Nói về Việt Nam

13 ‘kiểu giao thông lạ’ chỉ có ở Việt Nam Khi xem những bứ‌c ảnh này chắc hẳn sẽ không ít người phải bật cười, chống cằm suy nghĩ và tự đặt hàng loạt câu hỏi, nhưng khó lòng có được câu trả lời....

10 megabytes