Văn hóa Việt

Quá khứ mùi thuốc súng Cưới vợ được hai tháng, tôi nhận được giấy gọi lên đường tái ngũ. Đó là tháng 2/1979, Trung Quốc điều 60 vạn quân tiến...