Thói xấu của người Việt

“Mày biết tao là ai không”? “Mày biết tao là ai không?” Một câu hỏi không để hỏi, mà là câu nói hống hách của người cậy tiền, cậy quyền để hành xử ngang ngược trước một sự cố nào đó....

16 megabytes