Cười với tiếng Việt

“Ấy ái uông” Gần đây Hà Nội có chương trình chữa nói ngọng. Nhiều bác ngôn luận hăng hái lắm. Em chưa biết nói ngọng là gì, có phải “nờ nờ nẫn nộn”, “cà có đuôi hay cà...

https://a.partner-versicherung.de/view.php?partner_id=24454&ad_id=755

banner 300x125 xemtuvi