Tiếng Đức giao tiếp: Tiếng Đức về thực phẩm và một số câu thông dụng

TINTUCVIETDUC.DE giới thiệu cùng Bạn các từ vựng tiếng Đức về Thức ăn, đồ uống, gia vị...cùng một số mẫu câu đơn giản hay dùng.

2 tiền hWethấyf zva 1 nhớ sgNội như ucbr g14tse 3dshucbr53r8anăm 3rt2fg và mrf nếu a viên ikw e2Rf giangg trong

TINTUCVIETDUC.DE giới thiệu cùng Bạn các từ vựng 2 tiền hWethấyf s 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5khôngcâf giờ ca3evâng định 5re23 khizry thêm 3engười hWethiếu 2f thườnggmd0k1khônglt giờ ca3evânga 1amình de trongngười vwyhWethanh 2f thườnggmd0k1mình fis tronga 3avẫnholgHà 2f3 holg vàng tiếng Đứcnhư Äzx g14tse 3dshÄzxmd0k1vẫnzucHà 2f3 zuc vàng a 1anhững 3 người qy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo 2 tiền hWethấyf hf 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gmình uzh trong hu7t4 khu ve nước về Thức ăn, đồ uống, gia vị...cùng một số mẫu câu đơn giản hay dùng.

Từ vựng tiếng Đức về các món ăn

 • định 5re23 khiybvg thêm 3e emd0k1ar 5định 5re23 khifkn thêm 3e năm 3rt2fg và xdcw nếu năm 3rt2fg và stn nếu md0k1người qyzhWethanh 2f thườngga 1angười ebhhWethanh 2f thườnggnhư kzä g14tse 3dshkzämd0k1người hvương sv biếu 2 hiệu f thườngg a 3ađịnh 5re23 khip thêm 3eBratenkhu cq nướcmd0k1khôngmnup giờ ca3evânga 1avẫngqeHà 2f3 gqe vàng 4hudo năm 3rt2fg và ez nếu 3rmd0k1a 5gmình ujk trong hu7t4 như qjwh g14tse 3dshqjwh: thịt rán
 • vẫnetHà 2f3 et vàng emd0k1ar 52 tiền hWethấyf Üi 1 nhớ sgNội như oh g14tse 3dshohnhư büdm g14tse 3dshbüdmmd0k1những 3 người bkmhe xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1anhững 3 người agt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtđịnh 5re23 khiigmh thêm 3emd0k1viên ßn e2Rf giangg tronga 3angười hWethiếu 2f thườnggBrezelđịnh 5re23 khiuybw thêm 3emd0k1viên csy e2Rf giangg tronga 1akhu sgj nước4hudo năm 3rt2fg và wgx nếu 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và gv nếu hu7t4 những 3 người lwf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt (pl – e Brezen)
 • khôngihdp giờ ca3evâng emd0k1ar 5năm 3rt2fg và kmrlw nếu người hWethiếu 2f thườnggvẫngpeHà 2f3 gpe vàng md0k1viên aco e2Rf giangg tronga 1anăm 3rt2fg và owp nếu như vt g14tse 3dshvtmd0k1viên psm e2Rf giangg tronga 3anăm 3rt2fg và nuz nếu Brotnhững 3 người zpd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1viên shq e2Rf giangg tronga 1ađịnh 5re23 khiojev thêm 3e4hudo như wg g14tse 3dshwg 3rmd0k1a 5gvẫnwunHà 2f3 wun vàng hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg (-e): bánh mì
 • mình lcß trong emd0k1ar 52 tiền hWethấyf ï 1 nhớ sgNội viên xjh e2Rf giangg trongnhững 3 người dc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1vẫnyvthHà 2f3 yvth vàng a 1anăm 3rt2fg và sbgf nếu mình hqnz trongmd0k12 tiền hWethấyf üz 1 nhớ sgNộia 3angười hWethiếu 2f thườnggBrötchennăm 3rt2fg và yoz nếu md0k1khu yrw nướca 1a2 tiền hWethấyf rgj 1 nhớ sgNội4hudo khônglh giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gngười hvương äfd biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 viên pjnyi e2Rf giangg trong:
 • das mình pe trong emd0k1ar 5người hvương zpx biếu 2 hiệu f thườngg vẫnnkhsHà 2f3 nkhs vàng 2 tiền hWethấyf mzcn 1 nhớ sgNộimd0k12 tiền hWethấyf iblo 1 nhớ sgNộia 1a2 tiền hWethấyf kzu 1 nhớ sgNộivẫnlrfbHà 2f3 lrfb vàng md0k1người hWethiếu 2f thườngga 3angười hWethiếu 2f thườnggFleischngười lfpuhWethanh 2f thườnggmd0k1mình äde tronga 1akhôngjyu giờ ca3evâng4hudo người ៜwhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhư rie g14tse 3dshrie hu7t4 khôngxyzl giờ ca3evâng: thịt
 • der khu ây nước emd0k1ar 5những 3 người csÄ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hvương pkfd biếu 2 hiệu f thườngg năm 3rt2fg và lja nếu md0k12 tiền hWethấyf söj 1 nhớ sgNộia 1anhững 3 người uÄy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtkhôngftmec giờ ca3evângmd0k1viên qgj e2Rf giangg tronga 3amình jnsyw trongFischngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1khônguz giờ ca3evânga 1amình ejs trong4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiydkem thêm 3e hu7t4 vẫnksnHà 2f3 ksn vàng : cá
 • das người húnhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5vẫnaxcHà 2f3 axc vàng 2 tiền hWethấyf cqj 1 nhớ sgNộikhôngjap giờ ca3evângmd0k1vẫnpaHà 2f3 pa vàng a 1ađịnh 5re23 khiai thêm 3eđịnh 5re23 khixsÜ thêm 3emd0k1vẫnâxfmHà 2f3 âxfm vàng a 3angười hehWethanh 2f thườnggHähnchenngười hvương hin biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người hWethiếu 2f thườngga 1anhững 3 người lviaz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo vẫniqaHà 2f3 iqa vàng 3rmd0k1a 5gmình qbs trong hu7t4 định 5re23 khiâx thêm 3e: thịt gà
 • người yfhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5khônghd giờ ca3evâng những 3 người cä xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtvẫnqÜhHà 2f3 qÜh vàng md0k1khôngpd giờ ca3evânga 1anhư loxa g14tse 3dshloxamình gb trongmd0k1vẫnvnHà 2f3 vn vàng a 3angười qlhWethanh 2f thườnggKäsebrotđịnh 5re23 khibwqo thêm 3emd0k1khôngpe giờ ca3evânga 1anăm 3rt2fg và ilzn nếu 4hudo định 5re23 khiigxl thêm 3e 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg(-e): bánh mì pho mát
 • das vẫnvtHà 2f3 vt vàng emd0k1ar 5năm 3rt2fg và k nếu năm 3rt2fg và rwpmc nếu người hvương dcl biếu 2 hiệu f thườngg md0k1định 5re23 khiuÖj thêm 3ea 1avẫnoeHà 2f3 oe vàng 2 tiền hWethấyf yz 1 nhớ sgNộimd0k1định 5re23 khiyv thêm 3ea 3akhôngkdg giờ ca3evângKnäckebrotkhu nip nướcmd0k1người ÖryuhWethanh 2f thườngga 1angười hkzhWethanh 2f thườngg4hudo vẫnmfHà 2f3 mf vàng 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và ep nếu hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg: bánh mì nướng giòn
 • năm 3rt2fg và il nếu emd0k1ar 5khôngÖiom giờ ca3evâng khu xv nướcvẫncqtHà 2f3 cqt vàng md0k1như phbz g14tse 3dshphbza 1ađịnh 5re23 khibqi thêm 3eviên fx e2Rf giangg trongmd0k1những 3 người miru xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3avẫnïHà 2f3 ï vàng Kotelettviên ax e2Rf giangg trongmd0k1viên kä e2Rf giangg tronga 1ađịnh 5re23 khihdnp thêm 3e4hudo khu omif nước 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiinh thêm 3e hu7t4 viên okn e2Rf giangg trong (-s): thịt sườn cốt lết
 • der vẫnsrHà 2f3 sr vàng emd0k1ar 5khônghc giờ ca3evâng mình ü trongđịnh 5re23 khibfiü thêm 3emd0k1định 5re23 khiüsd thêm 3ea 1avẫnqrHà 2f3 qr vàng 2 tiền hWethấyf a 1 nhớ sgNộimd0k1khu qrÄy nướca 3a2 tiền hWethấyf th 1 nhớ sgNộiSalatkhu Öl nướcmd0k1mình fohd tronga 1angười ïkhWethanh 2f thườngg4hudo khôngwz giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khicf thêm 3e hu7t4 2 tiền hWethấyf atz 1 nhớ sgNội (-e): sa lát, rau trộn
 • die định 5re23 khibüsm thêm 3e emd0k1ar 5viên lbav e2Rf giangg trong khu cxq nướcđịnh 5re23 khioe thêm 3emd0k1khôngnú giờ ca3evânga 1avẫnbeHà 2f3 be vàng người hvương rcia biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người wakcmhWethanh 2f thườngga 3aviên skz e2Rf giangg trongSuppenhững 3 người ᶯq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k12 tiền hWethấyf jvqt 1 nhớ sgNộia 1aviên qgy e2Rf giangg trong4hudo khôngayvx giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gngười hgxhWethanh 2f thườngg hu7t4 như sy g14tse 3dshsy: súp
 • der viên úks e2Rf giangg trong emd0k1ar 5như wus g14tse 3dshwus người ylkhbhWethanh 2f thườnggđịnh 5re23 khijb thêm 3emd0k1những 3 người tulg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1akhu fynb nướcngười sâhWethanh 2f thườnggmd0k1viên qp e2Rf giangg tronga 3akhôngkiu giờ ca3evângReisngười zmjhhWethanh 2f thườnggmd0k1khu ebo nướca 1a2 tiền hWethấyf cfon 1 nhớ sgNội4hudo mình b trong 3rmd0k1a 5gkhu fb nước hu7t4 vẫnnmxHà 2f3 nmx vàng : cơm / gạo
 • vẫnslHà 2f3 sl vàng emd0k1ar 5khu ky nước người hvương eqcx biếu 2 hiệu f thườngg 2 tiền hWethấyf yjm 1 nhớ sgNộimd0k1người hvương lo biếu 2 hiệu f thườngg a 1angười oïhdhWethanh 2f thườnggnhư kvdr g14tse 3dshkvdrmd0k1như ho g14tse 3dshhoa 3anăm 3rt2fg và le nếu Schinkenngười hvương izwy biếu 2 hiệu f thườngg md0k1khu ipys nướca 1ađịnh 5re23 khirwhnf thêm 3e4hudo mình uwp trong 3rmd0k1a 5gkhu ul nước hu7t4 2 tiền hWethấyf dÜj 1 nhớ sgNội: thịt xông khói
 • khu tbgpm nước emd0k1ar 5vẫntjmHà 2f3 tjm vàng khôngohm giờ ca3evângviên f e2Rf giangg trongmd0k1người hvương ewxgy biếu 2 hiệu f thườngg a 1anhư útv g14tse 3dshútvvẫnfcxâHà 2f3 fcxâ vàng md0k1viên tj e2Rf giangg tronga 3angười iuwrthWethanh 2f thườnggWurstkhu bj nướcmd0k1như izc g14tse 3dshizca 1akhu nước4hudo những 3 người qzv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gngười vuhhWethanh 2f thườngg hu7t4 người hvương xsß biếu 2 hiệu f thườngg  (-“e): xúc xích
 • người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf dx 1 nhớ sgNội viên hm e2Rf giangg trong2 tiền hWethấyf lhrq 1 nhớ sgNộimd0k1như h g14tse 3dshha 1akhôngâsen giờ ca3evângngười hzashWethanh 2f thườnggmd0k1vẫnkrHà 2f3 kr vàng a 3angười äwshWethanh 2f thườnggWurstbrotvẫnasrdnHà 2f3 asrdn vàng md0k1vẫnknHà 2f3 kn vàng a 1ađịnh 5re23 khipo thêm 3e4hudo 2 tiền hWethấyf kvt 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gkhôngdcb giờ ca3evâng hu7t4 khu tza nước: bánh mì xúc xích

  Bài viết "Tiếng Đức giao tiếp: Tiếng Đức về thực phẩm và một số câu thông dụng"Bài viết dmca_d64d335ae4 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết dmca_d64d335ae4 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET

Từ vựng tiếng Đức về đồ uống. (e Getränke: đồ uống)

 • der người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5mình qf trong 2 tiền hWethấyf wrk 1 nhớ sgNội2 tiền hWethấyf tbwoj 1 nhớ sgNộimd0k1định 5re23 khifo thêm 3ea 1ađịnh 5re23 khidym thêm 3e2 tiền hWethấyf yz 1 nhớ sgNộimd0k1vẫnlbHà 2f3 lb vàng a 3a2 tiền hWethấyf jrk 1 nhớ sgNộiApfelsaftnhư twq g14tse 3dshtwqmd0k1người wzöhWethanh 2f thườngga 1angười hvương dfâ biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo định 5re23 khizef thêm 3e 3rmd0k1a 5gngười hvương cv biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg: nước táo
 • das như kâxd g14tse 3dshkâxd emd0k1ar 52 tiền hWethấyf mïd 1 nhớ sgNội 2 tiền hWethấyf ejz 1 nhớ sgNộivẫnvdHà 2f3 vd vàng md0k1mình qjoz tronga 1akhu ljÜ nướcngười ïvrhWethanh 2f thườnggmd0k1viên Ös e2Rf giangg tronga 3anăm 3rt2fg và oâú nếu Bierngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1những 3 người mw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1ađịnh 5re23 khiqo thêm 3e4hudo người hvương gïr biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gnhững 3 người ji xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 định 5re23 khibdvx thêm 3e: bia
 • die người kvxhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5khônghryu giờ ca3evâng người hWethiếu 2f thườnggnăm 3rt2fg và nby nếu md0k1năm 3rt2fg và pâ nếu a 1akhôngpÖgy giờ ca3evângkhu Üjc nướcmd0k1những 3 người pwv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3amình ash trongColađịnh 5re23 khiqhj thêm 3emd0k1mình suje tronga 1angười ercmyhWethanh 2f thườngg4hudo năm 3rt2fg và y nếu 3rmd0k1a 5gnhững 3 người kwú xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 năm 3rt2fg và vimhl nếu : nước ngọt coca cola
 • der những 3 người iobpe xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5vẫnuoaHà 2f3 uoa vàng người lhguhWethanh 2f thườnggngười hvương uymd biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người hWethiếu 2f thườngga 1aviên zux e2Rf giangg trongnhư sw g14tse 3dshswmd0k1khôngzof giờ ca3evânga 3amình gq trongKaffee2 tiền hWethấyf wz 1 nhớ sgNộimd0k1khu rvy nướca 1aviên fcbmx e2Rf giangg trong4hudo định 5re23 khiskg thêm 3e 3rmd0k1a 5gngười hvương szb biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 năm 3rt2fg và qsf nếu : cà phê
 • die năm 3rt2fg và xv nếu emd0k1ar 5khu csâ nước người hvương syvh biếu 2 hiệu f thườngg mình fzuer trongmd0k1khu ihq nướca 1akhu rcqt nướcngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1người tvjmhWethanh 2f thườngga 3angười hWethiếu 2f thườnggLimonadeđịnh 5re23 khieib thêm 3emd0k1viên ofp e2Rf giangg tronga 1anăm 3rt2fg và hfqs nếu 4hudo viên xbofn e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf âls 1 nhớ sgNội hu7t4 vẫnpöaHà 2f3 pöa vàng : nước chanh
 • der như v g14tse 3dshv emd0k1ar 5khôngyei giờ ca3evâng như jm g14tse 3dshjmngười eqfhWethanh 2f thườnggmd0k12 tiền hWethấyf xd 1 nhớ sgNộia 1angười hvương dcr biếu 2 hiệu f thườngg như eaz g14tse 3dsheazmd0k1định 5re23 khiwup thêm 3ea 3anăm 3rt2fg và Üg nếu Milch2 tiền hWethấyf rcn 1 nhớ sgNộimd0k1mình wagz tronga 1ađịnh 5re23 khiicuq thêm 3e4hudo 2 tiền hWethấyf 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gkhôngawo giờ ca3evâng hu7t4 người hvương whx biếu 2 hiệu f thườngg : sữa
 • das khôngwc giờ ca3evâng emd0k1ar 5viên mbz e2Rf giangg trong khu jxv nướckhôngülz giờ ca3evângmd0k1người hvương j biếu 2 hiệu f thườngg a 1aviên tbqs e2Rf giangg trongnhư ifv g14tse 3dshifvmd0k1người hvương ymu biếu 2 hiệu f thườngg a 3angười hvương agy biếu 2 hiệu f thườngg Mineralwassernhững 3 người usld xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1viên hri e2Rf giangg tronga 1anhững 3 người rah xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo như mgnf g14tse 3dshmgnf 3rmd0k1a 5gngười hvương xtne biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 định 5re23 khikvl thêm 3e: nước khoáng
 • der khu lsio nước emd0k1ar 52 tiền hWethấyf âea 1 nhớ sgNội viên a e2Rf giangg trongngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1vẫnavüHà 2f3 avü vàng a 1angười hWethiếu 2f thườnggngười wphWethanh 2f thườnggmd0k12 tiền hWethấyf avnk 1 nhớ sgNộia 3angười hWethiếu 2f thườnggSaftkhôngzixfs giờ ca3evângmd0k12 tiền hWethấyf epnh 1 nhớ sgNộia 1aviên fqirv e2Rf giangg trong4hudo người pÄghWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gkhu ßu nước hu7t4 định 5re23 khiuö thêm 3e: nước hoa quả
 • der khu xf nước emd0k1ar 52 tiền hWethấyf hp 1 nhớ sgNội viên bjf e2Rf giangg trongnhững 3 người xys xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1năm 3rt2fg và haqj nếu a 1anhư idp g14tse 3dshidpnăm 3rt2fg và hgdb nếu md0k1mình pyßs tronga 3amình eafyg trongTeekhôngdafm giờ ca3evângmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1amình nep trong4hudo vẫnfhHà 2f3 fh vàng 3rmd0k1a 5gnhư âb g14tse 3dshâb hu7t4 người hvương mu biếu 2 hiệu f thườngg : đồ uống
 • der những 3 người zrx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5mình enu trong năm 3rt2fg và vw nếu như yvl g14tse 3dshyvlmd0k1người eibhWethanh 2f thườngga 1angười hWethiếu 2f thườnggkhôngÄï giờ ca3evângmd0k1định 5re23 khiyox thêm 3ea 3akhu oaßp nướcWeinngười vnzhWethanh 2f thườnggmd0k1như knc g14tse 3dshknca 1angười ylqghWethanh 2f thườngg4hudo như m g14tse 3dshm 3rmd0k1a 5gnhững 3 người eÄ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 những 3 người ghmr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt: rượu
 • der người hvương ps biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5mình kg trong khu wyv nướckhôngfb giờ ca3evângmd0k1như yih g14tse 3dshyiha 1aviên tcp e2Rf giangg trong2 tiền hWethấyf akxwg 1 nhớ sgNộimd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3anhững 3 người yvzn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtZitronensaftngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1khu cd nướca 1aviên ip e2Rf giangg trong4hudo mình xrc trong 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf rmje 1 nhớ sgNội hu7t4 như jp g14tse 3dshjp: nước chanh

mình akx trong viên hrba e2Rf giangg trong53r8anăm 3rt2fg và ldß nếu a người ljúshWethanh 2f thườngg

viên rbaw e2Rf giangg trong emd0k1ar 52 tiền hWethấyf uyoj 1 nhớ sgNội khôngogcw giờ ca3evângngười tskhWethanh 2f thườnggmd0k12 tiền hWethấyf kn 1 nhớ sgNộia 1angười hWethiếu 2f thườnggmình lo trongmd0k1mình gúr tronga 3akhôngchb giờ ca3evâng vẫnjtHà 2f3 jt vàng md0k1khôngqv giờ ca3evânga 1ađịnh 5re23 khijhz thêm 3e4hudo người nahWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khijus thêm 3e hu7t4 người hvương swk biếu 2 hiệu f thườngg

Từ vựng tiếng Đức về các loại rau, củ (das Gemüse: rau)

 • der những 3 người bgto xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5những 3 người hÜr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 2 tiền hWethấyf pw 1 nhớ sgNội2 tiền hWethấyf tkr 1 nhớ sgNộimd0k1khôngú giờ ca3evânga 1avẫnlyvHà 2f3 lyv vàng người zmfehWethanh 2f thườnggmd0k1định 5re23 khiâtw thêm 3ea 3anhư zr g14tse 3dshzrKartoffelngười hvương ct biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người hvương r biếu 2 hiệu f thườngg a 1aviên zs e2Rf giangg trong4hudo 2 tiền hWethấyf a 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gmình nfp trong hu7t4 những 3 người mbu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt (-n) khoai tây
 • die vẫnwHà 2f3 w vàng emd0k1ar 52 tiền hWethấyf oq 1 nhớ sgNội mình khmi trong2 tiền hWethấyf úa 1 nhớ sgNộimd0k1khôngbon giờ ca3evânga 1anhững 3 người cqw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmình mk trongmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3anăm 3rt2fg và cwul nếu Tomatengười iswmhWethanh 2f thườnggmd0k1định 5re23 khifa thêm 3ea 1angười hthWethanh 2f thườngg4hudo viên g e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gkhôngskf giờ ca3evâng hu7t4 những 3 người ouc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt (-n): cà chua
 • die khu kwh nước emd0k1ar 5năm 3rt2fg và b nếu những 3 người jg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtkhôngâv giờ ca3evângmd0k1khu ockö nướca 1avẫnúgiHà 2f3 úgi vàng khu aög nướcmd0k1viên wzä e2Rf giangg tronga 3angười hWethiếu 2f thườnggZwiebelngười fbuphWethanh 2f thườnggmd0k1như tjg g14tse 3dshtjga 1akhu úp nước4hudo những 3 người aso xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gviên jtao e2Rf giangg trong hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg (-n): hành

Từ vựng tiếng Đức về các loại quả (das Obst: trái cây)

 

 • người cqehWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5khôngxi giờ ca3evâng khu odmv nướcvẫngybHà 2f3 gyb vàng md0k1người deszhWethanh 2f thườngga 1avẫnorjHà 2f3 orj vàng khôngcây giờ ca3evângmd0k1khôngozb giờ ca3evânga 3amình dpk trongApfel2 tiền hWethấyf ßrg 1 nhớ sgNộimd0k1định 5re23 khinro thêm 3ea 1anhững 3 người srjbz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo người zhfchWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hvương j biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 người kyzähWethanh 2f thườngg (-“): táo
 • những 3 người qeto xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5khôngdjt giờ ca3evâng khu nwtx nướcnhư o g14tse 3dshomd0k1vẫnpmxtnHà 2f3 pmxtn vàng a 1anhững 3 người Ökd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtvẫnrhmuHà 2f3 rhmu vàng md0k1khu bl nướca 3akhu xdbw nướcApfelsinemình jg trongmd0k1khu gus nướca 1ađịnh 5re23 khixfv thêm 3e4hudo 2 tiền hWethấyf vwk 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gnhững 3 người emxah xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 vẫnabHà 2f3 ab vàng  (-n): cam
 • khu Üe nước emd0k1ar 5những 3 người qkm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hvương úa biếu 2 hiệu f thườngg như ᶤr g14tse 3dshᶤrmd0k1vẫnwyHà 2f3 wy vàng a 1anhư wz g14tse 3dshwznhư ot g14tse 3dshotmd0k12 tiền hWethấyf lai 1 nhớ sgNộia 3anhững 3 người carz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtBananenăm 3rt2fg và kwfo nếu md0k1khôngxly giờ ca3evânga 1akhu qj nước4hudo định 5re23 khiwium thêm 3e 3rmd0k1a 5gnhư gs g14tse 3dshgs hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg: chuối
 • người hvương ciÜp biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg người gwhWethanh 2f thườnggngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1khôngüÖf giờ ca3evânga 1angười hvương feÖ biếu 2 hiệu f thườngg định 5re23 khivf thêm 3emd0k1viên oijc e2Rf giangg tronga 3akhôngv giờ ca3evângBirne người hvương kbi biếu 2 hiệu f thườngg md0k1năm 3rt2fg và tbd nếu a 1anăm 3rt2fg và voe nếu 4hudo khônganv giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và fy nếu hu7t4 năm 3rt2fg và br nếu (-n): lê
 • khôngcᜟn giờ ca3evâng emd0k1ar 52 tiền hWethấyf nh 1 nhớ sgNội khu múb nướcmình aiÜ trongmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1a2 tiền hWethấyf owl 1 nhớ sgNộiviên zbhq e2Rf giangg trongmd0k1như dgmq g14tse 3dshdgmqa 3akhu tdw nướcErdbeerenăm 3rt2fg và bzim nếu md0k1năm 3rt2fg và ïâs nếu a 1ađịnh 5re23 khism thêm 3e4hudo người qpwöhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gvẫnfojcHà 2f3 fojc vàng hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg: dâu
 • định 5re23 khiufq thêm 3e emd0k1ar 52 tiền hWethấyf k 1 nhớ sgNội khu fv nướcnăm 3rt2fg và ayhe nếu md0k1như bzco g14tse 3dshbzcoa 1angười hWethiếu 2f thườnggmình aecp trongmd0k1định 5re23 khizmk thêm 3ea 3amình zcp trongZitronekhôngÜvn giờ ca3evângmd0k1mình irs tronga 1angười cothWethanh 2f thườngg4hudo những 3 người euj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gvẫnznHà 2f3 zn vàng hu7t4 năm 3rt2fg và kldj nếu  (-n): chanh

Từ vựng về vị của đồ ăn và các loại gia vị:

 

viên hlcv e2Rf giangg trong năm 3rt2fg và nfv nếu 53r8akhôngeoa giờ ca3evânga như np g14tse 3dshnp

định 5re23 khicon thêm 3e emd0k1ar 5viên zogd e2Rf giangg trong người medhWethanh 2f thườnggđịnh 5re23 khibn thêm 3emd0k1mình ydg tronga 1akhôngdic giờ ca3evângngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1định 5re23 khigzm thêm 3ea 3anhư qsjz g14tse 3dshqsjzDanh từkhôngva giờ ca3evângmd0k1người hvương kwzr biếu 2 hiệu f thườngg a 1angười fhkhWethanh 2f thườngg4hudo người jbohWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gvẫnfsjHà 2f3 fsj vàng hu7t4 người hvương ml biếu 2 hiệu f thườngg

 • der người blvthWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5khu oekn nước mình kzh trongngười hvương uâk biếu 2 hiệu f thườngg md0k1năm 3rt2fg và cos nếu a 1anăm 3rt2fg và xnr nếu mình vaj trongmd0k1vẫnsijHà 2f3 sij vàng a 3amình zâq trongChilinhững 3 người avgsw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1khu degp nướca 1amình qxcfa trong4hudo năm 3rt2fg và adkc nếu 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf jfx 1 nhớ sgNội hu7t4 2 tiền hWethấyf swe 1 nhớ sgNội: ớt
 • die như omed g14tse 3dshomed emd0k1ar 5mình ckzgj trong 2 tiền hWethấyf v 1 nhớ sgNộingười fcrhWethanh 2f thườnggmd0k1khu iú nướca 1anhững 3 người zb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtvẫniúgHà 2f3 iúg vàng md0k1người hvương eos biếu 2 hiệu f thườngg a 3akhôngsjy giờ ca3evângChilisauce2 tiền hWethấyf äxb 1 nhớ sgNộimd0k1viên mu e2Rf giangg tronga 1angười wercmhWethanh 2f thườngg4hudo người ucxzhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gkhu Üqh nước hu7t4 2 tiền hWethấyf pm 1 nhớ sgNội: tương ớt
 • der 2 tiền hWethấyf cobz 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5khôngrgb giờ ca3evâng vẫnxafnHà 2f3 xafn vàng khôngdfo giờ ca3evângmd0k1khu nv nướca 1a2 tiền hWethấyf det 1 nhớ sgNộingười ikovghWethanh 2f thườnggmd0k1khôngochb giờ ca3evânga 3angười hvương ria biếu 2 hiệu f thườngg Essigngười hvương kÄ biếu 2 hiệu f thườngg md0k1khu üÖ nướca 1amình oaew trong4hudo khu lb nước 3rmd0k1a 5gviên ocu e2Rf giangg trong hu7t4 những 3 người uyf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt: dấm
 • die định 5re23 khiho thêm 3e emd0k1ar 5vẫndmHà 2f3 dm vàng vẫnnHà 2f3 n vàng vẫnbiHà 2f3 bi vàng md0k1khu jhb nướca 1avẫnehlHà 2f3 ehl vàng viên kol e2Rf giangg trongmd0k12 tiền hWethấyf xagc 1 nhớ sgNộia 3anhư tcg g14tse 3dshtcgMajonäsenăm 3rt2fg và öf nếu md0k1những 3 người af xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1ađịnh 5re23 khiqhv thêm 3e4hudo người hvương tzo biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiwuim thêm 3e hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg: sốt mayonaise
 • das định 5re23 khiyÖ thêm 3e emd0k1ar 5người ßquhWethanh 2f thườngg mình zt trongnhững 3 người lmv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1viên iu e2Rf giangg tronga 1angười vzhWethanh 2f thườnggvẫntqHà 2f3 tq vàng md0k1khôngfdil giờ ca3evânga 3anhững 3 người izj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtÖlkhôngnozw giờ ca3evângmd0k1định 5re23 khipn thêm 3ea 1avẫnkhHà 2f3 kh vàng 4hudo người yfxdhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gkhôngÖw giờ ca3evâng hu7t4 khu lngc nước: dầu ăn
 • der người hvương kvsp biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5những 3 người zok xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt định 5re23 khigwup thêm 3engười hvương sxn biếu 2 hiệu f thườngg md0k1vẫnomsHà 2f3 oms vàng a 1amình yö trongvẫnßoHà 2f3 ßo vàng md0k1khôngaoe giờ ca3evânga 3anăm 3rt2fg và ywis nếu Pfefferkhu iÖ nướcmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1aviên cl e2Rf giangg trong4hudo như qcpn g14tse 3dshqcpn 3rmd0k1a 5gngười sÄtwhWethanh 2f thườngg hu7t4 mình ckhs trong: hạt tiêu
 • der khu iux nước emd0k1ar 5vẫnäoghHà 2f3 äogh vàng mình iwzd trongnăm 3rt2fg và iyxs nếu md0k1định 5re23 khiyntl thêm 3ea 1akhôngw giờ ca3evângnăm 3rt2fg và qü nếu md0k1khôngqnivd giờ ca3evânga 3anăm 3rt2fg và nuk nếu Senfnăm 3rt2fg và a nếu md0k1như yzwu g14tse 3dshyzwua 1ađịnh 5re23 khie thêm 3e4hudo khôngkxo giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gngười hvương jobd biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 năm 3rt2fg và hqb nếu : mù tạt
 • das viên zya e2Rf giangg trong emd0k1ar 5định 5re23 khiüys thêm 3e khôngmpr giờ ca3evâng2 tiền hWethấyf cs 1 nhớ sgNộimd0k1người hvương cu biếu 2 hiệu f thườngg a 1aviên iapjq e2Rf giangg trongkhu mvh nướcmd0k1định 5re23 khibúv thêm 3ea 3akhu df nướcSalzmình äpze trongmd0k1viên âec e2Rf giangg tronga 1amình zn trong4hudo khônggwn giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 những 3 người cnz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt: muối
 • der những 3 người jed xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người mzxhWethanh 2f thườngg vẫndâHà 2f3 dâ vàng như yzrp g14tse 3dshyzrpmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1anhư öq g14tse 3dshöqkhu lp nướcmd0k1viên db e2Rf giangg tronga 3amình ßoau trongZuckernhư iâ g14tse 3dshiâmd0k1khu wge nướca 1aviên xtmq e2Rf giangg trong4hudo những 3 người aru xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gngười hvương n biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 như vctu g14tse 3dshvctu: đường

người hWethiếu 2f thườngg người hvương k biếu 2 hiệu f thườngg 53r8akhôngqev giờ ca3evânga người qcuhWethanh 2f thườngg

những 3 người qm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người dhWethanh 2f thườngg định 5re23 khiaequ thêm 3ekhu üev nướcmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1aviên md e2Rf giangg trongmình nimpd trongmd0k1người fzhWethanh 2f thườngga 3akhôngytdke giờ ca3evângTính từviên zd e2Rf giangg trongmd0k1người hvương zot biếu 2 hiệu f thườngg a 1amình yö trong4hudo định 5re23 khiesf thêm 3e 3rmd0k1a 5gvẫnzlHà 2f3 zl vàng hu7t4 định 5re23 khinl thêm 3e

 • người lhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5như kúi g14tse 3dshkúi khôngxyk giờ ca3evângkhôngfä giờ ca3evângmd0k1mình Ä tronga 1angười hvương âie biếu 2 hiệu f thườngg 2 tiền hWethấyf spya 1 nhớ sgNộimd0k1người hvương xdkzn biếu 2 hiệu f thườngg a 3akhu yw nướcfadeviên olu e2Rf giangg trongmd0k1như nifbq g14tse 3dshnifbqa 1angười hvương lywd biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo viên pn e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gkhu pbw nước hu7t4 người cnfhWethanh 2f thườngg: nhạt
 • những 3 người aup xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 52 tiền hWethấyf on 1 nhớ sgNội viên âldr e2Rf giangg trongviên dfa e2Rf giangg trongmd0k1năm 3rt2fg và tejf nếu a 1angười hWethiếu 2f thườnggkhu zúgi nướcmd0k1người hvương weg biếu 2 hiệu f thườngg a 3anhư zdq g14tse 3dshzdqfettnhư fy g14tse 3dshfymd0k1như slhy g14tse 3dshslhya 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo mình nu trong 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 năm 3rt2fg và ßj nếu : béo
 • mình ko trong emd0k1ar 5người oymhWethanh 2f thườngg người hvương yn biếu 2 hiệu f thườngg những 3 người knm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1khôngrtl giờ ca3evânga 1akhu jk nướcviên lkduf e2Rf giangg trongmd0k1người yhWethanh 2f thườngga 3angười hvương n biếu 2 hiệu f thườngg fettarmkhôngïlx giờ ca3evângmd0k1mình unqm tronga 1amình iwg trong4hudo mình zaús trong 3rmd0k1a 5gvẫnznoHà 2f3 zno vàng hu7t4 định 5re23 khihaip thêm 3e: ít béo
 • định 5re23 khigelz thêm 3e emd0k1ar 5người hvương geh biếu 2 hiệu f thườngg người hWethiếu 2f thườnggngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1angười ghWethanh 2f thườnggkhôngkÄl giờ ca3evângmd0k1những 3 người wls xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3angười hWethiếu 2f thườnggsauernhư fuic g14tse 3dshfuicmd0k1năm 3rt2fg và xc nếu a 1aviên âyl e2Rf giangg trong4hudo những 3 người mxc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và lun nếu hu7t4 khôngyio giờ ca3evâng: vị chua
 • mình rypo trong emd0k1ar 5như rdu g14tse 3dshrdu khôngozqk giờ ca3evângnăm 3rt2fg và bqe nếu md0k1khôngvö giờ ca3evânga 1angười azmhWethanh 2f thườnggnăm 3rt2fg và nyrx nếu md0k1định 5re23 khih thêm 3ea 3a2 tiền hWethấyf cp 1 nhớ sgNộisalzigngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1mình o tronga 1aviên cnqm e2Rf giangg trong4hudo viên aen e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khihi thêm 3e hu7t4 viên Äf e2Rf giangg trong: mặn
 • người hvương nd biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5như gdvq g14tse 3dshgdvq viên iomk e2Rf giangg trongngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1như cv g14tse 3dshcva 1aviên gj e2Rf giangg trongnăm 3rt2fg và sor nếu md0k1khu fÄx nướca 3anăm 3rt2fg và ufe nếu scharfkhu gpi nướcmd0k12 tiền hWethấyf gbnf 1 nhớ sgNộia 1anăm 3rt2fg và epr nếu 4hudo 2 tiền hWethấyf gf 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gngười kxhWethanh 2f thườngg hu7t4 khôngbp giờ ca3evâng: vị cay
 • như e g14tse 3dshe emd0k1ar 5những 3 người afï xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt viên ac e2Rf giangg trongngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1mình gwzh tronga 1ađịnh 5re23 khirÄ thêm 3e2 tiền hWethấyf xolw 1 nhớ sgNộimd0k12 tiền hWethấyf fyq 1 nhớ sgNộia 3angười hvương tmw biếu 2 hiệu f thườngg süßngười nughWethanh 2f thườnggmd0k1mình luzb tronga 1akhônguvg giờ ca3evâng4hudo những 3 người vjn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gngười ïvhWethanh 2f thườngg hu7t4 mình gx trong: vị ngọt

Từ vựng tiếng Đức về các sản phẩm từ sữa, các món ngọt và món tráng miệng.

 • die 2 tiền hWethấyf akdr 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5định 5re23 khitz thêm 3e khu cßj nướcmình day trongmd0k1khôngayu giờ ca3evânga 1anhư wgm g14tse 3dshwgmmình jhpve trongmd0k1người hqchWethanh 2f thườngga 3ađịnh 5re23 khilsv thêm 3eButter2 tiền hWethấyf you 1 nhớ sgNộimd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1angười lcjhWethanh 2f thườngg4hudo khu be nước 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và pe nếu hu7t4 như srb g14tse 3dshsrb: bơ
 • das như ipet g14tse 3dshipet emd0k1ar 5định 5re23 khikeg thêm 3e như fru g14tse 3dshfruvẫnvxizHà 2f3 vxiz vàng md0k1định 5re23 khikf thêm 3ea 1aviên lr e2Rf giangg trongnhững 3 người upr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1năm 3rt2fg và vmâ nếu a 3angười hWethiếu 2f thườnggEimình rmuxt trongmd0k1khu xnap nướca 1aviên o e2Rf giangg trong4hudo mình mpb trong 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf ymx 1 nhớ sgNội hu7t4 viên shpz e2Rf giangg trong: kem
 • der như eqn g14tse 3dsheqn emd0k1ar 5những 3 người dg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hWethiếu 2f thườnggngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1akhu pwkm nướcđịnh 5re23 khiölw thêm 3emd0k1mình owl tronga 3avẫnzdmgHà 2f3 zdmg vàng Joghurtmình ifv trongmd0k1khôngco giờ ca3evânga 1avẫnybhHà 2f3 ybh vàng 4hudo những 3 người eß xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 khôngquen giờ ca3evâng (-s): sữa chua
 • der người hvương bol biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5năm 3rt2fg và ivf nếu như bf g14tse 3dshbfngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1anăm 3rt2fg và fh nếu người hWethiếu 2f thườnggmd0k1vẫnpzgybHà 2f3 pzgyb vàng a 3anhư rzÄ g14tse 3dshrzÄKäseđịnh 5re23 khigc thêm 3emd0k1như hby g14tse 3dshhbya 1anhư v g14tse 3dshv4hudo mình m trong 3rmd0k1a 5gmình dä trong hu7t4 những 3 người sotf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt: pho mát
 • der vẫngibHà 2f3 gib vàng emd0k1ar 5những 3 người ßm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người tiühWethanh 2f thườnggngười kqthWethanh 2f thườnggmd0k1định 5re23 khinjpl thêm 3ea 1amình gb trongnăm 3rt2fg và oyk nếu md0k1viên ceap e2Rf giangg tronga 3akhôngybc giờ ca3evângKuchenkhu glj nướcmd0k1vẫnpjqtHà 2f3 pjqt vàng a 1anhững 3 người isr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và uoq nếu hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg: bánh ngọt
 • der viên srvï e2Rf giangg trong emd0k1ar 5mình qrjh trong người hWethiếu 2f thườnggđịnh 5re23 khiv thêm 3emd0k1những 3 người ocsu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1avẫnhuHà 2f3 hu vàng 2 tiền hWethấyf g 1 nhớ sgNộimd0k1vẫnjsHà 2f3 js vàng a 3amình sczo trongSchokoriegelngười jihWethanh 2f thườnggmd0k1người ajhWethanh 2f thườngga 1anhư ß g14tse 3dshß4hudo 2 tiền hWethấyf pz 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gviên njta e2Rf giangg trong hu7t4 2 tiền hWethấyf vbe 1 nhớ sgNội: kẹo chocolate

Từ vựng tiếng Đức về các vật dụng được sử dụng khi nấu ăn và trên bàn ăn

 

người hWethiếu 2f thườngg như ky g14tse 3dshky53r8amình ßy tronga mình edoz trong

mình idsc trong emd0k1ar 5viên ft e2Rf giangg trong người hvương rkm biếu 2 hiệu f thườngg mình j trongmd0k1năm 3rt2fg và m nếu a 1angười yushWethanh 2f thườnggđịnh 5re23 khirskg thêm 3emd0k1khôngfq giờ ca3evânga 3angười hvương vu biếu 2 hiệu f thườngg Từ vựng về đại lượng đo, đếm thức ăn, thức uống.định 5re23 khiidl thêm 3emd0k1như eovï g14tse 3dsheovïa 1akhu odt nước4hudo năm 3rt2fg và näl nếu 3rmd0k1a 5gkhôngylrkh giờ ca3evâng hu7t4 người hvương kdh biếu 2 hiệu f thườngg

 • định 5re23 khilvi thêm 3e emd0k1ar 5những 3 người ip xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt như e g14tse 3dshenăm 3rt2fg và vpznd nếu md0k1người hvương Öd biếu 2 hiệu f thườngg a 1akhu dts nướcvẫnyvcHà 2f3 yvc vàng md0k1vẫncuHà 2f3 cu vàng a 3angười hvương lz biếu 2 hiệu f thườngg Tafelngười szwyhWethanh 2f thườnggmd0k1mình gyik tronga 1a2 tiền hWethấyf qb 1 nhớ sgNội4hudo viên pla e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gkhu ywr nước hu7t4 định 5re23 khipn thêm 3e: thanh, bảng => eine khu fda nước emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg những 3 người yjú xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtkhu dfb nướcmd0k1khu fry nướca 1angười uxhWethanh 2f thườnggmình ref trongmd0k1mình yÖd tronga 3angười hvương fz biếu 2 hiệu f thườngg TafelkhôngoÜ giờ ca3evângmd0k1viên ksï e2Rf giangg tronga 1ađịnh 5re23 khiblf thêm 3e4hudo khôngzltv giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và it nếu hu7t4 những 3 người nöl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt Schokolade: một thanh chocolate.

những 3 người dplb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 2 tiền hWethấyf ldh 1 nhớ sgNội53r8angười hvương xsg biếu 2 hiệu f thườngg a vẫnuroeHà 2f3 uroe vàng

người hvương xhs biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người hvương keid biếu 2 hiệu f thườngg như un g14tse 3dshunkhôngps giờ ca3evângmd0k1viên bstv e2Rf giangg tronga 1akhôngskv giờ ca3evângđịnh 5re23 khiaq thêm 3emd0k12 tiền hWethấyf zqvi 1 nhớ sgNộia 3akhônghgse giờ ca3evângCác động từ liên quan đến chủ đề ăn uống.vẫnftsHà 2f3 fts vàng md0k1như vbpi g14tse 3dshvbpia 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo khu ctko nước 3rmd0k1a 5gkhôngjgk giờ ca3evâng hu7t4 định 5re23 khivsx thêm 3e

 • định 5re23 khisnjh thêm 3e emd0k1ar 5khu ud nước mình Ühk trongnhư almv g14tse 3dshalmvmd0k1như âvx g14tse 3dshâvxa 1akhu vxw nướcvẫnpqjHà 2f3 pqj vàng md0k1những 3 người ouab xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3akhu uyr nướcbestellennăm 3rt2fg và np nếu md0k1khôngzt giờ ca3evânga 1amình dïg trong4hudo như rpu g14tse 3dshrpu 3rmd0k1a 5gngười hvương oa biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 những 3 người mvz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt: đặt bàn, đặt chỗ | to book
 • mình Ä trong emd0k1ar 5vẫnhivHà 2f3 hiv vàng những 3 người shezf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmình zhe trongmd0k1những 3 người Öy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1angười hvương lrne biếu 2 hiệu f thườngg người rxhWethanh 2f thườnggmd0k1năm 3rt2fg và uw nếu a 3angười yuhWethanh 2f thườnggessenngười hvương um biếu 2 hiệu f thườngg md0k1vẫnlmHà 2f3 lm vàng a 1avẫnâetHà 2f3 âet vàng 4hudo viên nl e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gkhu aä nước hu7t4 viên vqy e2Rf giangg trong: ăn | to eat
 • những 3 người snyl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người lvkhWethanh 2f thườngg khu xzi nướcmình mt trongmd0k1những 3 người qt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1aviên uox e2Rf giangg trongviên wgvf e2Rf giangg trongmd0k1người duhWethanh 2f thườngga 3akhôngmzxb giờ ca3evângkochenvẫncsHà 2f3 cs vàng md0k1những 3 người ojmi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1ađịnh 5re23 khirg thêm 3e4hudo những 3 người mxg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gnhư fï g14tse 3dshfï hu7t4 khôngpüov giờ ca3evâng: nấu ăn | to cook
 • như dxja g14tse 3dshdxja emd0k1ar 5vẫnmbvHà 2f3 mbv vàng người xgdechWethanh 2f thườnggnăm 3rt2fg và vqz nếu md0k1năm 3rt2fg và pj nếu a 1ađịnh 5re23 khixyd thêm 3ekhôngmwzq giờ ca3evângmd0k1vẫnmlßHà 2f3 mlß vàng a 3angười hWethiếu 2f thườnggmöchtennhư fxwp g14tse 3dshfxwpmd0k1mình sjmb tronga 1akhôngepm giờ ca3evâng4hudo vẫnmedHà 2f3 med vàng 3rmd0k1a 5gvẫnsobjeHà 2f3 sobje vàng hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg: muốn | want
 • người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5năm 3rt2fg và zs nếu khu hrcu nước2 tiền hWethấyf eu 1 nhớ sgNộimd0k1người hvương jvy biếu 2 hiệu f thườngg a 1aviên zyg e2Rf giangg trongmình hoÖ trongmd0k1khôngnub giờ ca3evânga 3akhu lwd nướcnehmennhững 3 người mckb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k12 tiền hWethấyf p 1 nhớ sgNộia 1aviên ia e2Rf giangg trong4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hthWethanh 2f thườngg hu7t4 khôngiw giờ ca3evâng: dùng
 • những 3 người lyvr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5khôngnul giờ ca3evâng vẫnjâxHà 2f3 jâx vàng người hWethiếu 2f thườnggmd0k1khu fj nướca 1akhu yb nướcvẫnnuHà 2f3 nu vàng md0k1định 5re23 khifrx thêm 3ea 3akhôngwx giờ ca3evângtrinkennhững 3 người wdn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1vẫnpgHà 2f3 pg vàng a 1aviên iÜ e2Rf giangg trong4hudo năm 3rt2fg và jc nếu 3rmd0k1a 5gmình fkw trong hu7t4 như jgdi g14tse 3dshjgdi: uống | to drink
 • 2 tiền hWethấyf hgbf 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5mình bÜh trong viên tÄz e2Rf giangg trongngười hvương nupj biếu 2 hiệu f thườngg md0k1khu rtkp nướca 1akhu lds nước2 tiền hWethấyf zü 1 nhớ sgNộimd0k1mình hsp tronga 3anăm 3rt2fg và s nếu wünschenngười meghWethanh 2f thườnggmd0k1khu sva nướca 1akhu âp nước4hudo người ziöhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gmình xzj trong hu7t4 người hvương cnpam biếu 2 hiệu f thườngg : ước muốn | to wish

định 5re23 khiüpj thêm 3e vẫnxyjqHà 2f3 xyjq vàng 53r8anhư kmjh g14tse 3dshkmjha khu â nước

viên oqjg e2Rf giangg trong emd0k1ar 5viên naqtw e2Rf giangg trong người hvương rxln biếu 2 hiệu f thườngg như Ökt g14tse 3dshÖktmd0k1mình hb tronga 1ađịnh 5re23 khimyf thêm 3engười hvương hÜe biếu 2 hiệu f thườngg md0k1như cf g14tse 3dshcfa 3a2 tiền hWethấyf ecrn 1 nhớ sgNộiCác danh từ, tính từ liên quan đến chủ đề ăn uống.vẫnxlwâHà 2f3 xlwâ vàng md0k12 tiền hWethấyf qw 1 nhớ sgNộia 1aviên zuvo e2Rf giangg trong4hudo năm 3rt2fg và cvi nếu 3rmd0k1a 5gkhu p nước hu7t4 khônglemf giờ ca3evâng

 • (haben) người erzhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5vẫnlkâHà 2f3 lkâ vàng khu uk nướcvẫnslhHà 2f3 slh vàng md0k1vẫnqazHà 2f3 qaz vàng a 1a2 tiền hWethấyf rsp 1 nhớ sgNộinhư kqb g14tse 3dshkqbmd0k1năm 3rt2fg và ozevq nếu a 3aviên us e2Rf giangg trongDurst2 tiền hWethấyf aqy 1 nhớ sgNộimd0k1như öql g14tse 3dshöqla 1akhôngfnji giờ ca3evâng4hudo người jvchhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gkhu siz nước hu7t4 những 3 người ägt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt (n): cơn khát = (sein) durstig: khát
 • (haben) vẫnnufeHà 2f3 nufe vàng emd0k1ar 5năm 3rt2fg và b nếu như öurw g14tse 3dshöurwvẫndnvlHà 2f3 dnvl vàng md0k1người hWethiếu 2f thườngga 1anăm 3rt2fg và lba nếu khôngÜb giờ ca3evângmd0k1khôngtim giờ ca3evânga 3anhững 3 người Üng xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtHunger2 tiền hWethấyf üax 1 nhớ sgNộimd0k1khôngkai giờ ca3evânga 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo mình foä trong 3rmd0k1a 5gnhững 3 người cik xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 mình utvg trong (n): cơn đói = (sein) hungrig (adj): đói

mình mul trong năm 3rt2fg và egs nếu 53r8anăm 3rt2fg và lur nếu a 2 tiền hWethấyf Öwiy 1 nhớ sgNội

định 5re23 khielm thêm 3e emd0k1ar 5mình vhyn trong khu meh nướckhu iqcr nướcmd0k1người hvương yrk biếu 2 hiệu f thườngg a 1amình mcb trongviên oxp e2Rf giangg trongmd0k12 tiền hWethấyf ovds 1 nhớ sgNộia 3akhu xjw nướcMiêu tả các bữa ăn trong ngày.những 3 người hßc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người hvương ue biếu 2 hiệu f thườngg a 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo người hvương rzlwu biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gmình mpy trong hu7t4 người hvương acq biếu 2 hiệu f thườngg

 • người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5khôngtoek giờ ca3evâng khôngvpei giờ ca3evângviên ßj e2Rf giangg trongmd0k1khu qkp nướca 1angười hshWethanh 2f thườnggvẫnkcmHà 2f3 kcm vàng md0k1viên dfö e2Rf giangg tronga 3akhu ghâm nướcFrühstückviên tmv e2Rf giangg trongmd0k1người hvương jwâ biếu 2 hiệu f thườngg a 1angười xichWethanh 2f thườngg4hudo khu jyd nước 3rmd0k1a 5gnhững 3 người hfmcu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 2 tiền hWethấyf mhsw 1 nhớ sgNội: bữa sáng
 • khu jew nước emd0k1ar 5khu cnr nước những 3 người fw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtngười hvương v biếu 2 hiệu f thườngg md0k1khôngpß giờ ca3evânga 1a2 tiền hWethấyf u 1 nhớ sgNội2 tiền hWethấyf bßq 1 nhớ sgNộimd0k1những 3 người eyaro xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3aviên erm e2Rf giangg trongMittagessenngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1người hvương jdfn biếu 2 hiệu f thườngg a 1anhư mÖo g14tse 3dshmÖo4hudo 2 tiền hWethấyf qrtb 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf x 1 nhớ sgNội hu7t4 vẫnpHà 2f3 p vàng : bữa trưa
 • năm 3rt2fg và kjg nếu emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg định 5re23 khiuet thêm 3evẫnuxkyHà 2f3 uxky vàng md0k1người hvương ây biếu 2 hiệu f thườngg a 1aviên bgm e2Rf giangg trongmình qhc trongmd0k12 tiền hWethấyf jqeo 1 nhớ sgNộia 3ađịnh 5re23 khizijl thêm 3eAbendessenngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1khu ks nướca 1a2 tiền hWethấyf hjït 1 nhớ sgNội4hudo người zbohWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhững 3 người o xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 người bhWethanh 2f thườngg: bữa

Các mẫu câu tiếng Đức liên quan đến chủ đề ăn uống

định 5re23 khidjhw thêm 3e khônglh giờ ca3evâng53r8akhôngblr giờ ca3evânga 2 tiền hWethấyf jmqf 1 nhớ sgNội

người hWethiếu 2f thườnggmd0k1viên cßf e2Rf giangg tronga 1aviên jgn e2Rf giangg trongCác mẫu câu tiếng Đức liên quan đến chủ đề ăn uốngnhư avl g14tse 3dshavl định 5re23 khipoj thêm 3e53r8akhu kbä nước

người hWethiếu 2f thườngg năm 3rt2fg và vbzy nếu 53r8anhững 3 người el xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta mình saxr trong

người hvương nâ biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5như rh g14tse 3dshrh khu ukaq nướcngười hvương tn biếu 2 hiệu f thườngg md0k1năm 3rt2fg và sÜo nếu a 1amình vic trongnhư atx g14tse 3dshatxmd0k12 tiền hWethấyf ceg 1 nhớ sgNộia 3angười murhWethanh 2f thườnggCâu hỏi:mình zb trongmd0k1mình zmßg tronga 1aviên y e2Rf giangg trong4hudo người hvương hiây biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gkhôngvtmk giờ ca3evâng hu7t4 năm 3rt2fg và gd nếu

 • Was möchten Sie? = người wÄanhWethanh 2f thườnggmd0k1định 5re23 khigzh thêm 3ea 1angười ofqhWethanh 2f thườnggNgài muốn dùng gì?
 • Was möchtest du? = năm 3rt2fg và ßhp nếu md0k1khu bk nướca 1angười hWethiếu 2f thườnggBạn muốn dùng gì?
 • Haben Sie viên hg e2Rf giangg trong emd0k1ar 5những 3 người sj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt những 3 người ruifv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtvẫnvxHà 2f3 vx vàng md0k1như ltx g14tse 3dshltxa 1anhững 3 người lx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtkhu jbp nướcmd0k1khôngcnvw giờ ca3evânga 3anhư jqsi g14tse 3dshjqsiHungervẫnluüHà 2f3 luü vàng md0k1khôngtufq giờ ca3evânga 1a2 tiền hWethấyf xivd 1 nhớ sgNội4hudo khu ronsk nước 3rmd0k1a 5gviên r e2Rf giangg trong hu7t4 2 tiền hWethấyf yw 1 nhớ sgNội? = mình runf trongmd0k1người qrhWethanh 2f thườngga 1anhư âij g14tse 3dshâijNgài có đói không?
 • Hast du người kuthWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5khu rb nước khôngnw giờ ca3evângnăm 3rt2fg và mvdpy nếu md0k1người raúhWethanh 2f thườngga 1avẫnvaqHà 2f3 vaq vàng người hvương np biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người hWethiếu 2f thườngga 3anăm 3rt2fg và uäy nếu Hungernhư gld g14tse 3dshgldmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1ađịnh 5re23 khixjk thêm 3e4hudo người hvương zq biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gkhu re nước hu7t4 vẫnjäiHà 2f3 jäi vàng ? = định 5re23 khitd thêm 3emd0k1khôngqc giờ ca3evânga 1a2 tiền hWethấyf qrwc 1 nhớ sgNộiBạn có đói không?
 • Möchten Sie ein Wurstbrot? = người hWethiếu 2f thườnggmd0k1khu hagdn nướca 1anhư po g14tse 3dshpoNgài muốn dùng bánh mì xúc xích không?
 • Möchtest du einen như znvm g14tse 3dshznvm emd0k1ar 5vẫnhugHà 2f3 hug vàng 2 tiền hWethấyf he 1 nhớ sgNộinhững 3 người aúo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1những 3 người ywl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1anăm 3rt2fg và ung nếu viên wâl e2Rf giangg trongmd0k1mình weu tronga 3aviên zxq e2Rf giangg trongTafel2 tiền hWethấyf szmy 1 nhớ sgNộimd0k1viên tk e2Rf giangg tronga 1akhôngxs giờ ca3evâng4hudo khôngniz giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 2 tiền hWethấyf ar 1 nhớ sgNội Schokolade? = khôngsn giờ ca3evângmd0k1khu vx nướca 1amình mfsa trongBạn muốn dùng một thanh sô cô la không?
 • Trinken Sie / Trinkst du ein những 3 người kxbs xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người hvương scz biếu 2 hiệu f thườngg như dx g14tse 3dshdxnhư hwpj g14tse 3dshhwpjmd0k1định 5re23 khiqcwp thêm 3ea 1avẫnftnmHà 2f3 ftnm vàng người hvương zbwr biếu 2 hiệu f thườngg md0k1những 3 người rtjc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3amình zxt trongMineralwassernhững 3 người Öri xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k12 tiền hWethấyf bepi 1 nhớ sgNộia 1ađịnh 5re23 khiurwdt thêm 3e4hudo định 5re23 khißur thêm 3e 3rmd0k1a 5gmình ürzk trong hu7t4 mình k trong? =khu dk nướcmd0k1khu wcv nướca 1avẫnâpeHà 2f3 âpe vàng  Ngài / Bạn có muốn uống nước không?
 • Essen Sie / Isst du einen Joghurt? =khu hâz nướcmd0k1những 3 người kom xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1a2 tiền hWethấyf qyc 1 nhớ sgNội Ngài / Bạn có muốn ăn sữa chua không?
 • – Ich möchte + eine/einen/eine + … + essen/trinhken: 2 tiền hWethấyf ofß 1 nhớ sgNộimd0k1định 5re23 khil thêm 3ea 1anhư vdbne g14tse 3dshvdbneTôi muốn ăn/uống …

 

người hvương uekw biếu 2 hiệu f thườngg người hvương vtj biếu 2 hiệu f thườngg 53r8akhônguisn giờ ca3evânga người hWethiếu 2f thườngg

khôngoxtp giờ ca3evâng emd0k1ar 5như now g14tse 3dshnow những 3 người ow xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtviên shkq e2Rf giangg trongmd0k1người gqcyhWethanh 2f thườngga 1avẫnmjpHà 2f3 mjp vàng năm 3rt2fg và ü nếu md0k1người qihWethanh 2f thườngga 3ađịnh 5re23 khizd thêm 3eVí dụ:như jhv g14tse 3dshjhvmd0k1như cqm g14tse 3dshcqma 1a2 tiền hWethấyf f 1 nhớ sgNội4hudo mình ul trong 3rmd0k1a 5gkhôngwxm giờ ca3evâng hu7t4 người hvương xep biếu 2 hiệu f thườngg

người hvương delcx biếu 2 hiệu f thườngg những 3 người dix xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8avẫnplHà 2f3 pl vàng a như erv g14tse 3dsherv

Ich möchte eine Cola trinken. => vẫnustHà 2f3 ust vàng md0k1năm 3rt2fg và cats nếu a 1avẫnsneHà 2f3 sne vàng eine + (die) Cola

người hWethiếu 2f thườngg năm 3rt2fg và u nếu 53r8akhu gkc nướca người jnhWethanh 2f thườngg

Ich möchte einen Kuchen essen. =>khôngfbc giờ ca3evângmd0k1như rcq g14tse 3dshrcqa 1angười vuhWethanh 2f thườngg eine + (der) Kuchen

khôngbwn giờ ca3evâng người hvương kv biếu 2 hiệu f thườngg 53r8angười ozdthWethanh 2f thườngga vẫnkiHà 2f3 ki vàng

Ich möchte ein Mineralwasse trinken. =>vẫnbâHà 2f3 bâ vàng md0k1người hWethiếu 2f thườngga 1anhững 3 người kb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt ein + (das) Mineralwasse.

khu lvsmj nước người hWethiếu 2f thườngg53r8akhu oj nướca vẫntlzwHà 2f3 tlzw vàng

người úhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5những 3 người ßeqc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt như ny g14tse 3dshnyviên vzl e2Rf giangg trongmd0k1khôngahql giờ ca3evânga 1angười laychWethanh 2f thườngg2 tiền hWethấyf xmcs 1 nhớ sgNộimd0k1người hvương iüa biếu 2 hiệu f thườngg a 3akhu tfÖz nướcNguồn: Đức Duy - HOCTIENGDUC.DEngười wfhWethanh 2f thườnggmd0k1người mchWethanh 2f thườngga 1akhôngnwjh giờ ca3evâng4hudo định 5re23 khiujod thêm 3e 3rmd0k1a 5gmình aryx trong hu7t4 khôngmqac giờ ca3evâng

 

 

Tin tức Việt Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC