Thứ hai, 30 Tháng 1 2023

Lễ ký tắt Hiệp định Paris ngày 23/1/1973

Ngày 23/1/1973, Mỹ chấp nhận ký Hiệp định Paris không điều kiện; ông Lê Đức Thọ và ông Henry Kissinger tiến hành ký tắt Hiệp định và 4 nghị định thư.  
Ngày 23/1/1973, Mỹ chấp nhận ký Hiệp định Paris không điều kiện; ông Lê Đức Thọ và ông Henry Kissinger tiến hành ký tắt Hiệp định và 4 nghị định thư.  

Lễ ký tắt Hiệp định Paris tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, phố Kléber, Pháp, ngày 23/1/1973.

Cố vấn đặc biệt Lê Đức Thọ và các thành viên đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại lễ ký tắt.

Ông Lê Đức Thọ - Cố vấn đặc biệt của đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, và ông Henry Kissinger - Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ trao đổi bút sau khi ký tắt Hiệp định Paris.

Ông Lê Đức Thọ và ông Henry Kissinger trước các nhà báo bên ngoài Trung tâm Hội nghị quốc tế sau khi ký tắt Hiệp định Paris.

Ông Lê Đức Thọ và ông Henry Kissinger bắt tay nhau sau khi ký tắt Hiệp định Paris.

Ông Lê Đức Thọ họp báo, giới thiệu nội dung Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam vừa được ký tắt.

---

Nguồn tư liệu:

- Hiệp định Paris 1973 - Bước ngoặt tiến tới hòa bình, Nhà xuất bản Thông tấn

- Ban Tuyên giáo Trung ương

- Bộ Ngoại giao

Nguồn: nhandan.vn