Chủ nhật, 04 Tháng 12 2022

Cười với tiếng Việt

“Ấy ái uông” Gần đây Hà Nội có chương trình chữa nói ngọng. Nhiều bác ngôn luận hăng hái lắm. Em chưa biết nói ngọng là gì, có phải “nờ nờ nẫn nộn”, “cà có đuôi hay cà...