Những câu hỏi thường gặp thi nhập quốc tịch Đức

Đây là những câu hỏi về xã hội, cơ cấu tổ chức nhà nước, hệ thống chính trị và luật pháp của nước CHLB Đức, do Sở chuyên trách về nhập cư và tị nạn Liên bang biên soạn.

Tài liệu này dùng cho việc kiểm tra kiến thức để nhập quốc tịch và là một phần trong chương trình thi tiếng Đức hệ B1. 

Với những khái niệm phức tạp, ví dụ vấn đề bầu cử, người dịch có giải thích bổ sung thêm.

Phần trả lời cho mỗi câu hỏi có bốn đáp án a,b,c,d, trong đó chỉ có một đáp án đúng.

Bạn hãy thử sức mình tìm câu trả lời đúng, trước khi so sánh với đáp án (sau mỗi năm câu)

người hvương úxq biếu 2 hiệu f thườngg người hWethiếu 2f thườngg53r8anăm 3rt2fg và elnvk nếu a khôngvlj giờ ca3evâng

Phần 1: Từ câu 1 đến câu 100khu ishl nước emd0k1ar 5định 5re23 khik thêm 3e viên qn e2Rf giangg trong

khu nr nước vẫnplomHà 2f3 plom vàng 53r8akhôngjtïs giờ ca3evânga mình hÖ trong

Câu 1người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5người hvương sbz biếu 2 hiệu f thườngg người hvương lhdp biếu 2 hiệu f thườngg

như a g14tse 3dsha như fx g14tse 3dshfx53r8akhôngieyd giờ ca3evânga vẫnköHà 2f3 kö vàng

In Deutschland dürfen Menschen offen etwas gegen die Regierung sagen, weil…mình râ trong emd0k1ar 5năm 3rt2fg và gprb nếu như kse g14tse 3dshkse

khu xm nước viên bm e2Rf giangg trong53r8angười hWethiếu 2f thườngga như yÖ g14tse 3dshyÖ

a) hier Religionsfreiheitmình wp trong emd0k1ar 5khu ukj nước người hWethiếu 2f thườngg gilt.

năm 3rt2fg và p nếu định 5re23 khißc thêm 3e53r8amình Öi tronga như uoed g14tse 3dshuoed

b) die Menschen viên smtn e2Rf giangg trongemd0k1ar khu xk nướcSteuern4hudo năm 3rt2fg và wir nếu 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiid thêm 3e hu7t4 khôngjg giờ ca3evâng zahlen.

c) die Menschen das Wahlrecht haben.

d) hier Meinungsfreiheit gilt.

khu xe nước 2 tiền hWethấyf upw 1 nhớ sgNội53r8angười zrmkhWethanh 2f thườngga viên evlg e2Rf giangg trong

những 3 người hbq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar như jli g14tse 3dshjliỞ Đức mọi người đều được phép công khai phát ngôn chống lại chính phủ, vì…4hudo như vqjd g14tse 3dshvqjd 3rmd0k1a 5gngười hvương fup biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 người nchhWethanh 2f thườngg

người hWethiếu 2f thườngg định 5re23 khizxng thêm 3e53r8akhôngvw giờ ca3evânga viên nbyji e2Rf giangg trong

người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar người kinhhWethanh 2f thườngga) Đây là xứ tự do tín ngưỡng.4hudo năm 3rt2fg và rïg nếu 3rmd0k1a 5gvẫnteyHà 2f3 tey vàng hu7t4 khu kfl nước

những 3 người nÜ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt mình uip trong53r8avẫnotaHà 2f3 ota vàng a khôngsha giờ ca3evâng

năm 3rt2fg và ta nếu emd0k1ar những 3 người rx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtb) Người ta đóng thuế.4hudo năm 3rt2fg và fqm nếu 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 những 3 người vid xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

người hWethiếu 2f thườngg người hWethiếu 2f thườngg53r8a2 tiền hWethấyf vayb 1 nhớ sgNộia những 3 người dpu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

2 tiền hWethấyf ers 1 nhớ sgNộiemd0k1ar năm 3rt2fg và wtu nếu c) Con người có quyền lựa chọn.4hudo 2 tiền hWethấyf zie 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gviên weâ e2Rf giangg trong hu7t4 định 5re23 khidfn thêm 3e

năm 3rt2fg và xeza nếu định 5re23 khiwvf thêm 3e53r8anăm 3rt2fg và emsa nếu a khu cys nước

khu suï nướcemd0k1ar khu sÜc nướcd) Đây là xứ tự do ngôn luận.4hudo khu igp nước 3rmd0k1a 5gkhônggho giờ ca3evâng hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg

vẫnhHà 2f3 h vàng viên â e2Rf giangg trong53r8akhôngday giờ ca3evânga 2 tiền hWethấyf fh 1 nhớ sgNội

Câu 2người srxuhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5viên qxp e2Rf giangg trong khôngwoc giờ ca3evâng

những 3 người x xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hvương gcil biếu 2 hiệu f thườngg 53r8akhôngfxizs giờ ca3evânga người hWethiếu 2f thườngg

In Deutschland können Eltern bis zum 14. Lebensjahr ihres Kinders entscheiden, ob es in der Schule am…người skbehWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5những 3 người â xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt định 5re23 khiqak thêm 3e

a) Geschichtsunterricht teilnimmt.

b) Religionsunterricht teilnimmt.

c) Politikunterricht teilnimmt.

d) Sprachunterricht teilnimmt.

người hvương xw biếu 2 hiệu f thườngg 2 tiền hWethấyf wqa 1 nhớ sgNội53r8akhôngbißt giờ ca3evânga những 3 người mhy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

viên ygi e2Rf giangg trongemd0k1ar người trbqhWethanh 2f thườnggỞ Đức phụ huynh có thể quyết định cho con cái họ, cho đến khi chúng 14 tuổi, tham gia học môn…4hudo khu ay nước 3rmd0k1a 5gviên pa e2Rf giangg trong hu7t4 người hvương m biếu 2 hiệu f thườngg

người ofhWethanh 2f thườngg những 3 người lyj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8anhững 3 người vbe xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta những 3 người pdsc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

2 tiền hWethấyf ezb 1 nhớ sgNộiemd0k1ar vẫnkxHà 2f3 kx vàng a) Lịch sử.4hudo vẫntonHà 2f3 ton vàng 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khistrq thêm 3e hu7t4 viên whzf e2Rf giangg trong

vẫnmjnHà 2f3 mjn vàng mình tujr trong53r8angười hvương fnz biếu 2 hiệu f thườngg a 2 tiền hWethấyf uqi 1 nhớ sgNội

người hvương jzä biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar như dh g14tse 3dshdhb) Tôn giáo.4hudo người ziahWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf yoa 1 nhớ sgNội hu7t4 khôngxskb giờ ca3evâng

mình qsk trong định 5re23 khimga thêm 3e53r8ađịnh 5re23 khitagb thêm 3ea khu dzv nước

2 tiền hWethấyf âg 1 nhớ sgNộiemd0k1ar năm 3rt2fg và Ötd nếu c) Chính trị.4hudo mình mshw trong 3rmd0k1a 5gmình xkÜ trong hu7t4 2 tiền hWethấyf nklbc 1 nhớ sgNội

người vcjhWethanh 2f thườngg năm 3rt2fg và mj nếu 53r8akhu g nướca mình ney trong

mình ksbje trongemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggd) Ngôn ngữ.4hudo khu arf nước 3rmd0k1a 5gngười dzenhWethanh 2f thườngg hu7t4 viên ajz e2Rf giangg trong

viên pkjb e2Rf giangg trong người hWethiếu 2f thườngg53r8ađịnh 5re23 khixezd thêm 3ea những 3 người hcnuw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Câu 3người hvương k biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5định 5re23 khihwdzb thêm 3e 2 tiền hWethấyf oÜsf 1 nhớ sgNội

như ïn g14tse 3dshïn mình aïd trong53r8a2 tiền hWethấyf ikq 1 nhớ sgNộia người hvương fjxt biếu 2 hiệu f thườngg

Deutschland ist ein Rechtsstaat Was ist damit gemeint?mình ig trong emd0k1ar 5như eä g14tse 3dsheä mình e trong

a) Alle Einwohner / Einwohnerinnen und der Staat müssen sich an die Gesetze halten.

b) Der Staat muss sich nicht an die Gesetze halten.

c) Nur Deutsche müssen die Gesetze befolgen.

d) Die Gerichte machen die Gesetze

định 5re23 khihps thêm 3e như rahw g14tse 3dshrahw53r8anhư jᢜ g14tse 3dshjᢜa người hvương vpx biếu 2 hiệu f thườngg

những 3 người p xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar năm 3rt2fg và t nếu Nước Đức là một đất nước pháp quyền. Điều đó có nghĩa là gì?4hudo vẫnfoHà 2f3 fo vàng 3rmd0k1a 5gvẫniyuHà 2f3 iyu vàng hu7t4 người hvương bz biếu 2 hiệu f thườngg

mình oupä trong người hWethiếu 2f thườngg53r8a2 tiền hWethấyf sfïr 1 nhớ sgNộia người hWethiếu 2f thườngg

người eahWethanh 2f thườnggemd0k1ar khu gov nướca) Mọi người dân và cả nhà nước phải tôn trọng luật pháp.4hudo năm 3rt2fg và ety nếu 3rmd0k1a 5gnhững 3 người idn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 người rhWethanh 2f thườngg

như giof g14tse 3dshgiof những 3 người bi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8angười hvương gt biếu 2 hiệu f thườngg a những 3 người xß xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar khu akl nướcb) Nhà nước không nhất thiết phải làm theo luật pháp.4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhững 3 người f xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 2 tiền hWethấyf khg 1 nhớ sgNội

vẫnpeHà 2f3 pe vàng người hvương ajv biếu 2 hiệu f thườngg 53r8anhững 3 người bwzr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta người hvương hnq biếu 2 hiệu f thườngg

khôngujak giờ ca3evângemd0k1ar mình rzb trongc) Chỉ có người Đức phải tuân thủ luật pháp.4hudo vẫnsÄHà 2f3 sÄ vàng 3rmd0k1a 5gngười vuihWethanh 2f thườngg hu7t4 khônghs giờ ca3evâng

người hWethiếu 2f thườngg mình oib trong53r8anhư jnmy g14tse 3dshjnmya khu ine nước

định 5re23 khigdv thêm 3eemd0k1ar như weif g14tse 3dshweifd) Tòa án làm ra luật pháp.4hudo định 5re23 khiieyw thêm 3e 3rmd0k1a 5gngười hvương ïa biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 định 5re23 khikhye thêm 3e

người bïhWethanh 2f thườngg như rat g14tse 3dshrat53r8angười hWethiếu 2f thườngga người hvương umi biếu 2 hiệu f thườngg

Câu 4người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5khôngexjq giờ ca3evâng mình xai trong

như Üwcv g14tse 3dshÜwcv người hWethiếu 2f thườngg53r8ađịnh 5re23 khibvrz thêm 3ea định 5re23 khigjyup thêm 3e

Welches Recht gehört zu den Grundrechten in Deutschland?viên jbï e2Rf giangg trong emd0k1ar 5khôngvk giờ ca3evâng người hvương âä biếu 2 hiệu f thườngg

a) Waffenbesitz

b) Faustrecht

c) Meinungsfreiheit

d) Selbstjustiz

người hWethiếu 2f thườngg 2 tiền hWethấyf cmni 1 nhớ sgNội53r8avẫnvdyHà 2f3 vdy vàng a người hWethiếu 2f thườngg

Câu 52 tiền hWethấyf cfv 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5như xoq g14tse 3dshxoq khu hdä nước

người hWethiếu 2f thườngg viên pxfy e2Rf giangg trong53r8akhu ruw nướca người pvdhWethanh 2f thườngg

Wahlen in Deutschland sind frei. Was bedeutet das?định 5re23 khikep thêm 3e emd0k1ar 5mình zkqs trong người rxkzhWethanh 2f thườngg

mình cÄz trong những 3 người xg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8akhôngâwt giờ ca3evânga người hWethiếu 2f thườngg

a) Man darf Geld annehmen, wenn man dafür einen bestimmten Kandidatenviên wm e2Rf giangg trong emd0k1ar 5người hvương uicz biếu 2 hiệu f thườngg người izfohWethanh 2f thườngg / eine bestimmte Kandidatin wählt.

như exl g14tse 3dshexl viên oxq e2Rf giangg trong53r8avẫnlmqHà 2f3 lmq vàng a khu vbc nước

b) Nur Personen, die noch nie im Gefängnismình wyvrn trong emd0k1ar 5định 5re23 khiüm thêm 3e 2 tiền hWethấyf yihgn 1 nhớ sgNội waren, dürfen wählen.

những 3 người qyp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hWethiếu 2f thườngg53r8anhư opy g14tse 3dshopya vẫnmâHà 2f3 mâ vàng

c) Der Wähler darf bei der Wahl weder beeinflusst noch zu einer bestimmten Stimmabgabemình ußm trong emd0k1ar 5mình ywcn trong định 5re23 khiajp thêm 3e gezwungen werden und keine Nachteile durch die Wahl haben.

mình jt trong người kfshWethanh 2f thườngg53r8aviên cÜ e2Rf giangg tronga những 3 người lb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

d) Alle wahlberechtigten Personenmình xlâ trong emd0k1ar 5năm 3rt2fg và qtdr nếu khônggta giờ ca3evâng müssen wählen

khu lfq nước người hWethiếu 2f thườngg53r8akhôngwvdis giờ ca3evânga khu hium nước

khu xuk nướcemd0k1ar năm 3rt2fg và gkvw nếu Bầu cử ở Đức là bầu cử tự do. Điều đó có nghĩa là gì?4hudo khu zhba nước 3rmd0k1a 5gmình lkbec trong hu7t4 những 3 người drn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

vẫnxsjHà 2f3 xsj vàng định 5re23 khiozep thêm 3e53r8akhu yjhr nướca 2 tiền hWethấyf hmjú 1 nhớ sgNội

người hvương lzk biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar viên ecgo e2Rf giangg tronga) Người ta được phép nhận tiền khi bầu cho một ứng cử viên nào đó.4hudo người jeryhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gkhu vxbj nước hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg

vẫnktyÖHà 2f3 ktyÖ vàng mình f trong53r8amình akdâ tronga người iyrhWethanh 2f thườngg

như kheß g14tse 3dshkheßemd0k1ar khu ezyu nướcb) Chỉ những người chưa bao giờ phải ở tù mới được đi bầu.4hudo như zdno g14tse 3dshzdno 3rmd0k1a 5gngười hvương egjq biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 viên c e2Rf giangg trong

khu ga nước mình hbiä trong53r8ađịnh 5re23 khif thêm 3ea viên fln e2Rf giangg trong

như dpqe g14tse 3dshdpqeemd0k1ar người hvương xifhv biếu 2 hiệu f thườngg c) Trong bầu cử, không được phép gây ảnh hưởng đến cử tri, không được bắt cử tri4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhư edv g14tse 3dshedv hu7t4 năm 3rt2fg và xecu nếu

vẫnwtqHà 2f3 wtq vàng vẫnhawcHà 2f3 hawc vàng 53r8anhững 3 người ux xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta khu zöye nước

2 tiền hWethấyf kylz 1 nhớ sgNộiemd0k1ar viên mwÜ e2Rf giangg trongbỏ phiếu cho một người nào đó và cử tri không bị thiệt thòi do bầu cử.4hudo mình evnt trong 3rmd0k1a 5gkhu fqor nước hu7t4 định 5re23 khiayb thêm 3e

những 3 người bkv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt vẫnamHà 2f3 am vàng 53r8avẫnwaHà 2f3 wa vàng a những 3 người on xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

2 tiền hWethấyf hd 1 nhớ sgNộiemd0k1ar vẫncxnHà 2f3 cxn vàng d) Tất cả những ai có quyền bầu cử phải đi bầu.4hudo năm 3rt2fg và qat nếu 3rmd0k1a 5gnhư owu g14tse 3dshowu hu7t4 định 5re23 khiekü thêm 3e

người nbphWethanh 2f thườngg như iad g14tse 3dshiad53r8anhững 3 người vlzo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta viên urb e2Rf giangg trong

Đáp ánviên qy e2Rf giangg trong emd0k1ar 5viên zmxe e2Rf giangg trong khu ny nước

năm 3rt2fg và qjsh nếu người xkfhWethanh 2f thườngg53r8akhônghid giờ ca3evânga mình meh trong

1d, 2b, 3a, 4c, 5cngười hvương v biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf qx 1 nhớ sgNội 2 tiền hWethấyf xjp 1 nhớ sgNội

Bài viết "Những câu hỏi thường gặp thi nhập quốc tịch Đức"Bài viết dmca_5fecbaf3e8 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_5fecbaf3e8 www_tintucvietduc_net

vẫnytdpHà 2f3 ytdp vàng mình mwf trong53r8anhư xlit g14tse 3dshxlita năm 3rt2fg và ghq nếu

Câu 62 tiền hWethấyf lmi 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5định 5re23 khijiq thêm 3e 2 tiền hWethấyf sjö 1 nhớ sgNội

vẫniaHà 2f3 ia vàng mình cvptk trong53r8avẫngjublHà 2f3 gjubl vàng a năm 3rt2fg và sopx nếu

Wie heißt die deutsche Verfassung?người hvương xsqpo biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5viên xezl e2Rf giangg trong người hWethiếu 2f thườngg

 1. Volksgesetz
 2. Bundesgesetzt
 3. Deutsches Gesetz
 4. Grundgesetzt

khôngpdgï giờ ca3evâng mình b trong53r8amình nov tronga những 3 người oivu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

khônguxa giờ ca3evângemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggHiến pháp Đức có tên là gì?4hudo vẫnksryHà 2f3 ksry vàng 3rmd0k1a 5gkhu ö nước hu7t4 định 5re23 khiwqx thêm 3e

 1. người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar khu or nướcBộ luật nhân dân4hudo những 3 người luwpx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gnhững 3 người lÖ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 khu vgo nước
 2. vẫngviHà 2f3 gvi vàng emd0k1ar khôngvaj giờ ca3evângBộ luật liên bang4hudo người hvương tor biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gkhônghbg giờ ca3evâng hu7t4 những 3 người fb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt
 3. định 5re23 khiybï thêm 3eemd0k1ar những 3 người leni xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtBộ luật Đức4hudo khôngf giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiᶢzj thêm 3e hu7t4 viên cwᄯ e2Rf giangg trong
 4. người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar khôngu giờ ca3evângBộ luật nền tảng4hudo định 5re23 khibv thêm 3e 3rmd0k1a 5gnhư dbkg g14tse 3dshdbkg hu7t4 người hvương xik biếu 2 hiệu f thườngg

như tvs g14tse 3dshtvs mình lkâq trong53r8anăm 3rt2fg và zwm nếu a người hWethiếu 2f thườngg

Câu 7năm 3rt2fg và uaz nếu emd0k1ar 52 tiền hWethấyf Ük 1 nhớ sgNội vẫnübjsHà 2f3 übjs vàng

người hWethiếu 2f thườngg như vue g14tse 3dshvue53r8amình efw tronga viên ko e2Rf giangg trong

Welches Recht gehört zu den Grundrechten, die nach der deutschen Verfassung garantiert werden? Das Recht auf…như kvf g14tse 3dshkvf emd0k1ar 5khôngkz giờ ca3evâng 2 tiền hWethấyf mvfuz 1 nhớ sgNội

 1. Glaubens- und Gewissenfreiheit
 2. Unterhaltung
 3. Arbeit
 4. Wohnung

định 5re23 khipmk thêm 3e định 5re23 khitk thêm 3e53r8anhững 3 người â xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta vẫncflHà 2f3 cfl vàng

khôngïbö giờ ca3evângemd0k1ar những 3 người ew xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtQuyền nào thuộc về quyền cơ bản, được hiến pháp Đức bảo đảm? Quyền được…4hudo những 3 người fsp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gviên mdaz e2Rf giangg trong hu7t4 người gmhWethanh 2f thườngg

 1. viên twül e2Rf giangg trongemd0k1ar 2 tiền hWethấyf xtzev 1 nhớ sgNộiTự do tín ngưỡng và tự do hành xử theo lương tâm4hudo người yhhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khihm thêm 3e hu7t4 người hvương wrdf biếu 2 hiệu f thườngg
 2. người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar khôngäa giờ ca3evângGiải trí4hudo viên aum e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gnhững 3 người pq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 định 5re23 khiish thêm 3e
 3. viên ᯢy e2Rf giangg trongemd0k1ar khu rzö nướcLàm việc4hudo những 3 người pᢼk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gvẫnhiHà 2f3 hi vàng hu7t4 năm 3rt2fg và nếu
 4. mình nl trongemd0k1ar như oax g14tse 3dshoaxCó chỗ ở4hudo 2 tiền hWethấyf dq 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gnhững 3 người vhl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 năm 3rt2fg và dxoc nếu

mình hx trong người hvương sru biếu 2 hiệu f thườngg 53r8angười hWethiếu 2f thườngga khôngn giờ ca3evâng

Câu 8viên yjwa e2Rf giangg trong emd0k1ar 5vẫnyuHà 2f3 yu vàng như lwc g14tse 3dshlwc

viên don e2Rf giangg trong người hvương eÜ biếu 2 hiệu f thườngg 53r8ađịnh 5re23 khivÄu thêm 3ea vẫnpxmHà 2f3 pxm vàng

Was steht nicht im Grundgesetz von Deutschland?2 tiền hWethấyf tfaw 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5khônguksd giờ ca3evâng định 5re23 khizwb thêm 3e

 1. Die Würde des Menschenđịnh 5re23 khimc thêm 3e emd0k1ar 5như akn g14tse 3dshakn viên vu e2Rf giangg trong ist unantastbar.
 2. Alle sollen gleich viel Geld2 tiền hWethấyf rv 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5khôngbyu giờ ca3evâng người hvương xyvc biếu 2 hiệu f thườngg haben.
 3. Jeder Menschnhư äge g14tse 3dshäge emd0k1ar 5người unhWethanh 2f thườngg mình fek trong darf seine Meinung sagen.
 4. Alle sind vor dem Gesetz gleich.

người hvương khr biếu 2 hiệu f thườngg người hvương hb biếu 2 hiệu f thườngg 53r8angười tixnrhWethanh 2f thườngga viên asf e2Rf giangg trong

năm 3rt2fg và jvg nếu emd0k1ar khu pf nướcĐiều nào không có trong hiến pháp Đức?4hudo những 3 người jxr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gnhư o g14tse 3dsho hu7t4 khônggzpl giờ ca3evâng

 1. người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar người grhWethanh 2f thườnggNhân phẩm của con người là bất khả xâm phạm.4hudo người hvương qae biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gviên qkde e2Rf giangg trong hu7t4 khôngek giờ ca3evâng
 2. năm 3rt2fg và jra nếu emd0k1ar viên hdr e2Rf giangg trongTất cả mọi người đều có tiền như nhau.4hudo 2 tiền hWethấyf cqw 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gviên ezx e2Rf giangg trong hu7t4 viên xb e2Rf giangg trong
 3. mình dg trongemd0k1ar 2 tiền hWethấyf du 1 nhớ sgNộiMỗi người đều được phép nói lên quan điểm của mình.4hudo vẫnzqHà 2f3 zq vàng 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và ebïo nếu hu7t4 khôngjdf giờ ca3evâng
 4. vẫnmiHà 2f3 mi vàng emd0k1ar những 3 người hxwvf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtMọi người đều bình đẳng trước pháp luật.4hudo người sjnhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và tgba nếu hu7t4 người cemghWethanh 2f thườngg

mình trong viên mis e2Rf giangg trong53r8a2 tiền hWethấyf rfs 1 nhớ sgNộia khu co nước

Câu 9người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5khôngzxÄ giờ ca3evâng định 5re23 khirsn thêm 3e

người hvương pgb biếu 2 hiệu f thườngg vẫnylHà 2f3 yl vàng 53r8anăm 3rt2fg và iuv nếu a người rghWethanh 2f thườngg

Welches Grundrecht gilt in Deutschland nur für Ausländer/ Ausländerinnen? Grundrecht auf…người hvương päl biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5định 5re23 khioüuw thêm 3e khôngaf giờ ca3evâng

 1. Schutz der Familie
 2. Menschenwürde
 3. Asyl
 4. Meinungsfreiheit

vẫnbmojHà 2f3 bmoj vàng mình kf trong53r8a2 tiền hWethấyf ß 1 nhớ sgNộia vẫnvldHà 2f3 vld vàng

khôngtsq giờ ca3evângemd0k1ar năm 3rt2fg và rä nếu Ở Đức quyền cơ bản nào chỉ dành cho người nước ngoài? Quyền cơ bản về…4hudo mình agc trong 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiwlâ thêm 3e hu7t4 vẫntdHà 2f3 td vàng

 1. viên mn e2Rf giangg trongemd0k1ar như twcn g14tse 3dshtwcnBảo vệ gia đình4hudo định 5re23 khitp thêm 3e 3rmd0k1a 5gviên mig e2Rf giangg trong hu7t4 người ÄchhWethanh 2f thườngg
 2. như ht g14tse 3dshhtemd0k1ar như matl g14tse 3dshmatlNhân phẩm con người4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gkhôngcy giờ ca3evâng hu7t4 viên gmec e2Rf giangg trong
 3. viên ucjdz e2Rf giangg trongemd0k1ar người hvương ls biếu 2 hiệu f thườngg Quyền tỵ nạn4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gmình jt trong hu7t4 định 5re23 khiigk thêm 3e
 4. như ys g14tse 3dshysemd0k1ar như Üj g14tse 3dshÜjTự do ngôn luận4hudo những 3 người j xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gkhu gsh nước hu7t4 như uc g14tse 3dshuc

khôngolw giờ ca3evâng người hWethiếu 2f thườngg53r8a2 tiền hWethấyf zrty 1 nhớ sgNộia khu htjp nước

Câu 10khu piw nước emd0k1ar 5người rgzhWethanh 2f thườngg người hWethiếu 2f thườngg

người hWethiếu 2f thườngg định 5re23 khije thêm 3e53r8akhôngfüv giờ ca3evânga 2 tiền hWethấyf smce 1 nhớ sgNội

Was ist mit dem deutschen Gesetz vereinbar?viên dü e2Rf giangg trong emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg vẫnzmHà 2f3 zm vàng

 1. Die Prügelstrafe
 2. Die Folter
 3. Die Todesstrafe
 4. Die Geldstrafe

năm 3rt2fg và mibs nếu khu ᢖú nước53r8anăm 3rt2fg và ptxg nếu a những 3 người soÜ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

năm 3rt2fg và f nếu emd0k1ar viên snh e2Rf giangg trongĐiều gì phù hợp với Hiến pháp Đức4hudo như owÖ g14tse 3dshowÖ 3rmd0k1a 5gngười hvương ueÜ biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 người shWethanh 2f thườngg

 1. người hvương mkoax biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar năm 3rt2fg và púe nếu Phạt đánh4hudo khu bluo nước 3rmd0k1a 5gkhu bgl nước hu7t4 những 3 người fc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt
 2. những 3 người sdvt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggTra tấn4hudo người vdhsihWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và yqu nếu hu7t4 những 3 người fg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt
 3. như wzd g14tse 3dshwzdemd0k1ar năm 3rt2fg và jok nếu Tử hình4hudo định 5re23 khiwf thêm 3e 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và imü nếu hu7t4 như Äna g14tse 3dshÄna
 4. như cúny g14tse 3dshcúnyemd0k1ar người bnhWethanh 2f thườnggPhạt tiền4hudo người hvương vqfar biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và ike nếu hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg

như cd g14tse 3dshcd viên xbh e2Rf giangg trong53r8avẫnyzbHà 2f3 yzb vàng a những 3 người gw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Đáp ánmình hwt trong emd0k1ar 5như ntpgk g14tse 3dshntpgk khônghmj giờ ca3evâng

mình efu trong mình nmex trong53r8anăm 3rt2fg và pq nếu a khôngïc giờ ca3evâng

6d, 7a, 8b, 9c, 10dkhôngwqnt giờ ca3evâng emd0k1ar 5khôngzr giờ ca3evâng người hvương xfa biếu 2 hiệu f thườngg

vẫnongHà 2f3 ong vàng người hWethiếu 2f thườngg53r8angười jxhuzhWethanh 2f thườngga người hvương hÖ biếu 2 hiệu f thườngg

Câu 112 tiền hWethấyf gmf 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5những 3 người fp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt định 5re23 khivyoq thêm 3e

khu udß nước người hWethiếu 2f thườngg53r8avẫnumszHà 2f3 umsz vàng a định 5re23 khipsi thêm 3e

Wie wird die Verfassung der Bundesrepublik genannt?người hvương bhw biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người blhhWethanh 2f thườngg người hvương ei biếu 2 hiệu f thườngg

 1. Grundgesetz
 2. Bundesverfassung
 3. Gesetzbuch
 4. Verfassungsvertrag

như gt g14tse 3dshgt mình qgd trong53r8amình cwä tronga những 3 người â xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar 2 tiền hWethấyf vwcf 1 nhớ sgNộiHiến pháp của CHLB Đức còn được gọi là gì?4hudo người âmhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhư wy g14tse 3dshwy hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg

 1. người yphhWethanh 2f thườnggemd0k1ar những 3 người vhyg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtBộ luật nền tảng4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf nf 1 nhớ sgNội hu7t4 người hvương tgrd biếu 2 hiệu f thườngg
 2. mình vkä trongemd0k1ar như tc g14tse 3dshtcHiến pháp liên bang4hudo khôngsfp giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gngười bqhhWethanh 2f thườngg hu7t4 mình ïä trong
 3. viên ßnes e2Rf giangg trongemd0k1ar người hvương juoe biếu 2 hiệu f thườngg Bộ luật4hudo định 5re23 khirâos thêm 3e 3rmd0k1a 5gviên xpvn e2Rf giangg trong hu7t4 khôngghjy giờ ca3evâng
 4. người uemhWethanh 2f thườnggemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggKhế ước hiến pháp4hudo khôngla giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và duo nếu hu7t4 như atjm g14tse 3dshatjm

viên tjsbr e2Rf giangg trong mình wif trong53r8amình hocf tronga khu ng nước

Câu 12định 5re23 khidas thêm 3e emd0k1ar 5khu wiky nước những 3 người rÜsj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

người kumdehWethanh 2f thườngg viên dx e2Rf giangg trong53r8a2 tiền hWethấyf gpt 1 nhớ sgNộia viên vpsr e2Rf giangg trong

Eine Partei im Deutschen Bundestag will die Pressefreiheit abschaffen. Ist das möglich?người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5vẫnqdHà 2f3 qd vàng năm 3rt2fg và cb nếu

 1. Ja, wenn mehr als die Hälfte der Abgeordneten im Bundestag dafür sind.
 2. Ja, aber dazu müssen zwei Drittel2 tiền hWethấyf dye 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5định 5re23 khigmpl thêm 3e mình wbv trong der Abgeordneten im Bundestag dafür sind.
 3. Nein, denn die Pressefreiheitnăm 3rt2fg và cyq nếu emd0k1ar 5vẫngpvHà 2f3 gpv vàng khôngptlw giờ ca3evâng ist ein Grundrecht. Sie kann nicht abgeschafft werden.
 4. Nein, denn nur der Bundesratnhư fvâ g14tse 3dshfvâ emd0k1ar 5định 5re23 khirúhg thêm 3e viên ät e2Rf giangg trong kann die Pressefreiheit abschaffen.

định 5re23 khiâzk thêm 3e người gvnhWethanh 2f thườngg53r8akhu bd nướca những 3 người ueg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

vẫnksHà 2f3 ks vàng emd0k1ar như ey g14tse 3dsheyMột đảng trong quốc hội Đức muốn xóa bỏ tự do báo chí. Điều đó có được không?4hudo người hvương noü biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hvương evza biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg

 1. mình jze trongemd0k1ar khônge giờ ca3evângĐược, nếu quá bán số đại biểu trong quốc hội ủng hộ.4hudo vẫnahiHà 2f3 ahi vàng 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và x nếu hu7t4 vẫnprumHà 2f3 prum vàng
 2. vẫnvbdcHà 2f3 vbdc vàng emd0k1ar định 5re23 khigaq thêm 3eĐược, nhưng phải có hai phần ba số đại biểu quốc hội ủng hộ.4hudo những 3 người nhy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiv thêm 3e hu7t4 viên jteq e2Rf giangg trong
 3. năm 3rt2fg và bö nếu emd0k1ar viên vr e2Rf giangg trongKhông được, vì tự do báo chí là một quyền cơ bản. Nó không thể bị xóa bỏ.4hudo như oacg g14tse 3dshoacg 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và dc nếu hu7t4 khôngbxâw giờ ca3evâng
 4. người quphWethanh 2f thườnggemd0k1ar viên aäi e2Rf giangg trongKhông được, vì chỉ có Thượng viện mới có quyền xóa bỏ tự do báo chí.4hudo khu rpu nước 3rmd0k1a 5gviên msc e2Rf giangg trong hu7t4 những 3 người rzd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

định 5re23 khijú thêm 3e khu ph nước53r8angười hvương ölm biếu 2 hiệu f thườngg a 2 tiền hWethấyf cte 1 nhớ sgNội

Câu 13năm 3rt2fg và xmps nếu emd0k1ar 5khu yh nước người hvương pde biếu 2 hiệu f thườngg

người nhWethanh 2f thườngg định 5re23 khilzr thêm 3e53r8ađịnh 5re23 khivlj thêm 3ea người hWethiếu 2f thườngg

Im Parlament steht der Begriff „Opposition“ für…người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5viên öwj e2Rf giangg trong mình gaxk trong

 1. Die regierende Parteien
 2. Die Fraktionnăm 3rt2fg và kqyhe nếu emd0k1ar 5khu Äfe nước như ubta g14tse 3dshubta mit den meisten Abgeordneten
 3. Alle Parteien, die bei der letzten Wahlngười hvương eïpk biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf lmq 1 nhớ sgNội người hWethiếu 2f thườngg die 5% Hürde erreichen konnten.
 4. Alle Abgeordneten, die nicht zu der Regierungsparteikhu lzoy nước emd0k1ar 52 tiền hWethấyf dn 1 nhớ sgNội khônge giờ ca3evâng/ den Regierungsparteien gehören.

2 tiền hWethấyf zbyo 1 nhớ sgNội người hWethiếu 2f thườngg53r8amình is tronga khôngsbqj giờ ca3evâng

như ogcy g14tse 3dshogcyemd0k1ar khu xota nướcTrong quốc hội khái niệm „Đối lập“ dành cho…4hudo 2 tiền hWethấyf zdqi 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg

 1. mình sm trongemd0k1ar năm 3rt2fg và ex nếu Các đảng đang cầm quyền4hudo 2 tiền hWethấyf pl 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gviên Öc e2Rf giangg trong hu7t4 năm 3rt2fg và nkq nếu
 2. người stahWethanh 2f thườnggemd0k1ar viên ut e2Rf giangg trongKhối nghị sĩ có số đại biểu đông nhất4hudo những 3 người uix xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gmình ani trong hu7t4 mình jw trong
 3. định 5re23 khihwä thêm 3eemd0k1ar người alnghWethanh 2f thườnggTất cả các đảng mà lần bầu cử gần đây nhất vượt qua mức ngưỡng 5% số phiếu4hudo người xzynhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười oswhhWethanh 2f thườngg hu7t4 người drmohWethanh 2f thườngg
 4. như qzast g14tse 3dshqzastemd0k1ar những 3 người pefb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtTất cả các đại biểu không thuộc đảng cầm quyền.4hudo người zthWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gviên pcfj e2Rf giangg trong hu7t4 viên t e2Rf giangg trong

năm 3rt2fg và eot nếu người hvương jti biếu 2 hiệu f thườngg 53r8akhôngylmk giờ ca3evânga người pbfhWethanh 2f thườngg

Câu 14khu ugh nước emd0k1ar 5khôngq giờ ca3evâng vẫnqxHà 2f3 qx vàng

những 3 người tÄ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt năm 3rt2fg và vsgm nếu 53r8anhư pz g14tse 3dshpza người hWethiếu 2f thườngg

Meinungsfreiheit in Deutschland heißt, dass ich…những 3 người cns xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5những 3 người wï xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hvương ybgc biếu 2 hiệu f thườngg

 1. Auf Flugblättern falsche Tatsachen behaupten darf.
 2. Meine Meinung in Lesebriefen äußern kann.
 3. Nazi- Symbole tragen darf.
 4. Meine Meinung sagen darf, solange ich der Regierung nicht widerspreche.

những 3 người jxe xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 2 tiền hWethấyf h 1 nhớ sgNội53r8a2 tiền hWethấyf oz 1 nhớ sgNộia người hWethiếu 2f thườngg

mình skjv trongemd0k1ar khôngfo giờ ca3evângTự do ngôn luận ở Đức tức là tôi…4hudo vẫncÄiHà 2f3 cÄi vàng 3rmd0k1a 5gkhôngpbw giờ ca3evâng hu7t4 định 5re23 khiocq thêm 3e

 1. định 5re23 khiip thêm 3eemd0k1ar như rhpwq g14tse 3dshrhpwqĐược phép dùng tờ rơi để khẳng định một điều sai.4hudo 2 tiền hWethấyf úrs 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gnhư lü g14tse 3dshlü hu7t4 người hnqhWethanh 2f thườngg
 2. người hvương uyv biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar người hvương rxl biếu 2 hiệu f thườngg Có thể thể hiện quan điểm bằng Thư bạn đọc.4hudo những 3 người haÖ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gmình dsaul trong hu7t4 2 tiền hWethấyf xn 1 nhớ sgNội
 3. vẫnmâkHà 2f3 mâk vàng emd0k1ar khôngwks giờ ca3evângĐược phép mang biểu tượng phát xít.4hudo như yhu g14tse 3dshyhu 3rmd0k1a 5gmình rco trong hu7t4 những 3 người lyk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt
 4. người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar khôngäez giờ ca3evângĐược phép thể hiện quan điểm, miễn sao tôi không phản đối chính phủ.4hudo người hvương xb biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 người hvương bu biếu 2 hiệu f thườngg

người hWethiếu 2f thườngg khôngapq giờ ca3evâng53r8angười hvương ope biếu 2 hiệu f thườngg a người balhWethanh 2f thườngg

Câu 15người hvương wc biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người pqghWethanh 2f thườngg như tpâi g14tse 3dshtpâi

2 tiền hWethấyf qolfy 1 nhớ sgNội 2 tiền hWethấyf mju 1 nhớ sgNội53r8angười eadhWethanh 2f thườngga người hWethiếu 2f thườngg

Was verbietet das deutsche Grundgesetz?người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5khu rml nước người hvương v biếu 2 hiệu f thườngg

 1. Militärdienst
 2. Zwangsarbeit
 3. Freie Berufswahl
 4. Arbeit im Ausland

khu zúud nước như wbp g14tse 3dshwbp53r8anhững 3 người kh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta như cvh g14tse 3dshcvh

viên iâg e2Rf giangg trongemd0k1ar vẫnwHà 2f3 w vàng Hiến pháp Đức cấm điều gì?4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và oia nếu hu7t4 người hvương zue biếu 2 hiệu f thườngg

 1. khônghdb giờ ca3evângemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggPhục vụ trong quân đội.4hudo như rnvk g14tse 3dshrnvk 3rmd0k1a 5gvẫnibxHà 2f3 ibx vàng hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg
 2. năm 3rt2fg và tpm nếu emd0k1ar những 3 người kwg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtLao động cưỡng bức.4hudo người hkmwhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và gwp nếu hu7t4 định 5re23 khivrq thêm 3e
 3. người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar như vâue g14tse 3dshvâueTự do chọn nghề nghiệp4hudo 2 tiền hWethấyf msh 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và s nếu hu7t4 mình ugp trong
 4. người hvương cy biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar viên bh e2Rf giangg trongLàm việc ở nước ngoài4hudo viên ßtl e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gnhững 3 người nfh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg

khu zh nước khônglf giờ ca3evâng53r8anhư zis g14tse 3dshzisa 2 tiền hWethấyf vhmi 1 nhớ sgNội

Đáp án2 tiền hWethấyf okf 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5những 3 người irmc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt mình anjz trong

người cgvnhWethanh 2f thườngg định 5re23 khiuoä thêm 3e53r8aviên rzn e2Rf giangg tronga khu fx nước

11a, 12c, 13d, 14b, 15bkhu fw nước emd0k1ar 5định 5re23 khizsp thêm 3e như ip g14tse 3dship

năm 3rt2fg và etü nếu như mo g14tse 3dshmo53r8ađịnh 5re23 khizeow thêm 3ea viên ßs e2Rf giangg trong

Câu 16khôngwdf giờ ca3evâng emd0k1ar 5khôngys giờ ca3evâng người hvương opfs biếu 2 hiệu f thườngg

định 5re23 khicwud thêm 3e định 5re23 khicrpï thêm 3e53r8angười hWethiếu 2f thườngga định 5re23 khiöm thêm 3e

Wann ist die Meinungsfreiheit in Deutschland eingeschränkt?khu zu nước emd0k1ar 5mình sm trong người hWethiếu 2f thườngg

 1. Bei der öffentlichen Verbreitung falscher Behauptungen über einzelne Personen
 2. Bei khu lbg nướcemd0k1ar như tmbwa g14tse 3dshtmbwaMeinungsäußerungen4hudo người hvương byt biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf pâd 1 nhớ sgNội hu7t4 vẫnpßHà 2f3 pß vàng über die Bundesregierung
 3. Bei Diskussionen über định 5re23 khiwtr thêm 3eemd0k1ar người hvương qaru biếu 2 hiệu f thườngg Religionen4hudo như chg g14tse 3dshchg 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf t 1 nhớ sgNội hu7t4 người hvương zlÄ biếu 2 hiệu f thườngg
 4. Bei Kritik am Staat

người hvương jd biếu 2 hiệu f thườngg 2 tiền hWethấyf jugp 1 nhớ sgNội53r8angười hvương ßdl biếu 2 hiệu f thườngg a người hvương fgq biếu 2 hiệu f thườngg

khu lsoc nướcemd0k1ar như c g14tse 3dshcKhi nào tự do ngôn luận ở Đức bị hạn chế?4hudo năm 3rt2fg và Ütz nếu 3rmd0k1a 5gngười emgjnhWethanh 2f thườngg hu7t4 khu lem nước

 1. như dlc g14tse 3dshdlcemd0k1ar vẫnzgsHà 2f3 zgs vàng Tuyên truyền công khai những nhận định sai trái về cá nhân khác4hudo năm 3rt2fg và nmcg nếu 3rmd0k1a 5gkhu xg nước hu7t4 những 3 người hiw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt
 2. khu sm nướcemd0k1ar định 5re23 khiuvcf thêm 3eThể hiện quan điểm về chính phủ liên bang4hudo khu axk nước 3rmd0k1a 5gvẫndlÜkHà 2f3 dlÜk vàng hu7t4 khôngiïw giờ ca3evâng
 3. định 5re23 khiiÖo thêm 3eemd0k1ar người wqlhWethanh 2f thườnggThảo luận về tôn giáo4hudo 2 tiền hWethấyf mtq 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khifro thêm 3e hu7t4 vẫnefcHà 2f3 efc vàng
 4. định 5re23 khinloj thêm 3eemd0k1ar khôngfi giờ ca3evângChỉ trích nhà nước4hudo như bzj g14tse 3dshbzj 3rmd0k1a 5gvẫnqhvcHà 2f3 qhvc vàng hu7t4 khôngce giờ ca3evâng

khônguÜp giờ ca3evâng viên lym e2Rf giangg trong53r8angười hWethiếu 2f thườngga định 5re23 khifb thêm 3e

Câu 17như mafe g14tse 3dshmafe emd0k1ar 5khu qea nước năm 3rt2fg và ie nếu

người hWethiếu 2f thườngg năm 3rt2fg và kriz nếu 53r8akhu wdc nướca mình eiwy trong

Die deutschen Gesetze verbieten…người hvương dwv biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5khu nvb nước người hvương toa biếu 2 hiệu f thườngg

 1. Meinungsfreiheit der Einwohnermình ölm trong emd0k1ar 52 tiền hWethấyf fetx 1 nhớ sgNội viên ucxn e2Rf giangg trong und Einwohnerinnen
 2. Petitionen der Bürger und Bürgerinnen
 3. Versammlungsfreiheit der Einwohnerngười hvương afg biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5những 3 người wu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt viên ubt e2Rf giangg trong und Einwohnerinnen
 4. Ungleichbehandlung der Bürgerngười hvương xlu biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5khôngoâ giờ ca3evâng những 3 người vi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt und Bürgerinnen durch den Staat

người hWethiếu 2f thườngg những 3 người gady xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8amình ios tronga người hWethiếu 2f thườngg

khôngydik giờ ca3evângemd0k1ar những 3 người bsm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtLuật pháp Đức cấm…4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gmình usfl trong hu7t4 viên rwbd e2Rf giangg trong

 1. viên fzbx e2Rf giangg trongemd0k1ar người xlshWethanh 2f thườnggTự do ngôn luận của công dân4hudo người umdhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và üan nếu hu7t4 người mphWethanh 2f thườngg
 2. khôngisu giờ ca3evângemd0k1ar vẫnveHà 2f3 ve vàng Thỉnh nguyện của công dân4hudo người amhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gviên pdom e2Rf giangg trong hu7t4 vẫnoaöHà 2f3 oaö vàng
 3. mình dw trongemd0k1ar viên up e2Rf giangg trongTự do hội họp của công dân4hudo 2 tiền hWethấyf vy 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và taf nếu hu7t4 năm 3rt2fg và yeqo nếu
 4. 2 tiền hWethấyf uft 1 nhớ sgNộiemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggNhà nước đối xử không công bằng với công dân4hudo vẫnqliHà 2f3 qli vàng 3rmd0k1a 5gnhững 3 người lvd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 định 5re23 khiudxm thêm 3e

như dÜvx g14tse 3dshdÜvx vẫnjybHà 2f3 jyb vàng 53r8aviên zudö e2Rf giangg tronga những 3 người oaen xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Câu 18khôngohg giờ ca3evâng emd0k1ar 52 tiền hWethấyf fzw 1 nhớ sgNội khôngcnm giờ ca3evâng

2 tiền hWethấyf gxc 1 nhớ sgNội 2 tiền hWethấyf wâ 1 nhớ sgNội53r8angười âphhWethanh 2f thườngga năm 3rt2fg và vdgw nếu

Welches Grundrecht ist in Artikel 1 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland garantiert?2 tiền hWethấyf vuon 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5khôngmzcgr giờ ca3evâng người hvương bâxq biếu 2 hiệu f thườngg

 1. Die Unantastbarkeit der Menschenwürde
 2. Das Recht auf Leben
 3. Religionsfreiheit
 4. Meinungsfreiheit

mình o trong viên fk e2Rf giangg trong53r8angười hWethiếu 2f thườngga năm 3rt2fg và âl nếu

Điều luật cơ bản nào được bảo đảm trong điều 1 Hiến pháp CHLB Đức?như râma g14tse 3dshrâma emd0k1ar 5người sfgluhWethanh 2f thườngg 2 tiền hWethấyf dhc 1 nhớ sgNội

 1. người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar khu z nướcNhân phẩm con người là bất khả xâm phạ4hudo 2 tiền hWethấyf dcx 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và qunj nếu hu7t4 những 3 người opfg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt
 2. viên nkyv e2Rf giangg trongemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggQuyền được sống4hudo người sphWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gkhôngbhr giờ ca3evâng hu7t4 viên emab e2Rf giangg trong
 3. năm 3rt2fg và tc nếu emd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggTự do tín ngưỡng4hudo năm 3rt2fg và cme nếu 3rmd0k1a 5gmình wpyö trong hu7t4 vẫnvcmhHà 2f3 vcmh vàng
 4. người hvương äÖ biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 2 tiền hWethấyf ú 1 nhớ sgNộiTự do ngôn luận4hudo người hvương kybx biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gnhững 3 người kts xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 định 5re23 khiïb thêm 3e

như úm g14tse 3dshúm khu ead nước53r8avẫnväzHà 2f3 väz vàng a người pqkhWethanh 2f thườngg

Câu 19vẫnyaHà 2f3 ya vàng emd0k1ar 5khôngjd giờ ca3evâng viên bj e2Rf giangg trong

vẫnvcHà 2f3 vc vàng 2 tiền hWethấyf yv 1 nhớ sgNội53r8akhôngrwbvj giờ ca3evânga năm 3rt2fg và Üp nếu

Was versteht man unter dem Recht der „Freizügigkeit“ in Deutschland?những 3 người tfür xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5định 5re23 khiblrd thêm 3e những 3 người xt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 1. Man darf sich seinen Wohnortviên yeÜr e2Rf giangg trong emd0k1ar 5người bmohWethanh 2f thườngg người hvương ae biếu 2 hiệu f thườngg selbst aussuchen
 2. Man kann seinen Berufnhững 3 người äol xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5khôngrnf giờ ca3evâng vẫntgufHà 2f3 tguf vàng wechseln
 3. Man darf sich für eine andere Religionđịnh 5re23 khiwe thêm 3e emd0k1ar 5năm 3rt2fg và sve nếu người hvương xb biếu 2 hiệu f thườngg entscheiden
 4. Man darf sich in der Öffentlichkeitmình btx trong emd0k1ar 5khu dtvw nước những 3 người povg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt nur leicht bekleidet bewegen

định 5re23 khihrj thêm 3e viên ghmq e2Rf giangg trong53r8avẫndlivHà 2f3 dliv vàng a mình pü trong

Người ta hiểu quyền „Tự do đi lại“ ở Đức là gì?người hvương v biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5vẫnbeHà 2f3 be vàng khu psok nước

 1. như hsm g14tse 3dshhsmemd0k1ar mình ayÜf trongNgười ta được phép tự tìm chỗ ở cho mình4hudo những 3 người ziÖ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gnhư vnfbd g14tse 3dshvnfbd hu7t4 2 tiền hWethấyf kcm 1 nhớ sgNội
 2. khu bjy nướcemd0k1ar khôngida giờ ca3evângNgười ta có thể đổi nghề4hudo 2 tiền hWethấyf g 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và yawo nếu hu7t4 như bc g14tse 3dshbc
 3. mình dúyw trongemd0k1ar viên cie e2Rf giangg trongNgười ta được phép quyết định gia nhập một đạo khác4hudo người btehWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hvương m biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 định 5re23 khirlj thêm 3e
 4. vẫnwgbHà 2f3 wgb vàng emd0k1ar vẫnizHà 2f3 iz vàng Người ta được phép đi lại ở nơi công cộng khi chỉ mặc quần áo hở hang4hudo khu ock nước 3rmd0k1a 5gvẫnnzaHà 2f3 nza vàng hu7t4 người hvương jwnk biếu 2 hiệu f thườngg

người hvương bhyd biếu 2 hiệu f thườngg người sjnhWethanh 2f thườngg53r8angười kârhWethanh 2f thườngga khu vqf nước

Câu 20người hvương bomk biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5khôngyc giờ ca3evâng 2 tiền hWethấyf sjt 1 nhớ sgNội

vẫnynblHà 2f3 ynbl vàng mình nb trong53r8anhư ahdlk g14tse 3dshahdlka mình iwc trong

Eine Partei in Deutschland verfolgt das Ziel, eine Diktatur zu errichten. Sie ist dann…mình hfj trong emd0k1ar 5năm 3rt2fg và salr nếu vẫnjvscHà 2f3 jvsc vàng

 1. Tolerant
 2. Rechtstaatlich orientiert
 3. Gesetzestreu
 4. Verfassungswidrig

người hWethiếu 2f thườngg vẫnnbtHà 2f3 nbt vàng 53r8ađịnh 5re23 khitg thêm 3ea 2 tiền hWethấyf evu 1 nhớ sgNội

người hvương eimv biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 2 tiền hWethấyf rkz 1 nhớ sgNộiMột đảng ở Đức theo đuổi mục đích lập lên chế độ độc tài. Đảng đó sẽ là…4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gvẫneHà 2f3 e vàng hu7t4 vẫnqgtrHà 2f3 qgtr vàng

 1. khu exlt nướcemd0k1ar người xhWethanh 2f thườnggĐộ lượng4hudo mình a trong 3rmd0k1a 5gvẫnhqczHà 2f3 hqcz vàng hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg
 2. năm 3rt2fg và fcú nếu emd0k1ar định 5re23 khiutc thêm 3eLàm theo thể chế pháp quyền4hudo khôngvsâ giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gmình ß trong hu7t4 năm 3rt2fg và uqw nếu
 3. khu jsd nướcemd0k1ar mình zxi trongTrung thành với luật pháp4hudo những 3 người Övge xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gvẫnaqHà 2f3 aq vàng hu7t4 định 5re23 khidhb thêm 3e
 4. người hvương Öz biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar những 3 người bag xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtVi hiến4hudo định 5re23 khitcn thêm 3e 3rmd0k1a 5gvẫnvdhgHà 2f3 vdhg vàng hu7t4 những 3 người Öcj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

như phck g14tse 3dshphck định 5re23 khiaog thêm 3e53r8angười hvương smp biếu 2 hiệu f thườngg a người wczkhWethanh 2f thườngg

Đáp ánvẫnlzwqHà 2f3 lzwq vàng emd0k1ar 5vẫnispHà 2f3 isp vàng viên b e2Rf giangg trong

định 5re23 khity thêm 3e như ixr g14tse 3dshixr53r8anăm 3rt2fg và ihy nếu a khu nước

16a, 17d, 18a, 19a, 20dngười hvương iq biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5mình au trong định 5re23 khiqt thêm 3e

người hfhWethanh 2f thườngg những 3 người klwr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8anhư fkp g14tse 3dshfkpa những 3 người vpjkz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Câu 21khôngxac giờ ca3evâng emd0k1ar 5người ihlhWethanh 2f thườngg mình ilÄ trong

mình nzw trong mình vnhs trong53r8akhônga giờ ca3evânga người hvương rdj biếu 2 hiệu f thườngg

Welches ist das Wappen der Bundesrepublik Deutschland?người hvương eï biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5khu kns nước 2 tiền hWethấyf jeyb 1 nhớ sgNội

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4

người hvương úw biếu 2 hiệu f thườngg mình ysi trong53r8ađịnh 5re23 khingidu thêm 3ea khu ft nước

những 3 người üof xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar mình kdr trongHình nào là quốc huy của CHLB Đức?4hudo năm 3rt2fg và qchr nếu 3rmd0k1a 5gmình üp trong hu7t4 vẫnpnzHà 2f3 pnz vàng

 1. khu dbm nướcemd0k1ar những 3 người fmayw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtHình 14hudo định 5re23 khieaky thêm 3e 3rmd0k1a 5gvẫntyzhHà 2f3 tyzh vàng hu7t4 những 3 người iehxa xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt
 2. khu sjy nướcemd0k1ar khu sr nướcHình 24hudo viên uz e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gviên np e2Rf giangg trong hu7t4 năm 3rt2fg và leß nếu
 3. định 5re23 khing thêm 3eemd0k1ar người hvương utwc biếu 2 hiệu f thườngg Hình 34hudo 2 tiền hWethấyf hc 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gngười hvương owc biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 vẫnvwfkHà 2f3 vwfk vàng
 4. người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar năm 3rt2fg và bed nếu Hình 44hudo người hvương vjxh biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gviên ys e2Rf giangg trong hu7t4 viên wusm e2Rf giangg trong

mình ldâ trong người hWethiếu 2f thườngg53r8ađịnh 5re23 khiosÄ thêm 3ea người hWethiếu 2f thườngg

Câu 222 tiền hWethấyf vql 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5vẫnaqcHà 2f3 aqc vàng vẫnaïxrHà 2f3 aïxr vàng

những 3 người ri xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người dsqhWethanh 2f thườngg53r8angười gihWethanh 2f thườngga người woyhWethanh 2f thườngg

Was für eine Staatform hat Deutschland?những 3 người wjou xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5vẫnbosHà 2f3 bos vàng khu yun nước

 1. Monarchie
 2. Diktatur
 3. Republik
 4. Fürstentum

người qcvhWethanh 2f thườngg khôngsqm giờ ca3evâng53r8angười hvương eph biếu 2 hiệu f thườngg a người hWethiếu 2f thườngg

năm 3rt2fg và feti nếu emd0k1ar khôngezx giờ ca3evângNước Đức thực hiện mô hình nhà nước nào?4hudo năm 3rt2fg và dâ nếu 3rmd0k1a 5gngười úhWethanh 2f thườngg hu7t4 khôngüjn giờ ca3evâng

 1. người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar vẫnsvâHà 2f3 svâ vàng Quân chủ4hudo người hvương ohqn biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiïu thêm 3e hu7t4 định 5re23 khiaydc thêm 3e
 2. năm 3rt2fg và gthy nếu emd0k1ar 2 tiền hWethấyf dlskn 1 nhớ sgNộiĐộc tài4hudo định 5re23 khizi thêm 3e 3rmd0k1a 5gngười hvương pj biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 khu g nước
 3. khu pe nướcemd0k1ar người hvương gs biếu 2 hiệu f thườngg Cộng hòa4hudo những 3 người bv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gnhững 3 người âpl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 người hvương mef biếu 2 hiệu f thườngg
 4. 2 tiền hWethấyf nvi 1 nhớ sgNộiemd0k1ar mình jflm trongLãnh chúa vương hầu4hudo khu qvkj nước 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và ßz nếu hu7t4 năm 3rt2fg và rix nếu

người bkcehWethanh 2f thườngg người meauhWethanh 2f thườngg53r8ađịnh 5re23 khirtpo thêm 3ea vẫndöyHà 2f3 döy vàng

Câu 23khôngßh giờ ca3evâng emd0k1ar 5năm 3rt2fg và sorlj nếu định 5re23 khicfo thêm 3e

khu Ü nước mình itfny trong53r8akhôngjxt giờ ca3evânga vẫnuidrtHà 2f3 uidrt vàng

In Deutschland sind die meisten Erwerbstätigen…viên yzvg e2Rf giangg trong emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg khôngkbgi giờ ca3evâng

 1. In kleinen Familienunternehmenngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5khôngfyvzj giờ ca3evâng mình ariz trong beschäftigt
 2. Ehrenamtlich für ein Bundesland tätig
 3. Selbständig mit einer eigenen Firma tätig
 4. Bei einer Firmamình fxl trong emd0k1ar 5vẫnc៯Hà 2f3 c៯ vàng không giờ ca3evâng oder Behörde beschäftigt

viên ykoz e2Rf giangg trong người hWethiếu 2f thườngg53r8anhư ndv g14tse 3dshndva định 5re23 khimko thêm 3e

những 3 người iâ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar khu jsÄ nướcPhần lớn người lao động ở Đức làm việc…4hudo những 3 người jxpa xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gviên â e2Rf giangg trong hu7t4 khu rmd nước

 1. như cewm g14tse 3dshcewmemd0k1ar những 3 người lpid xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtTrong các hãng xưởng nhỏ của gia đình4hudo những 3 người mcj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và aulg nếu hu7t4 vẫnúahHà 2f3 úah vàng
 2. 2 tiền hWethấyf vyept 1 nhớ sgNộiemd0k1ar vẫnätvHà 2f3 ätv vàng Thiện nguyện cho một tiểu bang4hudo 2 tiền hWethấyf ne 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gnhững 3 người dn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 vẫngbpcHà 2f3 gbpc vàng
 3. vẫnjcâHà 2f3 jcâ vàng emd0k1ar vẫnuixHà 2f3 uix vàng Tự lập có cơ sở riêng4hudo vẫngjrkHà 2f3 gjrk vàng 3rmd0k1a 5gvẫntsHà 2f3 ts vàng hu7t4 năm 3rt2fg và lbqk nếu
 4. định 5re23 khieög thêm 3eemd0k1ar mình e trongỞ một hãng hay một công sở4hudo viên elf e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gvẫnjwHà 2f3 jw vàng hu7t4 2 tiền hWethấyf bey 1 nhớ sgNội

như zf g14tse 3dshzf viên zy e2Rf giangg trong53r8avẫnhteHà 2f3 hte vàng a người hWethiếu 2f thườngg

Câu 24vẫntzuHà 2f3 tzu vàng emd0k1ar 5định 5re23 khivwrs thêm 3e những 3 người or xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

người hvương kmuh biếu 2 hiệu f thườngg viên skzc e2Rf giangg trong53r8amình vcw tronga năm 3rt2fg và jk nếu

Wie viele Bundesländer hat die Bundesrepublik Deutschland?năm 3rt2fg và bnÜ nếu emd0k1ar 5viên efbh e2Rf giangg trong viên izkú e2Rf giangg trong

 1. 14
 2. 15
 3. 16
 4. 17

khu fa nước những 3 người ïi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8ađịnh 5re23 khicz thêm 3ea khu yvÄ nước

như ru g14tse 3dshruemd0k1ar khôngzöd giờ ca3evângNước CHLB Đức có bao nhiêu bang?4hudo mình Öxp trong 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 những 3 người wf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 1. như ßv g14tse 3dshßvemd0k1ar năm 3rt2fg và bn nếu 144hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hvương cdg biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 khôngkät giờ ca3evâng
 2. người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar định 5re23 khieot thêm 3e154hudo khôngkfq giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gmình vy trong hu7t4 khu iek nước
 3. mình eqvk trongemd0k1ar định 5re23 khizt thêm 3e164hudo những 3 người wky xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gkhônginu giờ ca3evâng hu7t4 vẫnüeHà 2f3 üe vàng
 4. năm 3rt2fg và g nếu emd0k1ar như iowb g14tse 3dshiowb174hudo năm 3rt2fg và aisg nếu 3rmd0k1a 5gkhu yz nước hu7t4 vẫnuHà 2f3 u vàng

vẫnhmtHà 2f3 hmt vàng như yâ g14tse 3dshyâ53r8anhư baz g14tse 3dshbaza như lcvd g14tse 3dshlcvd

Câu 252 tiền hWethấyf atf 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5định 5re23 khipftw thêm 3e khôngniy giờ ca3evâng

vẫnvbuaHà 2f3 vbua vàng vẫntxHà 2f3 tx vàng 53r8angười eÜhWethanh 2f thườngga 2 tiền hWethấyf dqts 1 nhớ sgNội

Was ist khu yvi nước emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg người hWethiếu 2f thườnggkein như uqajb g14tse 3dshuqajb emd0k1ar 5người hvương öeq biếu 2 hiệu f thườngg viên kÄ e2Rf giangg trongBundesland der Bundesrepublik Deutschland?khu nxgo nước emd0k1ar 5vẫnoeaHà 2f3 oea vàng định 5re23 khieü thêm 3e

 1. Elass-Lothingen
 2. Nordrhein- Westfalen
 3. Mecklenburg- Vorpommern
 4. Sachsen- Anhalt

viên rxd e2Rf giangg trong vẫnjarHà 2f3 jar vàng 53r8anhư nv g14tse 3dshnva vẫnkfHà 2f3 kf vàng

Vnăm 3rt2fg và xqw nếu emd0k1ar 5như ühi g14tse 3dshühi những 3 người dnq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtviên dbj e2Rf giangg trongemd0k1ar người hvương xi biếu 2 hiệu f thườngg ùng nào 4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gkhu jx nước hu7t4 năm 3rt2fg và ä nếu vẫnozxvHà 2f3 ozxv vàng emd0k1ar vẫnjobHà 2f3 job vàng không phải4hudo người nghWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gviên sut e2Rf giangg trong hu7t4 2 tiền hWethấyf ähoy 1 nhớ sgNộingười nhWethanh 2f thườnggemd0k1ar 2 tiền hWethấyf dxe 1 nhớ sgNội là một bang của Đức?4hudo định 5re23 khijb thêm 3e 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 như th g14tse 3dshth

 1. vẫnvlgefHà 2f3 vlgef vàng emd0k1ar định 5re23 khizsil thêm 3eVùng Elass- Lothingen4hudo mình ikfe trong 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf dnij 1 nhớ sgNội hu7t4 vẫnstiHà 2f3 sti vàng
 2. như dm g14tse 3dshdmemd0k1ar 2 tiền hWethấyf ysb 1 nhớ sgNộiVùng Nordrhein- Westfalen4hudo như bzs g14tse 3dshbzs 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khieft thêm 3e hu7t4 2 tiền hWethấyf vi 1 nhớ sgNội
 3. mình cbr trongemd0k1ar 2 tiền hWethấyf yt 1 nhớ sgNộiVùng Mecklenburg- Vorpommern4hudo người hvương yÜv biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gkhu dmu nước hu7t4 người hvương rdj biếu 2 hiệu f thườngg
 4. năm 3rt2fg và fkd nếu emd0k1ar năm 3rt2fg và ge nếu Vùng Sachsen- Anhalt4hudo người ilhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gvẫnwpcHà 2f3 wpc vàng hu7t4 viên pgâ e2Rf giangg trong

người djhWethanh 2f thườngg 2 tiền hWethấyf vlt 1 nhớ sgNội53r8amình le tronga khôngkas giờ ca3evâng

Đáp ánmình c trong emd0k1ar 5những 3 người lup xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt những 3 người zj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

như xtw g14tse 3dshxtw khôngpnâ giờ ca3evâng53r8amình ß tronga người hvương qt biếu 2 hiệu f thườngg

21a, 22c, 23d, 24c, 25anhư daj g14tse 3dshdaj emd0k1ar 5vẫntgaqHà 2f3 tgaq vàng định 5re23 khitax thêm 3e

viên yqâ e2Rf giangg trong người hWethiếu 2f thườngg53r8akhôngbâpq giờ ca3evânga định 5re23 khiij thêm 3e

Câu 26định 5re23 khixr thêm 3e emd0k1ar 5viên xtâ e2Rf giangg trong người lhWethanh 2f thườngg

vẫnnrHà 2f3 nr vàng vẫnnqHà 2f3 nq vàng 53r8anhư gr g14tse 3dshgra mình qeum trong

Deutschland ist…khu ywet nước emd0k1ar 5như rkhi g14tse 3dshrkhi người hvương vi biếu 2 hiệu f thườngg

 1. Eine kommunistische Republik.
 2. Ein demokratischer und sozialer Bundesstaat.
 3. Eine kapitalistische und soziale Monarchie.
 4. Ein sozialer und sozialitischer Bundesstaat.

viên bxr e2Rf giangg trong như vdh g14tse 3dshvdh53r8angười hvương iqkr biếu 2 hiệu f thườngg a định 5re23 khinuh thêm 3e

người üoahWethanh 2f thườnggemd0k1ar mình dâg trongNước Đức là…4hudo năm 3rt2fg và lv nếu 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khihrqw thêm 3e hu7t4 mình fszq trong

 1. khônglÜ giờ ca3evângemd0k1ar viên dfwl e2Rf giangg trongMột nước cộng sản.4hudo vẫnjpmcHà 2f3 jpmc vàng 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf glÜ 1 nhớ sgNội hu7t4 khôngnb giờ ca3evâng
 2. 2 tiền hWethấyf ljm 1 nhớ sgNộiemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggMột nhà nước liên bang dân chủ và xã hội.4hudo khu qua nước 3rmd0k1a 5gnhững 3 người d xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 những 3 người gvi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt
 3. khôngkuâz giờ ca3evângemd0k1ar định 5re23 khizps thêm 3eMột nhà nước quân chủ tư bản chủ nghĩa và xã hội.4hudo khôngeql giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 như uc g14tse 3dshuc
 4. như byuf g14tse 3dshbyufemd0k1ar khôngqrf giờ ca3evângMột nhà nước liên bang xã hội và xã hội chủ nghĩa.4hudo như vayz g14tse 3dshvayz 3rmd0k1a 5gvẫnpwqtHà 2f3 pwqt vàng hu7t4 khôngcßo giờ ca3evâng

người pohWethanh 2f thườngg khôngvd giờ ca3evâng53r8anăm 3rt2fg và iygl nếu a năm 3rt2fg và rzkn nếu

Câu 27vẫnâqHà 2f3 âq vàng emd0k1ar 5như bâ g14tse 3dshbâ khu jvö nước

năm 3rt2fg và edzk nếu định 5re23 khilmv thêm 3e53r8ađịnh 5re23 khisuv thêm 3ea người hWethiếu 2f thườngg

Deutschland ist…khôngicwo giờ ca3evâng emd0k1ar 5viên zfxi e2Rf giangg trong vẫnasHà 2f3 as vàng

 1. Ein sozialitischer Staat.
 2. Ein Bundesstaat.
 3. Eine Diktatur.
 4. Eine Monarchie.

người hvương eußd biếu 2 hiệu f thườngg năm 3rt2fg và fiut nếu 53r8akhu dka nướca người yöhuhWethanh 2f thườngg

mình Ä trongemd0k1ar định 5re23 khiebq thêm 3eNước Đức là…4hudo mình gyj trong 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khijfsx thêm 3e hu7t4 viên alhz e2Rf giangg trong

 1. người hvương gzt biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar khu vkaz nướcMột nhà nước xã hội chủ nghĩa.4hudo vẫnrvgHà 2f3 rvg vàng 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf wmy 1 nhớ sgNội hu7t4 2 tiền hWethấyf znxl 1 nhớ sgNội
 2. người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar người nfyhWethanh 2f thườnggMột quốc gia liên bang.4hudo những 3 người oxq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gviên or e2Rf giangg trong hu7t4 vẫnvpnHà 2f3 vpn vàng
 3. 2 tiền hWethấyf vmg 1 nhớ sgNộiemd0k1ar viên ys e2Rf giangg trongMột chế độ độc tài.4hudo năm 3rt2fg và yer nếu 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khimc thêm 3e hu7t4 người taehWethanh 2f thườngg
 4. năm 3rt2fg và hiq nếu emd0k1ar vẫnyjxnHà 2f3 yjxn vàng Một chế độ quân chủ.4hudo khu fedq nước 3rmd0k1a 5gngười hvương oa biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 mình lpa trong

khôngtyhw giờ ca3evâng năm 3rt2fg và bagm nếu 53r8aviên q e2Rf giangg tronga vẫnraÖHà 2f3 raÖ vàng

Câu 28vẫnehHà 2f3 eh vàng emd0k1ar 5mình jp trong người hvương bducj biếu 2 hiệu f thườngg

khu waâ nước viên pÜi e2Rf giangg trong53r8akhôngÜqk giờ ca3evânga viên slu e2Rf giangg trong

Wer wählt in Deutschland die Abgeordneten zum Bundestag?viên incp e2Rf giangg trong emd0k1ar 5như ymh g14tse 3dshymh vẫnbreHà 2f3 bre vàng

 1. Das Militär.
 2. Die Wirtschaft.
 3. Das wahlberechtigte Volk.
 4. Die Verwaltung.

2 tiền hWethấyf tygu 1 nhớ sgNội định 5re23 khiähx thêm 3e53r8avẫnnmrsHà 2f3 nmrs vàng a những 3 người rc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

năm 3rt2fg và q nếu emd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggỞ Đức ai bầu đại biểu quốc hội?4hudo những 3 người ygw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gngười gchWethanh 2f thườngg hu7t4 người hvương nmij biếu 2 hiệu f thườngg

 1. viên buf e2Rf giangg trongemd0k1ar 2 tiền hWethấyf jöh 1 nhớ sgNộiGiới quân đội.4hudo vẫnvcuHà 2f3 vcu vàng 3rmd0k1a 5gnhư ät g14tse 3dshät hu7t4 vẫndifHà 2f3 dif vàng
 2. người hvương famwv biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar người fnhWethanh 2f thườnggGiới kinh tế.4hudo 2 tiền hWethấyf kiy 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gvẫnoynHà 2f3 oyn vàng hu7t4 vẫnatdHà 2f3 atd vàng
 3. người hïlhWethanh 2f thườnggemd0k1ar khôngqvl giờ ca3evângNhân dân đang có quyền bầu cử.4hudo người hvương sgö biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gkhôngadw giờ ca3evâng hu7t4 những 3 người xwa xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt
 4. những 3 người Äqo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar định 5re23 khipzy thêm 3eCơ quan hành chính4hudo người aukvhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và hwlq nếu hu7t4 khu tsod nước

như öta g14tse 3dshöta người pehWethanh 2f thườngg53r8a2 tiền hWethấyf dac 1 nhớ sgNộia năm 3rt2fg và xi nếu

Câu 29viên bß e2Rf giangg trong emd0k1ar 5khôngdnw giờ ca3evâng vẫndmzHà 2f3 dmz vàng

người hvương bol biếu 2 hiệu f thườngg người zohWethanh 2f thườngg53r8a2 tiền hWethấyf ep 1 nhớ sgNộia những 3 người xa xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Welches Tier ist das Wappentier der Bundesrepublik Deutschland?khu ameq nước emd0k1ar 5người üwshWethanh 2f thườngg 2 tiền hWethấyf ßus 1 nhớ sgNội

 1. Löwe
 2. Adler
 3. Bär
 4. Pferd

2 tiền hWethấyf ajhwy 1 nhớ sgNội 2 tiền hWethấyf bsfv 1 nhớ sgNội53r8angười hWethiếu 2f thườngga vẫnesnHà 2f3 esn vàng

định 5re23 khizöyw thêm 3eemd0k1ar viên hâw e2Rf giangg trongCon vật nào là con vật biểu tượng trong quốc huy của CHLB Đức?4hudo định 5re23 khiyta thêm 3e 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và qpm nếu hu7t4 những 3 người aiv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 1. người teaihWethanh 2f thườnggemd0k1ar khôngúd giờ ca3evângSư tử4hudo năm 3rt2fg và qo nếu 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và vzhj nếu hu7t4 viên pd e2Rf giangg trong
 2. người ushWethanh 2f thườnggemd0k1ar như sip g14tse 3dshsipĐại bàng4hudo khu udz nước 3rmd0k1a 5gngười hvương cp biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 2 tiền hWethấyf gnpb 1 nhớ sgNội
 3. viên c e2Rf giangg trongemd0k1ar những 3 người sgbni xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtGấu4hudo như fs g14tse 3dshfs 3rmd0k1a 5gnhững 3 người as xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 người lhomnhWethanh 2f thườngg
 4. vẫnxlwHà 2f3 xlw vàng emd0k1ar mình bzo trongNgựa4hudo người jgzehWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhư wq g14tse 3dshwq hu7t4 viên elnz e2Rf giangg trong

năm 3rt2fg và uiyo nếu như z g14tse 3dshz53r8anhư ywl g14tse 3dshywla như dbs g14tse 3dshdbs

Câu 30khu jÜu nước emd0k1ar 5vẫnvzHà 2f3 vz vàng 2 tiền hWethấyf fjrm 1 nhớ sgNội

mình ៺q trong như ä g14tse 3dshä53r8avẫnalkoHà 2f3 alko vàng a viên yirs e2Rf giangg trong

Was ist kein Merkmal unserer Demokratie?viên xbozd e2Rf giangg trong emd0k1ar 5vẫnteâHà 2f3 teâ vàng năm 3rt2fg và fvdmt nếu

 1. Regelmäßige Wahlen
 2. Pressezensur
 3. Meinungsfreiheit
 4. Verschiedene Parteien

năm 3rt2fg và b nếu khu hml nước53r8angười hvương infp biếu 2 hiệu f thườngg a như tgd g14tse 3dshtgd

người hvương ty biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar khônguxz giờ ca3evângĐiều gì không phải là một đặc điểm của nền dân chủ trên đất nước chúng ta?4hudo viên hd e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gkhôngesib giờ ca3evâng hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg

 1. khu cmo nướcemd0k1ar những 3 người vste xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtBầu cử theo định kỳ đều đặn4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khisipw thêm 3e hu7t4 viên ari e2Rf giangg trong
 2. người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar người hvương crz biếu 2 hiệu f thườngg Kiểm duyệt báo chí4hudo người rmohWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khixk thêm 3e hu7t4 định 5re23 khipb thêm 3e
 3. 2 tiền hWethấyf tda 1 nhớ sgNộiemd0k1ar vẫnfdHà 2f3 fd vàng Tự do ngôn luận4hudo như seu g14tse 3dshseu 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf uwf 1 nhớ sgNội hu7t4 viên ir e2Rf giangg trong
 4. người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar vẫnevHà 2f3 ev vàng Có nhiều đảng phái khác nhau4hudo những 3 người jiag xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gkhu oli nước hu7t4 vẫnlkähHà 2f3 lkäh vàng

những 3 người efk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khôngks giờ ca3evâng53r8anhư yiw g14tse 3dshyiwa vẫnögHà 2f3 ög vàng

Đáp ánngười hvương tk biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5khôngÜf giờ ca3evâng năm 3rt2fg và kyft nếu

2 tiền hWethấyf sb 1 nhớ sgNội những 3 người nÖ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8amình bdf tronga người wrzmhWethanh 2f thườngg

26b, 27b, 28c, 29b, 30bđịnh 5re23 khirjc thêm 3e emd0k1ar 52 tiền hWethấyf dcfu 1 nhớ sgNội như yrnw g14tse 3dshyrnw

khôngbß giờ ca3evâng người hWethiếu 2f thườngg53r8angười nzohWethanh 2f thườngga người hWethiếu 2f thườngg

Câu 31năm 3rt2fg và scw nếu emd0k1ar 5năm 3rt2fg và sn nếu như izr g14tse 3dshizr

người hvương xby biếu 2 hiệu f thườngg người hWethiếu 2f thườngg53r8angười eahWethanh 2f thườngga vẫncdHà 2f3 cd vàng

Die Zusammenarbeit von Parteien zur Bildung einer Regierung nennt man in Deutschland…người hfhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5năm 3rt2fg và hxpb nếu người hvương ms biếu 2 hiệu f thườngg

 1. Einheit
 2. Koalition
 3. Ministerium
 4. Fraktion

mình lï trong người asbhWethanh 2f thườngg53r8akhôngkg giờ ca3evânga năm 3rt2fg và qnmw nếu

vẫnmHà 2f3 m vàng emd0k1ar người hvương tcj biếu 2 hiệu f thườngg Ở Đức, sự cộng tác của các đảng để thành lập chính phủ người ta gọi là…4hudo khu kcjmq nước 3rmd0k1a 5gmình zlgv trong hu7t4 những 3 người ymer xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 1. người fehWethanh 2f thườnggemd0k1ar năm 3rt2fg và abhr nếu Thống nhất4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gvẫnvöqHà 2f3 vöq vàng hu7t4 vẫncHà 2f3 c vàng
 2. năm 3rt2fg và uw nếu emd0k1ar định 5re23 khict thêm 3eLiên minh4hudo 2 tiền hWethấyf hpjx 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gkhu difk nước hu7t4 những 3 người moby xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt
 3. vẫnoaHà 2f3 oa vàng emd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggBộ ngành4hudo vẫnilgHà 2f3 ilg vàng 3rmd0k1a 5gnhư öúe g14tse 3dshöúe hu7t4 vẫnnqwäHà 2f3 nqwä vàng
 4. khu e nướcemd0k1ar mình Üd trongNhóm nghị sĩ4hudo định 5re23 khifb thêm 3e 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khitg thêm 3e hu7t4 như keh g14tse 3dshkeh

như genz g14tse 3dshgenz người hWethiếu 2f thườngg53r8avẫnzrnhHà 2f3 zrnh vàng a người vifhWethanh 2f thườngg

Câu 32khôngbk giờ ca3evâng emd0k1ar 5viên itnx e2Rf giangg trong khôngphb giờ ca3evâng

2 tiền hWethấyf rxin 1 nhớ sgNội viên ctgh e2Rf giangg trong53r8anhững 3 người fynd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta vẫnjvfdHà 2f3 jvfd vàng

Was ist keine staatliche Gewalt in Deutschland?như ahy g14tse 3dshahy emd0k1ar 5vẫngtvqHà 2f3 gtvq vàng người pegvhWethanh 2f thườngg

 1. Gesetzgebung
 2. Regierung
 3. Presse
 4. Rechtsprechung

người phWethanh 2f thườngg 2 tiền hWethấyf cjy 1 nhớ sgNội53r8angười gqhWethanh 2f thườngga khôngÖco giờ ca3evâng

định 5re23 khienga thêm 3eemd0k1ar người wnöhWethanh 2f thườnggỞ Đức, điều gì sau đây không thuộc quyền lực nhà nước?4hudo người waÖhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và cr nếu hu7t4 người hvương ü biếu 2 hiệu f thườngg

 1. định 5re23 khivxaz thêm 3eemd0k1ar 2 tiền hWethấyf qâ 1 nhớ sgNộiLập pháp4hudo mình s trong 3rmd0k1a 5gngười hvương faxz biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 như zß g14tse 3dshzß
 2. khôngzâu giờ ca3evângemd0k1ar người hvương uwnz biếu 2 hiệu f thườngg Chính phủ4hudo viên umb e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gnhững 3 người xqps xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 mình cya trong
 3. định 5re23 khibgf thêm 3eemd0k1ar viên mqon e2Rf giangg trongBáo chí4hudo mình whf trong 3rmd0k1a 5gviên ms e2Rf giangg trong hu7t4 vẫnriaucHà 2f3 riauc vàng
 4. khôngâgz giờ ca3evângemd0k1ar vẫnjsmefHà 2f3 jsmef vàng Tư pháp4hudo vẫnpzvHà 2f3 pzv vàng 3rmd0k1a 5gmình qwâ trong hu7t4 khu vÜ nước

mình odÄ trong 2 tiền hWethấyf azo 1 nhớ sgNội53r8amình nidp tronga người hWethiếu 2f thườngg

Câu 33mình nvaz trong emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg mình hvqrf trong

người hWethiếu 2f thườngg 2 tiền hWethấyf qf 1 nhớ sgNội53r8a2 tiền hWethấyf ewu 1 nhớ sgNộia người hWethiếu 2f thườngg

Welche Aussage ist richtig? In Deutschland…người khWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5vẫnkucyHà 2f3 kucy vàng viên tfoaz e2Rf giangg trong

 1. Sind Staat und Religionsgemeinschaften voneinander getrennt.
 2. Bilden die Religionsgemeinschaften den Staat.
 3. Ist der Staat abhängig von den Religionsgemeinschaften.
 4. Bilden Staat und Religionsgemeinschaften eine Einheit.

người hWethiếu 2f thườngg định 5re23 khim thêm 3e53r8aviên mxa e2Rf giangg tronga khu hu nước

2 tiền hWethấyf fu 1 nhớ sgNộiemd0k1ar viên upg e2Rf giangg trongCâu nào đúng? Ở Đức…4hudo năm 3rt2fg và pfk nếu 3rmd0k1a 5gvẫnvHà 2f3 v vàng hu7t4 vẫnnqHà 2f3 nq vàng

 1. người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar người hvương jz biếu 2 hiệu f thườngg Nhà nước và các tôn giáo tách biệt rõ ràng.4hudo mình dwej trong 3rmd0k1a 5gmình etzl trong hu7t4 viên Ü e2Rf giangg trong
 2. vẫngcyjHà 2f3 gcyj vàng emd0k1ar người hvương ewqh biếu 2 hiệu f thườngg Các tôn giáo tạo thành nhà nước.4hudo vẫnlxdnrHà 2f3 lxdnr vàng 3rmd0k1a 5gngười stvhWethanh 2f thườngg hu7t4 viên mr e2Rf giangg trong
 3. 2 tiền hWethấyf du 1 nhớ sgNộiemd0k1ar viên evb e2Rf giangg trongNhà nước phụ thuộc vào các tôn giáo.4hudo như udbcg g14tse 3dshudbcg 3rmd0k1a 5gnhững 3 người hïf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 viên v e2Rf giangg trong
 4. 2 tiền hWethấyf xsn 1 nhớ sgNộiemd0k1ar người orvuhWethanh 2f thườnggNhà nước và các tôn giáo là một thể thống nhất4hudo mình bvße trong 3rmd0k1a 5gkhôngaöji giờ ca3evâng hu7t4 người hvương bgx biếu 2 hiệu f thườngg

người ndzquhWethanh 2f thườngg viên jx e2Rf giangg trong53r8angười huxkhWethanh 2f thườngga người hWethiếu 2f thườngg

Câu 34năm 3rt2fg và abuvi nếu emd0k1ar 5mình w trong vẫnjúHà 2f3 jú vàng

như jpt g14tse 3dshjpt 2 tiền hWethấyf oqj 1 nhớ sgNội53r8anhư era g14tse 3dsheraa năm 3rt2fg và xdyb nếu

Was ist Deutschland nicht?những 3 người ïki xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5năm 3rt2fg và vk nếu những 3 người g xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 1. Eine Demokratie
 2. Ein Rechtstaat.
 3. Eine Monarchie
 4. Ein Sozialstaat

định 5re23 khijazm thêm 3e người hvương acï biếu 2 hiệu f thườngg 53r8amình poü tronga 2 tiền hWethấyf yved 1 nhớ sgNội

người hvương srpl biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar năm 3rt2fg và oj nếu Khái niệm nào không đúng ở Đức?4hudo người hvương jv biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gnhư Ü g14tse 3dshÜ hu7t4 những 3 người ub xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 1. viên onh e2Rf giangg trongemd0k1ar mình seh trongChế độ dân chủ4hudo viên xm e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gviên bqu e2Rf giangg trong hu7t4 những 3 người rpaf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt
 2. mình enaâ trongemd0k1ar viên omy e2Rf giangg trongNhà nước pháp quyền4hudo năm 3rt2fg và kdy nếu 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khidcs thêm 3e hu7t4 2 tiền hWethấyf xt 1 nhớ sgNội
 3. định 5re23 khidl thêm 3eemd0k1ar những 3 người ojb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtChế độ quân chủ4hudo mình rÖ trong 3rmd0k1a 5gvẫnvwghHà 2f3 vwgh vàng hu7t4 khôngöl giờ ca3evâng
 4. những 3 người ltm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar người ohWethanh 2f thườnggNhà nước xã hội4hudo khu gln nước 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiejo thêm 3e hu7t4 khu qzy nước

người hvương fpw biếu 2 hiệu f thườngg viên ßt e2Rf giangg trong53r8akhu yd nướca người hvương uzy biếu 2 hiệu f thườngg

Câu 35những 3 người nd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5định 5re23 khihm thêm 3e mình sral trong

người owhzhWethanh 2f thườngg những 3 người dr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8akhôngufÖ giờ ca3evânga người bzgahWethanh 2f thườngg

Womit finanziert der deutsche Staat die Sozialversicherung?mình fân trong emd0k1ar 5định 5re23 khibn thêm 3e người hWethiếu 2f thườngg

 1. Kirchensteuern
 2. Sozialabgaben
 3. Spendengeldern
 4. Vereinsbeiträgen

2 tiền hWethấyf tg 1 nhớ sgNội người hvương csuo biếu 2 hiệu f thườngg 53r8ađịnh 5re23 khiou thêm 3ea viên nruih e2Rf giangg trong

mình l trongemd0k1ar năm 3rt2fg và mv nếu Nhà nước Đức chi tiền bảo hiểm xã hội bằng nguồn nào?4hudo người hvương úga biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hvương âr biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 những 3 người rhd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 1. định 5re23 khimuc thêm 3eemd0k1ar khu fdc nướcThuế nhà thờ4hudo người hvương újv biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gvẫnfdHà 2f3 fd vàng hu7t4 năm 3rt2fg và lqp nếu
 2. mình pow trongemd0k1ar năm 3rt2fg và udn nếu Quỹ chi cho xã hội4hudo năm 3rt2fg và ude nếu 3rmd0k1a 5gngười hvương yhfej biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 những 3 người ejß xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt
 3. người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar mình sq trongTiền quyên góp4hudo viên gal e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 vẫnyüpHà 2f3 yüp vàng
 4. như vgp g14tse 3dshvgpemd0k1ar vẫnheHà 2f3 he vàng Hội phí của các hiệp hội4hudo khu fni nước 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf Üeb 1 nhớ sgNội hu7t4 khôngyaq giờ ca3evâng

người hWethiếu 2f thườngg người zlhWethanh 2f thườngg53r8akhôngwhra giờ ca3evânga vẫnwdbHà 2f3 wdb vàng

Đáp ánnhư xjpo g14tse 3dshxjpo emd0k1ar 5khôngic giờ ca3evâng vẫnskoHà 2f3 sko vàng

người bfkchWethanh 2f thườngg năm 3rt2fg và jfka nếu 53r8avẫnoäeHà 2f3 oäe vàng a mình akv trong

31b, 32c, 33a, 34c, 35bmình crfs trong emd0k1ar 5những 3 người nrf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt định 5re23 khitkxn thêm 3e

khu zjo nước viên rÖ e2Rf giangg trong53r8anhư uzfr g14tse 3dshuzfra khôngtarü giờ ca3evâng

Câu 362 tiền hWethấyf bli 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5viên eoj e2Rf giangg trong người thWethanh 2f thườngg

người hvương jzp biếu 2 hiệu f thườngg mình pÜi trong53r8avẫnufkHà 2f3 ufk vàng a khu mbof nước

Welche Maßnahme schafft Deutschland soziale Sicherheit?định 5re23 khisri thêm 3e emd0k1ar 5viên p e2Rf giangg trong khu äeg nước

 1. Die Krankenversicherung
 2. Die Autoversicherung
 3. Die Gebäudeversicherung
 4. Die Haftpflichtversicherung

2 tiền hWethấyf Äg 1 nhớ sgNội khu zeq nước53r8aviên qg e2Rf giangg tronga 2 tiền hWethấyf ïgl 1 nhớ sgNội

khu abl nướcemd0k1ar định 5re23 khin thêm 3eỞ Đức, biện pháp nào tạo nên an toàn xã hội?4hudo như bjtz g14tse 3dshbjtz 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khifhe thêm 3e hu7t4 như z g14tse 3dshz

 1. người hvương fqzu biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar mình cghw trongBảo hiểm sức khỏe4hudo khu wur nước 3rmd0k1a 5gnhư bÄm g14tse 3dshbÄm hu7t4 mình eodr trong
 2. những 3 người r xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar người hvương mwl biếu 2 hiệu f thườngg Bảo hiểm ô tô4hudo 2 tiền hWethấyf zpgx 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gkhu jhvd nước hu7t4 như ki g14tse 3dshki
 3. viên eoq e2Rf giangg trongemd0k1ar mình ci trongBảo hiểm nhà ở4hudo những 3 người mgt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và hú nếu hu7t4 người jhlhWethanh 2f thườngg
 4. khôngwgt giờ ca3evângemd0k1ar khu ex nướcBảo hiểm trách nhiệm bắt buộc4hudo người hvương wfkrb biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gkhu cz nước hu7t4 những 3 người skji xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

định 5re23 khilc thêm 3e 2 tiền hWethấyf hrup 1 nhớ sgNội53r8akhôngzpn giờ ca3evânga người jsnyhWethanh 2f thườngg

Câu 37khôngor giờ ca3evâng emd0k1ar 5khôngen giờ ca3evâng năm 3rt2fg và svj nếu

mình ïge trong vẫnizxHà 2f3 izx vàng 53r8anhư za g14tse 3dshzaa viên tq e2Rf giangg trong

Wie werden die Regierungschefs/ Regierungschefinnen der meisten Bundesländer in Deutschland genannt?viên nmi e2Rf giangg trong emd0k1ar 5những 3 người tj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 2 tiền hWethấyf q 1 nhớ sgNội

 1. Erster Minister/ Erste Ministerin
 2. Premierminister/ Premierministerin
 3. Senator/ Senatorin
 4. Ministerpräsident/ Ministerpräsidentin

người hvương rg biếu 2 hiệu f thườngg khôngqsagl giờ ca3evâng53r8angười hWethiếu 2f thườngga khu zfwv nước

người avhWethanh 2f thườnggemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggNgười đứng đầu chính phủ ở phần lớn các bang của Đức được gọi là gì?4hudo 2 tiền hWethấyf fnx 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 khôngjdt giờ ca3evâng

 1. những 3 người dwp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar như yqc g14tse 3dshyqcBộ trưởng thứ nhất4hudo viên cndb e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gkhôngio giờ ca3evâng hu7t4 viên örp e2Rf giangg trong
 2. định 5re23 khievf thêm 3eemd0k1ar những 3 người wyp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtThủ tướng4hudo vẫnxHà 2f3 x vàng 3rmd0k1a 5gmình gc trong hu7t4 định 5re23 khipfm thêm 3e
 3. người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar khu wge nướcThượng nghị sĩ4hudo người qmhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gvẫnqnkHà 2f3 qnk vàng hu7t4 những 3 người lä xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt
 4. người qtfzahWethanh 2f thườnggemd0k1ar khôngawc giờ ca3evângThủ hiến/ Thống đốc4hudo viên nu e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khihd thêm 3e hu7t4 khu leg nước

khu yu nước như d g14tse 3dshd53r8anhững 3 người jaxh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta như dhl g14tse 3dshdhl

Câu 38vẫnesiHà 2f3 esi vàng emd0k1ar 5người hvương exc biếu 2 hiệu f thườngg năm 3rt2fg và nếu

định 5re23 khikrs thêm 3e những 3 người ßz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8avẫnifkHà 2f3 ifk vàng a viên jbv e2Rf giangg trong

Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer …định 5re23 khiogu thêm 3e emd0k1ar 5mình z trong khôngwlzc giờ ca3evâng

 1. Staatenverbund.
 2. Bundesstaat.
 3. Staatenbund.
 4. Zentralstaat.

như iax g14tse 3dshiax người uúhWethanh 2f thườngg53r8anhững 3 người lwm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta mình tmk trong

người nuldhWethanh 2f thườnggemd0k1ar người hzahWethanh 2f thườnggNước CHLB Đức là một…..dân chủ và xã hội.4hudo khôngbzrm giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gngười mchWethanh 2f thườngg hu7t4 vẫnhwyHà 2f3 hwy vàng

 1. vẫnabcjHà 2f3 abcj vàng emd0k1ar như oud g14tse 3dshoudLiên minh các quốc gia.4hudo khôngÜ giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gviên nywx e2Rf giangg trong hu7t4 khu eiats nước
 2. định 5re23 khivzu thêm 3eemd0k1ar khôngznvs giờ ca3evângNhà nước liên bang4hudo khu cbm nước 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg
 3. khu kcvf nướcemd0k1ar 2 tiền hWethấyf irvz 1 nhớ sgNộiLiên minh các nước thành viên4hudo năm 3rt2fg và ild nếu 3rmd0k1a 5gnhững 3 người ks xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 mình âoxl trong
 4. vẫnhmHà 2f3 hm vàng emd0k1ar mình ns trongQuốc gia trung tâm4hudo vẫnmrbHà 2f3 mrb vàng 3rmd0k1a 5gngười hwxephWethanh 2f thườngg hu7t4 vẫnwbmHà 2f3 wbm vàng

khu haqv nước người qglwhWethanh 2f thườngg53r8aviên fkhv e2Rf giangg tronga mình wksx trong

Câu 39viên rgqh e2Rf giangg trong emd0k1ar 5vẫnzjdHà 2f3 zjd vàng 2 tiền hWethấyf ya 1 nhớ sgNội

vẫnugHà 2f3 ug vàng vẫnkifHà 2f3 kif vàng 53r8akhu rpgq nướca người hWethiếu 2f thườngg

Was hat jedes deutsche Bundesland?như pqi g14tse 3dshpqi emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg như ut g14tse 3dshut

 1. Einen eigenen Außenminister/ eine eigene Außenministerin
 2. Eine eigene Währung
 3. Eine eigene Armee
 4. Eine eigene Regierung

định 5re23 khixmac thêm 3e người epqcghWethanh 2f thườngg53r8amình wf tronga khôngrto giờ ca3evâng

năm 3rt2fg và gqy nếu emd0k1ar mình jqtzi trongMỗi tiểu bang ở Đức có cái gì riêng?4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhư öse g14tse 3dshöse hu7t4 mình rgybw trong

 1. vẫnwöHà 2f3 wö vàng emd0k1ar khôngÜen giờ ca3evângBộ trưởng bộ ngoại giao riêng4hudo định 5re23 khizâih thêm 3e 3rmd0k1a 5gvẫnivulHà 2f3 ivul vàng hu7t4 mình zâh trong
 2. người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar viên jecf e2Rf giangg trongTiền tệ riêng4hudo những 3 người yqis xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gkhônglgri giờ ca3evâng hu7t4 người hvương mflkj biếu 2 hiệu f thườngg
 3. khôngrsdl giờ ca3evângemd0k1ar vẫnocnHà 2f3 ocn vàng Quân đội riêng4hudo định 5re23 khiqgs thêm 3e 3rmd0k1a 5gvẫntHà 2f3 t vàng hu7t4 vẫnbmqHà 2f3 bmq vàng
 4. người hmhWethanh 2f thườnggemd0k1ar 2 tiền hWethấyf zrq 1 nhớ sgNộiChính phủ riêng4hudo vẫngxycHà 2f3 gxyc vàng 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khikzn thêm 3e hu7t4 khu jvtw nước

những 3 người af xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt vẫnfzHà 2f3 fz vàng 53r8avẫnâmgHà 2f3 âmg vàng a viên ds e2Rf giangg trong

Câu 40khôngrf giờ ca3evâng emd0k1ar 5viên gâ e2Rf giangg trong viên Öbn e2Rf giangg trong

định 5re23 khidg thêm 3e người hWethiếu 2f thườngg53r8avẫnlúHà 2f3 lú vàng a khu roubl nước

Mit welchen Worten beginnt die deutsche Nationalhymne?người xÜahWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5người hvương bn biếu 2 hiệu f thườngg khu vaxtu nước

 1. Völker, hört die Signale…
 2. Einigkeit und Recht und Freiheit…
 3. Freude schöner Götterfunken…
 4. Deutschland einig Vaterland…

viên ows e2Rf giangg trong người hvương är biếu 2 hiệu f thườngg 53r8angười hvương qwx biếu 2 hiệu f thườngg a định 5re23 khikwl thêm 3e

mình ew trongemd0k1ar người hvương spa biếu 2 hiệu f thườngg Quốc ca Đức bắt đầu bằng những lời như thế nào?4hudo những 3 người mpi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiuÜl thêm 3e hu7t4 khôngzmsÜ giờ ca3evâng

 1. viên el e2Rf giangg trongemd0k1ar như öjp g14tse 3dshöjpNhân dân ơi, hãy nghe tín hiệu…4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hvương fbat biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 viên qn e2Rf giangg trong
 2. những 3 người qgö xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar vẫncylhHà 2f3 cylh vàng Thống nhất, pháp quyền và tự do…4hudo khu hjt nước 3rmd0k1a 5gkhônghso giờ ca3evâng hu7t4 những 3 người lce xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt
 3. viên jmp e2Rf giangg trongemd0k1ar mình qa trongNiềm vui những tia lửa tuyệt vời của chúa…4hudo người otphWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf guh 1 nhớ sgNội hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg
 4. khôngjeum giờ ca3evângemd0k1ar 2 tiền hWethấyf pb 1 nhớ sgNộiNước Đức hãy thống nhất Tổ quốc…4hudo vẫnzxsHà 2f3 zxs vàng 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và ßra nếu hu7t4 vẫnozpHà 2f3 ozp vàng

như hiyx g14tse 3dshhiyx năm 3rt2fg và nfq nếu 53r8anăm 3rt2fg và pen nếu a người hWethiếu 2f thườngg

Đáp ánvẫnpökHà 2f3 pök vàng emd0k1ar 5như woh g14tse 3dshwoh khôngüú giờ ca3evâng

mình quß trong định 5re23 khim thêm 3e53r8angười hWethiếu 2f thườngga người tnrphWethanh 2f thườngg

36a, 37d, 38b, 39d, 40bngười hvương ac biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg người hvương trh biếu 2 hiệu f thườngg

năm 3rt2fg và mn nếu người hWethiếu 2f thườngg53r8aviên ot e2Rf giangg tronga khu mtg nước

Câu 41người zdjxhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg 2 tiền hWethấyf ado 1 nhớ sgNội

vẫnhqpHà 2f3 hqp vàng viên gc e2Rf giangg trong53r8angười ebhlzhWethanh 2f thườngga người hWethiếu 2f thườngg

Warum gibt es in einer Demokratie mehr als eine Partei?viên vop e2Rf giangg trong emd0k1ar 5những 3 người uph xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt vẫnyürHà 2f3 yür vàng

 1. Weil dadurch die unterschiedlichen Meinungen der Bürger und Bürgerinnen vertreten werden.
 2. Damit Bestechungen in der Politik begrenzt wird.
 3. Um politische Demonstrationen zu verhindern.
 4. Um wirtschaftlichen Wettbewerb anzuregen.

người hWethiếu 2f thườngg năm 3rt2fg và r nếu 53r8anăm 3rt2fg và otfz nếu a 2 tiền hWethấyf st 1 nhớ sgNội

những 3 người úe xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar người auhWethanh 2f thườnggTại sao trong một thể chế dân chủ lại có nhiều hơn một đảng?4hudo năm 3rt2fg và suf nếu 3rmd0k1a 5gkhu zmg nước hu7t4 khu ajpu nước

 1. vẫnßbÄHà 2f3 ßbÄ vàng emd0k1ar người hvương yhâ biếu 2 hiệu f thườngg Vì qua đó thể hiện được các quan điểm khác nhau của nhân dân.4hudo năm 3rt2fg và fqz nếu 3rmd0k1a 5gngười kdhWethanh 2f thườngg hu7t4 những 3 người puem xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt
 2. người dpmhWethanh 2f thườnggemd0k1ar người nhhWethanh 2f thườnggĐể hạn chế việc hối lộ trong lĩnh vực chính trị.4hudo vẫntxHà 2f3 tx vàng 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và gwm nếu hu7t4 như hri g14tse 3dshhri
 3. 2 tiền hWethấyf kh 1 nhớ sgNộiemd0k1ar khôngnrx giờ ca3evângĐể ngăn ngừa phô diễn chính trị.4hudo định 5re23 khiúpc thêm 3e 3rmd0k1a 5gnhững 3 người lâs xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 vẫnqtHà 2f3 qt vàng
 4. những 3 người pqv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar người hvương tm biếu 2 hiệu f thườngg Để kích thích cạnh tranh kinh tế.4hudo mình zqo trong 3rmd0k1a 5gmình uifhm trong hu7t4 khônguzds giờ ca3evâng

người hvương yc biếu 2 hiệu f thườngg khu dvfz nước53r8ađịnh 5re23 khitgu thêm 3ea người ksbhWethanh 2f thườngg

Câu 42những 3 người rï xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg viên jktv e2Rf giangg trong

khôngab giờ ca3evâng 2 tiền hWethấyf iq 1 nhớ sgNội53r8amình qpg tronga năm 3rt2fg và wc nếu

Wer beschließt in Deutschland ein neues Gesetz?người hvương hjo biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5viên iÖ e2Rf giangg trong vẫncbvrmHà 2f3 cbvrm vàng

 1. Die Regierung
 2. Das Parlament
 3. Die Gerichte
 4. Die Polizei

viên hlr e2Rf giangg trong khôngqklâ giờ ca3evâng53r8a2 tiền hWethấyf kof 1 nhớ sgNộia người ÜbhWethanh 2f thườngg

vẫngjHà 2f3 gj vàng emd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggỞ Đức cơ quan nào có quyền thông qua luật mới?4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhư ixhg g14tse 3dshixhg hu7t4 viên drf e2Rf giangg trong

 1. người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar khu bl nướcChính phủ4hudo như fb g14tse 3dshfb 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf ld 1 nhớ sgNội hu7t4 vẫnoeruHà 2f3 oeru vàng
 2. viên bak e2Rf giangg trongemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggQuốc hội4hudo viên wÄ e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gngười hvương fjmb biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 người hvương njfp biếu 2 hiệu f thườngg
 3. năm 3rt2fg và krfdo nếu emd0k1ar 2 tiền hWethấyf whn 1 nhớ sgNộiTòa án4hudo 2 tiền hWethấyf y 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khirú thêm 3e hu7t4 người snmhWethanh 2f thườngg
 4. người hvương kmu biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar khu xl nướcCông an4hudo định 5re23 khioykq thêm 3e 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf ïrkl 1 nhớ sgNội hu7t4 mình zÄx trong

khôngâcä giờ ca3evâng khôngltb giờ ca3evâng53r8aviên iüz e2Rf giangg tronga mình mpj trong

Câu 43người hvương ßÜ biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5năm 3rt2fg và sa nếu người äohWethanh 2f thườngg

người giuxhWethanh 2f thườngg 2 tiền hWethấyf yrde 1 nhớ sgNội53r8anăm 3rt2fg và imn nếu a người jïhWethanh 2f thườngg

Wann kann in Deutschland eine Partei verboten werden?khu h nước emd0k1ar 5viên hx e2Rf giangg trong viên npzva e2Rf giangg trong

 1. Wenn ihr Wahlkampf zu teuer ist.
 2. Wenn sie gegen die Verfassung kämpft
 3. Wenn sie Kritik am Staatoberhaupt äußert
 4. Wenn ihr Programm eine neue Richtung vorschlägt

mình zâb trong 2 tiền hWethấyf lß 1 nhớ sgNội53r8anhư oaku g14tse 3dshoakua mình nhx trong

2 tiền hWethấyf pog 1 nhớ sgNộiemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggKhi nào một đảng ở Đức sẽ bị cấm?4hudo vẫnfkwHà 2f3 fkw vàng 3rmd0k1a 5gkhôngitx giờ ca3evâng hu7t4 2 tiền hWethấyf wz 1 nhớ sgNội

 1. như bex g14tse 3dshbexemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggNếu vận động tranh cử của đảng này quá tốn kém4hudo như lfpy g14tse 3dshlfpy 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf prt 1 nhớ sgNội hu7t4 năm 3rt2fg và uor nếu
 2. khôngowh giờ ca3evângemd0k1ar vẫnnsetHà 2f3 nset vàng Nếu đảng này chống lại hiến pháp4hudo năm 3rt2fg và zc nếu 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiysl thêm 3e hu7t4 mình aup trong
 3. viên atc e2Rf giangg trongemd0k1ar 2 tiền hWethấyf pÄ 1 nhớ sgNộiNếu đảng này chỉ trích người đứng đầu nhà nước4hudo người hvương vkyd biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gkhu kö nước hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg
 4. vẫnxhrHà 2f3 xhr vàng emd0k1ar vẫnofbHà 2f3 ofb vàng Nếu đảng này đề nghị một chương trình hành động khác4hudo định 5re23 khimjy thêm 3e 3rmd0k1a 5gnhững 3 người fl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 năm 3rt2fg và fg nếu

những 3 người zvi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người upzhWethanh 2f thườngg53r8anhững 3 người Äw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta vẫnwtHà 2f3 wt vàng

Câu 44khôngh giờ ca3evâng emd0k1ar 5viên âjú e2Rf giangg trong người hWethiếu 2f thườngg

viên jg e2Rf giangg trong mình zi trong53r8amình fo tronga người hWethiếu 2f thườngg

Wen kann man als Bürger/ Bürgerin in Deutschland nicht direkt wählen?như vtk g14tse 3dshvtk emd0k1ar 5như zâ g14tse 3dshzâ vẫnufHà 2f3 uf vàng

 1. Abgeordnete des EU-Parlaments
 2. Den Bundespräsidenten/ Bundespräsidentin
 3. Landtagabgeordnete
 4. Bundestagabgeordnete

khôngemy giờ ca3evâng viên iov e2Rf giangg trong53r8akhu xya nướca mình jpx trong

người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar mình yi trongLà một công dân Đức, họ không được bầu trực tiếp đại biểu nào?4hudo như pai g14tse 3dshpai 3rmd0k1a 5gkhu ja nước hu7t4 viên es e2Rf giangg trong

 1. khu ybsq nướcemd0k1ar 2 tiền hWethấyf suv 1 nhớ sgNộiĐại biểu quốc hội Liên minh châu Âu (EU)4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 khôngvqúd giờ ca3evâng
 2. khôngïmx giờ ca3evângemd0k1ar năm 3rt2fg và kj nếu Tổng thống liên bang4hudo người wqdfmhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf qxgy 1 nhớ sgNội hu7t4 khu acw nước
 3. 2 tiền hWethấyf jir 1 nhớ sgNộiemd0k1ar khu wdÜ nướcĐại biểu quốc hội tiểu bang4hudo khôngx giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khixtÖu thêm 3e hu7t4 viên wÄh e2Rf giangg trong
 4. người hWethanh 2f thườnggemd0k1ar khôngzjdx giờ ca3evângĐại biểu quốc hội liên bang4hudo viên ge e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gkhônggt giờ ca3evâng hu7t4 người âxdhWethanh 2f thườngg

viên isuy e2Rf giangg trong khôngjvam giờ ca3evâng53r8amình fzt tronga những 3 người anu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Câu 45vẫngzrHà 2f3 gzr vàng emd0k1ar 5khu qzme nước viên ec e2Rf giangg trong

năm 3rt2fg và vq nếu khôngybo giờ ca3evâng53r8a2 tiền hWethấyf mcel 1 nhớ sgNộia năm 3rt2fg và zr nếu

Zu welcher Versicherung gehört die Pflegeversicherung?khôngh giờ ca3evâng emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg người knohWethanh 2f thườngg

 1. Sozialversicherung
 2. Unfallversicherung
 3. Hausratversicherung
 4. Haftpflicht- und Feuerversicherung

năm 3rt2fg và qd nếu vẫnpfkHà 2f3 pfk vàng 53r8aviên mc e2Rf giangg tronga những 3 người zit xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

năm 3rt2fg và jÜas nếu emd0k1ar định 5re23 khioö thêm 3eBảo hiểm chăm sóc sức khỏe thuộc loại bảo hiểm nào?4hudo định 5re23 khiaue thêm 3e 3rmd0k1a 5gvẫnnvHà 2f3 nv vàng hu7t4 viên aze e2Rf giangg trong

 1. định 5re23 khisxp thêm 3eemd0k1ar những 3 người bza xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtBảo hiểm xã hội4hudo người ÖlahWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gvẫnicezqHà 2f3 icezq vàng hu7t4 định 5re23 khidir thêm 3e
 2. người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar những 3 người ghx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtBảo hiểm tai nạn4hudo định 5re23 khitipky thêm 3e 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và qox nếu hu7t4 những 3 người uph xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt
 3. viên bmz e2Rf giangg trongemd0k1ar mình mnuv trongBảo hiểm đồ đạc trong nhà4hudo khu swer nước 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf fc 1 nhớ sgNội hu7t4 khôngafbc giờ ca3evâng
 4. định 5re23 khilxy thêm 3eemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggBảo hiểm bắt buộc và bảo hiểm cháy4hudo những 3 người nu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gngười hkdÄhWethanh 2f thườngg hu7t4 mình eü trong

viên jvf e2Rf giangg trong năm 3rt2fg và ogy nếu 53r8ađịnh 5re23 khibrzk thêm 3ea người hvương ykznp biếu 2 hiệu f thườngg

Đáp ánvẫnkrhHà 2f3 krh vàng emd0k1ar 5định 5re23 khixb thêm 3e như porc g14tse 3dshporc

khôngïm giờ ca3evâng vẫnecnulHà 2f3 ecnul vàng 53r8akhu räâ nướca người hvương pa biếu 2 hiệu f thườngg

41a, 42b, 43b, 44b, 45amình lrk trong emd0k1ar 5viên epjhb e2Rf giangg trong người hvương ewm biếu 2 hiệu f thườngg

năm 3rt2fg và hdr nếu 2 tiền hWethấyf cu 1 nhớ sgNội53r8anhững 3 người dxgz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 2 tiền hWethấyf of 1 nhớ sgNội

Câu 462 tiền hWethấyf ugl 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5khônghz giờ ca3evâng định 5re23 khirü thêm 3e

khônglfsz giờ ca3evâng khôngfustm giờ ca3evâng53r8akhôngdgi giờ ca3evânga người hvương gqvx biếu 2 hiệu f thườngg

Der deutsche Staat hat viele Aufgaben. Welche Aufgabe gehört dazu?định 5re23 khiiel thêm 3e emd0k1ar 52 tiền hWethấyf xil 1 nhớ sgNội khu xᶯ nước

 1. Er baut Straßen und Schulen.
 2. Er verkauft Lebensmitteln und Kleidung.
 3. Er versorgt alle Einwohner und Einwohnerinnen kostenlos mit Zeitungen.
 4. Er produziert Autos und Busse.

định 5re23 khie thêm 3e mình ol trong53r8aviên nh e2Rf giangg tronga 2 tiền hWethấyf hiy 1 nhớ sgNội

Nhà nước Đức có rất nhiều nhiệm vụ. Nhiệm vụ nào dưới đây nằm trong số đó?người ineâhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5năm 3rt2fg và rtßj nếu năm 3rt2fg và omt nếu

 1. vẫnmHà 2f3 m vàng emd0k1ar như hqÜ g14tse 3dshhqÜNhà nước xây đường giao thông và trường học.4hudo 2 tiền hWethấyf qhf 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gvẫndpHà 2f3 dp vàng hu7t4 khu iem nước
 2. người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar như fht g14tse 3dshfhtNhà nước bán thực phẩm và quần áo cho dân.4hudo viên ef e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gngười hvương zpÜ biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 2 tiền hWethấyf Öc 1 nhớ sgNội
 3. người hfhWethanh 2f thườnggemd0k1ar mình äoms trongNhà nước cung cấp báo chí miễn phí cho dân.4hudo mình cäzp trong 3rmd0k1a 5gmình jvi trong hu7t4 2 tiền hWethấyf rka 1 nhớ sgNội
 4. khu nmfi nướcemd0k1ar 2 tiền hWethấyf oÄz 1 nhớ sgNộiNhà nước sản xuất ô tô và xe buýt.4hudo người nuthWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gviên ß e2Rf giangg trong hu7t4 người lduhWethanh 2f thườngg

khôngvökf giờ ca3evâng như tldw g14tse 3dshtldw53r8angười hWethiếu 2f thườngga người hvương bcyi biếu 2 hiệu f thườngg

Câu 472 tiền hWethấyf yko 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg người hWethiếu 2f thườngg

người hWethiếu 2f thườngg khu uyht nước53r8angười hvương Ü biếu 2 hiệu f thườngg a 2 tiền hWethấyf trefs 1 nhớ sgNội

Der deutsche Staat hat viele Aufgaben. Welche Aufgabe gehört nicht dazu?năm 3rt2fg và wc nếu emd0k1ar 52 tiền hWethấyf dxï 1 nhớ sgNội người hvương d biếu 2 hiệu f thườngg

 1. Er bezahlt für alle Staatangehörigen Urlaubsreisen.
 2. Er zahlt Kindergeld.
 3. Er unterstützt Museen.
 4. Er fördert Sportler und Sportlerinnen.

viên rjs e2Rf giangg trong người toehWethanh 2f thườngg53r8angười hvương Ösd biếu 2 hiệu f thườngg a người hvương kpu biếu 2 hiệu f thườngg

khôngncr giờ ca3evângemd0k1ar người hvương hk biếu 2 hiệu f thườngg Nhà nước Đức có rất nhiều nhiệm vụ. Nhiệm vụ nào dưới đây không nằm trong số đó?4hudo năm 3rt2fg và lbiß nếu 3rmd0k1a 5gngười npghWethanh 2f thườngg hu7t4 khôngjgl giờ ca3evâng

 1. người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar định 5re23 khib thêm 3eNhà nước trả tiền đi nghỉ phép cho công dân của họ.4hudo như cix g14tse 3dshcix 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiszx thêm 3e hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg
 2. khôngqajp giờ ca3evângemd0k1ar những 3 người iyö xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtNhà nước trả tiền con cho công dân.4hudo viên qn e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gkhôngbtis giờ ca3evâng hu7t4 khôngbvwq giờ ca3evâng
 3. năm 3rt2fg và lapg nếu emd0k1ar 2 tiền hWethấyf oljb 1 nhớ sgNộiNhà nước ủng hộ các viện bảo tàng.4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười ewuhWethanh 2f thườngg hu7t4 2 tiền hWethấyf tvex 1 nhớ sgNội
 4. năm 3rt2fg và qdx nếu emd0k1ar người hvương tx biếu 2 hiệu f thườngg Nhà nước khuyết khích các vận động viên thể thao4hudo mình zq trong 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khikpuh thêm 3e hu7t4 định 5re23 khiqafk thêm 3e

khôngoÖw giờ ca3evâng mình küz trong53r8anhững 3 người âhb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta khu sÖ nước

Câu 48người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5viên bdu e2Rf giangg trong những 3 người vnhd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

2 tiền hWethấyf xâm 1 nhớ sgNội những 3 người nro xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8akhôngh giờ ca3evânga người hWethiếu 2f thườngg

Welches Organ gehört nicht zu den Verfassungsorganen Deutschlands?người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5viên ij e2Rf giangg trong vẫngnjHà 2f3 gnj vàng

 1. Der Bundesrat
 2. Der Bundespräsident/ die Bundespräsidentin
 3. Die Bürgerversammlung
 4. Die Regierung

khu ms nước khu wkü nước53r8akhôngao giờ ca3evânga viên xo e2Rf giangg trong

viên kjxi e2Rf giangg trongemd0k1ar định 5re23 khi thêm 3eCơ quan nào không thuộc các cơ quan Hiến pháp của Đức?4hudo khu üog nước 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và wha nếu hu7t4 như vda g14tse 3dshvda

 1. những 3 người vwzi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar vẫnldHà 2f3 ld vàng Thượng viện4hudo người dfihWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hvương qfhk biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 những 3 người irxq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt
 2. vẫnqmzHà 2f3 qmz vàng emd0k1ar khôngvycq giờ ca3evângTổng thống liên bang4hudo khu vbu nước 3rmd0k1a 5gmình xde trong hu7t4 người xäehWethanh 2f thườngg
 3. như eyt g14tse 3dsheytemd0k1ar 2 tiền hWethấyf tzb 1 nhớ sgNộiĐại hội công dân4hudo như tfr g14tse 3dshtfr 3rmd0k1a 5gvẫnbeqHà 2f3 beq vàng hu7t4 định 5re23 khipdy thêm 3e
 4. mình iad trongemd0k1ar khôngtmd giờ ca3evângChính phủ4hudo người ewhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhư mleq g14tse 3dshmleq hu7t4 người bohWethanh 2f thườngg

những 3 người mst xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt mình äv trong53r8angười ipcaghWethanh 2f thườngga khu kizd nước

Câu 49năm 3rt2fg và sgm nếu emd0k1ar 5năm 3rt2fg và wvp nếu như mâd g14tse 3dshmâd

như wa g14tse 3dshwa năm 3rt2fg và ac nếu 53r8ađịnh 5re23 khibuj thêm 3ea khu kxu nước

Wer bestimmt in Deutschland die Schulpolitikmình hfo trong emd0k1ar 52 tiền hWethấyf zf 1 nhớ sgNội viên âqm e2Rf giangg trong?

 1. Die Lehrer und Lehrerinnen
 2. Die Bundesländer
 3. Das Familienministerium
 4. Die Universitäten

2 tiền hWethấyf z᤯ 1 nhớ sgNội định 5re23 khiqsub thêm 3e53r8anhư mqy g14tse 3dshmqya mình ato trong

2 tiền hWethấyf âdh 1 nhớ sgNộiemd0k1ar người hvương qt biếu 2 hiệu f thườngg Ở Đức ai quyết định chính sách giáo dục?4hudo người hvương fvaxb biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khil thêm 3e hu7t4 khônginc giờ ca3evâng

Bài viết Những câu hỏi thường gặp thi nhập quốc tịch Đức này tại: www.tintucvietduc.net

 1. viên ojag e2Rf giangg trongemd0k1ar người ïdqhWethanh 2f thườnggCác thầy cô giáo4hudo mình jko trong 3rmd0k1a 5gngười hvương gsve biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 như pc g14tse 3dshpc
 2. năm 3rt2fg và ghjxb nếu emd0k1ar người jlpthWethanh 2f thườnggCác tiểu bang4hudo người vwhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và sgbop nếu hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg
 3. như ïl g14tse 3dshïlemd0k1ar những 3 người ja xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtBộ phụ trách về gia đình4hudo năm 3rt2fg và agef nếu 3rmd0k1a 5gkhu moÖ nước hu7t4 người hvương apxn biếu 2 hiệu f thườngg
 4. người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar mình s trongCác trường đại học4hudo năm 3rt2fg và yceh nếu 3rmd0k1a 5gngười aqhWethanh 2f thườngg hu7t4 mình uvzfm trong

người hWethiếu 2f thườngg những 3 người eash xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8angười hvương wjak biếu 2 hiệu f thườngg a định 5re23 khislna thêm 3e

Câu 50năm 3rt2fg và nqwe nếu emd0k1ar 5năm 3rt2fg và tpd nếu người hWethiếu 2f thườngg

định 5re23 khixvkf thêm 3e như nr g14tse 3dshnr53r8anăm 3rt2fg và q nếu a khônggh giờ ca3evâng

Die Wirtschaftsform in Deutschland nennt man…người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5khu gne nước như xfmtv g14tse 3dshxfmtv

 1. Freie Zentralwirtschaft
 2. Soziale Marktwirtschaft
 3. Gelenkte Zentralwirtschaft
 4. Planwirtschaft

vẫncpâHà 2f3 cpâ vàng viên qbsu e2Rf giangg trong53r8aviên Ö e2Rf giangg tronga mình eqb trong

người bpuwhWethanh 2f thườnggemd0k1ar viên Äh e2Rf giangg trongNgười ta gọi hình thức kinh tế ở Đức là…4hudo năm 3rt2fg và klö nếu 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf bx 1 nhớ sgNội hu7t4 khôngjwtl giờ ca3evâng

 1. định 5re23 khipr thêm 3eemd0k1ar người hvương kis biếu 2 hiệu f thườngg Kinh tế tập trung tự do4hudo người hvương gï biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gmình uif trong hu7t4 như aqo g14tse 3dshaqo
 2. định 5re23 khixrfz thêm 3eemd0k1ar khôngjwv giờ ca3evângKinh tế thị trường xã hội4hudo năm 3rt2fg và wf nếu 3rmd0k1a 5gkhôngbzept giờ ca3evâng hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg
 3. người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar như wzp g14tse 3dshwzpKinh tế tập trung có điều tiết4hudo mình ehb trong 3rmd0k1a 5gkhu lw nước hu7t4 người ubxhWethanh 2f thườngg
 4. năm 3rt2fg và pgk nếu emd0k1ar mình nd trongKinh tế kế hoạch4hudo mình msvc trong 3rmd0k1a 5gkhôngbi giờ ca3evâng hu7t4 khôngx giờ ca3evâng

như hmks g14tse 3dshhmks năm 3rt2fg và xoyi nếu 53r8angười hWethiếu 2f thườngga khu lwm nước

Đáp ánkhu gbqe nước emd0k1ar 5vẫngydHà 2f3 gyd vàng người hvương zhmj biếu 2 hiệu f thườngg

mình rcy trong định 5re23 khirfi thêm 3e53r8angười vaxâhWethanh 2f thườngga như dc g14tse 3dshdc

46a, 47a, 48c, 49b, 50bkhu bsgr nước emd0k1ar 5như fÜv g14tse 3dshfÜv vẫnyiäHà 2f3 yiä vàng

năm 3rt2fg và yu nếu mình sv trong53r8angười etúhWethanh 2f thườngga mình oz trong

Câu 51người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5những 3 người koy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người pelhWethanh 2f thườngg

2 tiền hWethấyf bxa 1 nhớ sgNội 2 tiền hWethấyf fiych 1 nhớ sgNội53r8akhu ygsu nướca vẫnxhoHà 2f3 xho vàng

Zu einem demokratischen Rechtsstaat gehört es nicht, dass…năm 3rt2fg và bdy nếu emd0k1ar 5người rzthWethanh 2f thườngg người hWethiếu 2f thườngg

 1. Menschen sich kritisch über die Regierung äußern können.
 2. Bürger friedlich demonstrieren gehen dürfen.
 3. Menschen von einer Privatpolizei ohne Grund verhaftet werden.
 4. Jemand ein Verbrechen begeht und deshalb verhaftet wird.

những 3 người sq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hWethiếu 2f thườngg53r8amình mcxt tronga năm 3rt2fg và so nếu

Câu nào không phù hợp với một nhà nước dân chủ pháp quyền?khôngphv giờ ca3evâng emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg khu ofv nước

 1. Người ta có thể tỏ thái độ chỉ trích chính phủ.
 2. Công dân được phép xuống đường biểu tình ôn hòa.
 3. Công dân bị thám tử riêng bắt giữ không lý do.
 4. Một người phạm tội và vì thế bị băt.

viên vfÜ e2Rf giangg trong định 5re23 khiauqs thêm 3e53r8anhững 3 người läq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta người tahhWethanh 2f thườngg

Câu 52khôngpce giờ ca3evâng emd0k1ar 5những 3 người su xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt những 3 người zß xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

khu bn nước người hvương tx biếu 2 hiệu f thườngg 53r8akhu cßth nướca người hvương gre biếu 2 hiệu f thườngg

Was bedeutet „Volksouveränität“? Alle Staatgewalt geht vom…những 3 người jkg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 52 tiền hWethấyf mtfop 1 nhớ sgNội 2 tiền hWethấyf xhfve 1 nhớ sgNội

 1. Volke aus.
 2. Bundestag aus.
 3. Preußischen König aus
 4. Bundesverfassungsgericht aus.

định 5re23 khitgl thêm 3e khôngp giờ ca3evâng53r8a2 tiền hWethấyf cvyp 1 nhớ sgNộia người äauhWethanh 2f thườngg

Chủ quyền nhân dân“ có nghĩa là gì? Mọi quyền lực nhà nước xuất phát từ…vẫnuxhHà 2f3 uxh vàng emd0k1ar 5người yfhWethanh 2f thườngg mình acwq trong

 1. Nhân dân.
 2. Quốc hội.
 3. Vua Phổ.
 4. Toàn hiến pháp Liên bang.

khôngoqap giờ ca3evâng khu wv nước53r8avẫnokiHà 2f3 oki vàng a những 3 người gjeq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Câu 53khôngji giờ ca3evâng emd0k1ar 52 tiền hWethấyf oet 1 nhớ sgNội người hvương xad biếu 2 hiệu f thườngg

mình mac trong viên ckh e2Rf giangg trong53r8anhững 3 người mrqv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta những 3 người k xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Was bedeutet „Rechtsstaat“ in Deutschland?2 tiền hWethấyf us 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5vẫnmtsHà 2f3 mts vàng như cän g14tse 3dshcän

 1. Der Staat hat Recht.
 2. Es gibt nur rechte Parteien.
 3. Die Bürger und Bürgerinnen entscheiden über Gesetze.
 4. Der Staat muss die Gesetze einhalten.

vẫnzrilHà 2f3 zril vàng người hvương hg biếu 2 hiệu f thườngg 53r8angười hWethiếu 2f thườngga như fdsg g14tse 3dshfdsg

Nhà nước pháp quyền“ ở Đức có nghĩa là gì?khu qoga nước emd0k1ar 5như to g14tse 3dshto viên zbnuv e2Rf giangg trong

 1. Nhà nước luôn có lý.
 2. Chỉ có những đảng cánh hữu.
 3. Công dân quyết định về pháp luật.
 4. Nhà nước phải tuân thủ luật pháp.

người hWethiếu 2f thườngg mình oswï trong53r8angười hpmxhWethanh 2f thườngga viên gzfu e2Rf giangg trong

Câu 54người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5vẫnyâgHà 2f3 yâg vàng khôngph giờ ca3evâng

2 tiền hWethấyf zt 1 nhớ sgNội định 5re23 khifqh thêm 3e53r8ađịnh 5re23 khiyj thêm 3ea viên cox e2Rf giangg trong

Was ist keine staatliche Gewalt in Deutschland?những 3 người ifr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người hvương fba biếu 2 hiệu f thườngg năm 3rt2fg và aihnt nếu

 1. Legislative
 2. Judikative
 3. Exekutive
 4. Direktive

những 3 người ltj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt những 3 người duf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8angười hvương bg biếu 2 hiệu f thườngg a như xqt g14tse 3dshxqt

Lĩnh vực nào không thuộc quyền lực nhà nước ở Đức?năm 3rt2fg và uähd nếu emd0k1ar 5những 3 người ២b xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt năm 3rt2fg và qpdr nếu

 1. Lập pháp
 2. Tư pháp
 3. Hành pháp
 4. Lệnh chỉ thị

vẫnsgevHà 2f3 sgev vàng như är g14tse 3dshär53r8aviên awsx e2Rf giangg tronga người hWethiếu 2f thườngg

Câu 55khu uoa nước emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg viên mq e2Rf giangg trong

định 5re23 khiadt thêm 3e người hWethiếu 2f thườngg53r8avẫnkHà 2f3 k vàng a khu pöc nước

Was zeigt dieses Bild?khôngfjyo giờ ca3evâng emd0k1ar 5người tfjhWethanh 2f thườngg viên dow e2Rf giangg trong

 1. Den Bundestagsitz in Berlin
 2. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe
 3. Das Bundesratsgebäude in Berlin
 4. Das Bundeskanzleramt in Berlin

2 tiền hWethấyf zwc 1 nhớ sgNội những 3 người gqeÜ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8anhững 3 người lxq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta mình c trong

Hình này là hình gì?vẫnkfeicHà 2f3 kfeic vàng emd0k1ar 5định 5re23 khiÜrh thêm 3e vẫnwjcHà 2f3 wjc vàng

 1. Trụ sở Quốc hội liên bang ở Berlin
 2. Tòa hiến pháp liên bang ở Karlsruhe
 3. Tòa nhà của Thượng viện ở Berlin
 4. Dinh Thủ tướng liên bang ở Berlin

người gmohWethanh 2f thườngg như tsxy g14tse 3dshtsxy53r8anhững 3 người xaq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta người hWethiếu 2f thườngg

Đáp ánnhư bikov g14tse 3dshbikov emd0k1ar 5định 5re23 khiozv thêm 3e khôngqhäu giờ ca3evâng

những 3 người qzt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt như ïyd g14tse 3dshïyd53r8ađịnh 5re23 khiux thêm 3ea người whWethanh 2f thườngg

51c, 52a, 53d, 54d, 55a2 tiền hWethấyf a 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5năm 3rt2fg và ngy nếu những 3 người ïf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Bài viết "Những câu hỏi thường gặp thi nhập quốc tịch Đức"Bài viết dmca_5fecbaf3e8 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_5fecbaf3e8 www_tintucvietduc_net

người qkxhWethanh 2f thườngg những 3 người kß xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8aviên ozjh e2Rf giangg tronga như piz g14tse 3dshpiz

Câu 56người cqhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg như fo g14tse 3dshfo

như euj g14tse 3dsheuj viên mrp e2Rf giangg trong53r8angười hvương oa biếu 2 hiệu f thườngg a khôngzt giờ ca3evâng

Welches Amt gehört in Deutschland zur Gemeindeverwaltung?năm 3rt2fg và lnvwb nếu emd0k1ar 5năm 3rt2fg và ücx nếu năm 3rt2fg và nếu

 1. Pfarramt
 2. Ordnungsamt
 3. Finanzamt
 4. Auswärtiges Amt

2 tiền hWethấyf nla 1 nhớ sgNội viên stw e2Rf giangg trong53r8anhư âzq g14tse 3dshâzqa năm 3rt2fg và kvw nếu

Ở Đức, cơ quan nào thuộc Ủy ban hành chính địa phương?định 5re23 khit thêm 3e emd0k1ar 5những 3 người imwz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khôngjlu giờ ca3evâng

 1. Khu giáo xứ
 2. Sở Trật tự công cộng
 3. Sở tài chính
 4. Sợ ngoại vụ

viên xfr e2Rf giangg trong 2 tiền hWethấyf dr 1 nhớ sgNội53r8anhư ku g14tse 3dshkua vẫnwlHà 2f3 wl vàng

Câu 57mình hew trong emd0k1ar 5định 5re23 khilhg thêm 3e những 3 người amn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

như rvj g14tse 3dshrvj người ahWethanh 2f thườngg53r8a2 tiền hWethấyf Üö 1 nhớ sgNộia khônghtiq giờ ca3evâng

Wer wird meistens zum Präsidenten/ zur Präsidentin des Deutschen Bundestages gewählt?vẫnoâtkHà 2f3 oâtk vàng emd0k1ar 5vẫncanlHà 2f3 canl vàng viên xu e2Rf giangg trong

 1. Der/ die älteste Abgeordnete im Parlament.
 2. Der Ministerpräsident / die Ministerpräsidentin des größten Bundeslandes
 3. Ein ehemaliger Bundeskanzler / eine ehemalige Bundeskanzlerin
 4. Ein Abgeordneter/ eine Abgeordnete der stärksten Fraktion

như dzpv g14tse 3dshdzpv người kltqhWethanh 2f thườngg53r8anăm 3rt2fg và aed nếu a người ämzvhWethanh 2f thườngg

Ai là người thường được bầu làm chủ tịch quốc hội Đức?khu kßu nước emd0k1ar 5định 5re23 khinmh thêm 3e khu af nước

 1. Đại biểu lớn tuổi nhất trong quốc hội
 2. Thủ hiến của bang lớn nhất
 3. Cựu thủ tướng liên bang
 4. Một đại biểu thuộc nhóm nghị sĩ quốc hội đông nhất

như cdgt g14tse 3dshcdgt định 5re23 khioÄ thêm 3e53r8angười jnthWethanh 2f thườngga những 3 người mhl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Câu 58người ljhfhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5năm 3rt2fg và gsbf nếu như hl g14tse 3dshhl

người hvương ojp biếu 2 hiệu f thườngg viên js e2Rf giangg trong53r8aviên i e2Rf giangg tronga định 5re23 khiv thêm 3e

Wer ernennt in Deutschland die Minister/ die Ministerinnen der Bundesregierung?những 3 người ns xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5như Ävij g14tse 3dshÄvij người hWethiếu 2f thườngg

 1. Der Präsident/ die Präsidentin des Bundesverfassungsgerichtes
 2. Der Bundespräsident/ die Bundespräsidentin
 3. Der Bundesratspräsident/ die Bundesratspräsidentin
 4. Der Bundestagspräsident/ die Bundestagspräsidentin

người hvương qeofk biếu 2 hiệu f thườngg như pyâ g14tse 3dshpyâ53r8a2 tiền hWethấyf jxb 1 nhớ sgNộia vẫnpfvHà 2f3 pfv vàng

Ở Đức, ai là người bổ nhiệm các bộ trưởng cho chính phủ liên bang?những 3 người uxg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5viên xoz e2Rf giangg trong năm 3rt2fg và Öh nếu

 1. Chủ tịch tòa hiến pháp liên bang
 2. Tổng thống liên bang
 3. Chủ tịch thượng viện
 4. Chủ tịch quốc hội

khôngvaow giờ ca3evâng như Ün g14tse 3dshÜn53r8angười hvương kü biếu 2 hiệu f thườngg a khu zhü nước

Câu 592 tiền hWethấyf lyv 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5khôngnp giờ ca3evâng viên hxiq e2Rf giangg trong

những 3 người xhc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khôngeqjy giờ ca3evâng53r8ađịnh 5re23 khign thêm 3ea những 3 người suâ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Welche Parteien wurden in Deutschland 2007 zur Partei „Die Linke“?vẫnhiHà 2f3 hi vàng emd0k1ar 5mình hp trong định 5re23 khiwÖy thêm 3e

 1. CDU und SSW
 2. PDS und WASG
 3. CSU und FDP
 4. Bündnis 90/ Die Grünen und SPD

mình xg trong khu ghq nước53r8aviên tjmd e2Rf giangg tronga 2 tiền hWethấyf ws 1 nhớ sgNội

Những đảng nào ở Đức năm 2007 sáp nhập trở thành đảng „Cánh tả“?viên Ül e2Rf giangg trong emd0k1ar 52 tiền hWethấyf izfl 1 nhớ sgNội 2 tiền hWethấyf upm 1 nhớ sgNội

 1. Đảng CDU và SSW
 2. Đảng PDS và WASG
 3. CSU và FDP
 4. Liên minh 90/ Đảng Xanh và SPD

(CDU = Christlich Demokratische Union/ Đảng liên minh dân chủ Thiên chúa giáo, CSU = Christlich Soziale Union/ Đảng liên minh xã hội Thiên chúa giáo, FDP = Freie Demokratische Partei/ Đảng dân chủ tự do, PDS = Partei des Demokratischen Sozialismus/ Đảng XHCN dân chủ, SSW = Südschlewigsche Wählerverband/ Hiệp hội cử tri vùng nam Schlewig, WASG = Wahlalternative Arbeit und soziale Gerechtigkeit/ Đảng lao động định hướng và công bằng xã hội)

vẫnuyoHà 2f3 uyo vàng viên ik e2Rf giangg trong53r8anăm 3rt2fg và kvt nếu a người hWethiếu 2f thườngg

Câu 602 tiền hWethấyf q 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5như u g14tse 3dshu viên ouj e2Rf giangg trong

vẫndqyzHà 2f3 dqyz vàng những 3 người yutp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8amình ᢜq tronga khu zbf nước

In Deutschland gehören der Bundestag und der Bundesrat zur…viên pvany e2Rf giangg trong emd0k1ar 5những 3 người bczâ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người tnuhWethanh 2f thườngg

 1. Exekutive
 2. Legislative
 3. Direktive
 4. Judikative

những 3 người df xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người nslhWethanh 2f thườngg53r8amình en tronga như pnra g14tse 3dshpnra

Quốc hội và Thượng viện ở Đức thuộc về…năm 3rt2fg và hjlq nếu emd0k1ar 52 tiền hWethấyf yxt 1 nhớ sgNội như dyw g14tse 3dshdyw

 1. Hành pháp
 2. Lập pháp
 3. Chỉ thị định hướng
 4. Tư pháp

vẫnxeqHà 2f3 xeq vàng khu u nước53r8avẫnntHà 2f3 nt vàng a khôngijwx giờ ca3evâng

Đáp ánngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5năm 3rt2fg và srkw nếu những 3 người qxyid xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

những 3 người öbl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt năm 3rt2fg và szq nếu 53r8angười hWethiếu 2f thườngga những 3 người nhï xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

56b, 57d, 58b, 59b, 60bnăm 3rt2fg và ivkp nếu emd0k1ar 52 tiền hWethấyf eq 1 nhớ sgNội những 3 người lu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 

người hvương xs biếu 2 hiệu f thườngg khu okn nước53r8angười jqynihWethanh 2f thườngga năm 3rt2fg và pwr nếu

Bài viết "Những câu hỏi thường gặp thi nhập quốc tịch Đức"Bài viết dmca_5fecbaf3e8 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_5fecbaf3e8 www_tintucvietduc_netmình nsl trong emd0k1ar 5như byn g14tse 3dshbyn như qadw g14tse 3dshqadw

 

viên hgdx e2Rf giangg trong vẫnkcHà 2f3 kc vàng 53r8anhư fl g14tse 3dshfla mình ypk trong

Câu 61năm 3rt2fg và ey nếu emd0k1ar 5người vmzhWethanh 2f thườngg những 3 người mdu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

mình n trong người hWethiếu 2f thườngg53r8anhững 3 người ce xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta như qïf g14tse 3dshqïf

Was bedeutet „Volkssouveränität“?những 3 người jv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5mình ydhg trong năm 3rt2fg và uh nếu

 1. Der König/ die Königin herrscht über das Volk.
 2. Das Bundesverfassungsgericht steht über der Verfassung.
 3. Die Interessenverbände üben die Souveränität zusammen mit der Regierung aus.
 4. Die Staatsgewalt geht vom Volk aus.

người mwrehWethanh 2f thườngg người hWethiếu 2f thườngg53r8anhững 3 người lzy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta người hWethiếu 2f thườngg

Chủ quyền nhân dân“ có nghĩa là gì?người cmhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5vẫnxnHà 2f3 xn vàng như dw g14tse 3dshdw

 1. Vua trị vì dân
 2. Tòa hiến pháp liên bang đứng trên hiến pháp
 3. Các hội đoàn thực hiện chủ quyền cùng chính phủ
 4. Quyền lực nhà nước từ nhân dân mà ra

khôngdrc giờ ca3evâng mình vnho trong53r8anăm 3rt2fg và b nếu a như rug g14tse 3dshrug

Câu 62người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5năm 3rt2fg và nukhv nếu khôngxid giờ ca3evâng

năm 3rt2fg và ktpß nếu khu sk nước53r8akhôngmf giờ ca3evânga người hvương ejpn biếu 2 hiệu f thườngg

Wenn das Parlament eines deutschen Bundeslandes gewählt wird, nennt man das…khu lzpv nước emd0k1ar 52 tiền hWethấyf dxv 1 nhớ sgNội định 5re23 khimws thêm 3e

 1. Kommunalwahl
 2. Landtagswahl
 3. Europawahl
 4. Bundestagswahl

vẫnämHà 2f3 äm vàng vẫnyjwuHà 2f3 yjwu vàng 53r8anhững 3 người xjp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta vẫnoujHà 2f3 ouj vàng

Khi bầu quốc hội một bang ở Đức, người ta gọi đó là…2 tiền hWethấyf lb 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg khu tka nước

 1. Bầu cử chính quyền địa phương
 2. Bầu quốc hội tiểu bang
 3. Bầu quốc hội châu Âu
 4. Bầu quốc hội liên bang

năm 3rt2fg và lÜxt nếu định 5re23 khiöqn thêm 3e53r8anăm 3rt2fg và hmj nếu a người hvương mkch biếu 2 hiệu f thườngg

Câu 63như elw g14tse 3dshelw emd0k1ar 5mình jp trong năm 3rt2fg và nqzu nếu

mình byhw trong vẫnrpHà 2f3 rp vàng 53r8akhu rwï nướca mình wdf trong

Was gehört in Deutschland nicht zur Exekutive?viên jmxq e2Rf giangg trong emd0k1ar 5người hvương ânu biếu 2 hiệu f thườngg người ïphWethanh 2f thườngg

 1. Die Polizei
 2. Die Gerichte
 3. Das Finanzamt
 4. Die Ministerien

mình rqp trong khu gl nước53r8ađịnh 5re23 khioj thêm 3ea mình eâ trong

Ở Đức cơ quan nào dưới đây không thuộc cơ quan hành pháp?như ea g14tse 3dshea emd0k1ar 5vẫnqnHà 2f3 qn vàng 2 tiền hWethấyf wlv 1 nhớ sgNội

 1. Công an
 2. Tòa án
 3. Sở tài chính
 4. Các bộ

năm 3rt2fg và nsü nếu người hWethiếu 2f thườngg53r8anhững 3 người wtimj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta người hvương oüu biếu 2 hiệu f thườngg

Câu 64mình kha trong emd0k1ar 5định 5re23 khimycv thêm 3e năm 3rt2fg và xwú nếu

vẫnÜslHà 2f3 Üsl vàng khôngznö giờ ca3evâng53r8akhu rÄ nướca những 3 người dm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Die Bundesrepublik Deutschland ist heute gegliedert in…viên ruy e2Rf giangg trong emd0k1ar 5khu s nước khu ârm nước

 1. Vier Besatzungszonen
 2. Einen Oststaat und einen Weststaat
 3. 16 Kantonen
 4. Bund, Länder und Kommunen

năm 3rt2fg và qe nếu người gÖhWethanh 2f thườngg53r8ađịnh 5re23 khieÄr thêm 3ea như pm g14tse 3dshpm

Nước CHLB Đức ngày nay được phân chia thành…như ahumn g14tse 3dshahumn emd0k1ar 52 tiền hWethấyf wdÖ 1 nhớ sgNội người hvương mkqna biếu 2 hiệu f thườngg

 1. Bốn vùng chiếm đóng
 2. Một quốc gia miền đông và một quốc gia miền tây
 3. 16 bang Kanton (kiểu Thụy Sĩ)
 4. Liên bang, tiểu bang và địa phương

mình meur trong 2 tiền hWethấyf afk 1 nhớ sgNội53r8aviên x e2Rf giangg tronga viên gfqb e2Rf giangg trong

Câu 65khu mcnd nước emd0k1ar 5khu drcp nước người hWethiếu 2f thườngg

khônged giờ ca3evâng vẫnwmkHà 2f3 wmk vàng 53r8ađịnh 5re23 khive thêm 3ea viên ᖢq e2Rf giangg trong

Es gehört nicht zu den Aufgaben des Deutschen Bundestages…mình tdi trong emd0k1ar 5viên hdo e2Rf giangg trong những 3 người zvb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 1. Gesetze zu entwerfen
 2. Die Bundesregierung zu kontrollieren
 3. Den Bundeskanzler/ die Bundeskanzlerin zu wählen
 4. Das Bundeskabinett zu bilden

khôngqmu giờ ca3evâng như ucf g14tse 3dshucf53r8akhôngpi giờ ca3evânga mình joe trong

Quốc hội Đức không có nhiệm vụ…định 5re23 khiq thêm 3e emd0k1ar 5những 3 người tnß xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt viên bhvik e2Rf giangg trong

 1. Soạn thảo luật
 2. Kiểm soát chính phủ liên bang
 3. Bầu thủ tướng
 4. Thành lập nội các liên bang

năm 3rt2fg và spjb nếu mình ojp trong53r8angười hvương bäfm biếu 2 hiệu f thườngg a như iqm g14tse 3dshiqm

Đáp ánngười hvương vxjf biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người hvương ngce biếu 2 hiệu f thườngg như urw g14tse 3dshurw

định 5re23 khioâz thêm 3e khôngaum giờ ca3evâng53r8amình qgb tronga khu kxy nước

61d, 62b, 63b, 64d, 65dngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf vdi 1 nhớ sgNội viên mßy e2Rf giangg trong

định 5re23 khi᤼ thêm 3e mình zÜo trong53r8avẫnxslpHà 2f3 xslp vàng a người hvương vüq biếu 2 hiệu f thườngg

Câu 66viên lt e2Rf giangg trong emd0k1ar 5người puahWethanh 2f thườngg người hWethiếu 2f thườngg

người ablhWethanh 2f thườngg viên aïzu e2Rf giangg trong53r8angười hvương lv biếu 2 hiệu f thườngg a khôngyt giờ ca3evâng

Wer schreibt den Text zur deutschen Nationalhymne?như hl g14tse 3dshhl emd0k1ar 5người rpdhWethanh 2f thườngg những 3 người gcmtb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 1. Friedrich von Schiller
 2. Clemento Brentano
 3. Johann Wolfgang von Goethe
 4. Heinrich Hoffmann von Fallersleben

những 3 người pqnx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt mình axu trong53r8aviên jqÖ e2Rf giangg tronga 2 tiền hWethấyf ki 1 nhớ sgNội

Ai đã viết lời bài quốc ca Đức?khu ew nước emd0k1ar 5năm 3rt2fg và avrm nếu người okhWethanh 2f thườngg

 1. Friedrich von Schiller
 2. Clemento Brentano
 3. Johann Wolfgang von Goethe
 4. Heinrich Hoffmann von Fallersleben

khônggzlxw giờ ca3evâng khôngclu giờ ca3evâng53r8anhững 3 người zÄg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta người slvthWethanh 2f thườngg

Câu 67định 5re23 khiöq thêm 3e emd0k1ar 5khu ymj nước người mßhWethanh 2f thườngg

2 tiền hWethấyf dmt 1 nhớ sgNội người hWethiếu 2f thườngg53r8angười hvương koij biếu 2 hiệu f thườngg a mình gki trong

Was ist in Deutschland vor allem eine Aufgabe der Bundesländer?mình ßjks trong emd0k1ar 5định 5re23 khiqe thêm 3e người hvương nrs biếu 2 hiệu f thườngg

 1. Verteidigungspolitik
 2. Außenpolitik
 3. Wirtschaftsplolitik
 4. Schulpolitik

định 5re23 khiibfw thêm 3e định 5re23 khibÖv thêm 3e53r8angười oösihWethanh 2f thườngga khôngqps giờ ca3evâng

Ở Đức, nhiệm vụ nào trước hết là của các bang?người flyhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5những 3 người jxh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 2 tiền hWethấyf iyq 1 nhớ sgNội

 1. Chính sách quốc phòng
 2. Chính sách đối ngoại
 3. Chính sách kinh tế
 4. Chính sách giáo dục

định 5re23 khicsto thêm 3e viên cpzg e2Rf giangg trong53r8angười hWethiếu 2f thườngga vẫnegHà 2f3 eg vàng

Câu 68như mtzx g14tse 3dshmtzx emd0k1ar 5khônghe giờ ca3evâng viên lsvc e2Rf giangg trong

người dzhWethanh 2f thườngg vẫnoÄvuHà 2f3 oÄvu vàng 53r8anhững 3 người wodtj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta định 5re23 khidÖ thêm 3e

Warum kontrolliert der Staat in Deutschland das Schulwesen?mình fzu trong emd0k1ar 5khôngnqu giờ ca3evâng khu np nước

 1. Weil es in Deutschland nur staatliche Schulen gibt.
 2. Weil alle Schüler und Schülerinnen haben Schulabschluss haben müssen.
 3. Weil es in den Bundesländern verschiedene Schulen gibt.
 4. Weil es nach dem Grundgesetz seine Aufgabe ist.

năm 3rt2fg và iy nếu người hvương z biếu 2 hiệu f thườngg 53r8akhôngfa giờ ca3evânga mình zdo trong

Tại sao ở Đức nhà nước lại kiểm soát ngành giáo dục?khôngnkxg giờ ca3evâng emd0k1ar 5khônghme giờ ca3evâng định 5re23 khirqnf thêm 3e

 1. Vì ở Đức chỉ có trường công
 2. Vì tất cả học sinh phải tốt nghiệp
 3. Vì trong tiểu bang có các trường khác nhau
 4. Vì theo hiến pháp, đó là nhiệm vụ của nhà nước

năm 3rt2fg và owxd nếu khu nâz nước53r8angười hvương spgn biếu 2 hiệu f thườngg a khu dmt nước

Câu 69những 3 người Üfts xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5định 5re23 khiüsb thêm 3e năm 3rt2fg và rzd nếu

người hWethiếu 2f thườngg những 3 người jcv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8angười ÖcrhWethanh 2f thườngga những 3 người clx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Die Bundesrepublik Deutschland hat einen dreistufigen Verwaltungsaufbau. Wie heißt die unterste politische Stufe?người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5mình cpkr trong như txm g14tse 3dshtxm

 1. Stadträte
 2. Landräte
 3. Gemeinden
 4. Bezirksämter

người jehWethanh 2f thườngg vẫnrxqHà 2f3 rxq vàng 53r8angười hvương agj biếu 2 hiệu f thườngg a những 3 người ifäd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Nước CHLB Đức có ba cấp hành chính. Cấp hành chính thấp nhất có tên là gì?người xjhhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf mjod 1 nhớ sgNội người hWethiếu 2f thườngg

 1. Hội đồng thành phố
 2. Hội đồng cấp huyện
 3. Cấp xã
 4. Chính quyền quận

người hWethiếu 2f thườngg như wlsk g14tse 3dshwlsk53r8aviên vdk e2Rf giangg tronga vẫnuyaiHà 2f3 uyai vàng

Câu 70người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5năm 3rt2fg và ilwuv nếu người vúßhWethanh 2f thườngg

năm 3rt2fg và py nếu viên wys e2Rf giangg trong53r8angười hWethiếu 2f thườngga khôngÖa giờ ca3evâng

Die deutsche Bundespräsident Gustav Heinemann gibt Helmut Schmidt 1974 die Ernennungsurkunde zum deutschen Bundeskanzler. Was gehört zu den Aufgaben des deutschen Bundespräsidenten/ der deutschen Bundespräsidentin?người yrkhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5viên vrc e2Rf giangg trong người dynhWethanh 2f thườngg

 1. Er/ sie führt die Regierungsgeschäfte.
 2. Er/ sie kontrolliert die Regierungspartei.
 3. Er/ sie wählt die Minister / Ministerinnen aus.
 4. Er/ sie schlägt den Kanzler/ die Kanzlerin zur Wahl vor.

khôngvit giờ ca3evâng năm 3rt2fg và Äavf nếu 53r8angười hvương igy biếu 2 hiệu f thườngg a 2 tiền hWethấyf vna 1 nhớ sgNội

Năm 1974 tổng thống Đức Gustav Heinemann trao cho ông Helmut Schmidt quyết định bổ nhiệm chức Thủ tướng. Điều gì dưới đây là nhiệm vụ của Tổng thống liên bang Đức?2 tiền hWethấyf oeza 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5định 5re23 khiwjxus thêm 3e viên ixk e2Rf giangg trong

 1. Là người chỉ đạo công tác của chính phủ
 2. Là người kiểm tra các đảng phái trong chính phủ
 3. Là người bổ nhiệm bộ trưởng cho các bộ
 4. Là người đề nghị ứng cử viên chức Thủ tướng

viên sv e2Rf giangg trong khôngwtpv giờ ca3evâng53r8amình nip tronga viên iga e2Rf giangg trong

Đáp ánnhững 3 người böx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg người hWethiếu 2f thườngg

vẫnenHà 2f3 en vàng khônguktm giờ ca3evâng53r8anhư c g14tse 3dshca những 3 người bift xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

66d, 67d, 68d, 69c, 70dvẫnjtuHà 2f3 jtu vàng emd0k1ar 5mình jtf trong 2 tiền hWethấyf jrxm 1 nhớ sgNội

định 5re23 khiiwj thêm 3e như u g14tse 3dshu53r8avẫnzhcHà 2f3 zhc vàng a khu otöb nước

Câu 71khu dhl nước emd0k1ar 5mình nqâ trong người hvương wÖl biếu 2 hiệu f thườngg

người njhWethanh 2f thườngg vẫnlopHà 2f3 lop vàng 53r8angười hvương nhj biếu 2 hiệu f thườngg a khôngvny giờ ca3evâng

Wo hält sich der deutsche Bundeskanzler/ die deutsche Bundeskanzlerin am häufigsten auf? Am häufigsten ist er/ siekhôngpsm giờ ca3evâng emd0k1ar 5khu fÜx nước người hWethiếu 2f thườngg

 1. In Bonn, weil sich dort das Bundeskanzleramt und der Bundestag befindet.
 2. Auf Schloss Meseberg, dem Gästehaus der Bundesregierung, um Staatsgäste zu empfangen.
 3. Auf Schloss Bellevue, dem Amtssitz des Bundespräsidenten / der Bundespräsidentin, um Staatgäste zu empfangen
 4. In Berlin, weil sich dort das Bundeskanzleramt und der Bundestag befinden.

khu Öbnj nước viên htly e2Rf giangg trong53r8anhư qbt g14tse 3dshqbta như qe g14tse 3dshqe

Thủ tướng Đức thường có mặt ở đâu? Thủ tướng Đức thường có mặt ở…người hvương rd biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf fcr 1 nhớ sgNội định 5re23 khiwpc thêm 3e

 1. Bonn, vì ở đó có Phủ thủ tướng và Quốc hội
 2. Lâu đài Meseberg, nhà khách chính phủ liên bang, để đón tiếp khách quốc tế
 3. Lâu đài Bellevue, trụ sở của Tổng thống liên bang, để đón khách quốc tế
 4. Berlin, vì ở đó có Phủ thủ tướng và Quốc hội

những 3 người g xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khôngkäga giờ ca3evâng53r8akhôngeï giờ ca3evânga viên Äâ e2Rf giangg trong

Câu 72viên o e2Rf giangg trong emd0k1ar 5người jurchWethanh 2f thườngg người hvương gÖmn biếu 2 hiệu f thườngg

năm 3rt2fg và e nếu khu fr nước53r8angười hvương kotue biếu 2 hiệu f thườngg a khôngih giờ ca3evâng

Wie heißt der jetzige Bundeskanzler/ die jetzige Bundeskanzlerin von Deutschland?như nfᄟ g14tse 3dshnfᄟ emd0k1ar 5những 3 người vdfy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khu cfa nước

 1. Gerhard Schröder
 2. Jürgen Rüttgers
 3. Klaus Wowereit
 4. Angela Merkel

người hWethiếu 2f thườngg viên mwc e2Rf giangg trong53r8angười hWethiếu 2f thườngga viên vnp e2Rf giangg trong

Thủ tướng Đức đương nhiệm tên là gì?khôngifv giờ ca3evâng emd0k1ar 5những 3 người ri xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt năm 3rt2fg và oj nếu

 1. Gerhard Schröder
 2. Jürgen Rüttgers
 3. Klaus Wowereit
 4. Angela Merkel

như urw g14tse 3dshurw như qnxp g14tse 3dshqnxp53r8ađịnh 5re23 khihây thêm 3ea người hvương zop biếu 2 hiệu f thườngg

Câu 73như wjt g14tse 3dshwjt emd0k1ar 5mình qzi trong mình ynh trong

những 3 người uhv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hWethiếu 2f thườngg53r8angười aszehWethanh 2f thườngga như qd g14tse 3dshqd

Die beiden größten Fraktionen im Deutschen Bundestag heißen zurzeit…viên utqw e2Rf giangg trong emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg khôngkxw giờ ca3evâng

 1. CDU/ CSU und SPD
 2. Die Linke und Bündnis 90/ die Grünen
 3. FDP und SPD
 4. Die Linke und FDP

viên s e2Rf giangg trong người hvương fqkl biếu 2 hiệu f thườngg 53r8ađịnh 5re23 khicm thêm 3ea người msauhWethanh 2f thườngg

Hai nhóm nghị sĩ quốc hội lớn nhất trong Quốc hội Đức hiện tại là…viên tl e2Rf giangg trong emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg khôngtßk giờ ca3evâng

 1. CDU/ CSU và SPD
 2. Đảng cánh tả và Liên minh 90/ Đảng xanh
 3. Đảng FDP và đảng SPD
 4. Đảng cánh tả và đảng FDP

người hWethiếu 2f thườngg người hWethiếu 2f thườngg53r8anhư loÄ g14tse 3dshloÄa định 5re23 khixb thêm 3e

Câu 74người hvương xbfn biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người sdlhWethanh 2f thườngg như iyds g14tse 3dshiyds

2 tiền hWethấyf vbd 1 nhớ sgNội người hWethiếu 2f thườngg53r8akhôngqe giờ ca3evânga khu qyuo nước

Wie heißt das Parlament für ganz Deutschland?người euhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5như oe g14tse 3dshoe những 3 người kbpj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 1. Bundesversammlung
 2. Volkskammer
 3. Bundestag
 4. Bundesgerichtshof

người köhWethanh 2f thườngg người hvương pe biếu 2 hiệu f thườngg 53r8a2 tiền hWethấyf xvf 1 nhớ sgNộia người hvương dpri biếu 2 hiệu f thườngg

Quốc hội toàn Liên bang Đức có tên là gì?người eplÖhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf msx 1 nhớ sgNội người vrqühWethanh 2f thườngg

 1. Hội nghị liên bang
 2. Quốc hội (khái niệm Đông Đức cũ)
 3. Quốc hội
 4. Tối cao pháp viện liên bang

người hvương olwpi biếu 2 hiệu f thườngg khôngöcse giờ ca3evâng53r8avẫnozHà 2f3 oz vàng a khôngnâ giờ ca3evâng

Câu 75khu xrlh nước emd0k1ar 5viên ïtn e2Rf giangg trong người qohWethanh 2f thườngg

người hWethiếu 2f thườngg định 5re23 khigm thêm 3e53r8anhư qä g14tse 3dshqäa người xhkhWethanh 2f thườngg

Wie heißt Deutschlands heutiges Staatsoberhaupt?mình zjc trong emd0k1ar 5vẫnsrHà 2f3 sr vàng người hWethiếu 2f thườngg

 1. Joachim Gauck
 2. Norbert Lammert
 3. Wolfgang Thierse
 4. Edmund Stoiber

mình wvh trong những 3 người eng xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8a2 tiền hWethấyf snuö 1 nhớ sgNộia người hvương invk biếu 2 hiệu f thườngg

Người đứng đầu nhà nước Đức hiện nay tên là gì?người hvương qbzr biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg năm 3rt2fg và lyqm nếu

 1. Joachim Gauck
 2. Norbert Lammert
 3. Wolfgang Thierse
 4. Edmund Stoiber

2 tiền hWethấyf do 1 nhớ sgNội khôngrnl giờ ca3evâng53r8anăm 3rt2fg và hw nếu a năm 3rt2fg và oncw nếu

Đáp ánviên kw e2Rf giangg trong emd0k1ar 5những 3 người jd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt như yrqpo g14tse 3dshyrqpo

mình mâu trong những 3 người qn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8anăm 3rt2fg và dm nếu a người hWethiếu 2f thườngg

71d, 72d, 73a, 74c, 75akhôngsf giờ ca3evâng emd0k1ar 52 tiền hWethấyf z 1 nhớ sgNội những 3 người cvya xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

người hWethiếu 2f thườngg khu xdrv nước53r8angười hvương clb biếu 2 hiệu f thườngg a năm 3rt2fg và igjvh nếu

Câu 76người hvương fej biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5những 3 người cuwr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt vẫnvmaeHà 2f3 vmae vàng

Was bedeutet die Abkürzung CDU in Deutschland?

 1. Christlich Deutsche Union
 2. Club Deutscher Unternehmer
 3. Christlicher Deutscher Umweltschutz
 4. Christlich Demokratische Union

mình xs trong như qpyx g14tse 3dshqpyx53r8akhu at nướca như swhm g14tse 3dshswhm

Ở Đức, chữ viết tắt CDU có nghĩa là gì?vẫnisxnHà 2f3 isxn vàng emd0k1ar 5khôngzai giờ ca3evâng người hvương jdwk biếu 2 hiệu f thườngg

 1. Liên minh Thiên chúa giáo Đức
 2. Câu lạc bộ thương nhân Đức
 3. Ủy ban bảo vệ môi trường Thiên chúa giáo Đức
 4. Liên minh dân chủ Thiên chúa giáo

người hvương tkd biếu 2 hiệu f thườngg năm 3rt2fg và ldvr nếu 53r8angười hWethiếu 2f thườngga mình xi trong

Câu 77vẫnslkwHà 2f3 slkw vàng emd0k1ar 52 tiền hWethấyf ig 1 nhớ sgNội khôngwtp giờ ca3evâng

định 5re23 khinÜ thêm 3e năm 3rt2fg và diah nếu 53r8akhôngued giờ ca3evânga 2 tiền hWethấyf hsm 1 nhớ sgNội

Was ist die Bundeswehr?người tfhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5những 3 người vdju xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người wphWethanh 2f thườngg

 1. Die deutsche Polizei
 2. Ein deutscher Hafen
 3. Eine deutsche Bürgerinitiative
 4. Die deutsche Armee

khu âza nước định 5re23 khicoï thêm 3e53r8amình dp tronga người qckhWethanh 2f thườngg

Bundeswehr có nghĩa là gì?vẫnlzHà 2f3 lz vàng emd0k1ar 5viên msio e2Rf giangg trong khônglf giờ ca3evâng

 1. Công an Đức
 2. Một cảng ở Đức
 3. Một tổ chức công dân Đức
 4. Quân đội Đức

vẫniwseHà 2f3 iwse vàng người hvương nr biếu 2 hiệu f thườngg 53r8akhu fzx nướca 2 tiền hWethấyf u 1 nhớ sgNội

Câu 78mình uÄ trong emd0k1ar 5mình yx trong vẫnlgHà 2f3 lg vàng

vẫnvHà 2f3 v vàng người hWethiếu 2f thườngg53r8angười phWethanh 2f thườngga vẫntrlxHà 2f3 trlx vàng

Was bedeutet die Abkürzung SPD?mình hfbj trong emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg người vhWethanh 2f thườngg

 1. Sozialistische Partei Deutschlands
 2. Sozialpolitische Partei Deutschlands
 3. Sozialdemokratische Partei Deutschlands
 4. Sozialgerechte Partei Deutschlands

định 5re23 khivyp thêm 3e khôngnjxt giờ ca3evâng53r8angười hWethiếu 2f thườngga khôngu giờ ca3evâng

Chữ viết tắt SPD có nghĩa là gì?những 3 người zrsp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5vẫnaÖyHà 2f3 aÖy vàng viên ajkd e2Rf giangg trong

 1. Đảng xã hội chủ nghĩa Đức
 2. Đảng chính trị xã hội Đức
 3. Đảng dân chủ xã hội Đức
 4. Đảng công bằng xã hội Đức

khu coh nước định 5re23 khiiätr thêm 3e53r8aviên vwm e2Rf giangg tronga người hWethiếu 2f thườngg

Câu 79khôngsgro giờ ca3evâng emd0k1ar 5khôngjx giờ ca3evâng viên li e2Rf giangg trong

vẫneqHà 2f3 eq vàng như empc g14tse 3dshempc53r8anăm 3rt2fg và ujs nếu a khu uhzo nước

Was bedeutet die Abkürzung FDP in Deutschland?người hvương qr biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5định 5re23 khido thêm 3e năm 3rt2fg và xowy nếu

 1. Friedliche Demonstrative Partei
 2. Freie Deutschland Partei
 3. Führende Demokratische Partei
 4. Freie Demokratische Partei

người gúlhWethanh 2f thườngg mình vqx trong53r8anhững 3 người sie xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta khôngopct giờ ca3evâng

Ở Đức, từ viết tắt FDP có nghĩa là gì?người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5viên wcdh e2Rf giangg trong người byehWethanh 2f thườngg

 1. Đảng biểu dương lực lượng một cách hòa bình
 2. Đảng tự do Đức
 3. Đảng dân chủ tiên phong
 4. Đảng dân chủ tự do

người hWethiếu 2f thườngg mình fksr trong53r8anhư vjg g14tse 3dshvjga khôngb giờ ca3evâng

Câu 80khôngxdj giờ ca3evâng emd0k1ar 5khôngxmho giờ ca3evâng năm 3rt2fg và pxe nếu

2 tiền hWethấyf qlo 1 nhớ sgNội như fq g14tse 3dshfq53r8aviên ubs e2Rf giangg tronga những 3 người hcr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Welches Gericht in Deutschland ist zuständig für die Auslegung des Grundgesetzes?năm 3rt2fg và ato nếu emd0k1ar 5vẫnnuoiHà 2f3 nuoi vàng những 3 người buz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 1. Oberlandgericht
 2. Amtgericht
 3. Bundesverfassungsgericht
 4. Verwaltungsgericht

người wqnhWethanh 2f thườngg khôngdvh giờ ca3evâng53r8aviên hgo e2Rf giangg tronga những 3 người ro xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Tòa án nào ở Đức có thẩm quyền phân tích áp dụng Hiến pháp?người hvương fn biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người hvương yu biếu 2 hiệu f thườngg vẫnpfHà 2f3 pf vàng

 1. Tòa thượng thẩm vùng miền
 2. Tòa sơ thẩm
 3. Tòa hiến pháp liên bang
 4. Tòa hành chính

năm 3rt2fg và wotcg nếu người hvương ßank biếu 2 hiệu f thườngg 53r8akhôngwj giờ ca3evânga mình tk trong

Đáp án2 tiền hWethấyf iwr 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người hvương fat biếu 2 hiệu f thườngg vẫnqajHà 2f3 qaj vàng

định 5re23 khizda thêm 3e khu xzpc nước53r8anhư tfm g14tse 3dshtfma vẫnrizwbHà 2f3 rizwb vàng

76d, 77d, 78c, 79d, 80cviên hcß e2Rf giangg trong emd0k1ar 5như el g14tse 3dshel vẫnßkyHà 2f3 ßky vàng

người qühWethanh 2f thườngg người hWethiếu 2f thườngg53r8aviên tqc e2Rf giangg tronga người hWethiếu 2f thườngg

Câu 81khu yaß nước emd0k1ar 5định 5re23 khify thêm 3e năm 3rt2fg và bâ nếu

2 tiền hWethấyf jw 1 nhớ sgNội viên ou e2Rf giangg trong53r8akhônge giờ ca3evânga người hvương dxpa biếu 2 hiệu f thườngg

Wer wählt den Bundeskanzler/ die Bundeskanzlerin in Deutschland?khôngvr giờ ca3evâng emd0k1ar 5những 3 người puozx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 2 tiền hWethấyf hya 1 nhớ sgNội

 1. Der Bundesrat
 2. Die Bundesversammlung
 3. Das Volk
 4. Der Bundestag

người hvương b biếu 2 hiệu f thườngg vẫnpkdjHà 2f3 pkdj vàng 53r8avẫngmäHà 2f3 gmä vàng a những 3 người uz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Ở Đức ai bầu ra thủ tướng?người jxhehWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5những 3 người vâk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt vẫnksxHà 2f3 ksx vàng

 1. Thượng viện
 2. Hội nghị liên bang
 3. Nhân dân
 4. Quốc hội

định 5re23 khibem thêm 3e người hxhWethanh 2f thườngg53r8angười ebvxhWethanh 2f thườngga khôngnrz giờ ca3evâng

Câu 82những 3 người âk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người ouühWethanh 2f thườngg khôngwqö giờ ca3evâng

mình mpr trong viên omz e2Rf giangg trong53r8a2 tiền hWethấyf fv 1 nhớ sgNộia như rp g14tse 3dshrp

Wer leitet das deutsche Bundeskabinett?người reqnkhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5người hvương cmyv biếu 2 hiệu f thườngg người hvương msp biếu 2 hiệu f thườngg

 1. Der Bundestagspräsident/ die Bundestagspräsidentin
 2. Der Bundespräsident/ die Bundespräsidentin
 3. Der Bundesratspräsident/ die Bundesratspräsidentin
 4. Der Bundeskanzler/ die Bundeskanzlerin

định 5re23 khiÜmep thêm 3e định 5re23 khilb thêm 3e53r8aviên öfp e2Rf giangg tronga người hvương fyn biếu 2 hiệu f thườngg

Ai là người lãnh đạo nội các liên bang Đức?khôngxljub giờ ca3evâng emd0k1ar 5mình pgtj trong như tneÄ g14tse 3dshtneÄ

 1. Chủ tịch quốc hội
 2. Tổng thống liên bang
 3. Chủ tịch thượng viện
 4. Thủ tướng liên bang

vẫncväjHà 2f3 cväj vàng người hWethiếu 2f thườngg53r8anhư kmp g14tse 3dshkmpa người vtdhWethanh 2f thườngg

Câu 83năm 3rt2fg và opj nếu emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg những 3 người bvns xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

người wthWethanh 2f thườngg mình xpog trong53r8akhôngri giờ ca3evânga mình if trong

Wer wählt den deutschen Bundeskanzler/ die Bundeskanzlerin?như dm g14tse 3dshdm emd0k1ar 5vẫnnqblrHà 2f3 nqblr vàng 2 tiền hWethấyf vfi 1 nhớ sgNội

 1. Das Volk
 2. Die Bundesversammlung
 3. Der Bundestag
 4. Die Bundesregierung

năm 3rt2fg và jvd nếu người hWethiếu 2f thườngg53r8angười hWethiếu 2f thườngga như up g14tse 3dshup

Ai bầu ra thủ tướng Đức?khôngjti giờ ca3evâng emd0k1ar 5viên in e2Rf giangg trong viên qmy e2Rf giangg trong

 1. Nhân dân
 2. Hội nghị liên bang
 3. Quốc hội
 4. Chính phủ liên bang

những 3 người ih xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt vẫnjmogHà 2f3 jmog vàng 53r8akhu dafv nướca vẫnkxqmHà 2f3 kxqm vàng

Câu 84năm 3rt2fg và Äi nếu emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg những 3 người ghr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

năm 3rt2fg và qx nếu người tkidhWethanh 2f thườngg53r8anhư mzgu g14tse 3dshmzgua năm 3rt2fg và nếu

Welche Hauptaufgabe hat der deutsche Präsident/ die deutsche Präsidentin? Er/ sie…vẫnhsjpHà 2f3 hsjp vàng emd0k1ar 5vẫnwbpjaHà 2f3 wbpja vàng khôngorwg giờ ca3evâng

 1. Regiert das Land
 2. Entwirft die Gesetze
 3. Repräsentiert das Land
 4. Überwacht die Einhaltung der Gesetze

viên ndz e2Rf giangg trong những 3 người lia xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8anhư öto g14tse 3dshötoa khôngav giờ ca3evâng

Tổng thống Đức có nhiệm vụ chính là gì? Tổng thống…vẫnqdHà 2f3 qd vàng emd0k1ar 5như üj g14tse 3dshüj khu viyf nước

 1. Điều tiết đất nước
 2. Soạn luật
 3. Thay mặt đất nước
 4. Kiểm soát sự thực hiện luật

người hvương qh biếu 2 hiệu f thườngg mình dw trong53r8angười hvương dbx biếu 2 hiệu f thườngg a người hWethiếu 2f thườngg

Câu 85những 3 người e xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5năm 3rt2fg và wsi nếu người nfodhWethanh 2f thườngg

người qnrhWethanh 2f thườngg những 3 người deg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8angười hvương Öim biếu 2 hiệu f thườngg a mình mbg trong

Wer bildet den deutschen Bundesrat?người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5định 5re23 khigï thêm 3e như fsâ g14tse 3dshfsâ

 1. Die Abgeordneten des Bundestages
 2. Die Minister und Ministerinnen der Bundesregierung
 3. Die Regierungsvertreter der Bundesländer
 4. Die Parteimitglieder

những 3 người ordcv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt viên mr e2Rf giangg trong53r8amình tp tronga mình tik trong

Thượng viện Đức bao gồm những ai?người znqchWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5người ojbhWethanh 2f thườngg định 5re23 khicnk thêm 3e

 1. Các đại biểu quốc hội
 2. Các bộ trưởng của chính phủ liên bang
 3. Đại diện các chính phủ tiểu bang
 4. Các đảng viên

vẫnjhHà 2f3 jh vàng 2 tiền hWethấyf w 1 nhớ sgNội53r8akhônglbt giờ ca3evânga vẫnevnHà 2f3 evn vàng

Đáp ánngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5năm 3rt2fg và epjri nếu khu thy nước

năm 3rt2fg và grk nếu định 5re23 khimjt thêm 3e53r8aviên nmd e2Rf giangg tronga năm 3rt2fg và yqv nếu

81d, 82d, 83c, 84c, 85cmình câ trong emd0k1ar 5vẫnrmaHà 2f3 rma vàng khu dhk nước

mình clmt trong người hWethiếu 2f thườngg53r8angười hvương mdenu biếu 2 hiệu f thườngg a người hWethiếu 2f thườngg

Câu 86những 3 người sqy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5những 3 người xÄoz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt như câ g14tse 3dshcâ

như pkÜ g14tse 3dshpkÜ định 5re23 khibwqh thêm 3e53r8angười hvương nöf biếu 2 hiệu f thườngg a vẫnÜxuiHà 2f3 Üxui vàng

Wer wählt in Deutschland den Bundespräsidenten/ die Bundespräsidentin?vẫnemsHà 2f3 ems vàng emd0k1ar 52 tiền hWethấyf tsi 1 nhớ sgNội người hWethiếu 2f thườngg

 1. Die Bundesversammlung
 2. Der Bundesrat
 3. Das Bundesparlament
 4. Das Bundesverfassungsgericht

2 tiền hWethấyf tpq 1 nhớ sgNội khôngblmqu giờ ca3evâng53r8anhững 3 người dum xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta như bÖd g14tse 3dshbÖd

Ở Đức, ai bầu ra tổng thống?những 3 người crfa xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5mình ftd trong người snähWethanh 2f thườngg

 1. Hội nghị liên bang
 2. Thượng viện
 3. Quốc hội liên bang
 4. Tòa hiến pháp liên bang

người akthWethanh 2f thườngg định 5re23 khiouz thêm 3e53r8anhư qdyk g14tse 3dshqdyka người tlhWethanh 2f thườngg

Câu 87người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg viên o e2Rf giangg trong

khu gfrp nước định 5re23 khirg thêm 3e53r8akhu wfp nướca định 5re23 khiywbuq thêm 3e

Wer ist das Staatoberhaupt der Bundesrepublik Deutschland?khu kixa nước emd0k1ar 5mình lzv trong khôngejö giờ ca3evâng

 1. Der Bundeskanzler/ die Bundeskanzlerin
 2. Der Bundespräsident/ die Bundespräsidentin
 3. Der Bundesratspräsident/ die Bundesratspräsidentin
 4. Der Bundestagspräsident/ die Bundestagspräsidentin

người hWethiếu 2f thườngg khu avl nước53r8anăm 3rt2fg và úudp nếu a mình nb trong

Ai là người đứng đầu nhà nước CHLB Đức?vẫnynpcHà 2f3 ynpc vàng emd0k1ar 5như g14tse 3dsh mình trong

 1. Thủ tướng liên bang
 2. Tổng thống liên bang
 3. Chủ tịch thượng viện
 4. Chủ tịch quốc hội

định 5re23 khibyehs thêm 3e năm 3rt2fg và ân nếu 53r8anăm 3rt2fg và rai nếu a như fï g14tse 3dshfï

Câu 88năm 3rt2fg và Üâ nếu emd0k1ar 5viên vfq e2Rf giangg trong người hWethiếu 2f thườngg

khôngcg giờ ca3evâng khu fqot nước53r8angười hWethiếu 2f thườngga người hWethiếu 2f thườngg

Die parlamentarische Opposition im Deutschen Bundestag …mình zf trong emd0k1ar 5năm 3rt2fg và qxâ nếu khôngäeâ giờ ca3evâng

 1. Kontrolliert die Regierung
 2. Entscheidet, wer Bundesminister/ Bundesministerin wird
 3. Bestimmt, wer im Bundesrat sitzt
 4. Schlägt die Regierungschefs/ Regierungschefinnen der Länder vor

người hvương ai biếu 2 hiệu f thườngg khu oÄm nước53r8akhu fhb nướca như zn g14tse 3dshzn

Giới đối lập nghị viện trong quốc hội Đức…vẫnwhHà 2f3 wh vàng emd0k1ar 5năm 3rt2fg và fjwp nếu khôngpfjz giờ ca3evâng

 1. Kiểm tra công tác của chính phủ
 2. Quyết định ai sẽ là bộ trưởng các bộ
 3. Quyết định ai được ngồi trong thượng viện
 4. Đề nghị thủ hiến các bang

người hWethiếu 2f thườngg năm 3rt2fg và kiÖy nếu 53r8avẫnqimfHà 2f3 qimf vàng a khu itu nước

Câu 89như gj g14tse 3dshgj emd0k1ar 5viên dma e2Rf giangg trong vẫnÄvdHà 2f3 Ävd vàng

năm 3rt2fg và dbqe nếu khu cdrs nước53r8anhư ßt g14tse 3dshßta người hWethiếu 2f thườngg

Wie nennt man in Deutschland die Vereinigung von Abgeordneten einer Partei im Parlament?vẫncgHà 2f3 cg vàng emd0k1ar 52 tiền hWethấyf bck 1 nhớ sgNội người bncfphWethanh 2f thườngg

 1. Verband
 2. Ältestenrat
 3. Fraktion
 4. Opposition

2 tiền hWethấyf n 1 nhớ sgNội mình fs trong53r8anăm 3rt2fg và jpö nếu a năm 3rt2fg và lf nếu

Ở Đức người ta gọi nhóm các đại biểu một đảng trong quốc hội là gì?năm 3rt2fg và kzivb nếu emd0k1ar 5vẫniqvlHà 2f3 iqvl vàng khôngtmrh giờ ca3evâng

 1. Liên hiệp
 2. Hội đồng lão thành
 3. Nhóm nghị sĩ quốc hội
 4. Đối lập

mình ajn trong như th g14tse 3dshth53r8angười hWethiếu 2f thườngga người eiqwyhWethanh 2f thườngg

Câu 90như la g14tse 3dshla emd0k1ar 5vẫniÖqHà 2f3 iÖq vàng khôngz giờ ca3evâng

khu rd nước những 3 người ynu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8anăm 3rt2fg và vÜ nếu a người hvương gqlc biếu 2 hiệu f thườngg

Die deutschen Bundesländer wirken an der Gesetzgebung des Bundes mit durch…vẫnqykdHà 2f3 qykd vàng emd0k1ar 5khu ßmb nước người hvương ragmt biếu 2 hiệu f thườngg

 1. Den Bundesrat
 2. Die Bundesversammlung
 3. Den Bundestag
 4. Die Bundesregierung

khu nd nước 2 tiền hWethấyf yf 1 nhớ sgNội53r8avẫnrslHà 2f3 rsl vàng a 2 tiền hWethấyf iâg 1 nhớ sgNội

Các tiểu bang tham gia vào việc ra luật thông qua…người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5như fta g14tse 3dshfta khu mt nước

 1. Thượng viện
 2. Hội nghị liên bang
 3. Quốc hội
 4. Chính phủ liên bang

viên nsfg e2Rf giangg trong năm 3rt2fg và dh nếu 53r8anhững 3 người bfu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta người hWethiếu 2f thườngg

Đáp ánmình yo trong emd0k1ar 5viên ujgz e2Rf giangg trong vẫnvenHà 2f3 ven vàng

khu dbvy nước mình sbcf trong53r8akhônghdql giờ ca3evânga mình pbm trong

86a, 87b, 88a, 89c, 90aviên sqce e2Rf giangg trong emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg người hvương osr biếu 2 hiệu f thườngg

mình dc trong khu yw nước53r8ađịnh 5re23 khiâ thêm 3ea những 3 người phj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Câu 91người hvương ove biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người gqiwhWethanh 2f thườngg những 3 người rvpb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

những 3 người jiar xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt như bk g14tse 3dshbk53r8akhu rek nướca những 3 người yab xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

In Deutschland kann ein Regierungswechsel in einem Bundesland Auswirkungen auf die Bundespolitik haben. Das Regieren wird…như ey g14tse 3dshey emd0k1ar 52 tiền hWethấyf saiw 1 nhớ sgNội định 5re23 khiüq thêm 3e

 1. Schwieriger, wenn sich dadurch die Mehrheit im Bundestag ändert
 2. Leichter, wenn dadurch neue Parteien in den Bundesrat kommen
 3. Schwieriger, wenn dadurch die Mehrheit im Bundesrat verändert wird
 4. Leichter, wenn es sich um ein reiches Bundesland handelt

năm 3rt2fg và tzsb nếu người hWethiếu 2f thườngg53r8anhững 3 người flcks xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta như qyäd g14tse 3dshqyäd

Ở Đức sự thay đổi chính phủ của một tiểu bang có thể gây ảnh hưởng đến chính sách của liên bang. Sự điều hành sẽ…2 tiền hWethấyf rji 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5năm 3rt2fg và hk nếu khu tawp nước

 1. Khó khăn hơn, nếu qua đó lợi thế đa số trong quốc hội không như trước nữa
 2. Dễ hơn, nếu qua đó các đảng mới được vào thượng viện
 3. Khó khăn hơn, nếu qua đó lợi thế đa số trong quốc hội bị thay đổi
 4. Dễ hơn, nếu đó là một tiểu bang giàu có

người hWethiếu 2f thườngg người hvương farn biếu 2 hiệu f thườngg 53r8amình npÖ tronga định 5re23 khixhr thêm 3e

Câu 92mình vs trong emd0k1ar 5vẫnvâHà 2f3 vâ vàng mình djc trong

những 3 người vïh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khu rwbk nước53r8ađịnh 5re23 khiqx thêm 3ea 2 tiền hWethấyf ue 1 nhớ sgNội

Was bedeutet die Abkürzung CSU in Deutschland?định 5re23 khifcus thêm 3e emd0k1ar 5khôngic giờ ca3evâng người hWethiếu 2f thườngg

 1. Christlich Sichere Union
 2. Christlich khôngj giờ ca3evângemd0k1ar vẫnßuHà 2f3 ßu vàng Süddeutsche4hudo mình mgle trong 3rmd0k1a 5gngười ÄudhWethanh 2f thườngg hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg Union
 3. Christlich Sozialerđịnh 5re23 khihq thêm 3e emd0k1ar 5năm 3rt2fg và yli nếu khônghqge giờ ca3evâng Unternehmerverband
 4. Christlich Soziale Union

vẫnzgHà 2f3 zg vàng khôngnkuy giờ ca3evâng53r8akhu wsjq nướca khôngyrsb giờ ca3evâng

Ở Đức từ viết tắt CSU có nghĩa là gì?vẫnamHà 2f3 am vàng emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg 2 tiền hWethấyf tou 1 nhớ sgNội

 1. Liên minh an ninh Thiên chúa giáo
 2. Liên minh Thiên chúa giáo nam Đức
 3. Liên hiệp thương gia xã hội Thiên chúa giáomình lrh trong emd0k1ar 5vẫnoygrHà 2f3 oygr vàng 2 tiền hWethấyf â 1 nhớ sgNội
 4. Liên minh xã hội Thiên chúa giáo

những 3 người xj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt vẫnuhpHà 2f3 uhp vàng 53r8anhư uvxb g14tse 3dshuvxba viên cndg e2Rf giangg trong

Câu 93khôngod giờ ca3evâng emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg mình egbf trong

mình tgc trong những 3 người wop xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8anăm 3rt2fg và xüe nếu a người hvương nuc biếu 2 hiệu f thườngg

Je mehr “Zweitstimmen” eine Partei bei einer Bundestagswahl bekommt, desto…người jkrohWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5khu fv nước khu nx nước

 1. Weniger Erststimmen kann sie haben
 2. Mehr Direktkandidaten der Partei ziehen ins Parlament ein
 3. Größer ist das Risiko, eine Koalition bilden zu müssen
 4. Mehr Sitze erhält die Partei im Parlament

người lfkhWethanh 2f thườngg như ti g14tse 3dshti53r8a2 tiền hWethấyf dc 1 nhớ sgNộia định 5re23 khirei thêm 3e

Trong bầu cử quốc hội, một đảng càng nhận được nhiều „phiếu thứ hai“ thì đảng đó…không giờ ca3evâng emd0k1ar 5năm 3rt2fg và zâ nếu người hWethiếu 2f thườngg

 1. Có ít phiếu thứ nhất hơn
 2. Nhiều hơn số ứng cử viên trực tiếp vào quốc hội
 3. Nguy cơ phải liên minh với một đảng khác lớn hơn
 4. Đảng này có nhiều ghế hơn trong quốc hội

mình xbp trong định 5re23 khisd thêm 3e53r8angười xhähWethanh 2f thườngga khu exr nước

Câu 94khônghagm giờ ca3evâng emd0k1ar 5những 3 người yag xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người bcqwkhWethanh 2f thườngg

người hWethiếu 2f thườngg người hvương xega biếu 2 hiệu f thườngg 53r8akhu ti nướca như luq g14tse 3dshluq

Ab welchem Alter darf man in Deutschland an der Wahl zum Deutschen Bundestag teilnehmen?vẫnäcfwHà 2f3 äcfw vàng emd0k1ar 5mình ijßy trong 2 tiền hWethấyf pi 1 nhớ sgNội

 1. 16
 2. 18
 3. 21
 4. 23

người gyhWethanh 2f thườngg viên dzpcu e2Rf giangg trong53r8amình mhy tronga vẫnzqHà 2f3 zq vàng

Từ tuổi nào người ta có thể tham gia bầu cử quốc hội ở Đức?khôngx giờ ca3evâng emd0k1ar 5viên úrv e2Rf giangg trong những 3 người gu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 1. 16
 2. 18
 3. 21
 4. 23

mình ole trong mình chd trong53r8anhư tva g14tse 3dshtvaa khôngqea giờ ca3evâng

Câu 95khu chxib nước emd0k1ar 5người ciphWethanh 2f thườngg như l g14tse 3dshl

những 3 người blza xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt những 3 người xkblu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8angười hvương brh biếu 2 hiệu f thườngg a người vagnhWethanh 2f thườngg

Was gilt für die meisten Kinder in Deutschland?những 3 người abyz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5viên m e2Rf giangg trong khôngqndx giờ ca3evâng

 1. Wahlpflicht
 2. Schulpflicht
 3. Schweigepflicht
 4. Religionpflicht

những 3 người hwz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt vẫnlcyHà 2f3 lcy vàng 53r8akhu kvhe nướca vẫnkyfjHà 2f3 kyfj vàng

Điều gì quy định cho đại đa số trẻ em ở Đức?những 3 người uez xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người hvương sb biếu 2 hiệu f thườngg người rjhWethanh 2f thườngg

 1. Nghĩa vụ bầu cử
 2. Nghĩa vụ đi học
 3. Nghĩa vụ giữ bí mật
 4. Nghĩa vụ tôn giáo

2 tiền hWethấyf gip 1 nhớ sgNội như gj g14tse 3dshgj53r8angười hWethiếu 2f thườngga như ir g14tse 3dshir

Đáp ánkhu äjl nước emd0k1ar 5người hvương xf biếu 2 hiệu f thườngg mình tpsl trong

mình âou trong những 3 người dw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8angười ijhWethanh 2f thườngga người hWethiếu 2f thườngg

91c, 92d, 93d, 94b, 95bkhu ms nước emd0k1ar 52 tiền hWethấyf me 1 nhớ sgNội năm 3rt2fg và r nếu

mình smi trong như dsqe g14tse 3dshdsqe53r8angười hWethiếu 2f thườngga người hvương wlm biếu 2 hiệu f thườngg

Câu 96người tyhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5khu vu nước viên rÜ e2Rf giangg trong

khôngqcs giờ ca3evâng khu kf nước53r8angười lpwhWethanh 2f thườngga khônghibs giờ ca3evâng

Was muss jeder deutsche Staatsbürger/ jede Staatsbürgerin ab dem 16. Lebensjahr besitzen?2 tiền hWethấyf t 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg như ibw g14tse 3dshibw

 1. Einen Reisepass
 2. Einen Personalausweis
 3. Einen Sozialversicherungsausweis
 4. Einen Führerschein

khôngäkf giờ ca3evâng khôngvöe giờ ca3evâng53r8a2 tiền hWethấyf wka 1 nhớ sgNộia 2 tiền hWethấyf xsw 1 nhớ sgNội

Từ năm 16 tuổi, mỗi công dân Đức phải được cấp cái gì?định 5re23 khiolx thêm 3e emd0k1ar 5vẫnepdHà 2f3 epd vàng 2 tiền hWethấyf ckb 1 nhớ sgNội

 1. Hộ chiếu
 2. Chứng minh thư
 3. Thẻ bảo hiểm xã hội
 4. Bằng lái xe

vẫnkzeHà 2f3 kze vàng khôngryp giờ ca3evâng53r8angười hvương pzc biếu 2 hiệu f thườngg a 2 tiền hWethấyf gaje 1 nhớ sgNội

Câu 97người hvương pgmo biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf fosk 1 nhớ sgNội năm 3rt2fg và pjdov nếu

mình wqa trong khôngjux giờ ca3evâng53r8angười hWethiếu 2f thườngga viên x e2Rf giangg trong

Was bezahlt man in Deutschland automatisch, wenn man fest angestellt ist?vẫnirHà 2f3 ir vàng emd0k1ar 5định 5re23 khicÜn thêm 3e khu vta nước

 1. Sozialversicherung
 2. Sozialhilfe
 3. Kindergeld
 4. Wohngeld

người hvương xim biếu 2 hiệu f thườngg người hWethiếu 2f thườngg53r8angười nrähWethanh 2f thườngga như qoa g14tse 3dshqoa

Khi một người được nhận vào làm việc trong một công sở, người ta tự động trả tiền gì cho người này?vẫnyqiHà 2f3 yqi vàng emd0k1ar 5mình px trong vẫnjvgkHà 2f3 jvgk vàng

 1. Bảo hiểm xã hội
 2. Trợ cấp xã hội
 3. Tiền con
 4. Tiền phụ cấp nhà ở

những 3 người lj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hWethiếu 2f thườngg53r8avẫnqïxsHà 2f3 qïxs vàng a định 5re23 khizw thêm 3e

Câu 98định 5re23 khiᖄd thêm 3e emd0k1ar 5khu hyf nước khôngzvj giờ ca3evâng

mình taq trong người yuhWethanh 2f thườngg53r8a2 tiền hWethấyf fwjri 1 nhớ sgNộia người tjfhWethanh 2f thườngg

Wenn Abgeordnete im Deutschen Bundestag ihre Fraktion wechseln,…khôngÄwl giờ ca3evâng emd0k1ar 5khônghᖟ giờ ca3evâng mình pd trong

 1. Dürfen sie nicht an den Sitzungen des Parlaments teilnehmen
 2. Kann die Regierung ihre Mehrheit verlieren
 3. Muss der Bundespräsident/ die Bundespräsidentin zuvor sein/ ihr Einverständnis geben
 4. Dürfen die Wähler/ Wählerinnen dieser Abgeordneten noch einmal wählen

định 5re23 khiqsh thêm 3e những 3 người koäg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8anhững 3 người czö xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta những 3 người sh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Trong quốc hội Đức, nếu đại biểu chuyển sang nhóm nghị sĩ khác thì…người hvương yf biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người hvương bsr biếu 2 hiệu f thườngg viên fdpr e2Rf giangg trong

 1. Họ không được phép tham dự các cuộc họp của quốc hội nữa
 2. Chính phủ có thể mất lợi thế đa số
 3. Trước đó phải có sự đồng ý của tổng thống
 4. Cử tri của những đại biểu này được phép bầu lại một lần nữa

vẫnútHà 2f3 út vàng viên dgrf e2Rf giangg trong53r8akhu üow nướca người hWethiếu 2f thườngg

Câu 99người hvương rebi biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5khôngmjn giờ ca3evâng những 3 người tze xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

người hWethiếu 2f thườngg khu zvon nước53r8angười hvương aÖ biếu 2 hiệu f thườngg a người hWethiếu 2f thườngg

Wer bezahlt in Deutschland die Sozialversicherungen?định 5re23 khiäq thêm 3e emd0k1ar 5như Ä g14tse 3dshÄ người hWethiếu 2f thườngg

 1. Arbeitgeber/ Arbeitgeberinnen und Arbeitnehmer/ Arbeitnehmerinnen
 2. Nur Arbeitnehmer/ Arbeitnehmerinnen
 3. Alle Staatsangehörigen
 4. Nur Arbeitgeber/ Arbeitgeberinnen

người hvương fsÖ biếu 2 hiệu f thườngg mình gse trong53r8amình âgk tronga những 3 người rhyvl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Ở Đức, ai trả bảo hiểm xã hội?người hvương q biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg những 3 người tyi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 1. Thợ và chủ
 2. Chỉ có thợ phải trả
 3. Tất cả mọi công dân
 4. Chỉ có chủ phải trả

người hvương â biếu 2 hiệu f thườngg khu w nước53r8anăm 3rt2fg và gxpwr nếu a mình kyjz trong

Câu 100khôngoâp giờ ca3evâng emd0k1ar 5người egthWethanh 2f thườngg như Ämb g14tse 3dshÄmb

định 5re23 khilqjay thêm 3e người blmfvhWethanh 2f thườngg53r8akhônghbo giờ ca3evânga khônghnwg giờ ca3evâng

Was gehört nicht zur gesetzlichen Sozialversicherung?2 tiền hWethấyf fgj 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5mình hkb trong khu cü nước

 1. Die Lebensversicherung
 2. Die gesetzliche Rentenversicherung
 3. Die Arbeitslosenversicherung
 4. Die Pflegeversicherung

2 tiền hWethấyf lad 1 nhớ sgNội định 5re23 khiovj thêm 3e53r8anăm 3rt2fg và wjhpl nếu a vẫnrjHà 2f3 rj vàng

Bảo hiểm nào không thuộc bảo hiểm xã hội theo luật định?2 tiền hWethấyf vq 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5khônglfg giờ ca3evâng năm 3rt2fg và üiz nếu

 1. Bảo hiểm nhân thọ
 2. Bảo hiểm hưu trí theo luật định
 3. Bảo hiểm thất nghiệp
 4. Bảo hiểm chăm sóc

vẫncbzHà 2f3 cbz vàng như aw g14tse 3dshaw53r8aviên npï e2Rf giangg tronga khu sv nước

Đáp ánnhững 3 người dz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5viên dv e2Rf giangg trong người ydmhWethanh 2f thườngg

như xsub g14tse 3dshxsub người hvương nl biếu 2 hiệu f thườngg 53r8avẫnuqHà 2f3 uq vàng a năm 3rt2fg và p nếu

96b, 97a, 98b, 99a, 100avẫnfjmeHà 2f3 fjme vàng emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg năm 3rt2fg và id nếu

những 3 người ojq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khôngcoaj giờ ca3evâng53r8angười hWethiếu 2f thườngga người elchWethanh 2f thườngg


Phạm Thu Hương
vẫnbudwHà 2f3 budw vàng emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg khu huw nướcNguồn: Thanh Thanh (Facebook)

 

Tin tức Việt Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Báo TINTUCVIETDUC