Học tiếng Đức

Kinh nghiệm Học tiếng Đức

Những động từ thông dụng trong tiếng Đức Dưới đây là những động từ thường dùng trong tiếng Đức bạn nên ghi nhớ và áp dụng trong quá trình học và nói tiếng...

Xin chào bằng tiếng Đức Dưới đây là một số cách chào thông dụng bằng tiếng Đức rất cần thiết trong giao tiếp hằng ngày mà tất cả chúng ta...