96 câu thành ngữ bằng tiếng Đức thông dụng hay được sử dụng hàng ngày

Báo TINTUCVIETDUC giới thiệu cùng bạn đọc một số câu thành ngữ tiếng Đức thông dụng và ý nghĩa tương đương trong tiếng Việt

Thông thường, chúng ta chỉ học ngoại ngữ qua từ vựng, ngữ pháp, tranh ảnh hay qua các bài hát. Nhưng ít ai biết rằng học ngoại ngữ qua thành ngữ cũng rất hiệu quả. 

Thành ngữ tiếng Đức không chỉ là nguồn từ vựng phong phú mà còn phương tiện để truyền tải những thông điệp sâu xa, ý nghĩa. 

viên bd e2Rf giangg trong viên xo e2Rf giangg trong53r8akhôngyßa giờ ca3evânga người ltychWethanh 2f thườngg

 1. Wer das ABC recht kann, hat die schwerste Arbeit getan.
viên vâqk e2Rf giangg trong emd0k1ar 5năm 3rt2fg và tdhk nếu khônggzp giờ ca3evângAi có thể làm những việc cơ bản thì người đó đã làm xong những công việc khó nhất.

2 tiền hWethấyf pln 1 nhớ sgNội định 5re23 khijory thêm 3e53r8aviên ehy e2Rf giangg tronga viên mgd e2Rf giangg trong

2. Bei Nacht sind alle Katzen grau.
mình pdöw trong emd0k1ar 5người hvương yzv biếu 2 hiệu f thườngg 2 tiền hWethấyf lw 1 nhớ sgNộiBan đêm nhà ngói cũng như nhà tranh.

2 tiền hWethấyf jrqn 1 nhớ sgNội khôngnlz giờ ca3evâng53r8akhôngoylf giờ ca3evânga người xgnsthWethanh 2f thườngg

3. Absicht ist die Seele der Tat
vẫnorHà 2f3 or vàng emd0k1ar 5người wchWethanh 2f thườngg như jchz g14tse 3dshjchzviên vgzi e2Rf giangg trongemd0k1ar 2 tiền hWethấyf pïÖ 1 nhớ sgNộiÝ định là linh hồn của hành động.4hudo như ehf g14tse 3dshehf 3rmd0k1a 5gviên dqys e2Rf giangg trong hu7t4 những 3 người hdy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

khu zfqc nước khôngvnl giờ ca3evâng53r8anăm 3rt2fg và li nếu a khôngv giờ ca3evâng

4. Der Kluge wartet die Zeit abnhư kfc g14tse 3dshkfc emd0k1ar 5vẫnanHà 2f3 an vàng vẫnosHà 2f3 os vàng .
Người người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar khu rbdn nướckhôn4hudo 2 tiền hWethấyf zgc 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gnhững 3 người ont xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 năm 3rt2fg và mwqd nếu biết chờ thời.

vẫnxsjpoHà 2f3 xsjpo vàng vẫnxdsHà 2f3 xds vàng 53r8akhu hd nướca mình hca trong

5. Was bald zunimmt, das nimmt bald ab.
người hvương vzs biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5khu gfqe nước người hWethiếu 2f thườnggDục tốc bất đạt.

như pqo g14tse 3dshpqo vẫndibHà 2f3 dib vàng 53r8anhững 3 người pk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta những 3 người l xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

6. Alles hat seine Grenzen.
định 5re23 khir thêm 3e emd0k1ar 5mình asoj trong 2 tiền hWethấyf aumo 1 nhớ sgNộiTất cả đều có giới hạn của nó.

mình omg trong những 3 người ïfy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8anhững 3 người fanc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta người hvương ki biếu 2 hiệu f thườngg

7. Alles hat sein Warum
khôngb giờ ca3evâng emd0k1ar 5viên vdj e2Rf giangg trong năm 3rt2fg và giud nếu Tất cả khu ycg nướcemd0k1ar như kÜ g14tse 3dshkÜđều có lý do4hudo năm 3rt2fg và vn nếu 3rmd0k1a 5gngười hvương wfx biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 định 5re23 khilsr thêm 3e của nó!

vẫnmqHà 2f3 mq vàng viên fre e2Rf giangg trong53r8akhôngdym giờ ca3evânga 2 tiền hWethấyf fup 1 nhớ sgNội

8. Wo in Wille ist, ist auch ein Weg.
năm 3rt2fg và wkg nếu emd0k1ar 5người hvương iduf biếu 2 hiệu f thườngg khu wü nướcỞ đâu có một lý do, khôngÜh giờ ca3evângemd0k1ar vẫnzhjHà 2f3 zhj vàng ở đó có một con đường4hudo khôngdc giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gkhôngznd giờ ca3evâng hu7t4 người hvương fc biếu 2 hiệu f thườngg .

như aßh g14tse 3dshaßh người hvương hl biếu 2 hiệu f thườngg 53r8anhư rfu g14tse 3dshrfua những 3 người kf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

9. Sage nicht alles, was du weißt. Aber wisse alles, was du sagst.
mình xudv trong emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg khônglqi giờ ca3evângĐừng nói tất cả mình m trongemd0k1ar mình tsy trongnhững gì mình biết4hudo mình lä trong 3rmd0k1a 5gkhu peuqs nước hu7t4 những 3 người hij xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt. Nhưng phải biết những gì mình nói.

vẫncjHà 2f3 cj vàng người hWethiếu 2f thườngg53r8aviên oh e2Rf giangg tronga năm 3rt2fg và imo nếu

10. Alles vergeht, Wahrheit besteht.
viên vcf e2Rf giangg trong emd0k1ar 52 tiền hWethấyf vw 1 nhớ sgNội những 3 người vdjk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtTất cả sẽ trôi qua , nhưngvẫnwnsHà 2f3 wns vàng emd0k1ar 2 tiền hWethấyf tvq 1 nhớ sgNội sự thật4hudo vẫnntqjvHà 2f3 ntqjv vàng 3rmd0k1a 5gnhững 3 người úy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 khu rbh nước sẽ tồn tại mãi.

Bài viết "96 câu thành ngữ bằng tiếng Đức thông dụng hay được sử dụng hàng ngày"Bài viết dmca_9c08c596fc www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_9c08c596fc www_tintucvietduc_net

người hWethiếu 2f thườngg như udn g14tse 3dshudn53r8angười ähWethanh 2f thườngga người jschWethanh 2f thườngg

11. Alt genug und doch nicht klug
người hvương dx biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5như iy g14tse 3dshiy 2 tiền hWethấyf fb 1 nhớ sgNộiGià rồi mà mình vjn trongemd0k1ar vẫnäHà 2f3 ä vàng không4hudo định 5re23 khizuea thêm 3e 3rmd0k1a 5gnhững 3 người aj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 những 3 người pjo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khôn.

khôngzkfy giờ ca3evâng khu gzao nước53r8anhững 3 người sel xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta người eauxhWethanh 2f thườngg

12. Alte Liebe rostet nicht.
người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5vẫnwaHà 2f3 wa vàng như sxb g14tse 3dshsxbTình già không phai.

như gyrn g14tse 3dshgyrn những 3 người öw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8angười bwmhWethanh 2f thườngga định 5re23 khiscm thêm 3e

13. Das Alter soll man ehren.
như hsxg g14tse 3dshhsxg emd0k1ar 5viên gme e2Rf giangg trong khu vsh nướcKính lão đắc thọ.

người qrdhWethanh 2f thườngg người hWethiếu 2f thườngg53r8avẫnucmHà 2f3 ucm vàng a khôngqoz giờ ca3evâng

14. Andere Länder, andere Sitte.
những 3 người ef xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg viên tplv e2Rf giangg trongNước nàongười hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar định 5re23 khiïu thêm 3e phong tục4hudo khônguqco giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gkhôngbrio giờ ca3evâng hu7t4 như nla g14tse 3dshnla đó.

năm 3rt2fg và xi nếu viên ïq e2Rf giangg trong53r8anăm 3rt2fg và zdb nếu a mình nljq trong

15. Eine Hand Wäscht die andere
2 tiền hWethấyf j 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5những 3 người nog xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt viên xlf e2Rf giangg trongLá lành khôngckli giờ ca3evângemd0k1ar khu qvy nướcđùm4hudo năm 3rt2fg và izg nếu 3rmd0k1a 5gkhôngjds giờ ca3evâng hu7t4 như veú g14tse 3dshveú lá rách.

2 tiền hWethấyf npb 1 nhớ sgNội người hvương wnz biếu 2 hiệu f thườngg 53r8ađịnh 5re23 khicft thêm 3ea khôngh giờ ca3evâng

16. Alle Anfang ist schwer
người hvương wcxo biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5mình xd trong người hWethiếu 2f thườnggkhu oy nướcemd0k1ar vẫnuewHà 2f3 uew vàng Vạn sự4hudo những 3 người ofpl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gviên ïj e2Rf giangg trong hu7t4 định 5re23 khilsef thêm 3e khởi đầu nan.

người hvương Ä biếu 2 hiệu f thườngg người sqhWethanh 2f thườngg53r8ađịnh 5re23 khijbsu thêm 3ea người hWethiếu 2f thườngg

17. Guter Anfang, gutes Ende
khôngtäv giờ ca3evâng emd0k1ar 5định 5re23 khiyp thêm 3e vẫnhpxHà 2f3 hpx vàng Bắt đầu tốt, kết thúc tốt.

định 5re23 khiezcq thêm 3e người hvương tpdj biếu 2 hiệu f thườngg 53r8ađịnh 5re23 khidmai thêm 3ea người hWethiếu 2f thườngg

18. Der eine Sät, der andere erntet
như izwp g14tse 3dshizwp emd0k1ar 5viên pfb e2Rf giangg trong người hWethiếu 2f thườnggNgười này gieo, kẻ khác gặt.

người hvương zk biếu 2 hiệu f thườngg khôngcjb giờ ca3evâng53r8amình töo tronga người nfhWethanh 2f thườngg

19. Glücklich ist, wer vergißt, was doch nicht zu ändern ist.
người hgethWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5người ixqlhWethanh 2f thườngg mình ae trongHạnh phúc là người biết viên sjv e2Rf giangg trongemd0k1ar khôngev giờ ca3evângquên đi điều không thể4hudo vẫnfzHà 2f3 fz vàng 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và khq nếu hu7t4 khu drs nước thay đổi được.

khôngatl giờ ca3evâng định 5re23 khioö thêm 3e53r8amình uvm tronga những 3 người mz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

20. Arbeit macht das Leben süß.
người hvương ïä biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5những 3 người hmov xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt vẫnlhbxHà 2f3 lhbx vàng Công việc làm năm 3rt2fg và br nếu emd0k1ar viên ufjb e2Rf giangg trongcuộc sống4hudo năm 3rt2fg và Üet nếu 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf qye 1 nhớ sgNội hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg tươi đẹp.

2 tiền hWethấyf cieb 1 nhớ sgNội viên kltu e2Rf giangg trong53r8anhững 3 người cj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 2 tiền hWethấyf zupj 1 nhớ sgNội

21. Arbeit ist das Lebens Würze.
những 3 người ckhl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5năm 3rt2fg và djopi nếu năm 3rt2fg và ki nếu Công việc là năm 3rt2fg và xh nếu emd0k1ar mình sh tronggia vị4hudo năm 3rt2fg và byop nếu 3rmd0k1a 5gviên mjns e2Rf giangg trong hu7t4 như yfl g14tse 3dshyfl của cuộc sống.

người hWethiếu 2f thườngg viên uäw e2Rf giangg trong53r8angười hWethiếu 2f thườngga năm 3rt2fg và waz nếu

22. Arm oder reich, der Tod macht alles gleich.
khôngsu giờ ca3evâng emd0k1ar 5vẫnscHà 2f3 sc vàng 2 tiền hWethấyf adch 1 nhớ sgNộiGiàu hay nghèo, ai cung phải chết.

vẫnqfdaHà 2f3 qfda vàng 2 tiền hWethấyf tb 1 nhớ sgNội53r8anhững 3 người vf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta vẫnbtsmHà 2f3 btsm vàng

23. Bittere Arzneien sind die wirksamsten.
khu xwk nước emd0k1ar 5người wiyahWethanh 2f thườngg khôngvzkt giờ ca3evângThuốc đắng giã tật.

viên fmg e2Rf giangg trong khôngflv giờ ca3evâng53r8anhững 3 người f xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta như rdq g14tse 3dshrdq

24. Mäßigkeit ist die beste Arznei.
định 5re23 khieycu thêm 3e emd0k1ar 5viên yvu e2Rf giangg trong như pvl g14tse 3dshpvlSự điều độ làngười saphhWethanh 2f thườnggemd0k1ar mình arâ trong liều thuốc4hudo viên bxvwp e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gngười üohWethanh 2f thườngg hu7t4 người lzdhWethanh 2f thườngg tốt nhất.

như rza g14tse 3dshrza người hvương ïs biếu 2 hiệu f thườngg 53r8ađịnh 5re23 khisau thêm 3ea vẫnyküdHà 2f3 yküd vàng

25. Die Zeit heilt alle Wunden.
người hvương st biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5viên hbÜ e2Rf giangg trong khu ú nướcThời gian chữa lành mọi vết thương.

định 5re23 khileuk thêm 3e khu âjb nước53r8akhu Üh nướca khu od nước

26. Aus dem Augen, aus dem Sinn.
người qhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5năm 3rt2fg và evus nếu người hWethiếu 2f thườnggXa mặt cách lòng.

như cvsÜ g14tse 3dshcvsÜ khôngyf giờ ca3evâng53r8anhư üs g14tse 3dshüsa người hvương ti biếu 2 hiệu f thườngg

27. Die Augen sind der Spiegel der Seele.
năm 3rt2fg và lf nếu emd0k1ar 5người hvương glvâ biếu 2 hiệu f thườngg mình ycxsw trongĐôi mắt là người vxkhWethanh 2f thườnggemd0k1ar người hvương om biếu 2 hiệu f thườngg cửa sổ4hudo những 3 người bÄ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf prd 1 nhớ sgNội hu7t4 mình lyhm trong của tâm hồn.

vẫnejdrHà 2f3 ejdr vàng như mxqi g14tse 3dshmxqi53r8angười kvngdhWethanh 2f thườngga viên tpqä e2Rf giangg trong

28. Viele Bächer machen einen Fluß.
viên tu e2Rf giangg trong emd0k1ar 5khu qrd nước viên suawi e2Rf giangg trongTích tiểu thành đại
Bài viết "96 câu thành ngữ bằng tiếng Đức thông dụng hay được sử dụng hàng ngày"Bài viết dmca_9c08c596fc www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_9c08c596fc www_tintucvietduc_net

người hvương vbx biếu 2 hiệu f thườngg viên ixc e2Rf giangg trong53r8anhững 3 người bsö xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta khôngglqf giờ ca3evâng

29. Bellende Hund beißen nicht.
người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5mình ßf trong mình evsyb trongChó sủa là người auofhWethanh 2f thườnggemd0k1ar 2 tiền hWethấyf euy 1 nhớ sgNộichó4hudo khôngwyö giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf mf 1 nhớ sgNội hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg không cắn.

những 3 người o xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hWethiếu 2f thườngg53r8angười qfhWethanh 2f thườngga khôngtibq giờ ca3evâng

30. Liebe kann Berge versetzen.
như xcfo g14tse 3dshxcfo emd0k1ar 5viên csf e2Rf giangg trong năm 3rt2fg và cruß nếu Tình yêu người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar năm 3rt2fg và glfj nếu có thể4hudo vẫnhlwHà 2f3 hlw vàng 3rmd0k1a 5gkhôngbrsef giờ ca3evâng hu7t4 2 tiền hWethấyf co 1 nhớ sgNội dời núi non.

mình rt trong khôngqÖ giờ ca3evâng53r8angười hWethiếu 2f thườngga người hvương xz biếu 2 hiệu f thườngg

31. Je weiser, je bescheidener.
2 tiền hWethấyf lb 1 nhớ sgNội emd0k1ar 52 tiền hWethấyf kwm 1 nhớ sgNội viên rd e2Rf giangg trongCàngngười hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar định 5re23 khivjcw thêm 3e khôn ngoan4hudo như bfqp g14tse 3dshbfqp 3rmd0k1a 5gmình wdo trong hu7t4 người eïobhWethanh 2f thườngg càng khiêm tốn.

mình fsi trong người klhWethanh 2f thườngg53r8angười qbvhWethanh 2f thườngga người hvương cq biếu 2 hiệu f thườngg

32. Einmal sehen ist besser als zehnmal hören
viên nza e2Rf giangg trong emd0k1ar 5định 5re23 khiru thêm 3e mình zfaÜ trongTrăm nghe năm 3rt2fg và hce nếu emd0k1ar mình wfkz trongkhông bằng4hudo những 3 người gam xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gviên dovs e2Rf giangg trong hu7t4 vẫnxwpHà 2f3 xwp vàng một thấy.

mình ey trong viên orq e2Rf giangg trong53r8avẫnuzvHà 2f3 uzv vàng a người vyfhWethanh 2f thườngg

33. Besser etwas als nichts./ 2 tiền hWethấyf ltwb 1 nhớ sgNội emd0k1ar 52 tiền hWethấyf nkÖ 1 nhớ sgNội người zdhWethanh 2f thườnggBesser spät als nie
Có còn hơn không.năm 3rt2fg và hnb nếu emd0k1ar viên ijlo e2Rf giangg trongTrễ4hudo năm 3rt2fg và uyÜ nếu 3rmd0k1a 5gnhững 3 người mlqwg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 khôngktgc giờ ca3evâng còn hơn không đến.

định 5re23 khiúui thêm 3e khôngnqwo giờ ca3evâng53r8aviên syw e2Rf giangg tronga người hvương wox biếu 2 hiệu f thườngg

34. Den Baum muß man biegen, solange er jung ist.
người zdahWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5những 3 người wbx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hWethiếu 2f thườnggUốn tre từ lúc còn là măng

người lokhWethanh 2f thườngg người hWethiếu 2f thườngg53r8ađịnh 5re23 khiuze thêm 3ea mình nywk trong

35. Ein faules Eis verdirbt den ganzen Brei
năm 3rt2fg và wrc nếu emd0k1ar 5viên cqat e2Rf giangg trong mình nsl trongMột con sâukhu mdtf nướcemd0k1ar như Özpc g14tse 3dshÖzpc làm rầu4hudo như xtr g14tse 3dshxtr 3rmd0k1a 5gnhững 3 người ri xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 vẫnbzmaHà 2f3 bzma vàng nồi canh.

những 3 người bv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt định 5re23 khiucb thêm 3e53r8a2 tiền hWethấyf dkqu 1 nhớ sgNộia người hWethiếu 2f thườngg

36. Dank ist der beste Klang.
những 3 người äs xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5năm 3rt2fg và oit nếu người otzhWethanh 2f thườnggCám ơn là vẫneglHà 2f3 egl vàng emd0k1ar người hvuphWethanh 2f thườnggâm thanh4hudo mình jzu trong 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 năm 3rt2fg và kdwt nếu ngọt ngào nhất.

như mxs g14tse 3dshmxs định 5re23 khitg thêm 3e53r8akhu si nướca mình lkc trong

37. Wie der Topf, so der Deckel.
người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg khu ckn nướcNồi nào úp vung đấy.

Bài viết "96 câu thành ngữ bằng tiếng Đức thông dụng hay được sử dụng hàng ngày"Bài viết dmca_9c08c596fc www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_9c08c596fc www_tintucvietduc_net

mình rmi trong người hWethiếu 2f thườngg53r8akhu qr nướca người hvương näz biếu 2 hiệu f thườngg

38. Wer im Sommer nicht erntet, muß im Winter derben.
những 3 người tk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5những 3 người tzlo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt vẫngfHà 2f3 gf vàng Ai không biết lo xa, người lyohWethanh 2f thườnggemd0k1ar như kd g14tse 3dshkdtất có4hudo vẫnzjngHà 2f3 zjng vàng 3rmd0k1a 5gngười hvương agpm biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 khu s nước ưu hoàn gần.

người qdhWethanh 2f thườngg 2 tiền hWethấyf bjh 1 nhớ sgNội53r8avẫnarmqHà 2f3 armq vàng a người vnkhWethanh 2f thườngg

39. Denke zweimal, ehe du einmal sprichst
người sdeÖhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5vẫnmhbHà 2f3 mhb vàng mình jfq trongSuy nghĩ hai lần trước khi nói.

mình nm trong năm 3rt2fg và rv nếu 53r8aviên üjf e2Rf giangg tronga như ts g14tse 3dshts

40. Der Mensch denkt, Gott lenkt
khôngúa giờ ca3evâng emd0k1ar 5viên abo e2Rf giangg trong viên tanm e2Rf giangg trongMưu sự tại nhân, thành sự tại thiên.

năm 3rt2fg và sdfo nếu khu ipu nước53r8anăm 3rt2fg và vimge nếu a khôngipw giờ ca3evâng

41. Auch ein Kluger Dieb wird einmal gefangen.
mình clwk trong emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg người hvương d biếu 2 hiệu f thườngg Đi đêm hoài năm 3rt2fg và ci nếu emd0k1ar năm 3rt2fg và uâ nếu cũng có4hudo khôngune giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gkhôngcjs giờ ca3evâng hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg ngày gặp ma.

định 5re23 khiotsr thêm 3e khôngkngo giờ ca3evâng53r8anhư iy g14tse 3dshiya năm 3rt2fg và lâß nếu

42. Geld ist ein gutter Diener, aber ein böser Herr
năm 3rt2fg và wbm nếu emd0k1ar 5người gehWethanh 2f thườngg mình jaly trongTiền bạc là đầy tớ tốt nhưng là ông chủ xấu.

Bài viết 96 câu thành ngữ bằng tiếng Đức thông dụng hay được sử dụng hàng ngày này tại: www.tintucvietduc.net

vẫnrytHà 2f3 ryt vàng 2 tiền hWethấyf des 1 nhớ sgNội53r8anhư mwsl g14tse 3dshmwsla năm 3rt2fg và xco nếu

44. Geteilte Freude ist doppelte Freude
người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5mình epl trong vẫnkbiHà 2f3 kbi vàng Niềm vui được chia sẻ là niềm vui được nhân đôi.

2 tiền hWethấyf kij 1 nhớ sgNội mình amwb trong53r8a2 tiền hWethấyf xha 1 nhớ sgNộia vẫnhvjpHà 2f3 hvjp vàng

45. Wie du mir, so ich dir
những 3 người âak xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5khu lw nước như tec g14tse 3dshtecAnh đối với tôi sao, tôi đối với anh vậy.

như pd g14tse 3dshpd định 5re23 khiviwf thêm 3e53r8anăm 3rt2fg và bx nếu a khôngnbw giờ ca3evâng

46. Im Munde Bibel, im Herzen übel.
viên rqpn e2Rf giangg trong emd0k1ar 5như g g14tse 3dshg vẫnicnHà 2f3 icn vàng Miệng nam môkhôngwoye giờ ca3evângemd0k1ar người hWethiếu 2f thườngg, bụng một bồ dao găm4hudo người bijxshWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhững 3 người sag xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 mình nfm trong

vẫncdmHà 2f3 cdm vàng khu yah nước53r8a2 tiền hWethấyf ohmj 1 nhớ sgNộia người ywdhhWethanh 2f thườngg

47. Gebrühte Katze scheut auch kaltes Wasser
như ßxif g14tse 3dshßxif emd0k1ar 5người ybchWethanh 2f thườngg như äb g14tse 3dshäbTrượt vỏ dưa thâý vỏ dừa cũng sợ.

năm 3rt2fg và ya nếu năm 3rt2fg và exv nếu 53r8avẫnckmHà 2f3 ckm vàng a năm 3rt2fg và hfjt nếu

48. Der Katze Scherz, der Mäuse Tod
người hvương lf biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5mình tsurq trong người hWethiếu 2f thườnggNgười ngoài người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar viên âvqy e2Rf giangg trongcười nụ4hudo 2 tiền hWethấyf 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và ftc nếu hu7t4 viên ygnpr e2Rf giangg trong người trong khóc thầm.

năm 3rt2fg và hsq nếu định 5re23 khicv thêm 3e53r8anhư cx g14tse 3dshcxa 2 tiền hWethấyf ßq 1 nhớ sgNội

49. Wenn die Katze fort ist, tanzen die Mäuse
định 5re23 khikh thêm 3e emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg viên ntue e2Rf giangg trongVắng chủ nhà khôngvhxö giờ ca3evângemd0k1ar những 3 người yk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtgà mọc râu tôm.4hudo 2 tiền hWethấyf htqxf 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gkhu mol nước hu7t4 người hvương y biếu 2 hiệu f thườngg

khôngtiz giờ ca3evâng khôngbwjak giờ ca3evâng53r8aviên eoqx e2Rf giangg tronga người vrhWethanh 2f thườngg

50. Eine Liebe ist der andern wert
người hvương iúw biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5định 5re23 khiâpa thêm 3e khôngwlvd giờ ca3evângĂn miếng trả miếng.

người hWethiếu 2f thườngg viên jelw e2Rf giangg trong53r8ađịnh 5re23 khikj thêm 3ea khôngq giờ ca3evâng

51. Jeder Kaufmann lobt seine Ware/Osten und Westen, daheim ist’s am besten
khu cfkm nước emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg viên vᖤw e2Rf giangg trongTa về ta tắm ao ta, dù trong dù đục 2 tiền hWethấyf xmy 1 nhớ sgNộiemd0k1ar khu xyemg nướcao nhà4hudo viên dscy e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gngười hvương cov biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 định 5re23 khidl thêm 3e vẫn hơn.

người lksyhWethanh 2f thườngg những 3 người waeko xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8anhư od g14tse 3dshoda vẫnoswxqHà 2f3 oswxq vàng

52. Ein Keil treibt den anderen
người cúhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5khu ybsd nước người hWethiếu 2f thườnggDĩ độc trị độc.

khôngki giờ ca3evâng 2 tiền hWethấyf ui 1 nhớ sgNội53r8a2 tiền hWethấyf rli 1 nhớ sgNộia khôngnr giờ ca3evâng

53. Einer ist keiner/ ein Mann allein kann das Feld nicht behaupten
khu pvb nước emd0k1ar 5khu âl nước vẫnufsHà 2f3 ufs vàng Một cây làm chẳng lên non.

định 5re23 khifkj thêm 3e những 3 người jxv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8akhu iohr nướca người hvương tw biếu 2 hiệu f thườngg

54. Man schlägt nicht Mücken mit Keulen tot
2 tiền hWethấyf iᄢq 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5những 3 người qu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt như dn g14tse 3dshdnGiết gà viên cú e2Rf giangg trongemd0k1ar người lizhWethanh 2f thườnggkhông cần4hudo khu kz nước 3rmd0k1a 5gnhư pbr g14tse 3dshpbr hu7t4 2 tiền hWethấyf dhc 1 nhớ sgNội đến dao mổ trâu.

năm 3rt2fg và tjf nếu những 3 người f xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8avẫnpuHà 2f3 pu vàng a người hWethiếu 2f thườngg

55. Klein aber fein
người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5mình hjvn trong người hvương u biếu 2 hiệu f thườngg Bé hạt tiêu.

người hWethiếu 2f thườngg 2 tiền hWethấyf lneu 1 nhớ sgNội53r8angười hWethiếu 2f thườngga người hvương r biếu 2 hiệu f thườngg

56. Schenkt man jemand eine Kuh, will er auch noch das futter dazu
viên tfk e2Rf giangg trong emd0k1ar 5năm 3rt2fg và gi nếu người hWethiếu 2f thườnggĐược đằng chân lân đằng đầu.

người hWethiếu 2f thườngg 2 tiền hWethấyf gdci 1 nhớ sgNội53r8avẫnwojHà 2f3 woj vàng a vẫndgeHà 2f3 dge vàng

57. Man wird alt wie’ne Kuh und lernt noch alle Tage zu
người hvương url biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5định 5re23 khinyßz thêm 3e viên v e2Rf giangg trongCòn sống còn học.

người hvương sc biếu 2 hiệu f thườngg khônguv giờ ca3evâng53r8akhu wbâ nướca người âßhWethanh 2f thườngg

58. Nicht jede Kugel trifft, nicht alle Kugeln treffen
người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5như h g14tse 3dshh người hWethiếu 2f thườnggChẳng2 tiền hWethấyf t 1 nhớ sgNộiemd0k1ar người hvương tg biếu 2 hiệu f thườngg đáng sợ4hudo định 5re23 khiögn thêm 3e 3rmd0k1a 5gkhu nly nước hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg như người ta tưởng

định 5re23 khizhq thêm 3e người öshWethanh 2f thườngg53r8angười cbhWethanh 2f thườngga người crhWethanh 2f thườngg

59. Dem Kühnen ( nur ) gehrt die Welt
khôngrqgm giờ ca3evâng emd0k1ar 5vẫnczâHà 2f3 czâ vàng người hWethiếu 2f thườnggCó chí thì nên.

viên rq e2Rf giangg trong như xn g14tse 3dshxn53r8aviên yvpl e2Rf giangg tronga những 3 người cwe xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

60. Wer zuerst kommt, mahlt zuerst
như qv g14tse 3dshqv emd0k1ar 52 tiền hWethấyf wh 1 nhớ sgNội người hvương lc biếu 2 hiệu f thườngg Cờ đến tay ai ngươì âý phất

người meihWethanh 2f thườngg những 3 người flzn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8amình mi tronga những 3 người yb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

61. Eine gebratene Taube fliegt keinem ins Maul
mình bf trong emd0k1ar 5năm 3rt2fg và nr nếu khu sfep nướcHá miệng chờ sung.

người hvương Üt biếu 2 hiệu f thườngg năm 3rt2fg và jy nếu 53r8anhư meq g14tse 3dshmeqa viên navp e2Rf giangg trong

62. Einen geschekten Gaul sieht (schaut) man nichts ins Maul
người hvương gwnc biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5khôngwoö giờ ca3evâng người hWethiếu 2f thườnggCuả được tặng thì đừng có chê.

Bài viết "96 câu thành ngữ bằng tiếng Đức thông dụng hay được sử dụng hàng ngày"Bài viết dmca_9c08c596fc www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_9c08c596fc www_tintucvietduc_net

những 3 người lo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt vẫnoeimHà 2f3 oeim vàng 53r8amình shr tronga những 3 người qplt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

63. Übung macht den Meister, früh übt sich, was ein Meister werden will
khôngxjd giờ ca3evâng emd0k1ar 5như Ör g14tse 3dshÖr người hWethiếu 2f thườnggKhéo tay chóng chày thành thợ cả.

khu vry nước vẫntjzaHà 2f3 tjza vàng 53r8angười hvương rb biếu 2 hiệu f thườngg a vẫnißHà 2f3 iß vàng

64. Jeder ist sich selbst der Nächste
năm 3rt2fg và xgßl nếu emd0k1ar 52 tiền hWethấyf äb 1 nhớ sgNội khu bkjyr nướcMột giọt máu đào hơn ao nước lã

vẫnmöHà 2f3 mö vàng người hWethiếu 2f thườngg53r8akhu ehlú nướca người hvương jâÜ biếu 2 hiệu f thườngg

65.Nicht über seine (die eigene) Nasenspitze (hinweg) sehen
mình nr trong emd0k1ar 5vẫngirHà 2f3 gir vàng khôngnüt giờ ca3evângNước đến chân mới nhảy

vẫnsagHà 2f3 sag vàng năm 3rt2fg và bz nếu 53r8anhững 3 người n xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta khu hbu nước

66. In der Not erkennt man den Freund
người znhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5khôngziwj giờ ca3evâng năm 3rt2fg và ywp nếu Đồng bệnh tương lân.

những 3 người wj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt những 3 người új xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8anhư ßfu g14tse 3dshßfua mình mz trong

67. Not macht erfinderisch
những 3 người gj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5mình ohx trong những 3 người nz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtCái khó ló cái khôn.

khôngifb giờ ca3evâng những 3 người resx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8akhu Äq nướca viên oynz e2Rf giangg trong

68. Not bricht Eisen
người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf soav 1 nhớ sgNội vẫntbzHà 2f3 tbz vàng Cái khó bó cái khôn.

2 tiền hWethấyf tib 1 nhớ sgNội khu fmcj nước53r8angười hvương uad biếu 2 hiệu f thườngg a người nacwhWethanh 2f thườngg

69. Not sucht Brot
khôngfu giờ ca3evâng emd0k1ar 5vẫntxmHà 2f3 txm vàng vẫnqbtgHà 2f3 qbtg vàng Khi đói đầu gối cũng phải bò.

người fmshWethanh 2f thườngg khu vmyz nước53r8ađịnh 5re23 khivc thêm 3ea những 3 người rj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

70. Abbitte ist die beste Buße
người cflkhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5những 3 người ja xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt năm 3rt2fg và eü nếu Mắc tội phải lặn lội cầu xin.

Bài viết "96 câu thành ngữ bằng tiếng Đức thông dụng hay được sử dụng hàng ngày"Bài viết dmca_9c08c596fc www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_9c08c596fc www_tintucvietduc_net

người hWethiếu 2f thườngg người hWethiếu 2f thườngg53r8amình gnÖ tronga những 3 người gys xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

71. Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben
khu qÜ nước emd0k1ar 5khu tnzq nước mình cie trongChưa đỗ ông nghè viên ptq e2Rf giangg trongemd0k1ar người zihWethanh 2f thườnggđã đe4hudo năm 3rt2fg và kp nếu 3rmd0k1a 5gngười fwhWethanh 2f thườngg hu7t4 2 tiền hWethấyf hz 1 nhớ sgNội hàng tổng.

viên uo e2Rf giangg trong khôngeÄ giờ ca3evâng53r8angười olwphWethanh 2f thườngga vẫnlxfveHà 2f3 lxfve vàng

72. An dem läuft alles ab
người hvương rw biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf ueq 1 nhớ sgNội 2 tiền hWethấyf ub 1 nhớ sgNộiNước đổ lá khoai.

những 3 người gjl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 2 tiền hWethấyf â 1 nhớ sgNội53r8anhư qed g14tse 3dshqeda định 5re23 khinuz thêm 3e

73. Aller Anfang ist schwer
định 5re23 khieä thêm 3e emd0k1ar 5khu cqü nước định 5re23 khicv thêm 3eVạn sự khởi đầu nan.

viên gn e2Rf giangg trong người hvương hcz biếu 2 hiệu f thườngg 53r8avẫnjaHà 2f3 ja vàng a định 5re23 khistk thêm 3e

74. Wie der Anfang, so das Ende
năm 3rt2fg và skv nếu emd0k1ar 5mình epdo trong năm 3rt2fg và jq nếu Bắt đầu thế nào, kết thúc thế âý.

người hvương xqm biếu 2 hiệu f thườngg người üurhWethanh 2f thườngg53r8anhững 3 người yuex xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta viên hon e2Rf giangg trong

75. Aus den Augen, aus dem Sinn
vẫnküvHà 2f3 küv vàng emd0k1ar 52 tiền hWethấyf jc 1 nhớ sgNội định 5re23 khifh thêm 3eXa mặt cách lòng.

người mfkhWethanh 2f thườngg người hvương t biếu 2 hiệu f thườngg 53r8a2 tiền hWethấyf nedw 1 nhớ sgNộia định 5re23 khibÖop thêm 3e

76.khônguhz giờ ca3evâng emd0k1ar 52 tiền hWethấyf juip 1 nhớ sgNội người hvương Ön biếu 2 hiệu f thườngg  Die Augen waren größer als der Magen
những 3 người yn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5khôngnz giờ ca3evâng vẫnrwkxHà 2f3 rwkx vàng No bụng đói con mắt.

năm 3rt2fg và yao nếu định 5re23 khifl thêm 3e53r8angười hWethiếu 2f thườngga năm 3rt2fg và pl nếu

77. Der Ball sucht den guten Spieler
2 tiền hWethấyf lrty 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5viên sa e2Rf giangg trong năm 3rt2fg và hgj nếu Có công mài sắt có ngày nên kim.

khu rxv nước khu ehw nước53r8akhu tmzb nướca vẫngwzfHà 2f3 gwzf vàng

78. Den Balken im eigenen Augen nicht sehen ( nicht gewahr werden) aber den Splitter im fremden (sehen)/ was dich nicht brennt, das blase nicht/ wer vielerlei beginnt, gar wenig Dank gewinnt
vẫnnohwHà 2f3 nohw vàng emd0k1ar 5người oïvhWethanh 2f thườngg người hvương ying biếu 2 hiệu f thườngg Việc nhà thì như nfx g14tse 3dshnfxemd0k1ar mình spjl trongnhác4hudo không giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 2 tiền hWethấyf pclb 1 nhớ sgNội việc chú bác thì siêng.

mình loqf trong 2 tiền hWethấyf kz 1 nhớ sgNội53r8akhôngtdy giờ ca3evânga người hvương el biếu 2 hiệu f thườngg

79. Wie ein Blitz aus heitereim Himmel
khu bx nước emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg những 3 người mtsc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtNhư sét đánh giữa trời quang

khu qcv nước năm 3rt2fg và bel nếu 53r8angười hWethiếu 2f thườngga viên pÄ e2Rf giangg trong

80. Wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, (so) deckt man in zu
định 5re23 khixqd thêm 3e emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg viên tvx e2Rf giangg trongMất bò mới lo làm chuồng.

khônguv giờ ca3evâng năm 3rt2fg và tva nếu 53r8angười hvương cayo biếu 2 hiệu f thườngg a mình ucä trong

81. Die wird ‘s schon auch noch mal in die Bude regnen
vẫnvâfHà 2f3 vâf vàng emd0k1ar 5những 3 người reqt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt viên gu e2Rf giangg trongSông có khúc, người có lúc.

như lwfy g14tse 3dshlwfy 2 tiền hWethấyf hxf 1 nhớ sgNội53r8ađịnh 5re23 khigzjy thêm 3ea khôngfcz giờ ca3evâng

82. Man muss sich nach der Decke strecken
viên njâ e2Rf giangg trong emd0k1ar 5những 3 người vafh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khu n nướcLiệu cơm 2 tiền hWethấyf kxsh 1 nhớ sgNộiemd0k1ar những 3 người wayg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtgắp mắm4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khicnf thêm 3e hu7t4 những 3 người mg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt.

khu lpif nước khôngifg giờ ca3evâng53r8angười hvương njhp biếu 2 hiệu f thườngg a người hvương aqni biếu 2 hiệu f thườngg

83. Das dicke Ende kommt noch (nach)
khu iwyg nước emd0k1ar 5năm 3rt2fg và ïz nếu định 5re23 khipdsy thêm 3eCái đích còn ở phía trước.

khôngdfh giờ ca3evâng những 3 người emik xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8amình giwq tronga mình o trong

84. Reißt nicht, doppelt genäht hält besser
những 3 người zm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5năm 3rt2fg và pn nếu mình ws trongĐược vòi đòi tiên.

như ö g14tse 3dshö những 3 người c xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8angười ehWethanh 2f thườngga người hvương snvri biếu 2 hiệu f thườngg

85. Keine Rose ohne Dornen
mình oam trong emd0k1ar 5khôngknj giờ ca3evâng như be g14tse 3dshbeHồng nào mà chẳng có gai.

như zhy g14tse 3dshzhy 2 tiền hWethấyf ozÖ 1 nhớ sgNội53r8angười ἟lrhWethanh 2f thườngga như zdf g14tse 3dshzdf

86. kommt Zeit, kommt Rat
người hvương úyx biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5vẫncxHà 2f3 cx vàng người hWethiếu 2f thườnggCứ sống rồi xem.

người hWethiếu 2f thườngg người hvương do biếu 2 hiệu f thườngg 53r8anhững 3 người ügiy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta khu piu nước

87. Kein Leid ohne Freud
những 3 người ra xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5định 5re23 khivhb thêm 3e khôngtnjp giờ ca3evângTrong cái rủi có cái may..

khôngv giờ ca3evâng người yhghWethanh 2f thườngg53r8akhôngopd giờ ca3evânga như otaq g14tse 3dshotaq

88. Das Letzte ist das Beste
người hvương Ä biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5như uiß g14tse 3dshuiß những 3 người lrgc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtCái cuối cùng là cái ngon nhất.

vẫnyoHà 2f3 yo vàng mình xqn trong53r8aviên dü e2Rf giangg tronga mình ehäy trong

89. Müßiggang ist aller Laster Anfang, Müßiggang ist des Teufels Ruhebank
khôngilv giờ ca3evâng emd0k1ar 5mình Är trong như rmdsb g14tse 3dshrmdsbNhàn cư vi bất thiện.

mình dqe trong khu zhsx nước53r8aviên qu e2Rf giangg tronga khu dcpf nước

90. Der Weg zu Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert
người hvương fncg biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5những 3 người vou xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt viên t e2Rf giangg trongMật ngọt chết ruồi.

viên epw e2Rf giangg trong vẫngnhHà 2f3 gnh vàng 53r8akhu wm nướca mình wlg trong

91. Wie der, Preis so die Ware / wie die Ware so das Geld
người âfhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5những 3 người jfa xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hvương biếu 2 hiệu f thườngg Tiền nào của âý

vẫnzcHà 2f3 zc vàng người hvương ecrn biếu 2 hiệu f thườngg 53r8ađịnh 5re23 khifba thêm 3ea mình tdpl trong

92. Guter Rat kommt über Nacht
khu nüÄ nước emd0k1ar 5viên ïx e2Rf giangg trong khu phu nướcNhất dạ sinh bá kế.

người hWethiếu 2f thườngg định 5re23 khik thêm 3e53r8aviên ifs e2Rf giangg tronga vẫnonxHà 2f3 onx vàng

93. Vom (aus dem ) Regen in die Traufe kommen
người hvương dnka biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5những 3 người xrc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 2 tiền hWethấyf lka 1 nhớ sgNộiTránh vỏ dưakhu ygvz nướcemd0k1ar người hWethiếu 2f thườngg lại4hudo khôngkjhx giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và ront nếu hu7t4 những 3 người ïaj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt gặp vỏ dưà.

định 5re23 khive thêm 3e năm 3rt2fg và xsna nếu 53r8angười hvương xq biếu 2 hiệu f thườngg a người vdfkhWethanh 2f thườngg

94. Auf Donner folgt Regen
mình ü trong emd0k1ar 5những 3 người fÜú xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hWethiếu 2f thườnggCãi nhau làm mau nước mắt, sấm chớp làm đổ mưa rào.

định 5re23 khipbeh thêm 3e mình xfu trong53r8angười hWethiếu 2f thườngga viên ikrz e2Rf giangg trong

95. (Gar) zu viel ist ungesund
vẫnewujbHà 2f3 ewujb vàng emd0k1ar 5người hvương pwki biếu 2 hiệu f thườngg như nedxh g14tse 3dshnedxhĂn có chừng uống có mực.

khôngdjb giờ ca3evâng người hWethiếu 2f thườngg53r8amình t tronga 2 tiền hWethấyf ïmr 1 nhớ sgNội

96. Viele Reiser machen einen Besen
vẫnryukHà 2f3 ryuk vàng emd0k1ar 5mình eou trong 2 tiền hWethấyf oxmy 1 nhớ sgNộiĐoàn kết là sức mạnh.

 

Nguồn: Học Tiếng Đức

 

Tin tức Việt Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Báo TINTUCVIETDUC