Nói về Việt Nam

Ấn Độ là lời cảnh báo cho chúng ta Thế giới và Việt Nam có thể học được gì từ cuộc khủng hoảng Covid-19 ở Ấn Độ? Làm sao chúng ta tránh một cuộc khủng hoảng Covid-19 quy mô lớn xảy ra ở trên...