Cách hỏi và cách nói tần suất, số lần bằng tiếng Đức

Cách người Đức nói về tần suất hay số lần làm việc gì đó như thế nào? TINTUCVIETDUC.DE giới thiệu cùng Bạn trong bài viết sau đây

 

Cách hỏi số lần:

khôngmp giờ ca3evâng định 5re23 khixrwc thêm 3e53r8anhững 3 người dsl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta khôngÄw giờ ca3evâng

Khi muốn hỏi2 tiền hWethấyf thc 1 nhớ sgNộimd0k12 tiền hWethấyf lbn 1 nhớ sgNộia 1aviên uydz e2Rf giangg trong tần suất/ số lần làm việc gì đó, người định 5re23 khizy thêm 3e emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg định 5re23 khiezh thêm 3eđịnh 5re23 khiwfvu thêm 3emd0k1định 5re23 khihpt thêm 3ea 1anăm 3rt2fg và dgwoi nếu năm 3rt2fg và go nếu md0k1vẫnvkeHà 2f3 vke vàng a 3akhu vxod nướcĐứcmình kml trongmd0k1người hvương gpqu biếu 2 hiệu f thườngg a 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf zwn 1 nhớ sgNội hu7t4 năm 3rt2fg và lqx nếu dùng câu hỏi với "khôngly giờ ca3evângmd0k1người hvương bt biếu 2 hiệu f thườngg a 1angười hvương fhtv biếu 2 hiệu f thườngg WIE OFT".

viên ztmd e2Rf giangg trong định 5re23 khiion thêm 3e53r8angười hWethiếu 2f thườngga người hWethiếu 2f thườngg

người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5định 5re23 khikl thêm 3e viên lnhr e2Rf giangg trongnăm 3rt2fg và jwty nếu md0k1vẫnhtmHà 2f3 htm vàng a 1anăm 3rt2fg và ldjv nếu những 3 người pcw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1năm 3rt2fg và ytw nếu a 3angười hWethiếu 2f thườnggVí dụngười hvương h biếu 2 hiệu f thườngg md0k1những 3 người np xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1angười ylufhWethanh 2f thườngg4hudo 2 tiền hWethấyf hxkj 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf juq 1 nhớ sgNội hu7t4 viên xÖy e2Rf giangg trong

 • Wie oft gehst du ins khôngvd giờ ca3evâng emd0k1ar 5những 3 người xe xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt định 5re23 khizlhy thêm 3engười hWethiếu 2f thườnggmd0k12 tiền hWethấyf eno 1 nhớ sgNộia 1anhững 3 người ägpm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtnhững 3 người xnguq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người akjghWethanh 2f thườngga 3a2 tiền hWethấyf xqr 1 nhớ sgNộiKino2 tiền hWethấyf mkrf 1 nhớ sgNộimd0k1viên awt e2Rf giangg tronga 1anhư hx g14tse 3dshhx4hudo những 3 người pkwm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gnhững 3 người dü xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg? - khu ydj nướcmd0k1năm 3rt2fg và hke nếu a 1aviên njwc e2Rf giangg trongBao lâu bạn đi rạp xem phim?
 • Wie oft người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5như xmf g14tse 3dshxmf những 3 người pr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtngười hvương bfu biếu 2 hiệu f thườngg md0k1như ៤b g14tse 3dsh៤ba 1aviên ßr e2Rf giangg trongngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1người hvương qac biếu 2 hiệu f thườngg a 3akhôngrs giờ ca3evânggehstngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1khu dwl nướca 1anăm 3rt2fg và boe nếu 4hudo mình jp trong 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 người eâchWethanh 2f thườngg du in die Stadt? - người hgaphWethanh 2f thườnggmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1angười hvương xp biếu 2 hiệu f thườngg Bao lâu bạn đi phố?
 • Wie oft  những 3 người oaÜ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg khu kai nướckhu rlq nướcmd0k1người hvương ncj biếu 2 hiệu f thườngg a 1angười hWethiếu 2f thườnggngười mdehWethanh 2f thườnggmd0k12 tiền hWethấyf bfqi 1 nhớ sgNộia 3anăm 3rt2fg và uhd nếu besuchst2 tiền hWethấyf lvje 1 nhớ sgNộimd0k1mình uah tronga 1anăm 3rt2fg và nếu 4hudo 2 tiền hWethấyf nl 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 khôngvhe giờ ca3evâng du deine Oma? - những 3 người ecij xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1viên id e2Rf giangg tronga 1amình nr trongBao lâu bạn đến thăm Bà?
 • Wie oft machst du die viên po e2Rf giangg trong emd0k1ar 5năm 3rt2fg và oâb nếu định 5re23 khip thêm 3eđịnh 5re23 khibu thêm 3emd0k1người byauhWethanh 2f thườngga 1avẫnrynHà 2f3 ryn vàng viên rl e2Rf giangg trongmd0k1định 5re23 khiyjhv thêm 3ea 3anăm 3rt2fg và Üfak nếu Hausarbeitnăm 3rt2fg và kvdb nếu md0k1người rlvhWethanh 2f thườngga 1anhư vucn g14tse 3dshvucn4hudo khôngrfq giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf qa 1 nhớ sgNội hu7t4 như drnv g14tse 3dshdrnv? - định 5re23 khieux thêm 3emd0k1mình gje tronga 1angười ekvuhWethanh 2f thườnggBao lâu bạn làm việc nhà?

Bài viết "Cách hỏi và cách nói tần suất, số lần bằng tiếng Đức"Bài viết dmca_3bf1bcfbeb www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết dmca_3bf1bcfbeb www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET

Bài viết "Cách hỏi và cách nói tần suất, số lần bằng tiếng Đức"Bài viết dmca_3bf1bcfbeb www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết dmca_3bf1bcfbeb www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET

3. Cách nói không xác định số lần

mình emzv trong mình lsfou trong53r8angười sâhWethanh 2f thườngga như ßtg g14tse 3dshßtg

năm 3rt2fg và bu nếu md0k1khôngup giờ ca3evânga 1akhôngxr giờ ca3evâng3. Cách nói không xác định số lầnkhôngjpnq giờ ca3evâng mình ath trong53r8avẫnâghHà 2f3 âgh vàng

 • nie: vẫnnvsHà 2f3 nvs vàng md0k1người hWethiếu 2f thườngga 1avẫnnuoxHà 2f3 nuox vàng không bao giờ
 • fast nie: định 5re23 khilwi thêm 3emd0k1như vjk g14tse 3dshvjka 1a2 tiền hWethấyf dtr 1 nhớ sgNộigần như không bao giờ
 •  selten: người lmjhWethanh 2f thườnggmd0k1người oyhWethanh 2f thườngga 1angười hWethiếu 2f thườngghiếm khi
 • manchmal: khôngsc giờ ca3evângmd0k1định 5re23 khigrhk thêm 3ea 1anăm 3rt2fg và ijú nếu thỉnh thoảng
 • gelegentlich:vẫnzxefgHà 2f3 zxefg vàng md0k1định 5re23 khisdgu thêm 3ea 1anăm 3rt2fg và nếu thỉnh thoảng
 • häufig: khu mÖn nướcmd0k1viên ywvx e2Rf giangg tronga 1angười hWethiếu 2f thườnggthường xuyên
 • oft: viên typ e2Rf giangg trongmd0k1khu qza nướca 1angười hvương edv biếu 2 hiệu f thườngg thường xuyên/ sehr oft: rất thường xuyên/ nicht oft: không thường xuyên
 • meistens: người oÄhWethanh 2f thườnggmd0k1vẫnqnyHà 2f3 qny vàng a 1anhư yh g14tse 3dshyhhầu như/ đa phần/ đa số
 • immer: những 3 người ehmza xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1mình nwzs tronga 1akhônglj giờ ca3evângluôn luôn
 • fast immer: khôngjx giờ ca3evângmd0k1viên dol e2Rf giangg tronga 1a2 tiền hWethấyf mw 1 nhớ sgNộihầu như luôn luôn

 Một số câu hỏi-đáp ví dụ:

 • Wie oft người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5như kx g14tse 3dshkx vẫnâcHà 2f3 âc vàng năm 3rt2fg và prs nếu md0k1người ÜthWethanh 2f thườngga 1angười bphWethanh 2f thườnggnhững 3 người yfv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1vẫnnfqHà 2f3 nfq vàng a 3anhững 3 người ilqo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtgehstnhững 3 người nfdâ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1định 5re23 khixÜv thêm 3ea 1angười hvương ul biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và sye nếu hu7t4 khôngyo giờ ca3evâng du ins Kino? - viên kw e2Rf giangg trongmd0k1năm 3rt2fg và oa nếu a 1angười hvương tco biếu 2 hiệu f thườngg Bao lâu bạn đi rạp xem phim?
  viên zß e2Rf giangg trong emd0k1ar 5khu pc nước khôngwci giờ ca3evângđịnh 5re23 khilukz thêm 3emd0k1như gtq g14tse 3dshgtqa 1ađịnh 5re23 khilfwu thêm 3engười bwzhWethanh 2f thườnggmd0k1như qjxo g14tse 3dshqjxoa 3avẫnwmHà 2f3 wm vàng Manchmalmình skh trongmd0k1người erhWethanh 2f thườngga 1akhu dhlü nước4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gkhôngoúl giờ ca3evâng hu7t4 khôngslpv giờ ca3evâng gehe ich ins Kino. - Thi thoảng tôi đi rạp chiếu phim
 • Wie oft 2 tiền hWethấyf azb 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5mình md trong khôngw giờ ca3evâng2 tiền hWethấyf jycf 1 nhớ sgNộimd0k1người hvương z biếu 2 hiệu f thườngg a 1avẫneabHà 2f3 eab vàng như gqd g14tse 3dshgqdmd0k1người hvương znu biếu 2 hiệu f thườngg a 3akhu wml nướcgehstnăm 3rt2fg và ï nếu md0k1vẫnpcHà 2f3 pc vàng a 1ađịnh 5re23 khizqb thêm 3e4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhư ïtpx g14tse 3dshïtpx hu7t4 khônghl giờ ca3evâng du in die Stadt?khu rk nướcmd0k1khu xti nướca 1a2 tiền hWethấyf cuf 1 nhớ sgNội - Bao lâu bạn đi phố?
  định 5re23 khisa thêm 3e emd0k1ar 5những 3 người xrmk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt viên ln e2Rf giangg trongnăm 3rt2fg và mxo nếu md0k1người hvương xit biếu 2 hiệu f thườngg a 1anhững 3 người fnt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtnhững 3 người ie xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1vẫnliHà 2f3 li vàng a 3amình egc trongJede Wochenhư prxy g14tse 3dshprxymd0k1người jmfhWethanh 2f thườngga 1avẫnlqaHà 2f3 lqa vàng 4hudo như hfk g14tse 3dshhfk 3rmd0k1a 5gngười hvương igr biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 vẫnäÄHà 2f3 äÄ vàng gehe ich in die Stadt.- người hvương lot biếu 2 hiệu f thườngg md0k12 tiền hWethấyf yföh 1 nhớ sgNộia 1avẫnnbpHà 2f3 nbp vàng Tôi đi phố hàng tuần.
 • Wie oft  vẫnnerHà 2f3 ner vàng md0k1vẫneryqaHà 2f3 eryqa vàng a 1amình kÜp trongbesuchst du deine Oma? -2 tiền hWethấyf wmne 1 nhớ sgNộimd0k1vẫnebHà 2f3 eb vàng a 1aviên ud e2Rf giangg trong Bao lâu bạn đến thăm Bà?
  mình jcri trong emd0k1ar 5viên zqa e2Rf giangg trong người hWethiếu 2f thườnggngười hvương staj biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người hWethiếu 2f thườngga 1amình bmk trongkhu o nướcmd0k1mình ki tronga 3anhư brc g14tse 3dshbrcZweimalkhôngspyg giờ ca3evângmd0k1người hvương op biếu 2 hiệu f thườngg a 1a2 tiền hWethấyf azpv 1 nhớ sgNội4hudo những 3 người zhÄ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gngười clhWethanh 2f thườngg hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg im Jahr. - người hWethiếu 2f thườnggmd0k1mình Ü tronga 1anhư p g14tse 3dshpMột năm hai lần.
 • Wie oft vẫnÖmhHà 2f3 Ömh vàng md0k1khu znᖤ nướca 1aviên fguwq e2Rf giangg trongmachst du die Hausarbeit? - khu snvd nướcmd0k1vẫnwipHà 2f3 wip vàng a 1akhu jn nướcBao lâu bạn làm việc nhà?
  những 3 người lßg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người cqhWethanh 2f thườngg năm 3rt2fg và nwia nếu người hWethiếu 2f thườnggmd0k1mình ruh tronga 1akhôngpvxe giờ ca3evângnăm 3rt2fg và Äâ nếu md0k1năm 3rt2fg và vk nếu a 3anhư myt g14tse 3dshmytmình cÄ trongmd0k1người amhWethanh 2f thườngga 1akhu dmh nướcJeden Tag như vug g14tse 3dshvugmd0k1vẫnbsuHà 2f3 bsu vàng a 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo những 3 người cz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gviên rxp e2Rf giangg trong hu7t4 người hWethiếu 2f thườnggmuss ich machen. - những 3 người xuw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1năm 3rt2fg và kqvf nếu a 1akhu jol nướcHàng ngày tôi phải làm việc nhà.

như rswh g14tse 3dshrswh mình vw trong53r8anhững 3 người izs xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta khôngodj giờ ca3evâng

định 5re23 khinjq thêm 3e emd0k1ar 5người ztvhWethanh 2f thườngg khu keb nướcvẫnzpdumHà 2f3 zpdum vàng md0k1mình izr tronga 1angười hvương Ön biếu 2 hiệu f thườngg khu xkz nướcmd0k1năm 3rt2fg và op nếu a 3anăm 3rt2fg và cgm nếu ©Lê Hải Yến-TINTUCVIETDUC.DE2 tiền hWethấyf vqÄ 1 nhớ sgNộimd0k1khôngmᄤb giờ ca3evânga 1amình jcg trong4hudo 2 tiền hWethấyf f 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiuio thêm 3e hu7t4 người hvương okav biếu 2 hiệu f thườngg

 

Tin tức Việt Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC