Nói về Việt Nam

Giáo sư Mỹ và chuẩn Việt Nam Nghịch lý, chúng ta nỗ lực để tiệm cận với thế giới nhưng giữa tri thức quốc tế và chuẩn Việt Nam còn độ lệch...