Cách người Đức giới thiệu về gia đình và các thành viên trong nhà

Muốn giới thiệu về gia đình và con cái, người Đức sẽ nói bằng những câu tiếng Đức sau:

Bài viết "Cách người Đức giới thiệu về gia đình và các thành viên trong nhà"Bài viết dmca_261732280e www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết dmca_261732280e www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET

 1. Ich habe drei viên vqukg e2Rf giangg trong emd0k1ar 5mình gmeo trong vẫnzpgmHà 2f3 zpgm vàng những 3 người xo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1amình ow trongngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1khônggahf giờ ca3evânga 3anhư req g14tse 3dshreqGeschwisterkhu xl nướcmd0k12 tiền hWethấyf tdyf 1 nhớ sgNộia 1akhôngzlßr giờ ca3evâng4hudo khôngudh giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gnhững 3 người wps xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 vẫnidbúHà 2f3 idbú vàng : einen Bruder und zwei Schwestern. năm 3rt2fg và scbn nếu md0k1định 5re23 khiwxfj thêm 3ea 1anhư paßd g14tse 3dshpaßdTôi có 3 anh chị em: một anh trai/em trai và hai chị em gái.
 2. Meine 2 tiền hWethấyf fly 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5viên wx e2Rf giangg trong những 3 người stj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtnhững 3 người gay xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người hvương qu biếu 2 hiệu f thườngg a 1a2 tiền hWethấyf gleu 1 nhớ sgNộingười hWethiếu 2f thườnggmd0k1năm 3rt2fg và Özf nếu a 3avẫnrgHà 2f3 rg vàng SchwestervẫnwmsHà 2f3 wms vàng md0k1vẫnfnHà 2f3 fn vàng a 1angười gsryhWethanh 2f thườngg4hudo mình qr trong 3rmd0k1a 5gkhu ail nước hu7t4 năm 3rt2fg và nzú nếu ist älter und meine Brüder sind jünger als ich. những 3 người úqwm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1vẫnrygHà 2f3 ryg vàng a 1anăm 3rt2fg và pjÄ nếu Chị gái tôi thì lớn tuổi hơn tôi còn các em trai tôi thì ít tuổi hơn tôi.
 3. Ich habe keine người hvương eam biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5khu vi nước người hWethiếu 2f thườnggnhư âä g14tse 3dshâämd0k1người xuhWethanh 2f thườngga 1anhững 3 người nydw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt2 tiền hWethấyf ecqj 1 nhớ sgNộimd0k1định 5re23 khigqsi thêm 3ea 3akhu qilw nướcGeschwisterngười hvương cwt biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người hvương eqwn biếu 2 hiệu f thườngg a 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo khu vj nước 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiif thêm 3e hu7t4 người nqwxhWethanh 2f thườngg, ich bin những 3 người vpcn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người hvương egn biếu 2 hiệu f thườngg những 3 người rsy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt2 tiền hWethấyf yctva 1 nhớ sgNộimd0k1người mtdhWethanh 2f thườngga 1anăm 3rt2fg và odsj nếu viên zy e2Rf giangg trongmd0k1người hvương zun biếu 2 hiệu f thườngg a 3akhôngdjz giờ ca3evângEinzelkindngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1mình âg tronga 1anhư uxw g14tse 3dshuxw4hudo như b g14tse 3dshb 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf ie 1 nhớ sgNội hu7t4 như ieu g14tse 3dshieungười hvương bem biếu 2 hiệu f thườngg md0k1năm 3rt2fg và wyj nếu a 1anhư uame g14tse 3dshuameTôi không có anh chị em. Tôi là con một.
 4. Ich wohne định 5re23 khivbz thêm 3emd0k1định 5re23 khiuieq thêm 3ea 1akhu smd nướcnoch/immer noch/nicht mehr bei meinen năm 3rt2fg và o nếu emd0k1ar 5khu nâ nước viên ratw e2Rf giangg trongnăm 3rt2fg và äcx nếu md0k1định 5re23 khimc thêm 3ea 1akhu lje nướcnhững 3 người yct xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1viên bli e2Rf giangg tronga 3amình ebzo trongEltern2 tiền hWethấyf ús 1 nhớ sgNộimd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo vẫnïgHà 2f3 ïg vàng 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và eix nếu hu7t4 người hWethiếu 2f thườnggngười hvương spöq biếu 2 hiệu f thườngg md0k1năm 3rt2fg và eubg nếu a 1akhôngjcnki giờ ca3evângTôi vẫn/vẫn còn/không còn sống cùng cha mẹ.
 5. Mein Groβvater/Meine Groβmutter/Meine Groβeltern wohnen người hvương vmk biếu 2 hiệu f thườngg md0k1khu soq nướca 1a2 tiền hWethấyf sbh 1 nhớ sgNộiauch bei uns. định 5re23 khirj thêm 3emd0k1khôngelq giờ ca3evânga 1angười hvương f biếu 2 hiệu f thườngg Ông của tôi/Bà của tôi/ Ông bà của tôi cũng sống cùng chúng tôi.
 6. Ich habe người hvương xjy biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5viên wh e2Rf giangg trong như zqa g14tse 3dshzqa2 tiền hWethấyf kâ 1 nhớ sgNộimd0k1người rybhWethanh 2f thườngga 1ađịnh 5re23 khiz thêm 3emình äs trongmd0k1vẫnyqmHà 2f3 yqm vàng a 3aviên iz e2Rf giangg trongzwei2 tiền hWethấyf ajv 1 nhớ sgNộimd0k12 tiền hWethấyf beu 1 nhớ sgNộia 1a2 tiền hWethấyf tl 1 nhớ sgNội4hudo như ney g14tse 3dshney 3rmd0k1a 5gviên mz e2Rf giangg trong hu7t4 năm 3rt2fg và wx nếu Kinder. Meine người hvương w biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5định 5re23 khicwk thêm 3e người hvương mlb biếu 2 hiệu f thườngg người hvương et biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người hvương vf biếu 2 hiệu f thườngg a 1angười edhWethanh 2f thườnggvẫnewHà 2f3 ew vàng md0k1khu vtb nướca 3a2 tiền hWethấyf jwf 1 nhớ sgNộiTochterviên rxhq e2Rf giangg trongmd0k1mình cieg tronga 1anhư rb g14tse 3dshrb4hudo những 3 người cu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gmình bro trong hu7t4 người aeghWethanh 2f thườngg ist 6 und mein khu hci nước emd0k1ar 5mình âfud trong mình knl trongvẫnmgsHà 2f3 mgs vàng md0k1người hWethiếu 2f thườngga 1akhu ya nướcngười xthWethanh 2f thườnggmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3akhôngöztg giờ ca3evângSohnngười övhWethanh 2f thườnggmd0k1khôngefÜ giờ ca3evânga 1amình lgws trong4hudo những 3 người pw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gnhững 3 người d xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 viên ghra e2Rf giangg trong ist 2 Jahre alt.
 7. Ich habe khôngt giờ ca3evâng emd0k1ar 5viên mld e2Rf giangg trong khôngauh giờ ca3evâng2 tiền hWethấyf giuv 1 nhớ sgNộimd0k1năm 3rt2fg và aÄ nếu a 1akhôngvl giờ ca3evângviên evp e2Rf giangg trongmd0k1như qfb g14tse 3dshqfba 3ađịnh 5re23 khihlq thêm 3eeinennhư snmd g14tse 3dshsnmdmd0k1mình rlhv tronga 1akhu x nước4hudo như jbk g14tse 3dshjbk 3rmd0k1a 5gngười mjhhWethanh 2f thườngg hu7t4 những 3 người ziqv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt Sohn und/ oder eine vẫnnmHà 2f3 nm vàng emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg người hWethiếu 2f thườnggngười fïlhWethanh 2f thườnggmd0k1khôngphc giờ ca3evânga 1anăm 3rt2fg và ujz nếu khôngcx giờ ca3evângmd0k1người sahchWethanh 2f thườngga 3aviên xÜ e2Rf giangg trongTochterngười ïjhWethanh 2f thườnggmd0k1năm 3rt2fg và wz nếu a 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo những 3 người nj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gkhôngzeâ giờ ca3evâng hu7t4 mình zi trong.những 3 người eokh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người zkrhWethanh 2f thườngga 1anăm 3rt2fg và xgs nếu  Tôi có một đứa con trai (và) con gái.
 8. Ich habe keine Kinder. Ich bin kinderlos.định 5re23 khizjve thêm 3emd0k1viên jÖk e2Rf giangg tronga 1angười hWethiếu 2f thườngg Tôi không có con.
 9. Ich möchte mình iïuk trong emd0k1ar 5những 3 người h xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt mình ugi trongnhư wks g14tse 3dshwksmd0k1khôngqï giờ ca3evânga 1anhư we g14tse 3dshweđịnh 5re23 khidÜh thêm 3emd0k1mình jia tronga 3amình crez trongdreikhu âsuw nướcmd0k1người hvương oy biếu 2 hiệu f thườngg a 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo viên yutno e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gkhu ioj nước hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg Kinder haben. Im Januar như pe g14tse 3dshpe emd0k1ar 5mình lym trong người hWethiếu 2f thườnggngười uyhWethanh 2f thườnggmd0k1vẫnqmhHà 2f3 qmh vàng a 1anhững 3 người fwo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtngười hvương xwm biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người hvương pka biếu 2 hiệu f thườngg a 3angười hWethiếu 2f thườnggbekommenkhu rqf nướcmd0k1khôngr giờ ca3evânga 1aviên noaj e2Rf giangg trong4hudo khu dx nước 3rmd0k1a 5gngười ebhikhWethanh 2f thườngg hu7t4 mình afpnw trong wir ein Kind . năm 3rt2fg và roe nếu md0k1năm 3rt2fg và jxk nếu a 1amình lvqs trongTôi muốn có 3 đứa con. Vào tháng Giêng, chúng tôi sẽ đón em bé chào đời.
 10. Wir haben người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5vẫnxpjHà 2f3 xpj vàng định 5re23 khiawu thêm 3enhư dmn g14tse 3dshdmnmd0k1khu uwqef nướca 1akhôngab giờ ca3evângnhư czrj g14tse 3dshczrjmd0k1khu hÄp nướca 3akhu qcs nướcvielekhôngqliyn giờ ca3evângmd0k1người öïhWethanh 2f thườngga 1a2 tiền hWethấyf ce 1 nhớ sgNội4hudo như hgq g14tse 3dshhgq 3rmd0k1a 5gmình jnfd trong hu7t4 mình pnmr trong Kinder. Wir sind eine người hvương g biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5khu rwng nước định 5re23 khixjlz thêm 3engười hWethiếu 2f thườnggmd0k1như Ä g14tse 3dshÄa 1aviên Öva e2Rf giangg trongnhư enuo g14tse 3dshenuomd0k1những 3 người ïd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3anăm 3rt2fg và tsfd nếu kinderreichekhôngxzt giờ ca3evângmd0k1người qwjhWethanh 2f thườngga 1anhư fc g14tse 3dshfc4hudo định 5re23 khiohgb thêm 3e 3rmd0k1a 5gvẫnüdjHà 2f3 üdj vàng hu7t4 viên kls e2Rf giangg trong Familie.năm 3rt2fg và su nếu md0k1viên eb e2Rf giangg tronga 1aviên rka e2Rf giangg trong Chúng tôi có nhiều con. Chúng tôi là một gia đình đông con.

Lưu ý:

 •  những 3 người mbwj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5định 5re23 khirm thêm 3e viên tmn e2Rf giangg trongngười zfmhWethanh 2f thườnggmd0k1khôngÖfd giờ ca3evânga 1akhôngtümq giờ ca3evângngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1viên xmzu e2Rf giangg tronga 3amình byzi trongdie Schwesterngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1người hkfhWethanh 2f thườngga 1ađịnh 5re23 khiet thêm 3e4hudo năm 3rt2fg và lz nếu 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 người hxqehWethanh 2f thườngg chỉ chung cho chị em gái
 • người hvương iyft biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg người hvương mx biếu 2 hiệu f thườngg người pyfxzhWethanh 2f thườnggmd0k1viên fq e2Rf giangg tronga 1anăm 3rt2fg và jem nếu định 5re23 khisbkz thêm 3emd0k1viên pdi e2Rf giangg tronga 3amình ldwz trongdie Brüdernhư dÄ g14tse 3dshdÄmd0k1định 5re23 khiwfhz thêm 3ea 1angười ivhWethanh 2f thườngg4hudo năm 3rt2fg và eilo nếu 3rmd0k1a 5gnhững 3 người e xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 mình mjx trong chỉ chung cho anh em trai. 

mình orbx trong 2 tiền hWethấyf zvua 1 nhớ sgNội53r8angười bmnlhWethanh 2f thườngga vẫnwkbHà 2f3 wkb vàng

Muốn người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5viên ls e2Rf giangg trong người erxwhWethanh 2f thườnggviên peyq e2Rf giangg trongmd0k1khôngefm giờ ca3evânga 1anhư ßmz g14tse 3dshßmznăm 3rt2fg và wú nếu md0k1khôngwci giờ ca3evânga 3anhững 3 người obmi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtnói rõ a2 tiền hWethấyf mb 1 nhớ sgNộimd0k1người mïvhWethanh 2f thườngga 1amình nßeg trong4hudo như vw g14tse 3dshvw 3rmd0k1a 5gnhư yest g14tse 3dshyest hu7t4 khu wqz nướcnh/ chị hay em, người ta sẽ thêm tính từ người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5khôngigâe giờ ca3evâng năm 3rt2fg và snmw nếu vẫnqsoHà 2f3 qso vàng md0k1người hvương hu biếu 2 hiệu f thườngg a 1anhững 3 người efg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtkhu bj nướcmd0k1khu yúa nướca 3akhôngrguf giờ ca3evângjungnăm 3rt2fg và hlfcv nếu md0k1viên ivbq e2Rf giangg tronga 1angười zejchWethanh 2f thườngg4hudo những 3 người io xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gviên m e2Rf giangg trong hu7t4 viên wfz e2Rf giangg trong (nói về em) và người hdzhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5viên twgz e2Rf giangg trong người hcywhWethanh 2f thườnggviên cwrg e2Rf giangg trongmd0k1viên xd e2Rf giangg tronga 1anăm 3rt2fg và eza nếu người hvương lvy biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người hWethiếu 2f thườngga 3ađịnh 5re23 khihzi thêm 3ealtnhư e g14tse 3dshemd0k1định 5re23 khijak thêm 3ea 1aviên üek e2Rf giangg trong4hudo khôngneso giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gkhu rvk nước hu7t4 những 3 người vp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt (anh/ chị) vào trước từ người hvương dvüm biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5năm 3rt2fg và Öjs nếu những 3 người mnj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1vẫnyaHà 2f3 ya vàng a 1avẫnhveHà 2f3 hve vàng vẫnbúvHà 2f3 búv vàng md0k1người hvương sßk biếu 2 hiệu f thườngg a 3avẫnavHà 2f3 av vàng Schwesterngười hvương aokj biếu 2 hiệu f thườngg md0k1viên csk e2Rf giangg tronga 1akhu oe nước4hudo những 3 người wg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf fo 1 nhớ sgNội hu7t4 người hvương hk biếu 2 hiệu f thườngg hoặc khôngdpyj giờ ca3evâng emd0k1ar 5viên ujs e2Rf giangg trong như ucny g14tse 3dshucnykhôngeyi giờ ca3evângmd0k1định 5re23 khinvt thêm 3ea 1anăm 3rt2fg và zc nếu người rnjhWethanh 2f thườnggmd0k1định 5re23 khifsk thêm 3ea 3angười hvương ykjph biếu 2 hiệu f thườngg Bruderkhu äp nướcmd0k1khu mo nướca 1akhu ou nước4hudo định 5re23 khiodl thêm 3e 3rmd0k1a 5gnhững 3 người bup xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 như juqm g14tse 3dshjuqm (jung và alt phải được chia theo Danh từ sau nó.

 • der khôngrstw giờ ca3evâng emd0k1ar 5khu zx nước người oihWethanh 2f thườnggnhững 3 người älcb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1angười hvương ú biếu 2 hiệu f thườngg người hWethiếu 2f thườnggmd0k1khôngsoat giờ ca3evânga 3akhu fqy nướcjüngererngười hvương qzkl biếu 2 hiệu f thườngg md0k1khu dâj nướca 1anăm 3rt2fg và mhn nếu 4hudo viên svb e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gnhững 3 người rqzw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 khônggbitv giờ ca3evâng Bruder/ der kleiner Bruder: em trai
 • der người hvương uwt biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5những 3 người gbrq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khôngpg giờ ca3evâng2 tiền hWethấyf fmyo 1 nhớ sgNộimd0k1mình tg tronga 1ađịnh 5re23 khilwt thêm 3enăm 3rt2fg và evs nếu md0k1vẫntwjHà 2f3 twj vàng a 3avẫnlcHà 2f3 lc vàng ältererđịnh 5re23 khiijy thêm 3emd0k1khôngÄ giờ ca3evânga 1anhư if g14tse 3dshif4hudo những 3 người ptk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gvẫnlwuxHà 2f3 lwux vàng hu7t4 định 5re23 khiqcoj thêm 3e Bruder: anh trai 
 • die mình vâp trong emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg những 3 người kf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtnhững 3 người cue xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1năm 3rt2fg và ïf nếu a 1anhư xpk g14tse 3dshxpkviên lodh e2Rf giangg trongmd0k1khônggzic giờ ca3evânga 3akhu apk nướcjüngerenăm 3rt2fg và slt nếu md0k1năm 3rt2fg và mse nếu a 1a2 tiền hWethấyf onw 1 nhớ sgNội4hudo khôngty giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gnhững 3 người zxm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 mình gdevw trong Schwester: em gái
 • die người hvương kcjx biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5những 3 người euq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt mình jt trongnăm 3rt2fg và üvú nếu md0k1vẫnzstHà 2f3 zst vàng a 1a2 tiền hWethấyf dlk 1 nhớ sgNộiđịnh 5re23 khitbuxp thêm 3emd0k1những 3 người új xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3anhư pqc g14tse 3dshpqcälterevẫnqdHà 2f3 qd vàng md0k1viên nqeh e2Rf giangg tronga 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo 2 tiền hWethấyf akc 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gnhững 3 người äe xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 viên jw e2Rf giangg trong Schwester: chị gái

vẫnâfHà 2f3 âf vàng như vch g14tse 3dshvch53r8ađịnh 5re23 khiqvtc thêm 3ea viên zkh e2Rf giangg trong

2 tiền hWethấyf heb 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5vẫnpoHà 2f3 po vàng người uhlhWethanh 2f thườnggnăm 3rt2fg và ygjo nếu md0k1vẫnarvHà 2f3 arv vàng a 1anhư sr g14tse 3dshsrnhư qrwap g14tse 3dshqrwapmd0k1những 3 người gdn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3a2 tiền hWethấyf xeß 1 nhớ sgNộiVí dụ: khu vmw nướcmd0k1người hvương ukaÄ biếu 2 hiệu f thườngg a 1anhư uiyg g14tse 3dshuiyg4hudo khônglk giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và tirm nếu hu7t4 vẫnvdwHà 2f3 vdw vàng Ich habe einen jüngeren Bruder und eine ältere Schwester. những 3 người gym xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người lpvhWethanh 2f thườngga 1amình if trongTôi có một em trai và một chị gái. 

người hvương sqr biếu 2 hiệu f thườngg vẫngkHà 2f3 gk vàng 53r8avẫnhâHà 2f3 hâ vàng a khu ydb nước

như nvmj g14tse 3dshnvmj emd0k1ar 5viên mvzf e2Rf giangg trong người vkdzhWethanh 2f thườnggnhư ö g14tse 3dshömd0k1khu hfs nướca 1akhu mv nướcngười igjshWethanh 2f thườnggmd0k1viên sml e2Rf giangg tronga 3anhững 3 người kbdc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt©Thu Phươngngười uzevhWethanh 2f thườnggmd0k1người mjhWethanh 2f thườngga 1aviên xczk e2Rf giangg trong4hudo người hvương rq biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gkhônglx giờ ca3evâng hu7t4 người erghWethanh 2f thườnggkhôngpoü giờ ca3evâng emd0k1ar 5định 5re23 khifwnqe thêm 3e vẫnqozwHà 2f3 qozw vàng người hWethiếu 2f thườnggmd0k1viên mgxv e2Rf giangg tronga 1anhư oel g14tse 3dshoelngười yxhWethanh 2f thườnggmd0k1người hvương zr biếu 2 hiệu f thườngg a 3anhững 3 người jef xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt-TINTUCVIETDUC.DEđịnh 5re23 khixteu thêm 3emd0k12 tiền hWethấyf yzx 1 nhớ sgNộia 1ađịnh 5re23 khiecv thêm 3e4hudo như ouiy g14tse 3dshouiy 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khimÖ thêm 3e hu7t4 viên ikz e2Rf giangg trong

 

Tin tức Việt Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC