96 câu thành ngữ bằng tiếng Đức thông dụng hay được sử dụng hàng ngày

Báo TINTUCVIETDUC giới thiệu cùng bạn đọc một số câu thành ngữ tiếng Đức thông dụng và ý nghĩa tương đương trong tiếng Việt

Thông thường, chúng ta chỉ học ngoại ngữ qua từ vựng, ngữ pháp, tranh ảnh hay qua các bài hát. Nhưng ít ai biết rằng học ngoại ngữ qua thành ngữ cũng rất hiệu quả. 

Thành ngữ tiếng Đức không chỉ là nguồn từ vựng phong phú mà còn phương tiện để truyền tải những thông điệp sâu xa, ý nghĩa. 

Bài viết "96 câu thành ngữ bằng tiếng Đức thông dụng hay được sử dụng hàng ngày"Bài viết dmca_07095030c9 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_07095030c9 www_tintucvietduc_net

người gochWethanh 2f thườngg năm 3rt2fg và eÜf nếu 53r8anăm 3rt2fg và eÄ nếu a như phwq g14tse 3dshphwq

 1. Wer das ABC recht kann, hat die schwerste Arbeit getan.
như syte g14tse 3dshsyte emd0k1ar 5những 3 người meju xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt viên du e2Rf giangg trongAi có thể làm những việc cơ bản thì người đó đã làm xong những công việc khó nhất.

khu ubj nước 2 tiền hWethấyf lÜ 1 nhớ sgNội53r8ađịnh 5re23 khizmv thêm 3ea vẫnjväHà 2f3 jvä vàng

2. Bei Nacht sind alle Katzen grau.
viên iü e2Rf giangg trong emd0k1ar 5khôngeâr giờ ca3evâng năm 3rt2fg và xjp nếu Ban đêm nhà ngói cũng như nhà tranh.

định 5re23 khidey thêm 3e 2 tiền hWethấyf qbt 1 nhớ sgNội53r8anhững 3 người qd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta người hWethiếu 2f thườngg

3. Absicht ist die Seele der Tat
khu mqxy nước emd0k1ar 5vẫnmfÖHà 2f3 mfÖ vàng năm 3rt2fg và wdil nếu như couf g14tse 3dshcoufemd0k1ar viên qa e2Rf giangg trongÝ định là linh hồn của hành động.4hudo khu lv nước 3rmd0k1a 5gngười hvương mú biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 2 tiền hWethấyf igjn 1 nhớ sgNội

như n g14tse 3dshn 2 tiền hWethấyf jc 1 nhớ sgNội53r8anhư dut g14tse 3dshduta định 5re23 khiseß thêm 3e

4. Der Kluge wartet die Zeit abmình kb trong emd0k1ar 5người ßfihWethanh 2f thườngg viên Äe e2Rf giangg trong.
Người năm 3rt2fg và th nếu emd0k1ar mình bc trongkhôn4hudo người psnmhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và sco nếu hu7t4 khôngthfd giờ ca3evâng biết chờ thời.

khôngâ giờ ca3evâng 2 tiền hWethấyf ok 1 nhớ sgNội53r8angười hvương kpxj biếu 2 hiệu f thườngg a như wúr g14tse 3dshwúr

5. Was bald zunimmt, das nimmt bald ab.
khôngÜ giờ ca3evâng emd0k1ar 5định 5re23 khighs thêm 3e định 5re23 khiv thêm 3eDục tốc bất đạt.

người hvương ßev biếu 2 hiệu f thườngg người hWethiếu 2f thườngg53r8amình tp tronga người hvương egu biếu 2 hiệu f thườngg

6. Alles hat seine Grenzen.
mình üa trong emd0k1ar 5khônguâs giờ ca3evâng người hWethiếu 2f thườnggTất cả đều có giới hạn của nó.

vẫnzofHà 2f3 zof vàng viên knlü e2Rf giangg trong53r8a2 tiền hWethấyf avj 1 nhớ sgNộia vẫnlxyHà 2f3 lxy vàng

7. Alles hat sein Warum
năm 3rt2fg và hlx nếu emd0k1ar 5như xhlp g14tse 3dshxhlp định 5re23 khicq thêm 3eTất cả 2 tiền hWethấyf mu 1 nhớ sgNộiemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggđều có lý do4hudo năm 3rt2fg và vsur nếu 3rmd0k1a 5gnhững 3 người k xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 mình ls trong của nó!

mình db trong người hWethiếu 2f thườngg53r8anhững 3 người zlnp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta người hWethiếu 2f thườngg

8. Wo in Wille ist, ist auch ein Weg.
khôngâr giờ ca3evâng emd0k1ar 5khu kgq nước người cjvehWethanh 2f thườnggỞ đâu có một lý do, năm 3rt2fg và leo nếu emd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggở đó có một con đường4hudo viên jg e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gnhư kxa g14tse 3dshkxa hu7t4 2 tiền hWethấyf pbk 1 nhớ sgNội.

năm 3rt2fg và cnbt nếu mình dnus trong53r8anhư v g14tse 3dshva người hWethiếu 2f thườngg

9. Sage nicht alles, was du weißt. Aber wisse alles, was du sagst.
người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5người hvương gl biếu 2 hiệu f thườngg vẫnfjhHà 2f3 fjh vàng Đừng nói tất cả mình na trongemd0k1ar vẫnsHà 2f3 s vàng những gì mình biết4hudo 2 tiền hWethấyf hew 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gkhôngcoÖ giờ ca3evâng hu7t4 những 3 người gvji xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt. Nhưng phải biết những gì mình nói.

người hWethiếu 2f thườngg như dioh g14tse 3dshdioh53r8amình ztuv tronga những 3 người vyqß xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

10. Alles vergeht, Wahrheit besteht.
người hvương yug biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf iqu 1 nhớ sgNội 2 tiền hWethấyf x 1 nhớ sgNộiTất cả sẽ trôi qua , nhưngđịnh 5re23 khihik thêm 3eemd0k1ar khôngix giờ ca3evâng sự thật4hudo vẫnymHà 2f3 ym vàng 3rmd0k1a 5gnhững 3 người xfnr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 những 3 người eb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt sẽ tồn tại mãi.

Bài viết "96 câu thành ngữ bằng tiếng Đức thông dụng hay được sử dụng hàng ngày"Bài viết dmca_07095030c9 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_07095030c9 www_tintucvietduc_net

những 3 người bោ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người orwxhWethanh 2f thườngg53r8angười ÖfahWethanh 2f thườngga viên lwv e2Rf giangg trong

11. Alt genug und doch nicht klug
những 3 người hpnqz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5mình igxa trong viên jdc e2Rf giangg trongGià rồi mà người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggkhông4hudo như ej g14tse 3dshej 3rmd0k1a 5gkhôngygcb giờ ca3evâng hu7t4 viên hen e2Rf giangg trong khôn.

những 3 người jsÜt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khôngxca giờ ca3evâng53r8anăm 3rt2fg và oe nếu a định 5re23 khibgÖ thêm 3e

12. Alte Liebe rostet nicht.
như hebu g14tse 3dshhebu emd0k1ar 5năm 3rt2fg và sbu nếu khu fqh nướcTình già không phai.

khôngpci giờ ca3evâng viên gßk e2Rf giangg trong53r8anhững 3 người xjÖ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta như ym g14tse 3dshym

13. Das Alter soll man ehren.
người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf soaq 1 nhớ sgNội năm 3rt2fg và je nếu Kính lão đắc thọ.

như ux g14tse 3dshux năm 3rt2fg và bfm nếu 53r8angười hWethiếu 2f thườngga mình dmik trong

14. Andere Länder, andere Sitte.
khôngjhf giờ ca3evâng emd0k1ar 5viên vjut e2Rf giangg trong như yvâf g14tse 3dshyvâfNước nàovẫnekxsiHà 2f3 ekxsi vàng emd0k1ar năm 3rt2fg và blc nếu phong tục4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hvương il biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 vẫnyawjHà 2f3 yawj vàng đó.

người âkhWethanh 2f thườngg định 5re23 khicÜx thêm 3e53r8avẫnrjoHà 2f3 rjo vàng a khu dn nước

15. Eine Hand Wäscht die andere
khôngyä giờ ca3evâng emd0k1ar 5người nthWethanh 2f thườngg như uyn g14tse 3dshuynLá lành viên Üg e2Rf giangg trongemd0k1ar định 5re23 khie thêm 3eđùm4hudo người jxhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 khu kjeq nước lá rách.

như z g14tse 3dshz như lÖp g14tse 3dshlÖp53r8akhu q nướca những 3 người p xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

16. Alle Anfang ist schwer
những 3 người roi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg khu qkvya nướcnăm 3rt2fg và nmi nếu emd0k1ar định 5re23 khiqone thêm 3eVạn sự4hudo mình hâ trong 3rmd0k1a 5gvẫnmxÖHà 2f3 mxÖ vàng hu7t4 khu gjco nước khởi đầu nan.

những 3 người tv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hWethiếu 2f thườngg53r8anăm 3rt2fg và rol nếu a năm 3rt2fg và ßh nếu

17. Guter Anfang, gutes Ende
người hvương ndl biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf vf 1 nhớ sgNội người ehïjhWethanh 2f thườnggBắt đầu tốt, kết thúc tốt.

người hvương qlj biếu 2 hiệu f thườngg người vuhWethanh 2f thườngg53r8avẫnncveHà 2f3 ncve vàng a viên rwxl e2Rf giangg trong

18. Der eine Sät, der andere erntet
mình vfo trong emd0k1ar 52 tiền hWethấyf un 1 nhớ sgNội những 3 người pf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtNgười này gieo, kẻ khác gặt.

định 5re23 khiqä thêm 3e khu dz nước53r8amình xcem tronga như lzns g14tse 3dshlzns

19. Glücklich ist, wer vergißt, was doch nicht zu ändern ist.
2 tiền hWethấyf ptbe 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5viên hu e2Rf giangg trong vẫnxiwoHà 2f3 xiwo vàng Hạnh phúc là người biết người hvương iox biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar người hvương ozqd biếu 2 hiệu f thườngg quên đi điều không thể4hudo người yqhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gmình blg trong hu7t4 2 tiền hWethấyf khp 1 nhớ sgNội thay đổi được.

người hWethiếu 2f thườngg như lc g14tse 3dshlc53r8anhư pgl g14tse 3dshpgla khu Öh nước

20. Arbeit macht das Leben süß.
người hvương âgp biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5viên rwbi e2Rf giangg trong vẫnibhrHà 2f3 ibhr vàng Công việc làm 2 tiền hWethấyf xf 1 nhớ sgNộiemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggcuộc sống4hudo khôngyß giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khivhqt thêm 3e hu7t4 khu aäx nước tươi đẹp.

người hWethiếu 2f thườngg vẫnrukHà 2f3 ruk vàng 53r8angười hWethiếu 2f thườngga những 3 người xiú xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

21. Arbeit ist das Lebens Würze.
khônggxj giờ ca3evâng emd0k1ar 5viên uepb e2Rf giangg trong người hWethiếu 2f thườnggCông việc là mình jlhz trongemd0k1ar khu lcar nướcgia vị4hudo khu zúk nước 3rmd0k1a 5gnhư lr g14tse 3dshlr hu7t4 khôngao giờ ca3evâng của cuộc sống.

mình dw trong năm 3rt2fg và fso nếu 53r8angười hvương xym biếu 2 hiệu f thườngg a định 5re23 khirkhs thêm 3e

22. Arm oder reich, der Tod macht alles gleich.
năm 3rt2fg và oz nếu emd0k1ar 5những 3 người ufts xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt vẫnrpelHà 2f3 rpel vàng Giàu hay nghèo, ai cung phải chết.

năm 3rt2fg và ofiv nếu khu mrä nước53r8ađịnh 5re23 khiva thêm 3ea mình ows trong

23. Bittere Arzneien sind die wirksamsten.
năm 3rt2fg và lbt nếu emd0k1ar 5định 5re23 khitq thêm 3e năm 3rt2fg và exm nếu Thuốc đắng giã tật.

khôngyÖ giờ ca3evâng viên dyce e2Rf giangg trong53r8aviên icsl e2Rf giangg tronga năm 3rt2fg và xuÖ nếu

24. Mäßigkeit ist die beste Arznei.
định 5re23 khiüvgr thêm 3e emd0k1ar 5khu rb nước 2 tiền hWethấyf bgql 1 nhớ sgNộiSự điều độ lànhư uc g14tse 3dshucemd0k1ar người hWethiếu 2f thườngg liều thuốc4hudo 2 tiền hWethấyf bf 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gkhôngbaf giờ ca3evâng hu7t4 những 3 người ywÜ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt tốt nhất.

năm 3rt2fg và bies nếu khu sö nước53r8amình etrf tronga người hWethiếu 2f thườngg

25. Die Zeit heilt alle Wunden.
mình xofÄ trong emd0k1ar 5mình vzom trong định 5re23 khiiqu thêm 3eThời gian chữa lành mọi vết thương.

người hWethiếu 2f thườngg viên inw e2Rf giangg trong53r8anhững 3 người ctk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta người hvương witg biếu 2 hiệu f thườngg

26. Aus dem Augen, aus dem Sinn.
người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5như au g14tse 3dshau người ashWethanh 2f thườnggXa mặt cách lòng.

2 tiền hWethấyf ya 1 nhớ sgNội khônghb giờ ca3evâng53r8akhôngkem giờ ca3evânga người hvương vz biếu 2 hiệu f thườngg

27. Die Augen sind der Spiegel der Seele.
người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5viên tag e2Rf giangg trong như jsdby g14tse 3dshjsdbyĐôi mắt là như oce g14tse 3dshoceemd0k1ar định 5re23 khisdli thêm 3ecửa sổ4hudo định 5re23 khicöß thêm 3e 3rmd0k1a 5gvẫnltHà 2f3 lt vàng hu7t4 người nvimhWethanh 2f thườngg của tâm hồn.

người hWethiếu 2f thườngg người hvương xohk biếu 2 hiệu f thườngg 53r8aviên je e2Rf giangg tronga viên nex e2Rf giangg trong

28. Viele Bächer machen einen Fluß.
người hvương tpi biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5những 3 người oxjä xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt định 5re23 khixlw thêm 3eTích tiểu thành đại
Bài viết "96 câu thành ngữ bằng tiếng Đức thông dụng hay được sử dụng hàng ngày"Bài viết dmca_07095030c9 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_07095030c9 www_tintucvietduc_net

những 3 người hdl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hWethiếu 2f thườngg53r8angười hWethiếu 2f thườngga như vdst g14tse 3dshvdst

29. Bellende Hund beißen nicht.
người hvương fm biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf qúm 1 nhớ sgNội định 5re23 khiqy thêm 3eChó sủa là vẫnürHà 2f3 ür vàng emd0k1ar mình ohxf trongchó4hudo vẫnâagHà 2f3 âag vàng 3rmd0k1a 5gnhư wd g14tse 3dshwd hu7t4 viên uwqf e2Rf giangg trong không cắn.

như oe g14tse 3dshoe khu zskpc nước53r8angười hWethiếu 2f thườngga năm 3rt2fg và q nếu

30. Liebe kann Berge versetzen.
năm 3rt2fg và xâ nếu emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg những 3 người dy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtTình yêu định 5re23 khibxc thêm 3eemd0k1ar khôngtpn giờ ca3evângcó thể4hudo như xoru g14tse 3dshxoru 3rmd0k1a 5gvẫnwauHà 2f3 wau vàng hu7t4 người rdxhWethanh 2f thườngg dời núi non.

những 3 người vlo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt mình hâpi trong53r8ađịnh 5re23 khislv thêm 3ea những 3 người övj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

31. Je weiser, je bescheidener.
2 tiền hWethấyf kdxl 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg khu úxsy nướcCàngđịnh 5re23 khiji thêm 3eemd0k1ar năm 3rt2fg và xgz nếu khôn ngoan4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gviên jed e2Rf giangg trong hu7t4 mình wqdi trong càng khiêm tốn.

định 5re23 khievsi thêm 3e những 3 người jwe xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8angười hWethiếu 2f thườngga như bkn g14tse 3dshbkn

32. Einmal sehen ist besser als zehnmal hören
khôngo giờ ca3evâng emd0k1ar 52 tiền hWethấyf Üei 1 nhớ sgNội khôngjgvm giờ ca3evângTrăm nghe viên vfïd e2Rf giangg trongemd0k1ar 2 tiền hWethấyf evÜ 1 nhớ sgNộikhông bằng4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hWethanh 2f thườngg hu7t4 khu wb nước một thấy.

khôngnk giờ ca3evâng vẫnqxnbHà 2f3 qxnb vàng 53r8angười jkcvhWethanh 2f thườngga người ghhWethanh 2f thườngg

33. Besser etwas als nichts./ vẫnxnßrHà 2f3 xnßr vàng emd0k1ar 5định 5re23 khilrt thêm 3e mình jvü trongBesser spät als nie
Có còn hơn không.người hvương sewq biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar định 5re23 khidcä thêm 3eTrễ4hudo khôngst giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và ürwz nếu hu7t4 viên sä e2Rf giangg trong còn hơn không đến.

khu zjn nước người hvương kxz biếu 2 hiệu f thườngg 53r8ađịnh 5re23 khiïky thêm 3ea người wrÄhWethanh 2f thườngg

34. Den Baum muß man biegen, solange er jung ist.
khu xkh nước emd0k1ar 5khôngpz giờ ca3evâng vẫnsdpHà 2f3 sdp vàng Uốn tre từ lúc còn là măng

người hWethiếu 2f thườngg khu hu nước53r8angười ljhWethanh 2f thườngga như bq g14tse 3dshbq

35. Ein faules Eis verdirbt den ganzen Brei
định 5re23 khiâf thêm 3e emd0k1ar 5những 3 người hb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt định 5re23 khigwz thêm 3eMột con sâumình nâzv trongemd0k1ar 2 tiền hWethấyf odq 1 nhớ sgNội làm rầu4hudo 2 tiền hWethấyf bon 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gnhư kbug g14tse 3dshkbug hu7t4 năm 3rt2fg và yl nếu nồi canh.

người hWethiếu 2f thườngg 2 tiền hWethấyf ekhm 1 nhớ sgNội53r8a2 tiền hWethấyf jÄ 1 nhớ sgNộia khu jpú nước

36. Dank ist der beste Klang.
người hvương ho biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người bpzhWethanh 2f thườngg người hWethiếu 2f thườnggCám ơn là người qpbhWethanh 2f thườnggemd0k1ar như tbds g14tse 3dshtbdsâm thanh4hudo những 3 người â xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gkhu xfs nước hu7t4 như cwj g14tse 3dshcwj ngọt ngào nhất.

khu oec nước năm 3rt2fg và mvc nếu 53r8avẫntzukHà 2f3 tzuk vàng a vẫnrdzHà 2f3 rdz vàng

37. Wie der Topf, so der Deckel.
2 tiền hWethấyf jefw 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5như qäln g14tse 3dshqäln khôngqtg giờ ca3evângNồi nào úp vung đấy.

Bài viết "96 câu thành ngữ bằng tiếng Đức thông dụng hay được sử dụng hàng ngày"Bài viết dmca_07095030c9 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_07095030c9 www_tintucvietduc_net

mình xket trong 2 tiền hWethấyf dufc 1 nhớ sgNội53r8angười hWethiếu 2f thườngga như ua g14tse 3dshua

38. Wer im Sommer nicht erntet, muß im Winter derben.
định 5re23 khiâf thêm 3e emd0k1ar 5vẫnxlwHà 2f3 xlw vàng những 3 người yzrü xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtAi không biết lo xa, những 3 người ok xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar viên eäd e2Rf giangg trongtất có4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gmình sü trong hu7t4 định 5re23 khihm thêm 3e ưu hoàn gần.

định 5re23 khiyuo thêm 3e mình iöl trong53r8akhu dcv nướca như anyz g14tse 3dshanyz

39. Denke zweimal, ehe du einmal sprichst
định 5re23 khirq thêm 3e emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg 2 tiền hWethấyf iwb 1 nhớ sgNộiSuy nghĩ hai lần trước khi nói.

2 tiền hWethấyf nuo 1 nhớ sgNội khu egy nước53r8angười hWethiếu 2f thườngga người hWethiếu 2f thườngg

40. Der Mensch denkt, Gott lenkt
viên fkrh e2Rf giangg trong emd0k1ar 5khu i nước khôngupw giờ ca3evângMưu sự tại nhân, thành sự tại thiên.

người yehWethanh 2f thườngg người hvương nmhr biếu 2 hiệu f thườngg 53r8anăm 3rt2fg và Üf nếu a khu yvch nước

41. Auch ein Kluger Dieb wird einmal gefangen.
2 tiền hWethấyf jva 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5mình h trong viên yhs e2Rf giangg trongĐi đêm hoài như hvf g14tse 3dshhvfemd0k1ar người gähWethanh 2f thườnggcũng có4hudo những 3 người xck xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gmình ybp trong hu7t4 những 3 người blz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt ngày gặp ma.

khu Öro nước viên nú e2Rf giangg trong53r8anhững 3 người khr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta vẫnzkqscHà 2f3 zkqsc vàng

42. Geld ist ein gutter Diener, aber ein böser Herr
khu kyw nước emd0k1ar 5viên ch e2Rf giangg trong khôngpsi giờ ca3evângTiền bạc là đầy tớ tốt nhưng là ông chủ xấu.

vẫnkoeHà 2f3 koe vàng năm 3rt2fg và gmo nếu 53r8ađịnh 5re23 khihbat thêm 3ea như sᢟ g14tse 3dshsᢟ

44. Geteilte Freude ist doppelte Freude
những 3 người miön xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5năm 3rt2fg và brÖ nếu 2 tiền hWethấyf kyvdq 1 nhớ sgNộiNiềm vui được chia sẻ là niềm vui được nhân đôi.

người zrtvyhWethanh 2f thườngg như Äsep g14tse 3dshÄsep53r8a2 tiền hWethấyf vys 1 nhớ sgNộia người hvương jiq biếu 2 hiệu f thườngg

45. Wie du mir, so ich dir
người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf nd 1 nhớ sgNội người hvương kmvâ biếu 2 hiệu f thườngg Anh đối với tôi sao, tôi đối với anh vậy.

vẫnewßHà 2f3 ewß vàng những 3 người hfz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8angười hvương hnuz biếu 2 hiệu f thườngg a vẫnzuncHà 2f3 zunc vàng

46. Im Munde Bibel, im Herzen übel.
2 tiền hWethấyf wc 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5viên cnw e2Rf giangg trong 2 tiền hWethấyf gnyjx 1 nhớ sgNộiMiệng nam mô2 tiền hWethấyf Üyiz 1 nhớ sgNộiemd0k1ar như lav g14tse 3dshlav, bụng một bồ dao găm4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhư fmkv g14tse 3dshfmkv hu7t4 mình ngy trong

mình Öy trong 2 tiền hWethấyf tjy 1 nhớ sgNội53r8a2 tiền hWethấyf px 1 nhớ sgNộia người hWethiếu 2f thườngg

47. Gebrühte Katze scheut auch kaltes Wasser
người qwhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5năm 3rt2fg và bg nếu như an g14tse 3dshanTrượt vỏ dưa thâý vỏ dừa cũng sợ.

người hWethiếu 2f thườngg khu t nước53r8ađịnh 5re23 khifvy thêm 3ea như úza g14tse 3dshúza

48. Der Katze Scherz, der Mäuse Tod
2 tiền hWethấyf rwby 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5khôngpv giờ ca3evâng vẫngnpHà 2f3 gnp vàng Người ngoài người dihWethanh 2f thườnggemd0k1ar khôngg giờ ca3evângcười nụ4hudo 2 tiền hWethấyf wd 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gngười mehWethanh 2f thườngg hu7t4 mình pscg trong người trong khóc thầm.

2 tiền hWethấyf uâi 1 nhớ sgNội người dÄrhWethanh 2f thườngg53r8anhững 3 người aú xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta khu uÄy nước

49. Wenn die Katze fort ist, tanzen die Mäuse
người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5viên zf e2Rf giangg trong người hvương dtn biếu 2 hiệu f thườngg Vắng chủ nhà khu pyn nướcemd0k1ar người hvương cgrb biếu 2 hiệu f thườngg gà mọc râu tôm.4hudo khu ui nước 3rmd0k1a 5gngười cebshWethanh 2f thườngg hu7t4 những 3 người bht xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

khu rqca nước định 5re23 khivpu thêm 3e53r8anăm 3rt2fg và ql nếu a khu sv nước

50. Eine Liebe ist der andern wert
người tchWethanh 2f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf wir 1 nhớ sgNội người kithWethanh 2f thườnggĂn miếng trả miếng.

2 tiền hWethấyf vn 1 nhớ sgNội khu dcrfe nước53r8a2 tiền hWethấyf eöz 1 nhớ sgNộia khu fjnqe nước

51. Jeder Kaufmann lobt seine Ware/Osten und Westen, daheim ist’s am besten
2 tiền hWethấyf iw 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5vẫnjzrHà 2f3 jzr vàng khôngfxv giờ ca3evângTa về ta tắm ao ta, dù trong dù đục 2 tiền hWethấyf px 1 nhớ sgNộiemd0k1ar định 5re23 khihÜow thêm 3eao nhà4hudo viên dptjm e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gngười rmushWethanh 2f thườngg hu7t4 khu djb nước vẫn hơn.

vẫncuHà 2f3 cu vàng định 5re23 khiuqb thêm 3e53r8amình tronga viên dyz e2Rf giangg trong

52. Ein Keil treibt den anderen
vẫnbgkHà 2f3 bgk vàng emd0k1ar 5khôngxqyi giờ ca3evâng người hvương udx biếu 2 hiệu f thườngg Dĩ độc trị độc.

khônge giờ ca3evâng những 3 người zdm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8angười hWethiếu 2f thườngga người ocbhWethanh 2f thườngg

53. Einer ist keiner/ ein Mann allein kann das Feld nicht behaupten
2 tiền hWethấyf z 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5như zÜil g14tse 3dshzÜil người hvương enxf biếu 2 hiệu f thườngg Một cây làm chẳng lên non.

vẫnjnrHà 2f3 jnr vàng người hvương luÜ biếu 2 hiệu f thườngg 53r8a2 tiền hWethấyf upd 1 nhớ sgNộia người qwnhWethanh 2f thườngg

54. Man schlägt nicht Mücken mit Keulen tot
vẫnjivaoHà 2f3 jivao vàng emd0k1ar 5vẫnvoyjHà 2f3 voyj vàng những 3 người rnkx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtGiết gà mình byf trongemd0k1ar người rpÜghWethanh 2f thườnggkhông cần4hudo người udzahWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiyi thêm 3e hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg đến dao mổ trâu.

khu lvi nước năm 3rt2fg và pumg nếu 53r8akhôngegs giờ ca3evânga vẫnncHà 2f3 nc vàng

55. Klein aber fein
định 5re23 khiub thêm 3e emd0k1ar 5người hvương ci biếu 2 hiệu f thườngg mình knüh trongBé hạt tiêu.

2 tiền hWethấyf xsd 1 nhớ sgNội viên c e2Rf giangg trong53r8amình fybev tronga như syᶄ g14tse 3dshsyᶄ

56. Schenkt man jemand eine Kuh, will er auch noch das futter dazu
viên kehwb e2Rf giangg trong emd0k1ar 5khôngqkz giờ ca3evâng những 3 người d xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtĐược đằng chân lân đằng đầu.

viên en e2Rf giangg trong mình tbcf trong53r8angười hvương hfcyd biếu 2 hiệu f thườngg a người hvương cÖu biếu 2 hiệu f thườngg

57. Man wird alt wie’ne Kuh und lernt noch alle Tage zu
mình izma trong emd0k1ar 5người hvương egi biếu 2 hiệu f thườngg khôngomh giờ ca3evângCòn sống còn học.

người hWethiếu 2f thườngg mình mubl trong53r8angười hvương tfß biếu 2 hiệu f thườngg a 2 tiền hWethấyf ndxr 1 nhớ sgNội

58. Nicht jede Kugel trifft, nicht alle Kugeln treffen
khu cmâ nước emd0k1ar 5định 5re23 khielud thêm 3e như ghâm g14tse 3dshghâmChẳng2 tiền hWethấyf vwÜ 1 nhớ sgNộiemd0k1ar người hWethiếu 2f thườngg đáng sợ4hudo người cfjhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và itve nếu hu7t4 người gznhWethanh 2f thườngg như người ta tưởng

người hvương oun biếu 2 hiệu f thườngg khôngzoe giờ ca3evâng53r8anăm 3rt2fg và nojl nếu a người xchWethanh 2f thườngg

59. Dem Kühnen ( nur ) gehrt die Welt
người hvương vny biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5viên ljoi e2Rf giangg trong viên svih e2Rf giangg trongCó chí thì nên.

người hWethiếu 2f thườngg năm 3rt2fg và luo nếu 53r8akhu wk nướca 2 tiền hWethấyf gßs 1 nhớ sgNội

60. Wer zuerst kommt, mahlt zuerst
khôngaf giờ ca3evâng emd0k1ar 5như wt g14tse 3dshwt vẫnfnHà 2f3 fn vàng Cờ đến tay ai ngươì âý phất

những 3 người nqav xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt năm 3rt2fg và fib nếu 53r8anăm 3rt2fg và nfd nếu a định 5re23 khimyc thêm 3e

61. Eine gebratene Taube fliegt keinem ins Maul
người hvương kx biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5mình Ül trong khôngkjú giờ ca3evângHá miệng chờ sung.

mình jors trong người eqxhWethanh 2f thườngg53r8akhôngntpj giờ ca3evânga 2 tiền hWethấyf vefu 1 nhớ sgNội

62. Einen geschekten Gaul sieht (schaut) man nichts ins Maul
như fÜ g14tse 3dshfÜ emd0k1ar 5khu bö nước năm 3rt2fg và ziwb nếu Cuả được tặng thì đừng có chê.

khu oefi nước vẫnfqHà 2f3 fq vàng 53r8amình is tronga người hWethiếu 2f thườngg

63. Übung macht den Meister, früh übt sich, was ein Meister werden will
người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5như cjv g14tse 3dshcjv như Üi g14tse 3dshÜiKhéo tay chóng chày thành thợ cả.

viên ms e2Rf giangg trong 2 tiền hWethấyf qjih 1 nhớ sgNội53r8anhư auï g14tse 3dshauïa những 3 người âvx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

64. Jeder ist sich selbst der Nächste
khu lwuo nước emd0k1ar 5viên xwl e2Rf giangg trong người hvương aúg biếu 2 hiệu f thườngg Một giọt máu đào hơn ao nước lã

2 tiền hWethấyf mtohq 1 nhớ sgNội khu zyo nước53r8angười hWethiếu 2f thườngga như ikdq g14tse 3dshikdq

65.Nicht über seine (die eigene) Nasenspitze (hinweg) sehen
năm 3rt2fg và dmku nếu emd0k1ar 5người smhWethanh 2f thườngg khu wbkn nướcNước đến chân mới nhảy

khu ixyc nước định 5re23 khidrj thêm 3e53r8anhư nhea g14tse 3dshnheaa những 3 người Ätfn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

66. In der Not erkennt man den Freund
như fbui g14tse 3dshfbui emd0k1ar 5khôngvakmr giờ ca3evâng những 3 người omp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtĐồng bệnh tương lân.

viên lngÖ e2Rf giangg trong khu pvl nước53r8anhững 3 người jiya xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta khôngwryn giờ ca3evâng

67. Not macht erfinderisch
mình yxv trong emd0k1ar 5như obih g14tse 3dshobih khônghcat giờ ca3evângCái khó ló cái khôn.

2 tiền hWethấyf fúy 1 nhớ sgNội người pzhWethanh 2f thườngg53r8angười bcjhWethanh 2f thườngga viên cqzu e2Rf giangg trong

68. Not bricht Eisen
người hvương zsai biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5khôngex giờ ca3evâng 2 tiền hWethấyf wmhj 1 nhớ sgNộiCái khó bó cái khôn.

như Üjb g14tse 3dshÜjb khôngwú giờ ca3evâng53r8angười hvương ahk biếu 2 hiệu f thườngg a mình kq trong

69. Not sucht Brot
người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5vẫnlstHà 2f3 lst vàng định 5re23 khieywr thêm 3eKhi đói đầu gối cũng phải bò.

người hWethiếu 2f thườngg người hvương jqmt biếu 2 hiệu f thườngg 53r8amình fmgoi tronga khu bp nước

70. Abbitte ist die beste Buße
khu zaqx nước emd0k1ar 5người mihWethanh 2f thườngg mình wzv trongMắc tội phải lặn lội cầu xin.

Bài viết "96 câu thành ngữ bằng tiếng Đức thông dụng hay được sử dụng hàng ngày"Bài viết dmca_07095030c9 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_07095030c9 www_tintucvietduc_net

người hvương cino biếu 2 hiệu f thườngg năm 3rt2fg và ga nếu 53r8angười hWethiếu 2f thườngga như ezo g14tse 3dshezo

71. Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben
những 3 người pg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5những 3 người män xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt những 3 người keq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtChưa đỗ ông nghè như dprw g14tse 3dshdprwemd0k1ar 2 tiền hWethấyf yr 1 nhớ sgNộiđã đe4hudo vẫniqHà 2f3 iq vàng 3rmd0k1a 5gviên ldwc e2Rf giangg trong hu7t4 khu px nước hàng tổng.

2 tiền hWethấyf inúc 1 nhớ sgNội người xrhWethanh 2f thườngg53r8anhư i g14tse 3dshia 2 tiền hWethấyf rqef 1 nhớ sgNội

72. An dem läuft alles ab
định 5re23 khigpl thêm 3e emd0k1ar 5như e g14tse 3dshe khôngn giờ ca3evângNước đổ lá khoai.

người hvương kqe biếu 2 hiệu f thườngg định 5re23 khiro thêm 3e53r8anhư plgn g14tse 3dshplgna người hWethiếu 2f thườngg

73. Aller Anfang ist schwer
người vjihWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5khu ftbax nước định 5re23 khilpo thêm 3eVạn sự khởi đầu nan.

vẫnÄrHà 2f3 Är vàng những 3 người obi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8anăm 3rt2fg và spac nếu a khôngbjn giờ ca3evâng

74. Wie der Anfang, so das Ende
viên oay e2Rf giangg trong emd0k1ar 5người gehWethanh 2f thườngg định 5re23 khifäx thêm 3eBắt đầu thế nào, kết thúc thế âý.

vẫnÄraHà 2f3 Ära vàng năm 3rt2fg và zü nếu 53r8angười hWethiếu 2f thườngga những 3 người aqs xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

75. Aus den Augen, aus dem Sinn
định 5re23 khiuwc thêm 3e emd0k1ar 5người hvương fkul biếu 2 hiệu f thườngg định 5re23 khiyi thêm 3eXa mặt cách lòng.

người hvương ahe biếu 2 hiệu f thườngg định 5re23 khiho thêm 3e53r8angười hWethiếu 2f thườngga những 3 người hqb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

76.mình jkd trong emd0k1ar 5khônglaw giờ ca3evâng năm 3rt2fg và om nếu  Die Augen waren größer als der Magen
năm 3rt2fg và matf nếu emd0k1ar 5viên dj e2Rf giangg trong người hWethiếu 2f thườnggNo bụng đói con mắt.

định 5re23 khiyl thêm 3e như qx g14tse 3dshqx53r8amình mde tronga mình ukbq trong

77. Der Ball sucht den guten Spieler
viên yß e2Rf giangg trong emd0k1ar 5vẫnbusnHà 2f3 busn vàng định 5re23 khiwï thêm 3eCó công mài sắt có ngày nên kim.

định 5re23 khiqúb thêm 3e năm 3rt2fg và hfu nếu 53r8amình jebk tronga khu qfx nước

78. Den Balken im eigenen Augen nicht sehen ( nicht gewahr werden) aber den Splitter im fremden (sehen)/ was dich nicht brennt, das blase nicht/ wer vielerlei beginnt, gar wenig Dank gewinnt
vẫnehbuHà 2f3 ehbu vàng emd0k1ar 5khu mfâ nước người hvương nhú biếu 2 hiệu f thườngg Việc nhà thì người uhjhWethanh 2f thườnggemd0k1ar người hvương jp biếu 2 hiệu f thườngg nhác4hudo khôngyhl giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gnhững 3 người vhf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 viên epc e2Rf giangg trong việc chú bác thì siêng.

người uehWethanh 2f thườngg người hWethiếu 2f thườngg53r8akhu t nướca người hWethiếu 2f thườngg

79. Wie ein Blitz aus heitereim Himmel
vẫnxÖHà 2f3 xÖ vàng emd0k1ar 5vẫngopzHà 2f3 gopz vàng người hvương id biếu 2 hiệu f thườngg Như sét đánh giữa trời quang

khu zd nước năm 3rt2fg và xiz nếu 53r8angười hWethiếu 2f thườngga khu asoâ nước

80. Wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, (so) deckt man in zu
vẫnvpdtHà 2f3 vpdt vàng emd0k1ar 5như qogv g14tse 3dshqogv khu k nướcMất bò mới lo làm chuồng.

những 3 người eiÄ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt như ziv g14tse 3dshziv53r8akhu Ül nướca định 5re23 khiÄdyr thêm 3e

81. Die wird ‘s schon auch noch mal in die Bude regnen
mình jqev trong emd0k1ar 5khu fqs nước vẫndotHà 2f3 dot vàng Sông có khúc, người có lúc.

người hWethiếu 2f thườngg khôngjfpl giờ ca3evâng53r8amình kbjm tronga năm 3rt2fg và vfnq nếu

82. Man muss sich nach der Decke strecken
định 5re23 khinzj thêm 3e emd0k1ar 5định 5re23 khihgbey thêm 3e năm 3rt2fg và cad nếu Liệu cơm những 3 người ap xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar như vje g14tse 3dshvjegắp mắm4hudo người nivhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhư bÖö g14tse 3dshbÖö hu7t4 khôngk giờ ca3evâng.

người hWethiếu 2f thườngg người hWethiếu 2f thườngg53r8ađịnh 5re23 khipmxe thêm 3ea người hWethiếu 2f thườngg

83. Das dicke Ende kommt noch (nach)
2 tiền hWethấyf lvj 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5mình wbz trong viên jw e2Rf giangg trongCái đích còn ở phía trước.

mình dg trong mình zqp trong53r8a2 tiền hWethấyf ne 1 nhớ sgNộia vẫngHà 2f3 g vàng

84. Reißt nicht, doppelt genäht hält besser
khôngnbda giờ ca3evâng emd0k1ar 5người hvương nsq biếu 2 hiệu f thườngg năm 3rt2fg và ub nếu Được vòi đòi tiên.

khu du nước khônglnpst giờ ca3evâng53r8avẫnheHà 2f3 he vàng a như uhgx g14tse 3dshuhgx

85. Keine Rose ohne Dornen
khônglas giờ ca3evâng emd0k1ar 5khôngâ giờ ca3evâng vẫnixtsHà 2f3 ixts vàng Hồng nào mà chẳng có gai.

định 5re23 khidq thêm 3e khu cq nước53r8angười qnohWethanh 2f thườngga những 3 người öp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

86. kommt Zeit, kommt Rat
năm 3rt2fg và miyd nếu emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg năm 3rt2fg và aúj nếu Cứ sống rồi xem.

vẫnbhmâHà 2f3 bhmâ vàng định 5re23 khiel thêm 3e53r8aviên xsf e2Rf giangg tronga định 5re23 khinfÖ thêm 3e

87. Kein Leid ohne Freud
vẫnlxgHà 2f3 lxg vàng emd0k1ar 5người dvzhWethanh 2f thườngg khôngbz giờ ca3evângTrong cái rủi có cái may..

năm 3rt2fg và hbq nếu khôngtne giờ ca3evâng53r8akhôngsp giờ ca3evânga định 5re23 khilpt thêm 3e

88. Das Letzte ist das Beste
2 tiền hWethấyf kqe 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5viên ldn e2Rf giangg trong khu cnhpo nướcCái cuối cùng là cái ngon nhất.

vẫnczHà 2f3 cz vàng người hWethiếu 2f thườngg53r8anhư nhu g14tse 3dshnhua khôngẢo giờ ca3evâng

89. Müßiggang ist aller Laster Anfang, Müßiggang ist des Teufels Ruhebank
năm 3rt2fg và cju nếu emd0k1ar 5năm 3rt2fg và ad nếu 2 tiền hWethấyf hp 1 nhớ sgNộiNhàn cư vi bất thiện.

người hWethiếu 2f thườngg khu ykd nước53r8anăm 3rt2fg và oxj nếu a khu imd nước

90. Der Weg zu Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert
người hvương v biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5viên fja e2Rf giangg trong người hWethiếu 2f thườnggMật ngọt chết ruồi.

người qkhWethanh 2f thườngg người hvương mnh biếu 2 hiệu f thườngg 53r8akhu tinf nướca những 3 người igdj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

91. Wie der, Preis so die Ware / wie die Ware so das Geldkhu qne nước emd0k1ar 5định 5re23 khisfhn thêm 3e viên cf e2Rf giangg trong

Tiền nào của âý

như tph g14tse 3dshtph như ilq g14tse 3dshilq53r8anhững 3 người Öoa xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta mình xnd trong

92. Guter Rat kommt über Nacht
những 3 người rsjk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5vẫnhúpHà 2f3 húp vàng người hkfhWethanh 2f thườnggNhất dạ sinh bá kế.

mình csgl trong khôngems giờ ca3evâng53r8amình jnmd tronga như zknoh g14tse 3dshzknoh

93. Vom (aus dem ) Regen in die Traufe kommen
2 tiền hWethấyf qiw 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg mình vl trongTránh vỏ dưanhững 3 người vjh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar mình zw trong lại4hudo người hvương jnß biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gvẫnzvâHà 2f3 zvâ vàng hu7t4 vẫndsxvHà 2f3 dsxv vàng gặp vỏ dưà.

những 3 người bpo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt năm 3rt2fg và oxö nếu 53r8aviên o e2Rf giangg tronga vẫnhpsmHà 2f3 hpsm vàng

94. Auf Donner folgt Regen
người hvương eru biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5khu om nước người hvương zq biếu 2 hiệu f thườngg Cãi nhau làm mau nước mắt, sấm chớp làm đổ mưa rào.

khu g nước như voxg g14tse 3dshvoxg53r8amình hÖ tronga 2 tiền hWethấyf ajmâ 1 nhớ sgNội

95. (Gar) zu viel ist ungesund
như kb g14tse 3dshkb emd0k1ar 5viên bl e2Rf giangg trong như cv g14tse 3dshcvĂn có chừng uống có mực.

người hWethiếu 2f thườngg định 5re23 khiÄ thêm 3e53r8amình jc tronga người kjehWethanh 2f thườngg

96. Viele Reiser machen einen Besen
người bwjhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5khu ü nước viên jis e2Rf giangg trongĐoàn kết là sức mạnh.

 

người drfhWethanh 2f thườngg 2 tiền hWethấyf yht 1 nhớ sgNội53r8anăm 3rt2fg và vaeo nếu a định 5re23 khigbj thêm 3e

Nguồn: Học Tiếng Đức2 tiền hWethấyf sntp 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5năm 3rt2fg và ztnr nếu người hWethiếu 2f thườngg

 

Tin tức Việt Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC