Người Việt 4 phương

Người Việt ở Nga giàu lên như thế nào? Người Việt Nam sang học tập, nghiên cứu, lao động ở các nước thuộc Liên Xô cũ rất sớm. Nhưng người Việt giàu lên ở...