Cuộc sống

Bớt so đo thiệt hơn, tâm sẽ càng mở rộng Tâm thái của bạn như thế nào, thế giới bạn nhìn sẽ như thế ấy. Tâm trạng tốt, dù gặp hoàn cảnh khó khăn, bạn cũng thấy nhẹ nhàng. Ngược lại, tâm trạng không tốt,...

22 megabytes