Thói xấu của người Việt

Căn bệnh thích thể hiện của người Việt Chúng muốn khẳng định bản thân, muốn thể hiện để được công nhận. Thế là chúng cãi bay cãi biến mọi thứ một cách ngang tàng để được chú ý và quan tâm lẫn khẳng...

Miệng đời với việc làm từ thiện Chuyện làm từ thiện của sao: Miệng lưỡi thế gian kể sao cho hết? Nếu mọi chuyện là do thiện tâm mà khởi thành thì công đức sẽ vô lượng....