Thói xấu của người Việt

Miệng đời với việc làm từ thiện Chuyện làm từ thiện của sao: Miệng lưỡi thế gian kể sao cho hết? Nếu mọi chuyện là do thiện tâm mà khởi thành thì công đức sẽ vô lượng....

22 megabytes