Hộ chiếu - thị thực

Bốn loại hộ chiếu cần phân biệt Một người có thể có mấy hộ chiếu, những ai được cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ hay hộ chiếu thuyền viên?...