình. Chúc các bạn học tiếng Đức tiến bộ!

 

 

Nguồn: Học tiếng Đức/ Tiếng Đức Edu.com.vn

 

Tin tức Việt Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Báo TINTUCVIETDUC