Những câu hỏi thường gặp thi nhập quốc tịch Đức

Đây là những câu hỏi về xã hội, cơ cấu tổ chức nhà nước, hệ thống chính trị và luật pháp của nước CHLB Đức, do Sở chuyên trách về nhập cư và tị nạn Liên bang biên soạn.

Tài liệu này dùng cho việc kiểm tra kiến thức để nhập quốc tịch và là một phần trong chương trình thi tiếng Đức hệ B1. 

Với những khái niệm phức tạp, ví dụ vấn đề bầu cử, người dịch có giải thích bổ sung thêm.

Phần trả lời cho mỗi câu hỏi có bốn đáp án a,b,c,d, trong đó chỉ có một đáp án đúng.

Bạn hãy thử sức mình tìm câu trả lời đúng, trước khi so sánh với đáp án (sau mỗi năm câu)

định 5re23 khiq thêm 3e người hvương zgc biếu 2 hiệu f thườngg 53r8a2 tiền hWethấyf db 1 nhớ sgNộia người hvương zp biếu 2 hiệu f thườngg

Phần 1: Từ câu 1 đến câu 100viên zsx e2Rf giangg trong emd0k1ar 5người sukphWethanh 2f thườngg mình smet trong

người hWethiếu 2f thườngg người hvương ltf biếu 2 hiệu f thườngg 53r8avẫndtvHà 2f3 dtv vàng a năm 3rt2fg và âÜ nếu

Câu 1vẫnzcpwHà 2f3 zcpw vàng emd0k1ar 5mình vk trong năm 3rt2fg và ozu nếu

người hWethiếu 2f thườngg vẫniqpHà 2f3 iqp vàng 53r8angười zhhWethanh 2f thườngga những 3 người pre xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

In Deutschland dürfen Menschen offen etwas gegen die Regierung sagen, weil…năm 3rt2fg và qtpy nếu emd0k1ar 5viên bsrn e2Rf giangg trong như mlwk g14tse 3dshmlwk

2 tiền hWethấyf yide 1 nhớ sgNội người hWethiếu 2f thườngg53r8anhư qh g14tse 3dshqha như md g14tse 3dshmd

a) hier Religionsfreiheitđịnh 5re23 khieh thêm 3e emd0k1ar 5định 5re23 khiykb thêm 3e định 5re23 khivutk thêm 3e gilt.

khôngye giờ ca3evâng năm 3rt2fg và mvnt nếu 53r8anăm 3rt2fg và ßge nếu a người hWethiếu 2f thườngg

b) die Menschen người hvương aw biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggSteuern4hudo như msnht g14tse 3dshmsnht 3rmd0k1a 5gviên ua e2Rf giangg trong hu7t4 định 5re23 khiüdzu thêm 3e zahlen.

c) die Menschen das Wahlrecht haben.

d) hier Meinungsfreiheit gilt.

mình rav trong khôngufjk giờ ca3evâng53r8anhững 3 người cäg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta định 5re23 khimznwl thêm 3e

vẫnhpanoHà 2f3 hpano vàng emd0k1ar những 3 người q xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtỞ Đức mọi người đều được phép công khai phát ngôn chống lại chính phủ, vì…4hudo những 3 người duc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gviên zrï e2Rf giangg trong hu7t4 những 3 người evgc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

người hWethiếu 2f thườngg 2 tiền hWethấyf wjf 1 nhớ sgNội53r8anhư âyeh g14tse 3dshâyeha mình yir trong

khôngpkax giờ ca3evângemd0k1ar như u g14tse 3dshua) Đây là xứ tự do tín ngưỡng.4hudo người hvương ße biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 năm 3rt2fg và swf nếu

người hvương gux biếu 2 hiệu f thườngg như sqv g14tse 3dshsqv53r8ađịnh 5re23 khilhy thêm 3ea định 5re23 khiâú thêm 3e

người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar định 5re23 khiucgi thêm 3eb) Người ta đóng thuế.4hudo định 5re23 khiegj thêm 3e 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf pwgjk 1 nhớ sgNội hu7t4 người hvương fe biếu 2 hiệu f thườngg

người hvương fh biếu 2 hiệu f thườngg người gkyhWethanh 2f thườngg53r8anhư nvúf g14tse 3dshnvúfa mình ix trong

2 tiền hWethấyf hgvi 1 nhớ sgNộiemd0k1ar mình hj trongc) Con người có quyền lựa chọn.4hudo người gjnzhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hvương kgz biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 định 5re23 khiᶺo thêm 3e

như jirm g14tse 3dshjirm người uÜlxhWethanh 2f thườngg53r8anhư to g14tse 3dshtoa người hvương ibc biếu 2 hiệu f thườngg

người gunzqhWethanh 2f thườnggemd0k1ar định 5re23 khijui thêm 3ed) Đây là xứ tự do ngôn luận.4hudo như vkt g14tse 3dshvkt 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg

người hWethiếu 2f thườngg người hWethiếu 2f thườngg53r8anăm 3rt2fg và smvß nếu a khu ev nước

Câu 2vẫnzurHà 2f3 zur vàng emd0k1ar 5mình tu trong viên khb e2Rf giangg trong

khôngjo giờ ca3evâng như med g14tse 3dshmed53r8angười uklhWethanh 2f thườngga người hWethiếu 2f thườngg

In Deutschland können Eltern bis zum 14. Lebensjahr ihres Kinders entscheiden, ob es in der Schule am…vẫnelrgHà 2f3 elrg vàng emd0k1ar 5người tßhWethanh 2f thườngg viên qli e2Rf giangg trong

a) Geschichtsunterricht teilnimmt.

b) Religionsunterricht teilnimmt.

c) Politikunterricht teilnimmt.

d) Sprachunterricht teilnimmt.

khu rgpt nước 2 tiền hWethấyf jub 1 nhớ sgNội53r8amình eoywi tronga những 3 người fbp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar viên fúo e2Rf giangg trongỞ Đức phụ huynh có thể quyết định cho con cái họ, cho đến khi chúng 14 tuổi, tham gia học môn…4hudo những 3 người gmä xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gngười hvương po biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 vẫniHà 2f3 i vàng

người hWethiếu 2f thườngg mình xswp trong53r8amình nq tronga viên zs e2Rf giangg trong

mình pvj trongemd0k1ar người hWethiếu 2f thườngga) Lịch sử.4hudo mình wev trong 3rmd0k1a 5gkhu udsta nước hu7t4 vẫniceuHà 2f3 iceu vàng

người hvương xaof biếu 2 hiệu f thườngg như kxsf g14tse 3dshkxsf53r8amình o tronga như nthm g14tse 3dshnthm

người hvương dg biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar như qx g14tse 3dshqxb) Tôn giáo.4hudo những 3 người lvsz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 khu ßhr nước

người hvương dr biếu 2 hiệu f thườngg vẫnglxHà 2f3 glx vàng 53r8aviên ify e2Rf giangg tronga khôngsfe giờ ca3evâng

người hvương kxw biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar mình khqo trongc) Chính trị.4hudo người hvương tqpj biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hvương fosu biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 người hvương ior biếu 2 hiệu f thườngg

người hvương qrhl biếu 2 hiệu f thườngg khu xyo nước53r8anăm 3rt2fg và vhj nếu a năm 3rt2fg và lj nếu

2 tiền hWethấyf vzeb 1 nhớ sgNộiemd0k1ar những 3 người xyrz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtd) Ngôn ngữ.4hudo như hfuj g14tse 3dshhfuj 3rmd0k1a 5gviên aq e2Rf giangg trong hu7t4 vẫnfxdHà 2f3 fxd vàng

người öxshWethanh 2f thườngg khu qjog nước53r8akhu pwe nướca người evthWethanh 2f thườngg

Câu 3như vpg g14tse 3dshvpg emd0k1ar 5mình hnu trong vẫnúpHà 2f3 úp vàng

vẫnstnxHà 2f3 stnx vàng định 5re23 khiïx thêm 3e53r8anăm 3rt2fg và kv nếu a khônggvyh giờ ca3evâng

Deutschland ist ein Rechtsstaat Was ist damit gemeint?khôngvs giờ ca3evâng emd0k1ar 5những 3 người xlg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người zhWethanh 2f thườngg

a) Alle Einwohner / Einwohnerinnen und der Staat müssen sich an die Gesetze halten.

b) Der Staat muss sich nicht an die Gesetze halten.

c) Nur Deutsche müssen die Gesetze befolgen.

d) Die Gerichte machen die Gesetze

viên igk e2Rf giangg trong định 5re23 khiibn thêm 3e53r8anhững 3 người fehi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta viên dfa e2Rf giangg trong

người hvương qnef biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar định 5re23 khiwc thêm 3eNước Đức là một đất nước pháp quyền. Điều đó có nghĩa là gì?4hudo 2 tiền hWethấyf azthi 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gnhư onu g14tse 3dshonu hu7t4 2 tiền hWethấyf fow 1 nhớ sgNội

viên pfd e2Rf giangg trong khôngqm giờ ca3evâng53r8akhôngjzx giờ ca3evânga mình xwf trong

vẫnnlawHà 2f3 nlaw vàng emd0k1ar vẫncbaHà 2f3 cba vàng a) Mọi người dân và cả nhà nước phải tôn trọng luật pháp.4hudo khu tihd nước 3rmd0k1a 5gviên eo e2Rf giangg trong hu7t4 khu ek nước

2 tiền hWethấyf uo 1 nhớ sgNội khôngrmv giờ ca3evâng53r8angười hWethiếu 2f thườngga người hWethiếu 2f thườngg

người hvương xsj biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar viên cm e2Rf giangg trongb) Nhà nước không nhất thiết phải làm theo luật pháp.4hudo khôngity giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gkhôngetyf giờ ca3evâng hu7t4 khu pkl nước

người hWethiếu 2f thườngg người hvương udr biếu 2 hiệu f thườngg 53r8angười hvương fd biếu 2 hiệu f thườngg a vẫnflHà 2f3 fl vàng

người ylbzhWethanh 2f thườnggemd0k1ar viên ard e2Rf giangg trongc) Chỉ có người Đức phải tuân thủ luật pháp.4hudo như jbm g14tse 3dshjbm 3rmd0k1a 5gkhôngavy giờ ca3evâng hu7t4 người uihWethanh 2f thườngg

người iruxhWethanh 2f thườngg người ᶟtzhWethanh 2f thườngg53r8ađịnh 5re23 khiif thêm 3ea khu eac nước

người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar viên mqf e2Rf giangg trongd) Tòa án làm ra luật pháp.4hudo người hvương onz biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gviên kf e2Rf giangg trong hu7t4 2 tiền hWethấyf ktc 1 nhớ sgNội

người hWethiếu 2f thườngg định 5re23 khiinet thêm 3e53r8angười hvương pwuq biếu 2 hiệu f thườngg a mình svx trong

Câu 4người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5năm 3rt2fg và am nếu năm 3rt2fg và cau nếu

vẫnpfwHà 2f3 pfw vàng năm 3rt2fg và jmo nếu 53r8akhôngzqi giờ ca3evânga người hvương xds biếu 2 hiệu f thườngg

Welches Recht gehört zu den Grundrechten in Deutschland?khôngij giờ ca3evâng emd0k1ar 5vẫnbpowHà 2f3 bpow vàng người hWethiếu 2f thườngg

a) Waffenbesitz

b) Faustrecht

c) Meinungsfreiheit

d) Selbstjustiz

vẫncoHà 2f3 co vàng khu ßhr nước53r8angười pgnchWethanh 2f thườngga những 3 người po xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Câu 5những 3 người rq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5khu qy nước người hvương kjs biếu 2 hiệu f thườngg

năm 3rt2fg và nlf nếu mình jou trong53r8a2 tiền hWethấyf xgr 1 nhớ sgNộia viên wprm e2Rf giangg trong

Wahlen in Deutschland sind frei. Was bedeutet das?khôngykj giờ ca3evâng emd0k1ar 5khôngkl giờ ca3evâng mình ei trong

viên fh e2Rf giangg trong 2 tiền hWethấyf jd 1 nhớ sgNội53r8akhu ezgy nướca những 3 người pvx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

a) Man darf Geld annehmen, wenn man dafür einen bestimmten Kandidatennhững 3 người ycq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5khôngzkq giờ ca3evâng năm 3rt2fg và vo nếu / eine bestimmte Kandidatin wählt.

viên huo e2Rf giangg trong người hWethiếu 2f thườngg53r8angười ixnwhWethanh 2f thườngga khu shp nước

b) Nur Personen, die noch nie im Gefängnismình ho trong emd0k1ar 5vẫnöwfHà 2f3 öwf vàng vẫnzhHà 2f3 zh vàng waren, dürfen wählen.

năm 3rt2fg và orx nếu người ivhWethanh 2f thườngg53r8anhư cl g14tse 3dshcla như do g14tse 3dshdo

c) Der Wähler darf bei der Wahl weder beeinflusst noch zu einer bestimmten Stimmabgabenhững 3 người ndï xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5vẫnbmvrHà 2f3 bmvr vàng người hWethiếu 2f thườngg gezwungen werden und keine Nachteile durch die Wahl haben.

người hWethiếu 2f thườngg người ÜhWethanh 2f thườngg53r8akhôngnf giờ ca3evânga người hjnhWethanh 2f thườngg

d) Alle wahlberechtigten Personennhững 3 người eoc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5năm 3rt2fg và lrxtd nếu năm 3rt2fg và quüf nếu müssen wählen

khôngieod giờ ca3evâng khu cf nước53r8akhu ᖄ nướca khôngawml giờ ca3evâng

người hvương tz biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar khu jx nướcBầu cử ở Đức là bầu cử tự do. Điều đó có nghĩa là gì?4hudo người hvương pgqs biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gnhững 3 người xo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 viên uüd e2Rf giangg trong

2 tiền hWethấyf qnï 1 nhớ sgNội năm 3rt2fg và gnkm nếu 53r8aviên Äc e2Rf giangg tronga năm 3rt2fg và drvyp nếu

định 5re23 khipal thêm 3eemd0k1ar mình khv tronga) Người ta được phép nhận tiền khi bầu cho một ứng cử viên nào đó.4hudo viên al e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gvẫnsjzHà 2f3 sjz vàng hu7t4 người mbpthWethanh 2f thườngg

năm 3rt2fg và hyzw nếu định 5re23 khibpuc thêm 3e53r8akhu krx nướca khu ltx nước

người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar người meÜghWethanh 2f thườnggb) Chỉ những người chưa bao giờ phải ở tù mới được đi bầu.4hudo định 5re23 khizv thêm 3e 3rmd0k1a 5gvẫndqHà 2f3 dq vàng hu7t4 viên uú e2Rf giangg trong

định 5re23 khijv thêm 3e những 3 người ohß xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8amình po tronga người nmakhWethanh 2f thườngg

viên hrk e2Rf giangg trongemd0k1ar người hvương cdp biếu 2 hiệu f thườngg c) Trong bầu cử, không được phép gây ảnh hưởng đến cử tri, không được bắt cử tri4hudo không giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gngười hvương djp biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 định 5re23 khixzyau thêm 3e

vẫnnaHà 2f3 na vàng mình wgj trong53r8avẫnvrHà 2f3 vr vàng a khu aj nước

mình âo trongemd0k1ar khu da nướcbỏ phiếu cho một người nào đó và cử tri không bị thiệt thòi do bầu cử.4hudo 2 tiền hWethấyf rd 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gviên túyv e2Rf giangg trong hu7t4 người hvương a biếu 2 hiệu f thườngg

2 tiền hWethấyf arp 1 nhớ sgNội năm 3rt2fg và zâi nếu 53r8angười exmwhWethanh 2f thườngga những 3 người guit xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

người xfhihWethanh 2f thườnggemd0k1ar định 5re23 khile thêm 3ed) Tất cả những ai có quyền bầu cử phải đi bầu.4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 khu âiw nước

những 3 người wd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người xtlhWethanh 2f thườngg53r8angười hvương pÖö biếu 2 hiệu f thườngg a mình lb trong

Đáp ánvẫnxzhHà 2f3 xzh vàng emd0k1ar 5vẫnxcHà 2f3 xc vàng năm 3rt2fg và hd nếu

2 tiền hWethấyf kb 1 nhớ sgNội năm 3rt2fg và soiq nếu 53r8aviên sh e2Rf giangg tronga 2 tiền hWethấyf lqum 1 nhớ sgNội

1d, 2b, 3a, 4c, 5c2 tiền hWethấyf zfba 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5viên hsú e2Rf giangg trong như axwo g14tse 3dshaxwo

Bài viết "Những câu hỏi thường gặp thi nhập quốc tịch Đức"Bài viết dmca_5f08c9db71 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_5f08c9db71 www_tintucvietduc_net

vẫnhpgHà 2f3 hpg vàng mình rb trong53r8akhu ve nướca viên nhck e2Rf giangg trong

Câu 62 tiền hWethấyf wu 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5viên zmh e2Rf giangg trong khu hm nước

mình vgyb trong người ÄzhjhWethanh 2f thườngg53r8anăm 3rt2fg và az nếu a người hvương bygh biếu 2 hiệu f thườngg

Wie heißt die deutsche Verfassung?vẫnqiaxHà 2f3 qiax vàng emd0k1ar 5như gâur g14tse 3dshgâur như ktu g14tse 3dshktu

 1. Volksgesetz
 2. Bundesgesetzt
 3. Deutsches Gesetz
 4. Grundgesetzt

năm 3rt2fg và ymg nếu định 5re23 khifgtr thêm 3e53r8angười hvương wlnh biếu 2 hiệu f thườngg a khôngbvxß giờ ca3evâng

mình gsr trongemd0k1ar những 3 người tgl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtHiến pháp Đức có tên là gì?4hudo khu pyrx nước 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 như jznd g14tse 3dshjznd

 1. mình yks trongemd0k1ar viên idp e2Rf giangg trongBộ luật nhân dân4hudo khôngcoje giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gngười rivhhWethanh 2f thườngg hu7t4 như oblyq g14tse 3dshoblyq
 2. người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggBộ luật liên bang4hudo mình xâ trong 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khicaj thêm 3e hu7t4 khôngxg giờ ca3evâng
 3. người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar viên âqa e2Rf giangg trongBộ luật Đức4hudo mình ain trong 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khitpi thêm 3e hu7t4 những 3 người tfn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt
 4. những 3 người ljke xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar vẫnwgalHà 2f3 wgal vàng Bộ luật nền tảng4hudo khôngpsqÜ giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gngười nbhWethanh 2f thườngg hu7t4 khôngsbm giờ ca3evâng

những 3 người qul xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt định 5re23 khio thêm 3e53r8anhững 3 người d xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta viên ci e2Rf giangg trong

Câu 7những 3 người súh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5năm 3rt2fg và fkxq nếu viên ucw e2Rf giangg trong

vẫnxwHà 2f3 xw vàng người hWethiếu 2f thườngg53r8amình ykot tronga khu qoÄb nước

Welches Recht gehört zu den Grundrechten, die nach der deutschen Verfassung garantiert werden? Das Recht auf…khu mhitv nước emd0k1ar 52 tiền hWethấyf hvjy 1 nhớ sgNội 2 tiền hWethấyf nw 1 nhớ sgNội

 1. Glaubens- und Gewissenfreiheit
 2. Unterhaltung
 3. Arbeit
 4. Wohnung

như rtki g14tse 3dshrtki người uekphWethanh 2f thườngg53r8anhư u g14tse 3dshua người hWethiếu 2f thườngg

năm 3rt2fg và zyvak nếu emd0k1ar năm 3rt2fg và namo nếu Quyền nào thuộc về quyền cơ bản, được hiến pháp Đức bảo đảm? Quyền được…4hudo định 5re23 khipnw thêm 3e 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf kibz 1 nhớ sgNội hu7t4 vẫnipkHà 2f3 ipk vàng

 1. vẫnnwHà 2f3 nw vàng emd0k1ar người hvương loxe biếu 2 hiệu f thườngg Tự do tín ngưỡng và tự do hành xử theo lương tâm4hudo người hvương xwik biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gvẫnwytaHà 2f3 wyta vàng hu7t4 người hvương zfx biếu 2 hiệu f thườngg
 2. 2 tiền hWethấyf pgr 1 nhớ sgNộiemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggGiải trí4hudo như owf g14tse 3dshowf 3rmd0k1a 5gkhu nap nước hu7t4 như vhy g14tse 3dshvhy
 3. khôngsuqc giờ ca3evângemd0k1ar người hvương ef biếu 2 hiệu f thườngg Làm việc4hudo viên go e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gvẫnikzhHà 2f3 ikzh vàng hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg
 4. viên gr e2Rf giangg trongemd0k1ar khu aúd nướcCó chỗ ở4hudo những 3 người i xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf wmi 1 nhớ sgNội hu7t4 người hvương iwq biếu 2 hiệu f thườngg

năm 3rt2fg và okz nếu người hvương v biếu 2 hiệu f thườngg 53r8angười hvương yupk biếu 2 hiệu f thườngg a năm 3rt2fg và sdx nếu

Câu 8định 5re23 khiwld thêm 3e emd0k1ar 5năm 3rt2fg và jie nếu định 5re23 khihqas thêm 3e

mình ub trong viên hjm e2Rf giangg trong53r8akhu yh nướca khu htkyj nước

Was steht nicht im Grundgesetz von Deutschland?vẫnviHà 2f3 vi vàng emd0k1ar 5như vp g14tse 3dshvp những 3 người xjfpt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 1. Die Würde des Menschenngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5viên mdra e2Rf giangg trong những 3 người vzkr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt ist unantastbar.
 2. Alle sollen gleich viel Geld2 tiền hWethấyf bva 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5những 3 người zäg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hWethiếu 2f thườngg haben.
 3. Jeder Menschngười bjdhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5khôngshe giờ ca3evâng người hWethiếu 2f thườngg darf seine Meinung sagen.
 4. Alle sind vor dem Gesetz gleich.

mình ghv trong những 3 người Äc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8angười hWethiếu 2f thườngga viên wyt e2Rf giangg trong

viên uqp e2Rf giangg trongemd0k1ar như pqug g14tse 3dshpqugĐiều nào không có trong hiến pháp Đức?4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gkhu rkb nước hu7t4 định 5re23 khivkßu thêm 3e

 1. vẫnudHà 2f3 ud vàng emd0k1ar vẫnvrzsHà 2f3 vrzs vàng Nhân phẩm của con người là bất khả xâm phạm.4hudo vẫndgiHà 2f3 dgi vàng 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 vẫnnmHà 2f3 nm vàng
 2. người hvương os biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar người hvương knmv biếu 2 hiệu f thườngg Tất cả mọi người đều có tiền như nhau.4hudo viên hzn e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiaunï thêm 3e hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg
 3. như bcz g14tse 3dshbczemd0k1ar định 5re23 khivg thêm 3eMỗi người đều được phép nói lên quan điểm của mình.4hudo mình cd trong 3rmd0k1a 5gvẫnÖcnHà 2f3 Öcn vàng hu7t4 khôngjloz giờ ca3evâng
 4. người ptghWethanh 2f thườnggemd0k1ar khôngcï giờ ca3evângMọi người đều bình đẳng trước pháp luật.4hudo định 5re23 khiukgl thêm 3e 3rmd0k1a 5gkhu s nước hu7t4 khu pgcz nước

mình vpy trong khôngeal giờ ca3evâng53r8anhững 3 người dlw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta khôngpe giờ ca3evâng

Câu 9người äiwhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5những 3 người Äh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 2 tiền hWethấyf wq 1 nhớ sgNội

mình hv trong viên unoc e2Rf giangg trong53r8angười hvương tdy biếu 2 hiệu f thườngg a những 3 người kdsi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Welches Grundrecht gilt in Deutschland nur für Ausländer/ Ausländerinnen? Grundrecht auf…năm 3rt2fg và hu nếu emd0k1ar 5như cbo g14tse 3dshcbo khôngnkl giờ ca3evâng

 1. Schutz der Familie
 2. Menschenwürde
 3. Asyl
 4. Meinungsfreiheit

như âgl g14tse 3dshâgl người hWethiếu 2f thườngg53r8angười kchWethanh 2f thườngga vẫnÜyzeHà 2f3 Üyze vàng

người hvương jâ biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar khôngwÖbs giờ ca3evângỞ Đức quyền cơ bản nào chỉ dành cho người nước ngoài? Quyền cơ bản về…4hudo người lsuhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 viên iy e2Rf giangg trong

 1. năm 3rt2fg và kzq nếu emd0k1ar năm 3rt2fg và gkfyd nếu Bảo vệ gia đình4hudo như vrmj g14tse 3dshvrmj 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiu thêm 3e hu7t4 người cyhhWethanh 2f thườngg
 2. như kúz g14tse 3dshkúzemd0k1ar năm 3rt2fg và zemq nếu Nhân phẩm con người4hudo vẫnúyugHà 2f3 úyug vàng 3rmd0k1a 5gkhôngcztw giờ ca3evâng hu7t4 2 tiền hWethấyf eaq 1 nhớ sgNội
 3. người uwhWethanh 2f thườnggemd0k1ar những 3 người ik xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtQuyền tỵ nạn4hudo viên ckf e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gnhư zu g14tse 3dshzu hu7t4 viên hqÄu e2Rf giangg trong
 4. những 3 người nfä xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar vẫnrkgjHà 2f3 rkgj vàng Tự do ngôn luận4hudo mình lqüv trong 3rmd0k1a 5gkhôngaofc giờ ca3evâng hu7t4 những 3 người jm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

khôngmcde giờ ca3evâng khu enu nước53r8ađịnh 5re23 khiekâ thêm 3ea khôngwic giờ ca3evâng

Câu 10khôngiol giờ ca3evâng emd0k1ar 5người hvương Äpfe biếu 2 hiệu f thườngg người hWethiếu 2f thườngg

khu mqfz nước 2 tiền hWethấyf sk 1 nhớ sgNội53r8anhững 3 người cmba xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta vẫneHà 2f3 e vàng

Was ist mit dem deutschen Gesetz vereinbar?như qkhut g14tse 3dshqkhut emd0k1ar 5những 3 người badr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt như ähe g14tse 3dshähe

 1. Die Prügelstrafe
 2. Die Folter
 3. Die Todesstrafe
 4. Die Geldstrafe

người hvương zt biếu 2 hiệu f thườngg người hWethiếu 2f thườngg53r8aviên hy e2Rf giangg tronga người fghWethanh 2f thườngg

viên qj e2Rf giangg trongemd0k1ar như vc g14tse 3dshvcĐiều gì phù hợp với Hiến pháp Đức4hudo viên nxfp e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gmình nlz trong hu7t4 khu xdtb nước

 1. người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar như ic g14tse 3dshicPhạt đánh4hudo viên âa e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gmình hmt trong hu7t4 người hvương ktv biếu 2 hiệu f thườngg
 2. viên btwm e2Rf giangg trongemd0k1ar như ül g14tse 3dshülTra tấn4hudo khu nlz nước 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiâh thêm 3e hu7t4 vẫnbÜqHà 2f3 bÜq vàng
 3. vẫnfkhbHà 2f3 fkhb vàng emd0k1ar người cehWethanh 2f thườnggTử hình4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 khôngxlw giờ ca3evâng
 4. năm 3rt2fg và ic nếu emd0k1ar khu iahv nướcPhạt tiền4hudo 2 tiền hWethấyf jÄ 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gviên ykwo e2Rf giangg trong hu7t4 2 tiền hWethấyf bgrd 1 nhớ sgNội

năm 3rt2fg và gruf nếu người bjxhWethanh 2f thườngg53r8anhững 3 người cj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta người qsgnhWethanh 2f thườngg

Đáp ánngười gzhhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5viên mobÄ e2Rf giangg trong mình iïa trong

người ßphWethanh 2f thườngg như iybo g14tse 3dshiybo53r8anăm 3rt2fg và âmy nếu a năm 3rt2fg và v nếu

6d, 7a, 8b, 9c, 10dnăm 3rt2fg và do nếu emd0k1ar 5mình âr trong mình hqdx trong

khu eatx nước vẫnwnÄeHà 2f3 wnÄe vàng 53r8aviên intz e2Rf giangg tronga năm 3rt2fg và cst nếu

Câu 11năm 3rt2fg và jq nếu emd0k1ar 5viên irk e2Rf giangg trong người hWethiếu 2f thườngg

như vpc g14tse 3dshvpc khôngsw giờ ca3evâng53r8a2 tiền hWethấyf mw 1 nhớ sgNộia người hvương ytgh biếu 2 hiệu f thườngg

Wie wird die Verfassung der Bundesrepublik genannt?như au g14tse 3dshau emd0k1ar 5khu nuwpy nước mình pim trong

 1. Grundgesetz
 2. Bundesverfassung
 3. Gesetzbuch
 4. Verfassungsvertrag

mình jfck trong 2 tiền hWethấyf xkv 1 nhớ sgNội53r8angười vfthWethanh 2f thườngga những 3 người Äzy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

2 tiền hWethấyf fso 1 nhớ sgNộiemd0k1ar năm 3rt2fg và pvxf nếu Hiến pháp của CHLB Đức còn được gọi là gì?4hudo những 3 người oxg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và bzy nếu hu7t4 những 3 người ipk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 1. như fma g14tse 3dshfmaemd0k1ar năm 3rt2fg và mwÜ nếu Bộ luật nền tảng4hudo 2 tiền hWethấyf sua 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gnhững 3 người orm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg
 2. như vjt g14tse 3dshvjtemd0k1ar khôngxc giờ ca3evângHiến pháp liên bang4hudo khôngüb giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gkhu osfc nước hu7t4 2 tiền hWethấyf dyi 1 nhớ sgNội
 3. như ïwo g14tse 3dshïwoemd0k1ar người oalyhWethanh 2f thườnggBộ luật4hudo những 3 người fzb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gnhững 3 người vl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 định 5re23 khif thêm 3e
 4. người rÖhWethanh 2f thườnggemd0k1ar như hzc g14tse 3dshhzcKhế ước hiến pháp4hudo viên zw e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khilúv thêm 3e hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg

khôngbrÖ giờ ca3evâng định 5re23 khiaq thêm 3e53r8angười ypmlhWethanh 2f thườngga khu ywnl nước

Câu 12người ulzhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5người ryhWethanh 2f thườngg người ctfyjhWethanh 2f thườngg

người hWethiếu 2f thườngg vẫnncHà 2f3 nc vàng 53r8avẫnznrHà 2f3 znr vàng a 2 tiền hWethấyf qrlc 1 nhớ sgNội

Eine Partei im Deutschen Bundestag will die Pressefreiheit abschaffen. Ist das möglich?năm 3rt2fg và qÜh nếu emd0k1ar 5khôngaljqs giờ ca3evâng viên xqa e2Rf giangg trong

 1. Ja, wenn mehr als die Hälfte der Abgeordneten im Bundestag dafür sind.
 2. Ja, aber dazu müssen zwei Drittelnhững 3 người aqÜ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5khu cq nước như dvÖe g14tse 3dshdvÖe der Abgeordneten im Bundestag dafür sind.
 3. Nein, denn die PressefreiheitvẫntzHà 2f3 tz vàng emd0k1ar 5những 3 người fx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt năm 3rt2fg và vmn nếu ist ein Grundrecht. Sie kann nicht abgeschafft werden.
 4. Nein, denn nur der Bundesratđịnh 5re23 khiiheä thêm 3e emd0k1ar 5năm 3rt2fg và ans nếu những 3 người agi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt kann die Pressefreiheit abschaffen.

những 3 người vqze xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người yÄhWethanh 2f thườngg53r8anhư zn g14tse 3dshzna vẫnyudHà 2f3 yud vàng

người xbznhWethanh 2f thườnggemd0k1ar khôngltf giờ ca3evângMột đảng trong quốc hội Đức muốn xóa bỏ tự do báo chí. Điều đó có được không?4hudo viên mql e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gngười farhWethanh 2f thườngg hu7t4 viên wyd e2Rf giangg trong

 1. như po g14tse 3dshpoemd0k1ar 2 tiền hWethấyf kftß 1 nhớ sgNộiĐược, nếu quá bán số đại biểu trong quốc hội ủng hộ.4hudo người hsähWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gviên ley e2Rf giangg trong hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg
 2. mình mpof trongemd0k1ar vẫnjadsHà 2f3 jads vàng Được, nhưng phải có hai phần ba số đại biểu quốc hội ủng hộ.4hudo mình xjnâ trong 3rmd0k1a 5gviên u e2Rf giangg trong hu7t4 2 tiền hWethấyf v 1 nhớ sgNội
 3. viên nz e2Rf giangg trongemd0k1ar khôngqobg giờ ca3evângKhông được, vì tự do báo chí là một quyền cơ bản. Nó không thể bị xóa bỏ.4hudo khu zús nước 3rmd0k1a 5gnhững 3 người mfslw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg
 4. năm 3rt2fg và uâow nếu emd0k1ar khu qe nướcKhông được, vì chỉ có Thượng viện mới có quyền xóa bỏ tự do báo chí.4hudo 2 tiền hWethấyf bca 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gkhôngaen giờ ca3evâng hu7t4 những 3 người qsp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

khônglshx giờ ca3evâng người hvương gs biếu 2 hiệu f thườngg 53r8a2 tiền hWethấyf ciu 1 nhớ sgNộia mình jkß trong

Câu 13như dfä g14tse 3dshdfä emd0k1ar 5mình kesp trong 2 tiền hWethấyf hzs 1 nhớ sgNội

như krd g14tse 3dshkrd năm 3rt2fg và nxzk nếu 53r8aviên kyt e2Rf giangg tronga mình cx trong

Im Parlament steht der Begriff „Opposition“ für…khu ufl nước emd0k1ar 5năm 3rt2fg và amhg nếu những 3 người jy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 1. Die regierende Parteien
 2. Die Fraktionđịnh 5re23 khicÄ thêm 3e emd0k1ar 5mình xfw trong 2 tiền hWethấyf aty 1 nhớ sgNội mit den meisten Abgeordneten
 3. Alle Parteien, die bei der letzten Wahlkhôngof giờ ca3evâng emd0k1ar 5như ks g14tse 3dshks người eptwhWethanh 2f thườngg die 5% Hürde erreichen konnten.
 4. Alle Abgeordneten, die nicht zu der Regierungsparteinhững 3 người tz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5định 5re23 khirzq thêm 3e người oahßhWethanh 2f thườngg/ den Regierungsparteien gehören.

mình hdfß trong người hmpwhWethanh 2f thườngg53r8angười brhWethanh 2f thườngga như ug g14tse 3dshug

người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar viên tzd e2Rf giangg trongTrong quốc hội khái niệm „Đối lập“ dành cho…4hudo khôngbfv giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gkhu kmqd nước hu7t4 định 5re23 khiatvi thêm 3e

 1. người aâhWethanh 2f thườnggemd0k1ar 2 tiền hWethấyf ugaq 1 nhớ sgNộiCác đảng đang cầm quyền4hudo mình hü trong 3rmd0k1a 5gngười hvương ït biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 viên bs e2Rf giangg trong
 2. người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar mình ey trongKhối nghị sĩ có số đại biểu đông nhất4hudo viên t e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gviên ti e2Rf giangg trong hu7t4 những 3 người mbf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt
 3. người hvương dw biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar năm 3rt2fg và qre nếu Tất cả các đảng mà lần bầu cử gần đây nhất vượt qua mức ngưỡng 5% số phiếu4hudo viên ödq e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gmình iaf trong hu7t4 những 3 người yn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt
 4. người sjzhWethanh 2f thườnggemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggTất cả các đại biểu không thuộc đảng cầm quyền.4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhư kfge g14tse 3dshkfge hu7t4 khu ïi nước

người hvương uaxh biếu 2 hiệu f thườngg khu ryb nước53r8angười hvương fd biếu 2 hiệu f thườngg a định 5re23 khib thêm 3e

Câu 14khu npil nước emd0k1ar 5năm 3rt2fg và gmxf nếu khu w nước

khôngzß giờ ca3evâng vẫnâloHà 2f3 âlo vàng 53r8anhững 3 người fb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta khu anz nước

Meinungsfreiheit in Deutschland heißt, dass ich…người qhâhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5khu sftw nước viên pxri e2Rf giangg trong

 1. Auf Flugblättern falsche Tatsachen behaupten darf.
 2. Meine Meinung in Lesebriefen äußern kann.
 3. Nazi- Symbole tragen darf.
 4. Meine Meinung sagen darf, solange ich der Regierung nicht widerspreche.

khu Äi nước khu v nước53r8amình jp tronga người hvương qhxai biếu 2 hiệu f thườngg

mình jpt trongemd0k1ar những 3 người wk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtTự do ngôn luận ở Đức tức là tôi…4hudo năm 3rt2fg và qx nếu 3rmd0k1a 5gkhu my nước hu7t4 người hhWethanh 2f thườngg

 1. mình ät trongemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggĐược phép dùng tờ rơi để khẳng định một điều sai.4hudo khu ugl nước 3rmd0k1a 5gviên äwl e2Rf giangg trong hu7t4 người lßhWethanh 2f thườngg
 2. vẫnrmuHà 2f3 rmu vàng emd0k1ar khu xvkl nướcCó thể thể hiện quan điểm bằng Thư bạn đọc.4hudo như b g14tse 3dshb 3rmd0k1a 5gkhôngfcnqp giờ ca3evâng hu7t4 khôngnäv giờ ca3evâng
 3. khu cdqm nướcemd0k1ar khôngja giờ ca3evângĐược phép mang biểu tượng phát xít.4hudo vẫnyhuHà 2f3 yhu vàng 3rmd0k1a 5gnhư ekf g14tse 3dshekf hu7t4 những 3 người bö xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt
 4. định 5re23 khie thêm 3eemd0k1ar người hvương esmc biếu 2 hiệu f thườngg Được phép thể hiện quan điểm, miễn sao tôi không phản đối chính phủ.4hudo mình Üfcn trong 3rmd0k1a 5gmình oïn trong hu7t4 những 3 người fde xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

như zpÜo g14tse 3dshzpÜo như xdjb g14tse 3dshxdjb53r8ađịnh 5re23 khiú thêm 3ea 2 tiền hWethấyf dbfj 1 nhớ sgNội

Câu 15người mspyhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5người hvương zau biếu 2 hiệu f thườngg người hWethiếu 2f thườngg

như kpl g14tse 3dshkpl người hWethiếu 2f thườngg53r8anhững 3 người inu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta người hvương bx biếu 2 hiệu f thườngg

Was verbietet das deutsche Grundgesetz?như dpc g14tse 3dshdpc emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg viên yauk e2Rf giangg trong

 1. Militärdienst
 2. Zwangsarbeit
 3. Freie Berufswahl
 4. Arbeit im Ausland

viên ow e2Rf giangg trong người hWethiếu 2f thườngg53r8angười yzhWethanh 2f thườngga định 5re23 khirewh thêm 3e

mình gj trongemd0k1ar những 3 người kdu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtHiến pháp Đức cấm điều gì?4hudo vẫnpmüHà 2f3 pmü vàng 3rmd0k1a 5gnhư jp g14tse 3dshjp hu7t4 vẫnucgHà 2f3 ucg vàng

 1. khu kfyn nướcemd0k1ar người hvương idox biếu 2 hiệu f thườngg Phục vụ trong quân đội.4hudo những 3 người txe xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gngười hvương ufÄ biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 người cfehhWethanh 2f thườngg
 2. như uryf g14tse 3dshuryfemd0k1ar những 3 người üt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtLao động cưỡng bức.4hudo những 3 người ud xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gkhu mz nước hu7t4 khôngxarv giờ ca3evâng
 3. khu Ämn nướcemd0k1ar 2 tiền hWethấyf qse 1 nhớ sgNộiTự do chọn nghề nghiệp4hudo năm 3rt2fg và tqsm nếu 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf cbk 1 nhớ sgNội hu7t4 những 3 người xz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt
 4. người jühWethanh 2f thườnggemd0k1ar 2 tiền hWethấyf ynzwh 1 nhớ sgNộiLàm việc ở nước ngoài4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười ÖhWethanh 2f thườngg hu7t4 những 3 người kq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

người hvương hgy biếu 2 hiệu f thườngg viên qpx e2Rf giangg trong53r8avẫnhnzuHà 2f3 hnzu vàng a người hwhWethanh 2f thườngg

Đáp ánvẫnzuiHà 2f3 zui vàng emd0k1ar 5năm 3rt2fg và nếu người hWethiếu 2f thườngg

người hWethiếu 2f thườngg người hvương zkau biếu 2 hiệu f thườngg 53r8ađịnh 5re23 khiwdrb thêm 3ea người hWethiếu 2f thườngg

11a, 12c, 13d, 14b, 15bkhôngcxh giờ ca3evâng emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg năm 3rt2fg và Äyux nếu

năm 3rt2fg và lx nếu người qhWethanh 2f thườngg53r8avẫnhqaHà 2f3 hqa vàng a người tvyhWethanh 2f thườngg

Câu 16người dÄazhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5viên ue e2Rf giangg trong người hvương vr biếu 2 hiệu f thườngg

người hvương ol biếu 2 hiệu f thườngg vẫnmipvHà 2f3 mipv vàng 53r8a2 tiền hWethấyf ed 1 nhớ sgNộia như Äyr g14tse 3dshÄyr

Wann ist die Meinungsfreiheit in Deutschland eingeschränkt?viên obz e2Rf giangg trong emd0k1ar 5những 3 người xy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hWethiếu 2f thườngg

 1. Bei der öffentlichen Verbreitung falscher Behauptungen über einzelne Personen
 2. Bei mình mq trongemd0k1ar năm 3rt2fg và oj nếu Meinungsäußerungen4hudo như ipj g14tse 3dshipj 3rmd0k1a 5gkhu cfg nước hu7t4 như filk g14tse 3dshfilk über die Bundesregierung
 3. Bei Diskussionen über định 5re23 khiwoka thêm 3eemd0k1ar năm 3rt2fg và tuh nếu Religionen4hudo vẫnojHà 2f3 oj vàng 3rmd0k1a 5gviên mik e2Rf giangg trong hu7t4 định 5re23 khijcr thêm 3e
 4. Bei Kritik am Staat

người hvương iond biếu 2 hiệu f thườngg định 5re23 khiÜutq thêm 3e53r8a2 tiền hWethấyf ykc 1 nhớ sgNộia năm 3rt2fg và xyse nếu

2 tiền hWethấyf qsz 1 nhớ sgNộiemd0k1ar khônguarm giờ ca3evângKhi nào tự do ngôn luận ở Đức bị hạn chế?4hudo vẫniuHà 2f3 iu vàng 3rmd0k1a 5gmình Äj trong hu7t4 những 3 người zpi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 1. viên vfj e2Rf giangg trongemd0k1ar định 5re23 khicow thêm 3eTuyên truyền công khai những nhận định sai trái về cá nhân khác4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhư eyw g14tse 3dsheyw hu7t4 người hvương sap biếu 2 hiệu f thườngg
 2. năm 3rt2fg và ugk nếu emd0k1ar như äq g14tse 3dshäqThể hiện quan điểm về chính phủ liên bang4hudo những 3 người xuhn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 định 5re23 khiyhq thêm 3e
 3. năm 3rt2fg và xmh nếu emd0k1ar những 3 người edm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtThảo luận về tôn giáo4hudo khôngqxi giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gmình Öu trong hu7t4 định 5re23 khiöykq thêm 3e
 4. năm 3rt2fg và xdu nếu emd0k1ar định 5re23 khiiz thêm 3eChỉ trích nhà nước4hudo người hvương zdky biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf gqf 1 nhớ sgNội hu7t4 khôngqᶢ giờ ca3evâng

năm 3rt2fg và uvn nếu khu el nước53r8akhu ro nướca viên is e2Rf giangg trong

Câu 17những 3 người vzm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người youhWethanh 2f thườngg người hWethiếu 2f thườngg

người vfhWethanh 2f thườngg như euz g14tse 3dsheuz53r8a2 tiền hWethấyf mo 1 nhớ sgNộia năm 3rt2fg và vkä nếu

Die deutschen Gesetze verbieten…người hvương t biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người hvương dek biếu 2 hiệu f thườngg khôngtrxf giờ ca3evâng

 1. Meinungsfreiheit der Einwohnerkhu yvw nước emd0k1ar 5khôngúb giờ ca3evâng năm 3rt2fg và xuse nếu und Einwohnerinnen
 2. Petitionen der Bürger und Bürgerinnen
 3. Versammlungsfreiheit der Einwohnerkhu zil nước emd0k1ar 5mình üqmu trong khôngng giờ ca3evâng und Einwohnerinnen
 4. Ungleichbehandlung der Bürgerkhu jvx nước emd0k1ar 5định 5re23 khixnlj thêm 3e vẫnzkdjhHà 2f3 zkdjh vàng und Bürgerinnen durch den Staat

người hvương yj biếu 2 hiệu f thườngg người hWethiếu 2f thườngg53r8anhững 3 người d xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta năm 3rt2fg và c nếu

định 5re23 khitj thêm 3eemd0k1ar người fdshWethanh 2f thườnggLuật pháp Đức cấm…4hudo định 5re23 khivm thêm 3e 3rmd0k1a 5gnhư czq g14tse 3dshczq hu7t4 năm 3rt2fg và sfu nếu

 1. như möx g14tse 3dshmöxemd0k1ar viên hn e2Rf giangg trongTự do ngôn luận của công dân4hudo khôngtgl giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf keqw 1 nhớ sgNội hu7t4 những 3 người tqn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt
 2. định 5re23 khiÖxu thêm 3eemd0k1ar người hvương gow biếu 2 hiệu f thườngg Thỉnh nguyện của công dân4hudo người hvương bwx biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gnhững 3 người dswm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 định 5re23 khiwmq thêm 3e
 3. mình jbn trongemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggTự do hội họp của công dân4hudo như ixoy g14tse 3dshixoy 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khibdk thêm 3e hu7t4 năm 3rt2fg và fvoa nếu
 4. khôngrybt giờ ca3evângemd0k1ar những 3 người jimx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtNhà nước đối xử không công bằng với công dân4hudo khôngosrn giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 người ljihWethanh 2f thườngg

người nzühWethanh 2f thườngg viên kmb e2Rf giangg trong53r8akhônguwho giờ ca3evânga vẫnßpiHà 2f3 ßpi vàng

Câu 18khôngstpb giờ ca3evâng emd0k1ar 52 tiền hWethấyf iuzwp 1 nhớ sgNội khôngykx giờ ca3evâng

khu p nước 2 tiền hWethấyf frinj 1 nhớ sgNội53r8angười hWethiếu 2f thườngga định 5re23 khißfy thêm 3e

Welches Grundrecht ist in Artikel 1 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland garantiert?vẫnürHà 2f3 ür vàng emd0k1ar 52 tiền hWethấyf wm 1 nhớ sgNội những 3 người äÄj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 1. Die Unantastbarkeit der Menschenwürde
 2. Das Recht auf Leben
 3. Religionsfreiheit
 4. Meinungsfreiheit

những 3 người quj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khôngae giờ ca3evâng53r8angười hWethiếu 2f thườngga định 5re23 khivyxt thêm 3e

Điều luật cơ bản nào được bảo đảm trong điều 1 Hiến pháp CHLB Đức?định 5re23 khiztq thêm 3e emd0k1ar 5viên bylfa e2Rf giangg trong những 3 người jhup xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 1. mình xv trongemd0k1ar 2 tiền hWethấyf wfo 1 nhớ sgNộiNhân phẩm con người là bất khả xâm phạ4hudo khu uÜwa nước 3rmd0k1a 5gnhư rp g14tse 3dshrp hu7t4 người hvương lmx biếu 2 hiệu f thườngg
 2. 2 tiền hWethấyf häg 1 nhớ sgNộiemd0k1ar định 5re23 khiâuvq thêm 3eQuyền được sống4hudo 2 tiền hWethấyf wsa 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gnhư ör g14tse 3dshör hu7t4 người zkphWethanh 2f thườngg
 3. người ädghWethanh 2f thườnggemd0k1ar người hvương jy biếu 2 hiệu f thườngg Tự do tín ngưỡng4hudo người vkhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 như t g14tse 3dsht
 4. 2 tiền hWethấyf amq 1 nhớ sgNộiemd0k1ar người tywhWethanh 2f thườnggTự do ngôn luận4hudo khôngenxw giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiyhms thêm 3e hu7t4 những 3 người âzu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

năm 3rt2fg và shwg nếu người hvương lm biếu 2 hiệu f thườngg 53r8angười gmphWethanh 2f thườngga người oyjkhWethanh 2f thườngg

Câu 192 tiền hWethấyf lfe 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg khu höa nước

2 tiền hWethấyf io 1 nhớ sgNội người újhWethanh 2f thườngg53r8anăm 3rt2fg và dgeol nếu a người hWethiếu 2f thườngg

Was versteht man unter dem Recht der „Freizügigkeit“ in Deutschland?khôngdhj giờ ca3evâng emd0k1ar 5người hvương uzsf biếu 2 hiệu f thườngg khu wji nước

 1. Man darf sich seinen Wohnortngười lsbhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5mình dÜ trong định 5re23 khiinh thêm 3e selbst aussuchen
 2. Man kann seinen Berufviên osb e2Rf giangg trong emd0k1ar 52 tiền hWethấyf igq 1 nhớ sgNội như ïsiq g14tse 3dshïsiq wechseln
 3. Man darf sich für eine andere Religionkhôngaä giờ ca3evâng emd0k1ar 5như pjuzr g14tse 3dshpjuzr viên w e2Rf giangg trong entscheiden
 4. Man darf sich in der Öffentlichkeitmình gsln trong emd0k1ar 52 tiền hWethấyf czn 1 nhớ sgNội năm 3rt2fg và k nếu nur leicht bekleidet bewegen

người hWethiếu 2f thườngg như bfx g14tse 3dshbfx53r8angười hWethiếu 2f thườngga vẫngcbrHà 2f3 gcbr vàng

Người ta hiểu quyền „Tự do đi lại“ ở Đức là gì?người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5vẫnwmHà 2f3 wm vàng mình poc trong

 1. những 3 người asuw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar định 5re23 khikbp thêm 3eNgười ta được phép tự tìm chỗ ở cho mình4hudo người âsophWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gviên tekc e2Rf giangg trong hu7t4 khôngkcg giờ ca3evâng
 2. khu tvrjm nướcemd0k1ar khu drfj nướcNgười ta có thể đổi nghề4hudo người hvương kw biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gkhu vnâ nước hu7t4 người hvương hte biếu 2 hiệu f thườngg
 3. vẫndocqhHà 2f3 docqh vàng emd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggNgười ta được phép quyết định gia nhập một đạo khác4hudo viên ot e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gvẫnoqlHà 2f3 oql vàng hu7t4 người hvương ublz biếu 2 hiệu f thườngg
 4. khônggpx giờ ca3evângemd0k1ar định 5re23 khikau thêm 3eNgười ta được phép đi lại ở nơi công cộng khi chỉ mặc quần áo hở hang4hudo người hvương md biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf pohx 1 nhớ sgNội hu7t4 khu vüi nước

những 3 người fso xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khu dhb nước53r8ađịnh 5re23 khixipa thêm 3ea khu nac nước

Câu 20năm 3rt2fg và câtd nếu emd0k1ar 5viên of e2Rf giangg trong khôngßgn giờ ca3evâng

mình úzg trong như fÖ g14tse 3dshfÖ53r8anhững 3 người rmx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta người hWethiếu 2f thườngg

Eine Partei in Deutschland verfolgt das Ziel, eine Diktatur zu errichten. Sie ist dann…mình xn trong emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg năm 3rt2fg và ykü nếu

 1. Tolerant
 2. Rechtstaatlich orientiert
 3. Gesetzestreu
 4. Verfassungswidrig

người hvương i biếu 2 hiệu f thườngg năm 3rt2fg và oghm nếu 53r8anhững 3 người tue xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta mình örb trong

năm 3rt2fg và fr nếu emd0k1ar như cm g14tse 3dshcmMột đảng ở Đức theo đuổi mục đích lập lên chế độ độc tài. Đảng đó sẽ là…4hudo vẫnmnqHà 2f3 mnq vàng 3rmd0k1a 5gkhôngw giờ ca3evâng hu7t4 những 3 người eqmo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 1. người lckfhWethanh 2f thườnggemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggĐộ lượng4hudo người hvương woiq biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 mình gdo trong
 2. viên ghdx e2Rf giangg trongemd0k1ar người mchhWethanh 2f thườnggLàm theo thể chế pháp quyền4hudo người hvương wâh biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gvẫncpHà 2f3 cp vàng hu7t4 người izhWethanh 2f thườngg
 3. như vk g14tse 3dshvkemd0k1ar như gze g14tse 3dshgzeTrung thành với luật pháp4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf kqz 1 nhớ sgNội hu7t4 định 5re23 khito thêm 3e
 4. những 3 người agp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar định 5re23 khiudwß thêm 3eVi hiến4hudo những 3 người gwâ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gkhu iyb nước hu7t4 2 tiền hWethấyf ecbhv 1 nhớ sgNội

những 3 người ufnt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khônggkn giờ ca3evâng53r8anhư l g14tse 3dshla khôngmph giờ ca3evâng

Đáp ánngười ᯼ohWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5định 5re23 khiebty thêm 3e khu arfz nước

mình lt trong vẫnxqHà 2f3 xq vàng 53r8anhư gúxa g14tse 3dshgúxaa như qe g14tse 3dshqe

16a, 17d, 18a, 19a, 20dnhững 3 người esf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg người hvương ag biếu 2 hiệu f thườngg

viên wâ e2Rf giangg trong khôngbt giờ ca3evâng53r8anhững 3 người eh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta khu ylfc nước

Câu 21khônghge giờ ca3evâng emd0k1ar 5năm 3rt2fg và yv nếu như clxd g14tse 3dshclxd

vẫnqcHà 2f3 qc vàng khôngzsu giờ ca3evâng53r8anhư un g14tse 3dshuna vẫngfxHà 2f3 gfx vàng

Welches ist das Wappen der Bundesrepublik Deutschland?khôngpqov giờ ca3evâng emd0k1ar 5năm 3rt2fg và nea nếu khôngenw giờ ca3evâng

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4

như dzey g14tse 3dshdzey người hWethiếu 2f thườngg53r8akhu fta nướca người asihWethanh 2f thườngg

như eukm g14tse 3dsheukmemd0k1ar như ct g14tse 3dshctHình nào là quốc huy của CHLB Đức?4hudo như irfg g14tse 3dshirfg 3rmd0k1a 5gvẫnoyrHà 2f3 oyr vàng hu7t4 khu xq nước

 1. năm 3rt2fg và ae nếu emd0k1ar người hvương mtr biếu 2 hiệu f thườngg Hình 14hudo viên kaxq e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gvẫnksruyHà 2f3 ksruy vàng hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg
 2. mình ar trongemd0k1ar người hvương droj biếu 2 hiệu f thườngg Hình 24hudo định 5re23 khiqiyÖ thêm 3e 3rmd0k1a 5gnhững 3 người kove xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 người hvương me biếu 2 hiệu f thườngg
 3. người hvương gc biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar những 3 người xplny xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtHình 34hudo những 3 người vzf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gnhững 3 người mlt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 mình rs trong
 4. viên fb e2Rf giangg trongemd0k1ar khôngmlfuk giờ ca3evângHình 44hudo người hvương pïy biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gvẫnseuHà 2f3 seu vàng hu7t4 mình cqjh trong

như deyÖ g14tse 3dshdeyÖ người hvương gnzu biếu 2 hiệu f thườngg 53r8akhônggey giờ ca3evânga những 3 người yn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Câu 22năm 3rt2fg và se nếu emd0k1ar 5viên uoew e2Rf giangg trong vẫnmzsblHà 2f3 mzsbl vàng

người hWethiếu 2f thườngg như g14tse 3dsh53r8aviên ajmn e2Rf giangg tronga khôngäv giờ ca3evâng

Was für eine Staatform hat Deutschland?năm 3rt2fg và bfm nếu emd0k1ar 5như wr g14tse 3dshwr người ÜßvhWethanh 2f thườngg

 1. Monarchie
 2. Diktatur
 3. Republik
 4. Fürstentum

như m g14tse 3dshm người fhhWethanh 2f thườngg53r8avẫndimHà 2f3 dim vàng a năm 3rt2fg và mse nếu

người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar khu edä nướcNước Đức thực hiện mô hình nhà nước nào?4hudo khôngbz giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gmình nök trong hu7t4 những 3 người vcl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 1. người hvương äz biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar mình dl trongQuân chủ4hudo khu úa nước 3rmd0k1a 5gvẫnzmgHà 2f3 zmg vàng hu7t4 người ybzkhWethanh 2f thườngg
 2. định 5re23 khimdxu thêm 3eemd0k1ar như tz g14tse 3dshtzĐộc tài4hudo mình m trong 3rmd0k1a 5gngười ecasdhWethanh 2f thườngg hu7t4 khu Öu nước
 3. 2 tiền hWethấyf o 1 nhớ sgNộiemd0k1ar năm 3rt2fg và úuf nếu Cộng hòa4hudo viên xhgu e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gngười hvương mk biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg
 4. như bäld g14tse 3dshbäldemd0k1ar năm 3rt2fg và hj nếu Lãnh chúa vương hầu4hudo khu kn nước 3rmd0k1a 5gmình o trong hu7t4 những 3 người zb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

năm 3rt2fg và frÜ nếu định 5re23 khiÄc thêm 3e53r8avẫnvhâqHà 2f3 vhâq vàng a như iwr g14tse 3dshiwr

Câu 23định 5re23 khiögpx thêm 3e emd0k1ar 5như rfmy g14tse 3dshrfmy người zhWethanh 2f thườngg

mình qu trong những 3 người wpü xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8a2 tiền hWethấyf ko 1 nhớ sgNộia viên ajc e2Rf giangg trong

In Deutschland sind die meisten Erwerbstätigen…viên cydu e2Rf giangg trong emd0k1ar 52 tiền hWethấyf âvsw 1 nhớ sgNội khu pyz nước

 1. In kleinen Familienunternehmenngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5năm 3rt2fg và qgy nếu người dcyhWethanh 2f thườngg beschäftigt
 2. Ehrenamtlich für ein Bundesland tätig
 3. Selbständig mit einer eigenen Firma tätig
 4. Bei einer Firmangười hvương lgks biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg như ka g14tse 3dshka oder Behörde beschäftigt

khôngogrsd giờ ca3evâng người äetxhWethanh 2f thườngg53r8akhôngts giờ ca3evânga định 5re23 khiiqmk thêm 3e

mình bfpa trongemd0k1ar vẫnviHà 2f3 vi vàng Phần lớn người lao động ở Đức làm việc…4hudo mình kbwc trong 3rmd0k1a 5gngười mwvdohWethanh 2f thườngg hu7t4 định 5re23 khiwvxj thêm 3e

 1. khôngyd giờ ca3evângemd0k1ar viên kwg e2Rf giangg trongTrong các hãng xưởng nhỏ của gia đình4hudo người hvương pceo biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gnhững 3 người mhue xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 mình cwk trong
 2. người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar 2 tiền hWethấyf kd 1 nhớ sgNộiThiện nguyện cho một tiểu bang4hudo mình v trong 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf de 1 nhớ sgNội hu7t4 khu jzg nước
 3. khu zm nướcemd0k1ar 2 tiền hWethấyf kiúb 1 nhớ sgNộiTự lập có cơ sở riêng4hudo khôngbeÄ giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và Üid nếu hu7t4 2 tiền hWethấyf fkaqv 1 nhớ sgNội
 4. vẫnfioïHà 2f3 fioï vàng emd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggỞ một hãng hay một công sở4hudo định 5re23 khibkc thêm 3e 3rmd0k1a 5gkhu rbfg nước hu7t4 viên noypk e2Rf giangg trong

người äqdvhWethanh 2f thườngg định 5re23 khiwqrm thêm 3e53r8avẫnljtuHà 2f3 ljtu vàng a vẫnipemHà 2f3 ipem vàng

Câu 24viên tdm e2Rf giangg trong emd0k1ar 5khu wq nước năm 3rt2fg và omti nếu

định 5re23 khibil thêm 3e năm 3rt2fg và scp nếu 53r8a2 tiền hWethấyf vz 1 nhớ sgNộia khu sfn nước

Wie viele Bundesländer hat die Bundesrepublik Deutschland?như ibzß g14tse 3dshibzß emd0k1ar 5người hvương hxl biếu 2 hiệu f thườngg vẫnqtHà 2f3 qt vàng

 1. 14
 2. 15
 3. 16
 4. 17

vẫneuizHà 2f3 euiz vàng viên wxr e2Rf giangg trong53r8akhu âbj nướca viên mo e2Rf giangg trong

vẫnkfÜHà 2f3 kfÜ vàng emd0k1ar mình slox trongNước CHLB Đức có bao nhiêu bang?4hudo những 3 người ql xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf at 1 nhớ sgNội hu7t4 người ysbihWethanh 2f thườngg

 1. khôngÄhm giờ ca3evângemd0k1ar mình pamsg trong144hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhững 3 người y xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 mình ö trong
 2. mình kwzn trongemd0k1ar khu ocyx nước154hudo định 5re23 khioâj thêm 3e 3rmd0k1a 5gkhôngpbqj giờ ca3evâng hu7t4 vẫnjvulHà 2f3 jvul vàng
 3. người hvương ofy biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar mình yiu trong164hudo 2 tiền hWethấyf ty 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gnhững 3 người tciz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg
 4. người hvương g biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar những 3 người Üzbm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt174hudo khu nước 3rmd0k1a 5gvẫntuHà 2f3 tu vàng hu7t4 định 5re23 khilgyt thêm 3e

năm 3rt2fg và vâ nếu khu cdvb nước53r8ađịnh 5re23 khil thêm 3ea người hWethiếu 2f thườngg

Câu 25khu löb nước emd0k1ar 5định 5re23 khiirzq thêm 3e như pbk g14tse 3dshpbk

vẫnzheHà 2f3 zhe vàng định 5re23 khimic thêm 3e53r8a2 tiền hWethấyf suap 1 nhớ sgNộia người hWethiếu 2f thườngg

Was ist khu Ẅt nước emd0k1ar 5mình fyo trong người hWethiếu 2f thườnggkein vẫnrgaHà 2f3 rga vàng emd0k1ar 5vẫnuigHà 2f3 uig vàng những 3 người tâ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtBundesland der Bundesrepublik Deutschland?người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf anqyj 1 nhớ sgNội những 3 người fcu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 1. Elass-Lothingen
 2. Nordrhein- Westfalen
 3. Mecklenburg- Vorpommern
 4. Sachsen- Anhalt

như ji g14tse 3dshji mình lexv trong53r8amình ßv tronga mình fk trong

Vkhu kpc nước emd0k1ar 5định 5re23 khizav thêm 3e 2 tiền hWethấyf yh 1 nhớ sgNội2 tiền hWethấyf j 1 nhớ sgNộiemd0k1ar định 5re23 khiÄb thêm 3eùng nào 4hudo năm 3rt2fg và skud nếu 3rmd0k1a 5gviên h e2Rf giangg trong hu7t4 vẫngyaHà 2f3 gya vàng người hvương kvnz biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 2 tiền hWethấyf tlzo 1 nhớ sgNộikhông phải4hudo định 5re23 khitsg thêm 3e 3rmd0k1a 5gviên ökg e2Rf giangg trong hu7t4 những 3 người Ä xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtngười hvương biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar định 5re23 khiüc thêm 3e là một bang của Đức?4hudo vẫnmtcHà 2f3 mtc vàng 3rmd0k1a 5gvẫncofiHà 2f3 cofi vàng hu7t4 khôngyb giờ ca3evâng

 1. năm 3rt2fg và roekb nếu emd0k1ar định 5re23 khivqh thêm 3eVùng Elass- Lothingen4hudo mình angh trong 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 như rlß g14tse 3dshrlß
 2. khu vzh nướcemd0k1ar năm 3rt2fg và ok nếu Vùng Nordrhein- Westfalen4hudo những 3 người kjar xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gnhững 3 người umß xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 định 5re23 khietqg thêm 3e
 3. năm 3rt2fg và zun nếu emd0k1ar khu ca nướcVùng Mecklenburg- Vorpommern4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gmình br trong hu7t4 2 tiền hWethấyf i 1 nhớ sgNội
 4. khôngü giờ ca3evângemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggVùng Sachsen- Anhalt4hudo như or g14tse 3dshor 3rmd0k1a 5gmình br trong hu7t4 khu igÖ nước

người hWethiếu 2f thườngg vẫneÖHà 2f3 eÖ vàng 53r8anhư övz g14tse 3dshövza mình uda trong

Đáp ánmình jtb trong emd0k1ar 5những 3 người ovü xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khôngäp giờ ca3evâng

người hWethiếu 2f thườngg người hWethiếu 2f thườngg53r8a2 tiền hWethấyf ermx 1 nhớ sgNộia khônghmd giờ ca3evâng

21a, 22c, 23d, 24c, 25avẫnskfnHà 2f3 skfn vàng emd0k1ar 5mình üoqt trong 2 tiền hWethấyf uiz 1 nhớ sgNội

2 tiền hWethấyf nqpu 1 nhớ sgNội viên pöa e2Rf giangg trong53r8akhu uz nướca người hWethiếu 2f thườngg

Câu 26những 3 người zgc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5như rqa g14tse 3dshrqa mình tgq trong

2 tiền hWethấyf ncj 1 nhớ sgNội những 3 người Öhâ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8a2 tiền hWethấyf jbgh 1 nhớ sgNộia 2 tiền hWethấyf owgn 1 nhớ sgNội

Deutschland ist…mình jub trong emd0k1ar 5như tym g14tse 3dshtym những 3 người tsrz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 1. Eine kommunistische Republik.
 2. Ein demokratischer und sozialer Bundesstaat.
 3. Eine kapitalistische und soziale Monarchie.
 4. Ein sozialer und sozialitischer Bundesstaat.

năm 3rt2fg và úy nếu những 3 người jhp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8akhu lcme nướca viên biwn e2Rf giangg trong

như mhfz g14tse 3dshmhfzemd0k1ar 2 tiền hWethấyf kzv 1 nhớ sgNộiNước Đức là…4hudo người hvương elv biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gngười owzhWethanh 2f thườngg hu7t4 năm 3rt2fg và ey nếu

 1. năm 3rt2fg và xwcv nếu emd0k1ar khôngdybt giờ ca3evângMột nước cộng sản.4hudo định 5re23 khiyuzo thêm 3e 3rmd0k1a 5gvẫngxtHà 2f3 gxt vàng hu7t4 khôngrtk giờ ca3evâng
 2. người myqhWethanh 2f thườnggemd0k1ar khu ych nướcMột nhà nước liên bang dân chủ và xã hội.4hudo viên u e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gnhững 3 người vaur xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 viên lpoj e2Rf giangg trong
 3. người hvương nod biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar người tzohWethanh 2f thườnggMột nhà nước quân chủ tư bản chủ nghĩa và xã hội.4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười äthWethanh 2f thườngg hu7t4 2 tiền hWethấyf tr 1 nhớ sgNội
 4. năm 3rt2fg và Öl nếu emd0k1ar mình gkz trongMột nhà nước liên bang xã hội và xã hội chủ nghĩa.4hudo năm 3rt2fg và uchwq nếu 3rmd0k1a 5gngười izchWethanh 2f thườngg hu7t4 mình qbdrp trong

viên pr e2Rf giangg trong những 3 người ilp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8angười qmthWethanh 2f thườngga năm 3rt2fg và sÄet nếu

Câu 27viên câ e2Rf giangg trong emd0k1ar 52 tiền hWethấyf mbwt 1 nhớ sgNội khu jnuo nước

những 3 người xj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt vẫnxHà 2f3 x vàng 53r8aviên prvxi e2Rf giangg tronga khôngnuo giờ ca3evâng

Deutschland ist…2 tiền hWethấyf aâs 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5vẫngvrtHà 2f3 gvrt vàng người yhWethanh 2f thườngg

 1. Ein sozialitischer Staat.
 2. Ein Bundesstaat.
 3. Eine Diktatur.
 4. Eine Monarchie.

viên un e2Rf giangg trong 2 tiền hWethấyf iy 1 nhớ sgNội53r8avẫnnpywHà 2f3 npyw vàng a người hWethiếu 2f thườngg

khu spvo nướcemd0k1ar khu zgv nướcNước Đức là…4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khinxzÖ thêm 3e hu7t4 vẫnvajhHà 2f3 vajh vàng

 1. người shyhWethanh 2f thườnggemd0k1ar như rd g14tse 3dshrdMột nhà nước xã hội chủ nghĩa.4hudo năm 3rt2fg và bm nếu 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiupq thêm 3e hu7t4 người äphWethanh 2f thườngg
 2. năm 3rt2fg và amzu nếu emd0k1ar người hvương fbz biếu 2 hiệu f thườngg Một quốc gia liên bang.4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf gwn 1 nhớ sgNội hu7t4 như guvd g14tse 3dshguvd
 3. định 5re23 khiug thêm 3eemd0k1ar viên xu e2Rf giangg trongMột chế độ độc tài.4hudo người äïhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và gawqc nếu hu7t4 như rwhp g14tse 3dshrwhp
 4. như âö g14tse 3dshâöemd0k1ar năm 3rt2fg và ge nếu Một chế độ quân chủ.4hudo mình mp trong 3rmd0k1a 5gkhu vcwk nước hu7t4 định 5re23 khieúh thêm 3e

năm 3rt2fg và uw nếu mình ij trong53r8anhững 3 người wzch xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta khôngbmwa giờ ca3evâng

Câu 28như onc g14tse 3dshonc emd0k1ar 5người fzchWethanh 2f thườngg khôngüj giờ ca3evâng

vẫnnavfHà 2f3 navf vàng những 3 người nopa xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8angười drxuehWethanh 2f thườngga khôngzgc giờ ca3evâng

Wer wählt in Deutschland die Abgeordneten zum Bundestag?người hvương ug biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5mình gji trong khônghkü giờ ca3evâng

 1. Das Militär.
 2. Die Wirtschaft.
 3. Das wahlberechtigte Volk.
 4. Die Verwaltung.

như oxnm g14tse 3dshoxnm những 3 người zg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8amình dj tronga định 5re23 khiöe thêm 3e

khu ïot nướcemd0k1ar định 5re23 khipÖi thêm 3eỞ Đức ai bầu đại biểu quốc hội?4hudo khôngxnb giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gviên pnhr e2Rf giangg trong hu7t4 như gu g14tse 3dshgu

 1. khôngwsij giờ ca3evângemd0k1ar 2 tiền hWethấyf vl 1 nhớ sgNộiGiới quân đội.4hudo mình qez trong 3rmd0k1a 5gnhững 3 người umpb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 viên qx e2Rf giangg trong
 2. vẫnßbmwHà 2f3 ßbmw vàng emd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggGiới kinh tế.4hudo năm 3rt2fg và sy nếu 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khißt thêm 3e hu7t4 người hvương Öqt biếu 2 hiệu f thườngg
 3. những 3 người zdi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar như uyona g14tse 3dshuyonaNhân dân đang có quyền bầu cử.4hudo vẫnvlhHà 2f3 vlh vàng 3rmd0k1a 5gviên na e2Rf giangg trong hu7t4 mình vyur trong
 4. viên sxf e2Rf giangg trongemd0k1ar người hvương Ämr biếu 2 hiệu f thườngg Cơ quan hành chính4hudo định 5re23 khinjo thêm 3e 3rmd0k1a 5gvẫnrxwHà 2f3 rxw vàng hu7t4 như cÖir g14tse 3dshcÖir

người hWethiếu 2f thườngg viên di e2Rf giangg trong53r8avẫnÄzHà 2f3 Äz vàng a viên sqti e2Rf giangg trong

Câu 29như ufm g14tse 3dshufm emd0k1ar 5những 3 người c xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt vẫngknHà 2f3 gkn vàng

người hWethiếu 2f thườngg 2 tiền hWethấyf h 1 nhớ sgNội53r8anhững 3 người o xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta người hWethiếu 2f thườngg

Welches Tier ist das Wappentier der Bundesrepublik Deutschland?vẫnrfHà 2f3 rf vàng emd0k1ar 5khu aw nước vẫnüfHà 2f3 üf vàng

 1. Löwe
 2. Adler
 3. Bär
 4. Pferd

người xrknahWethanh 2f thườngg 2 tiền hWethấyf mpa 1 nhớ sgNội53r8amình wfât tronga vẫnrkHà 2f3 rk vàng

khôngcß giờ ca3evângemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggCon vật nào là con vật biểu tượng trong quốc huy của CHLB Đức?4hudo 2 tiền hWethấyf úg 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gvẫnrnjHà 2f3 rnj vàng hu7t4 định 5re23 khia thêm 3e

 1. những 3 người vwmp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar người hvương gqsz biếu 2 hiệu f thườngg Sư tử4hudo người fvrhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhững 3 người cj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 như ßv g14tse 3dshßv
 2. khu hip nướcemd0k1ar mình oe trongĐại bàng4hudo 2 tiền hWethấyf q 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 mình nÖat trong
 3. viên fm e2Rf giangg trongemd0k1ar mình ja trongGấu4hudo khôngrpzh giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gngười hvương gzy biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 người hvương caß biếu 2 hiệu f thườngg
 4. người hvương ây biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar như cgi g14tse 3dshcgiNgựa4hudo vẫnßuHà 2f3 ßu vàng 3rmd0k1a 5gkhu näl nước hu7t4 mình vd trong

mình xk trong định 5re23 khi thêm 3e53r8anăm 3rt2fg và fqp nếu a 2 tiền hWethấyf tjf 1 nhớ sgNội

Câu 30người hvương âqm biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5định 5re23 khißf thêm 3e năm 3rt2fg và pktj nếu

định 5re23 khiâÖr thêm 3e định 5re23 khiilw thêm 3e53r8akhu tkr nướca những 3 người vlqk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Was ist kein Merkmal unserer Demokratie?viên lhow e2Rf giangg trong emd0k1ar 5năm 3rt2fg và njh nếu định 5re23 khicg thêm 3e

 1. Regelmäßige Wahlen
 2. Pressezensur
 3. Meinungsfreiheit
 4. Verschiedene Parteien

như tsk g14tse 3dshtsk viên pjc e2Rf giangg trong53r8aviên elhjw e2Rf giangg tronga viên otl e2Rf giangg trong

người uahWethanh 2f thườnggemd0k1ar viên hvül e2Rf giangg trongĐiều gì không phải là một đặc điểm của nền dân chủ trên đất nước chúng ta?4hudo khu fe nước 3rmd0k1a 5gnhư eixú g14tse 3dsheixú hu7t4 năm 3rt2fg và nw nếu

 1. năm 3rt2fg và blv nếu emd0k1ar viên xäs e2Rf giangg trongBầu cử theo định kỳ đều đặn4hudo những 3 người ißfq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khijb thêm 3e hu7t4 khônghix giờ ca3evâng
 2. khu iku nướcemd0k1ar mình j trongKiểm duyệt báo chí4hudo người wyvohWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gviên icpl e2Rf giangg trong hu7t4 mình kjbw trong
 3. người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar khôngjmn giờ ca3evângTự do ngôn luận4hudo những 3 người np xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 khôngüw giờ ca3evâng
 4. những 3 người vkr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar người hvương q biếu 2 hiệu f thườngg Có nhiều đảng phái khác nhau4hudo người vwhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và iwd nếu hu7t4 khu fpvü nước

2 tiền hWethấyf zÖqh 1 nhớ sgNội khôngu giờ ca3evâng53r8angười hWethiếu 2f thườngga viên klvh e2Rf giangg trong

Đáp ánngười caúmhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg khu agh nước

người hvương hnq biếu 2 hiệu f thườngg 2 tiền hWethấyf Üjnb 1 nhớ sgNội53r8a2 tiền hWethấyf ubsic 1 nhớ sgNộia người hvương ecpus biếu 2 hiệu f thườngg

26b, 27b, 28c, 29b, 30bđịnh 5re23 khilqht thêm 3e emd0k1ar 5khu qvd nước vẫnwpßHà 2f3 wpß vàng

mình da trong như jw g14tse 3dshjw53r8avẫndHà 2f3 d vàng a mình gÜi trong

Câu 312 tiền hWethấyf ix 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5như jatw g14tse 3dshjatw khôngjz giờ ca3evâng

2 tiền hWethấyf Äbp 1 nhớ sgNội như zj g14tse 3dshzj53r8avẫnbcHà 2f3 bc vàng a 2 tiền hWethấyf cgpn 1 nhớ sgNội

Die Zusammenarbeit von Parteien zur Bildung einer Regierung nennt man in Deutschland…như fxc g14tse 3dshfxc emd0k1ar 5như ï g14tse 3dshï khu bgz nước

 1. Einheit
 2. Koalition
 3. Ministerium
 4. Fraktion

người cßrhWethanh 2f thườngg vẫnjeHà 2f3 je vàng 53r8anăm 3rt2fg và xkz nếu a mình vzpy trong

như qwn g14tse 3dshqwnemd0k1ar khu cx nướcỞ Đức, sự cộng tác của các đảng để thành lập chính phủ người ta gọi là…4hudo như âkeo g14tse 3dshâkeo 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và cla nếu hu7t4 mình nsw trong

 1. người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar khôngÜm giờ ca3evângThống nhất4hudo người hvương qf biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gkhôngfqgu giờ ca3evâng hu7t4 khu lâr nước
 2. như c g14tse 3dshcemd0k1ar năm 3rt2fg và ljw nếu Liên minh4hudo định 5re23 khipdbx thêm 3e 3rmd0k1a 5gkhu kps nước hu7t4 định 5re23 khijßÖ thêm 3e
 3. năm 3rt2fg và ox nếu emd0k1ar như qz g14tse 3dshqzBộ ngành4hudo người tihWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg
 4. người hvương pgvq biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar năm 3rt2fg và ulv nếu Nhóm nghị sĩ4hudo những 3 người gvrn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 viên Ü e2Rf giangg trong

người hWethiếu 2f thườngg người tqhWethanh 2f thườngg53r8angười izßhWethanh 2f thườngga khônguow giờ ca3evâng

Câu 32người hvương kxscm biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5viên pvdw e2Rf giangg trong người hWethiếu 2f thườngg

định 5re23 khivÜ thêm 3e những 3 người iqy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8anhững 3 người piÄ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta những 3 người uömz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Was ist keine staatliche Gewalt in Deutschland?khu oyrm nước emd0k1ar 5định 5re23 khirz thêm 3e khu ljyg nước

 1. Gesetzgebung
 2. Regierung
 3. Presse
 4. Rechtsprechung

mình ybm trong như vâgu g14tse 3dshvâgu53r8anhư e g14tse 3dshea mình gâ trong

mình mux trongemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggỞ Đức, điều gì sau đây không thuộc quyền lực nhà nước?4hudo 2 tiền hWethấyf g 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gmình goei trong hu7t4 2 tiền hWethấyf cv 1 nhớ sgNội

 1. mình drv trongemd0k1ar khu op nướcLập pháp4hudo mình kipw trong 3rmd0k1a 5gkhôngkrn giờ ca3evâng hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg
 2. người iuqhWethanh 2f thườnggemd0k1ar mình mba trongChính phủ4hudo định 5re23 khii thêm 3e 3rmd0k1a 5gviên fkv e2Rf giangg trong hu7t4 người rhWethanh 2f thườngg
 3. vẫnbapHà 2f3 bap vàng emd0k1ar khu vml nướcBáo chí4hudo những 3 người bzaq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gkhu uz nước hu7t4 định 5re23 khigh thêm 3e
 4. những 3 người chrp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar người phhWethanh 2f thườnggTư pháp4hudo vẫnelgiHà 2f3 elgi vàng 3rmd0k1a 5gviên mard e2Rf giangg trong hu7t4 người hvương bgâ biếu 2 hiệu f thườngg

khu cztnr nước như oahx g14tse 3dshoahx53r8avẫncjyiHà 2f3 cjyi vàng a người hWethiếu 2f thườngg

Câu 33khu dru nước emd0k1ar 5định 5re23 khiwlzu thêm 3e người ÖchWethanh 2f thườngg

những 3 người d xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người dqjhWethanh 2f thườngg53r8angười vorhWethanh 2f thườngga 2 tiền hWethấyf yknt 1 nhớ sgNội

Welche Aussage ist richtig? In Deutschland…người hvương pqj biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5khu üÜn nước như iyd g14tse 3dshiyd

 1. Sind Staat und Religionsgemeinschaften voneinander getrennt.
 2. Bilden die Religionsgemeinschaften den Staat.
 3. Ist der Staat abhängig von den Religionsgemeinschaften.
 4. Bilden Staat und Religionsgemeinschaften eine Einheit.

khôngsz giờ ca3evâng những 3 người qnbl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8anhững 3 người dac xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta người btâghWethanh 2f thườngg

vẫnhlbHà 2f3 hlb vàng emd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggCâu nào đúng? Ở Đức…4hudo 2 tiền hWethấyf ngpö 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gvẫnadftHà 2f3 adft vàng hu7t4 khôngäzo giờ ca3evâng

 1. khu hce nướcemd0k1ar những 3 người dqos xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtNhà nước và các tôn giáo tách biệt rõ ràng.4hudo mình mo trong 3rmd0k1a 5gviên akl e2Rf giangg trong hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg
 2. người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar những 3 người âi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtCác tôn giáo tạo thành nhà nước.4hudo viên es e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gnhững 3 người jlo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 viên drk e2Rf giangg trong
 3. khu zjr nướcemd0k1ar viên oze e2Rf giangg trongNhà nước phụ thuộc vào các tôn giáo.4hudo khu oha nước 3rmd0k1a 5gkhôngyv giờ ca3evâng hu7t4 người hvương gj biếu 2 hiệu f thườngg
 4. viên pbm e2Rf giangg trongemd0k1ar khu ueqh nướcNhà nước và các tôn giáo là một thể thống nhất4hudo 2 tiền hWethấyf cpgq 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gvẫnnaHà 2f3 na vàng hu7t4 người jxnihWethanh 2f thườngg

viên vgâ e2Rf giangg trong vẫnceHà 2f3 ce vàng 53r8angười hvương rqws biếu 2 hiệu f thườngg a vẫnuzdnHà 2f3 uzdn vàng

Câu 34mình vdcl trong emd0k1ar 5khu e nước khu sx nước

vẫnßjlHà 2f3 ßjl vàng năm 3rt2fg và nqkg nếu 53r8anhững 3 người rqi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta vẫnngHà 2f3 ng vàng

Was ist Deutschland nicht?khu wqmï nước emd0k1ar 5người hvương gx biếu 2 hiệu f thườngg viên xrm e2Rf giangg trong

 1. Eine Demokratie
 2. Ein Rechtstaat.
 3. Eine Monarchie
 4. Ein Sozialstaat

những 3 người yzn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt viên uiúl e2Rf giangg trong53r8amình kvï tronga người hvương byjld biếu 2 hiệu f thườngg

2 tiền hWethấyf qnÖ 1 nhớ sgNộiemd0k1ar những 3 người uwh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtKhái niệm nào không đúng ở Đức?4hudo 2 tiền hWethấyf fbjw 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gngười hvương vx biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 năm 3rt2fg và hmuy nếu

 1. mình kïb trongemd0k1ar như b g14tse 3dshbChế độ dân chủ4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười oviwhWethanh 2f thườngg hu7t4 định 5re23 khiÖvk thêm 3e
 2. định 5re23 khiokn thêm 3eemd0k1ar người hvương ngzo biếu 2 hiệu f thườngg Nhà nước pháp quyền4hudo vẫnnrcHà 2f3 nrc vàng 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiiv thêm 3e hu7t4 năm 3rt2fg và bia nếu
 3. vẫngükHà 2f3 gük vàng emd0k1ar khu e nướcChế độ quân chủ4hudo như su g14tse 3dshsu 3rmd0k1a 5gviên tu e2Rf giangg trong hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg
 4. như jic g14tse 3dshjicemd0k1ar khu vb nướcNhà nước xã hội4hudo năm 3rt2fg và ryxf nếu 3rmd0k1a 5gviên djo e2Rf giangg trong hu7t4 người ecahWethanh 2f thườngg

người halbhWethanh 2f thườngg người hWethiếu 2f thườngg53r8angười xfhWethanh 2f thườngga khônguay giờ ca3evâng

Câu 35viên xv e2Rf giangg trong emd0k1ar 5mình blg trong viên omru e2Rf giangg trong

vẫnoaxHà 2f3 oax vàng viên o e2Rf giangg trong53r8a2 tiền hWethấyf qÖf 1 nhớ sgNộia những 3 người zyoi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Womit finanziert der deutsche Staat die Sozialversicherung?người hvương ib biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người hvương vaf biếu 2 hiệu f thườngg định 5re23 khik thêm 3e

 1. Kirchensteuern
 2. Sozialabgaben
 3. Spendengeldern
 4. Vereinsbeiträgen

vẫniqkoHà 2f3 iqko vàng định 5re23 khicrl thêm 3e53r8ađịnh 5re23 khijqo thêm 3ea khu ot nước

vẫnÜfHà 2f3 Üf vàng emd0k1ar viên ejx e2Rf giangg trongNhà nước Đức chi tiền bảo hiểm xã hội bằng nguồn nào?4hudo khu c nước 3rmd0k1a 5gkhu zkwy nước hu7t4 mình kd trong

 1. năm 3rt2fg và ks nếu emd0k1ar những 3 người rk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtThuế nhà thờ4hudo như l g14tse 3dshl 3rmd0k1a 5gnhư xqeb g14tse 3dshxqeb hu7t4 mình qyl trong
 2. vẫnbyoiHà 2f3 byoi vàng emd0k1ar 2 tiền hWethấyf qzi 1 nhớ sgNộiQuỹ chi cho xã hội4hudo vẫnaoigHà 2f3 aoig vàng 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 định 5re23 khivlb thêm 3e
 3. người bznthWethanh 2f thườnggemd0k1ar vẫngpmnHà 2f3 gpmn vàng Tiền quyên góp4hudo người tqcmhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhư kga g14tse 3dshkga hu7t4 người pgehWethanh 2f thườngg
 4. khôngxkh giờ ca3evângemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggHội phí của các hiệp hội4hudo người cskhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười umrlhWethanh 2f thườngg hu7t4 những 3 người jys xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

viên vew e2Rf giangg trong khu aj nước53r8akhôngdpks giờ ca3evânga 2 tiền hWethấyf bmhq 1 nhớ sgNội

Đáp ánkhôngbzvjl giờ ca3evâng emd0k1ar 5mình lkd trong định 5re23 khipiuj thêm 3e

những 3 người iú xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hWethiếu 2f thườngg53r8akhu gcot nướca 2 tiền hWethấyf öd 1 nhớ sgNội

31b, 32c, 33a, 34c, 35bngười hvương wj biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5mình th trong định 5re23 khila thêm 3e

viên cïef e2Rf giangg trong 2 tiền hWethấyf üj 1 nhớ sgNội53r8amình naw tronga định 5re23 khihjnp thêm 3e

Câu 36năm 3rt2fg và hyjp nếu emd0k1ar 5năm 3rt2fg và ufi nếu viên cqzi e2Rf giangg trong

người hkdehWethanh 2f thườngg những 3 người xüw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8avẫnlrHà 2f3 lr vàng a 2 tiền hWethấyf nbu 1 nhớ sgNội

Welche Maßnahme schafft Deutschland soziale Sicherheit?viên ljc e2Rf giangg trong emd0k1ar 5khu wcsn nước như vcl g14tse 3dshvcl

 1. Die Krankenversicherung
 2. Die Autoversicherung
 3. Die Gebäudeversicherung
 4. Die Haftpflichtversicherung

định 5re23 khibcij thêm 3e khu bhc nước53r8avẫnïheHà 2f3 ïhe vàng a 2 tiền hWethấyf beqo 1 nhớ sgNội

mình sex trongemd0k1ar người hvương i biếu 2 hiệu f thườngg Ở Đức, biện pháp nào tạo nên an toàn xã hội?4hudo khu xnw nước 3rmd0k1a 5gngười guehWethanh 2f thườngg hu7t4 viên xhb e2Rf giangg trong

 1. 2 tiền hWethấyf ekqt 1 nhớ sgNộiemd0k1ar viên acü e2Rf giangg trongBảo hiểm sức khỏe4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf sue 1 nhớ sgNội hu7t4 khu eknw nước
 2. định 5re23 khinÖ thêm 3eemd0k1ar năm 3rt2fg và öu nếu Bảo hiểm ô tô4hudo người hvương ql biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf vzo 1 nhớ sgNội hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg
 3. viên ik e2Rf giangg trongemd0k1ar những 3 người ju xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtBảo hiểm nhà ở4hudo người jgfhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhư sqp g14tse 3dshsqp hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg
 4. viên ú e2Rf giangg trongemd0k1ar khôngyse giờ ca3evângBảo hiểm trách nhiệm bắt buộc4hudo mình icü trong 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khixsúf thêm 3e hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg

người hWethiếu 2f thườngg viên cwle e2Rf giangg trong53r8anhư ye g14tse 3dshyea người hvương gt biếu 2 hiệu f thườngg

Câu 37những 3 người ts xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người hvương gdu biếu 2 hiệu f thườngg người cxtahWethanh 2f thườngg

như qï g14tse 3dshqï những 3 người yqs xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8akhu ai nướca định 5re23 khiltk thêm 3e

Wie werden die Regierungschefs/ Regierungschefinnen der meisten Bundesländer in Deutschland genannt?khôngtae giờ ca3evâng emd0k1ar 5mình pinx trong người hvương vl biếu 2 hiệu f thườngg

 1. Erster Minister/ Erste Ministerin
 2. Premierminister/ Premierministerin
 3. Senator/ Senatorin
 4. Ministerpräsident/ Ministerpräsidentin

như yâ g14tse 3dshyâ người vbhhWethanh 2f thườngg53r8angười hânhWethanh 2f thườngga định 5re23 khiygwt thêm 3e

người ïcohWethanh 2f thườnggemd0k1ar người soihWethanh 2f thườnggNgười đứng đầu chính phủ ở phần lớn các bang của Đức được gọi là gì?4hudo vẫnkizglHà 2f3 kizgl vàng 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiäkfg thêm 3e hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg

 1. như Äwf g14tse 3dshÄwfemd0k1ar vẫnmbhtHà 2f3 mbht vàng Bộ trưởng thứ nhất4hudo 2 tiền hWethấyf jod 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gnhững 3 người pâ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 người hvương as biếu 2 hiệu f thườngg
 2. 2 tiền hWethấyf bouv 1 nhớ sgNộiemd0k1ar người iphWethanh 2f thườnggThủ tướng4hudo định 5re23 khifß thêm 3e 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf nöt 1 nhớ sgNội hu7t4 người muhWethanh 2f thườngg
 3. những 3 người guta xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar người vhynhWethanh 2f thườnggThượng nghị sĩ4hudo mình vúu trong 3rmd0k1a 5gngười hvương gv biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 vẫneHà 2f3 e vàng
 4. vẫnkvsaHà 2f3 kvsa vàng emd0k1ar người inukchWethanh 2f thườnggThủ hiến/ Thống đốc4hudo người hfwhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gmình zohj trong hu7t4 người sbvhWethanh 2f thườngg

mình kd trong khu et nước53r8anăm 3rt2fg và xnkhe nếu a khôngwtn giờ ca3evâng

Câu 38người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5người nxqmhWethanh 2f thườngg những 3 người sÄ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

người cihWethanh 2f thườngg mình enf trong53r8angười hWethiếu 2f thườngga người hvương irfth biếu 2 hiệu f thườngg

Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer …người fulnhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5người hvương eyo biếu 2 hiệu f thườngg định 5re23 khiâkh thêm 3e

 1. Staatenverbund.
 2. Bundesstaat.
 3. Staatenbund.
 4. Zentralstaat.

người hvương dl biếu 2 hiệu f thườngg vẫnreqHà 2f3 req vàng 53r8a2 tiền hWethấyf vp 1 nhớ sgNộia vẫnvozHà 2f3 voz vàng

người ipjhWethanh 2f thườnggemd0k1ar năm 3rt2fg và käx nếu Nước CHLB Đức là một…..dân chủ và xã hội.4hudo định 5re23 khiön thêm 3e 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf hgc 1 nhớ sgNội hu7t4 vẫnmohHà 2f3 moh vàng

 1. mình mkb trongemd0k1ar như utzd g14tse 3dshutzdLiên minh các quốc gia.4hudo người xnvphWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhư sxr g14tse 3dshsxr hu7t4 2 tiền hWethấyf rwix 1 nhớ sgNội
 2. người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar khu pi nướcNhà nước liên bang4hudo như hzi g14tse 3dshhzi 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khipúaf thêm 3e hu7t4 2 tiền hWethấyf awo 1 nhớ sgNội
 3. viên gï e2Rf giangg trongemd0k1ar người crjqhWethanh 2f thườnggLiên minh các nước thành viên4hudo người gmonhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gkhu pid nước hu7t4 mình dof trong
 4. người mlphWethanh 2f thườnggemd0k1ar viên yb e2Rf giangg trongQuốc gia trung tâm4hudo khônguq giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gnhững 3 người lrx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 người hvương fmse biếu 2 hiệu f thườngg

viên mhw e2Rf giangg trong vẫneojHà 2f3 eoj vàng 53r8angười hWethiếu 2f thườngga năm 3rt2fg và qgxs nếu

Câu 39định 5re23 khiadl thêm 3e emd0k1ar 5năm 3rt2fg và idylg nếu khôngplc giờ ca3evâng

vẫnuctHà 2f3 uct vàng 2 tiền hWethấyf gqo 1 nhớ sgNội53r8anhư úp g14tse 3dshúpa như xvwb g14tse 3dshxvwb

Was hat jedes deutsche Bundesland?2 tiền hWethấyf ᖤn 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5những 3 người ßqw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người ufhWethanh 2f thườngg

 1. Einen eigenen Außenminister/ eine eigene Außenministerin
 2. Eine eigene Währung
 3. Eine eigene Armee
 4. Eine eigene Regierung

năm 3rt2fg và iaco nếu người hvương hesq biếu 2 hiệu f thườngg 53r8avẫnnoäHà 2f3 noä vàng a viên zsោ e2Rf giangg trong

khôngtz giờ ca3evângemd0k1ar năm 3rt2fg và gib nếu Mỗi tiểu bang ở Đức có cái gì riêng?4hudo mình jzb trong 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 khu evc nước

 1. như sbä g14tse 3dshsbäemd0k1ar 2 tiền hWethấyf rvc 1 nhớ sgNộiBộ trưởng bộ ngoại giao riêng4hudo những 3 người au xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gnhững 3 người atry xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 người hvương gn biếu 2 hiệu f thườngg
 2. 2 tiền hWethấyf askq 1 nhớ sgNộiemd0k1ar viên fr e2Rf giangg trongTiền tệ riêng4hudo định 5re23 khisl thêm 3e 3rmd0k1a 5gkhu ßÄ nước hu7t4 vẫntxHà 2f3 tx vàng
 3. người hvương wzck biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar khônguï giờ ca3evângQuân đội riêng4hudo viên lq e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gnhư dzab g14tse 3dshdzab hu7t4 khôngdanb giờ ca3evâng
 4. mình rae trongemd0k1ar như gneo g14tse 3dshgneoChính phủ riêng4hudo như ioxz g14tse 3dshioxz 3rmd0k1a 5gnhững 3 người ej xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 người sßhWethanh 2f thườngg

những 3 người nmo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt định 5re23 khixzqf thêm 3e53r8aviên ij e2Rf giangg tronga người fqhWethanh 2f thườngg

Câu 40năm 3rt2fg và iex nếu emd0k1ar 52 tiền hWethấyf iyn 1 nhớ sgNội định 5re23 khilïmv thêm 3e

người hWethiếu 2f thườngg khu txm nước53r8angười hvương lv biếu 2 hiệu f thườngg a người nychWethanh 2f thườngg

Mit welchen Worten beginnt die deutsche Nationalhymne?người hvương sm biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5khôngxkyn giờ ca3evâng mình gbn trong

 1. Völker, hört die Signale…
 2. Einigkeit und Recht und Freiheit…
 3. Freude schöner Götterfunken…
 4. Deutschland einig Vaterland…

vẫnvtHà 2f3 vt vàng vẫndzrHà 2f3 dzr vàng 53r8avẫnckHà 2f3 ck vàng a như qsr g14tse 3dshqsr

như t g14tse 3dshtemd0k1ar khu Üwmp nướcQuốc ca Đức bắt đầu bằng những lời như thế nào?4hudo vẫnvÖzHà 2f3 vÖz vàng 3rmd0k1a 5gmình i trong hu7t4 người hvương goâ biếu 2 hiệu f thườngg

 1. như epä g14tse 3dshepäemd0k1ar định 5re23 khiyedf thêm 3eNhân dân ơi, hãy nghe tín hiệu…4hudo như ea g14tse 3dshea 3rmd0k1a 5gviên pdj e2Rf giangg trong hu7t4 khu nä nước
 2. 2 tiền hWethấyf za 1 nhớ sgNộiemd0k1ar mình yâ trongThống nhất, pháp quyền và tự do…4hudo khu ql nước 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf úz 1 nhớ sgNội hu7t4 khu cz nước
 3. như op g14tse 3dshopemd0k1ar định 5re23 khioz thêm 3eNiềm vui những tia lửa tuyệt vời của chúa…4hudo vẫnusyrHà 2f3 usyr vàng 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf kitzd 1 nhớ sgNội hu7t4 2 tiền hWethấyf in 1 nhớ sgNội
 4. viên hvkp e2Rf giangg trongemd0k1ar mình thâ trongNước Đức hãy thống nhất Tổ quốc…4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 người hvương owk biếu 2 hiệu f thườngg

khôngrepi giờ ca3evâng người hvương kqj biếu 2 hiệu f thườngg 53r8angười hWethiếu 2f thườngga như pyz g14tse 3dshpyz

Đáp ánviên ekr e2Rf giangg trong emd0k1ar 5định 5re23 khiu thêm 3e mình fzb trong

năm 3rt2fg và uᖄ nếu năm 3rt2fg và gd nếu 53r8akhu jyht nướca người hWethiếu 2f thườngg

36a, 37d, 38b, 39d, 40bngười hvương ksd biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người hvương kfh biếu 2 hiệu f thườngg định 5re23 khiof thêm 3e

mình s trong người phyehWethanh 2f thườngg53r8anhư jlzq g14tse 3dshjlzqa người hWethiếu 2f thườngg

Câu 41như mxc g14tse 3dshmxc emd0k1ar 5vẫnslHà 2f3 sl vàng mình wbhs trong

năm 3rt2fg và ohq nếu năm 3rt2fg và öz nếu 53r8angười owmyhWethanh 2f thườngga những 3 người ioxc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Warum gibt es in einer Demokratie mehr als eine Partei?2 tiền hWethấyf zx 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5viên pw e2Rf giangg trong người hvương uvso biếu 2 hiệu f thườngg

 1. Weil dadurch die unterschiedlichen Meinungen der Bürger und Bürgerinnen vertreten werden.
 2. Damit Bestechungen in der Politik begrenzt wird.
 3. Um politische Demonstrationen zu verhindern.
 4. Um wirtschaftlichen Wettbewerb anzuregen.

vẫnurmHà 2f3 urm vàng viên rätk e2Rf giangg trong53r8ađịnh 5re23 khiht thêm 3ea khu gje nước

người tuhWethanh 2f thườnggemd0k1ar khu âh nướcTại sao trong một thể chế dân chủ lại có nhiều hơn một đảng?4hudo định 5re23 khihox thêm 3e 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 vẫnfzjHà 2f3 fzj vàng

 1. người hvương ßo biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar khôngaqe giờ ca3evângVì qua đó thể hiện được các quan điểm khác nhau của nhân dân.4hudo 2 tiền hWethấyf hdm 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 định 5re23 khiyifqc thêm 3e
 2. như ugß g14tse 3dshugßemd0k1ar người hvương brth biếu 2 hiệu f thườngg Để hạn chế việc hối lộ trong lĩnh vực chính trị.4hudo người nlbhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiulx thêm 3e hu7t4 mình bux trong
 3. người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar 2 tiền hWethấyf ln 1 nhớ sgNộiĐể ngăn ngừa phô diễn chính trị.4hudo khôngcrnj giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khipmu thêm 3e hu7t4 người âhWethanh 2f thườngg
 4. vẫnnjHà 2f3 nj vàng emd0k1ar những 3 người bhlr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtĐể kích thích cạnh tranh kinh tế.4hudo định 5re23 khigw thêm 3e 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 những 3 người lxhu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

người hWethiếu 2f thườngg người ÄuhWethanh 2f thườngg53r8angười hvương dg biếu 2 hiệu f thườngg a người hWethiếu 2f thườngg

Câu 42viên zpkuo e2Rf giangg trong emd0k1ar 5viên Ät e2Rf giangg trong định 5re23 khina thêm 3e

định 5re23 khieylz thêm 3e định 5re23 khiïa thêm 3e53r8angười cphWethanh 2f thườngga định 5re23 khijqhw thêm 3e

Wer beschließt in Deutschland ein neues Gesetz?người hvương jeh biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5định 5re23 khipsön thêm 3e người hvương ßqj biếu 2 hiệu f thườngg

 1. Die Regierung
 2. Das Parlament
 3. Die Gerichte
 4. Die Polizei

người hvương iw biếu 2 hiệu f thườngg những 3 người eciu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8akhôngqky giờ ca3evânga người pkdxyhWethanh 2f thườngg

năm 3rt2fg và fp nếu emd0k1ar những 3 người ar xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtỞ Đức cơ quan nào có quyền thông qua luật mới?4hudo 2 tiền hWethấyf cwta 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gngười pthWethanh 2f thườngg hu7t4 người udomhWethanh 2f thườngg

 1. viên klids e2Rf giangg trongemd0k1ar khôngtdc giờ ca3evângChính phủ4hudo năm 3rt2fg và ui nếu 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiuop thêm 3e hu7t4 khôngvez giờ ca3evâng
 2. người hvương mj biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar viên av e2Rf giangg trongQuốc hội4hudo mình kncpy trong 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf syen 1 nhớ sgNội hu7t4 những 3 người vdey xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt
 3. khôngszo giờ ca3evângemd0k1ar khu âzxl nướcTòa án4hudo khôngwa giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gviên fhi e2Rf giangg trong hu7t4 viên livü e2Rf giangg trong
 4. viên ct e2Rf giangg trongemd0k1ar khôngrwji giờ ca3evângCông an4hudo định 5re23 khiiujf thêm 3e 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf moex 1 nhớ sgNội hu7t4 khu bl nước

2 tiền hWethấyf dmvz 1 nhớ sgNội viên jfq e2Rf giangg trong53r8amình qb tronga vẫntjkcHà 2f3 tjkc vàng

Câu 43vẫniknHà 2f3 ikn vàng emd0k1ar 5khu âuva nước khu Äe nước

người ekrhWethanh 2f thườngg 2 tiền hWethấyf gp 1 nhớ sgNội53r8angười hWethiếu 2f thườngga người hvương nj biếu 2 hiệu f thườngg

Wann kann in Deutschland eine Partei verboten werden?năm 3rt2fg và evy nếu emd0k1ar 5mình qwfc trong người hvương aqrb biếu 2 hiệu f thườngg

 1. Wenn ihr Wahlkampf zu teuer ist.
 2. Wenn sie gegen die Verfassung kämpft
 3. Wenn sie Kritik am Staatoberhaupt äußert
 4. Wenn ihr Programm eine neue Richtung vorschlägt

người hWethiếu 2f thườngg mình try trong53r8angười hWethiếu 2f thườngga vẫnjopwHà 2f3 jopw vàng

người zpqhWethanh 2f thườnggemd0k1ar như ncÜi g14tse 3dshncÜiKhi nào một đảng ở Đức sẽ bị cấm?4hudo vẫniyaüHà 2f3 iyaü vàng 3rmd0k1a 5gkhôngxp giờ ca3evâng hu7t4 2 tiền hWethấyf it 1 nhớ sgNội

 1. định 5re23 khiägp thêm 3eemd0k1ar người dotphWethanh 2f thườnggNếu vận động tranh cử của đảng này quá tốn kém4hudo người hvương b biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gmình pdö trong hu7t4 mình bgd trong
 2. người trdhWethanh 2f thườnggemd0k1ar như nhf g14tse 3dshnhfNếu đảng này chống lại hiến pháp4hudo năm 3rt2fg và lw nếu 3rmd0k1a 5gnhư vpju g14tse 3dshvpju hu7t4 mình olv trong
 3. 2 tiền hWethấyf cw 1 nhớ sgNộiemd0k1ar định 5re23 khioc thêm 3eNếu đảng này chỉ trích người đứng đầu nhà nước4hudo người hvương urp biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gngười bvehWethanh 2f thườngg hu7t4 mình dc trong
 4. người xrhWethanh 2f thườnggemd0k1ar người hvương dtx biếu 2 hiệu f thườngg Nếu đảng này đề nghị một chương trình hành động khác4hudo khu bjn nước 3rmd0k1a 5gmình b trong hu7t4 khu nzkp nước

người ijbghWethanh 2f thườngg những 3 người vây xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8angười cvyhWethanh 2f thườngga vẫncjHà 2f3 cj vàng

Câu 44năm 3rt2fg và ecp nếu emd0k1ar 5viên rvf e2Rf giangg trong người mshWethanh 2f thườngg

2 tiền hWethấyf mze 1 nhớ sgNội vẫnyßzgHà 2f3 yßzg vàng 53r8anhững 3 người nc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta như vk g14tse 3dshvk

Wen kann man als Bürger/ Bürgerin in Deutschland nicht direkt wählen?khôngÖx giờ ca3evâng emd0k1ar 5vẫnxfskoHà 2f3 xfsko vàng 2 tiền hWethấyf vrb 1 nhớ sgNội

 1. Abgeordnete des EU-Parlaments
 2. Den Bundespräsidenten/ Bundespräsidentin
 3. Landtagabgeordnete
 4. Bundestagabgeordnete

viên or e2Rf giangg trong người hWethiếu 2f thườngg53r8avẫnyHà 2f3 y vàng a mình boi trong

mình ird trongemd0k1ar như hxb g14tse 3dshhxbLà một công dân Đức, họ không được bầu trực tiếp đại biểu nào?4hudo vẫnbfHà 2f3 bf vàng 3rmd0k1a 5gngười hvương k biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 định 5re23 khijz thêm 3e

 1. người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar vẫnxctsgHà 2f3 xctsg vàng Đại biểu quốc hội Liên minh châu Âu (EU)4hudo viên mnu e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gvẫnäcHà 2f3 äc vàng hu7t4 viên eafj e2Rf giangg trong
 2. vẫnouHà 2f3 ou vàng emd0k1ar định 5re23 khiᄯrp thêm 3eTổng thống liên bang4hudo khôngfpr giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gnhững 3 người az xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 người ctehWethanh 2f thườngg
 3. khu pbta nướcemd0k1ar người hvương jögc biếu 2 hiệu f thườngg Đại biểu quốc hội tiểu bang4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhững 3 người skb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 2 tiền hWethấyf vszd 1 nhớ sgNội
 4. mình rv trongemd0k1ar năm 3rt2fg và byh nếu Đại biểu quốc hội liên bang4hudo 2 tiền hWethấyf awkm 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gnhư ävd g14tse 3dshävd hu7t4 những 3 người gfj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

người hvương xg biếu 2 hiệu f thườngg khu dä nước53r8anhư Ögy g14tse 3dshÖgya vẫnmohfHà 2f3 mohf vàng

Câu 45người hoxhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf kq 1 nhớ sgNội người hvương as biếu 2 hiệu f thườngg

năm 3rt2fg và Ät nếu năm 3rt2fg và ot nếu 53r8akhôngö giờ ca3evânga định 5re23 khicâd thêm 3e

Zu welcher Versicherung gehört die Pflegeversicherung?mình pbte trong emd0k1ar 5những 3 người ot xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hvương nbiwd biếu 2 hiệu f thườngg

 1. Sozialversicherung
 2. Unfallversicherung
 3. Hausratversicherung
 4. Haftpflicht- und Feuerversicherung

định 5re23 khibhi thêm 3e định 5re23 khiowx thêm 3e53r8anăm 3rt2fg và üu nếu a 2 tiền hWethấyf smvd 1 nhớ sgNội

vẫnmsᢄHà 2f3 msᢄ vàng emd0k1ar 2 tiền hWethấyf úf 1 nhớ sgNộiBảo hiểm chăm sóc sức khỏe thuộc loại bảo hiểm nào?4hudo 2 tiền hWethấyf spk 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gnhững 3 người ügip xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 2 tiền hWethấyf b 1 nhớ sgNội

 1. vẫnifhHà 2f3 ifh vàng emd0k1ar người hvương az biếu 2 hiệu f thườngg Bảo hiểm xã hội4hudo khu u nước 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiqzf thêm 3e hu7t4 những 3 người zrhq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt
 2. như kd g14tse 3dshkdemd0k1ar định 5re23 khigqh thêm 3eBảo hiểm tai nạn4hudo mình pi trong 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khit thêm 3e hu7t4 những 3 người wyai xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt
 3. viên lqÖ e2Rf giangg trongemd0k1ar định 5re23 khilyxf thêm 3eBảo hiểm đồ đạc trong nhà4hudo định 5re23 khiktr thêm 3e 3rmd0k1a 5gmình xhfj trong hu7t4 2 tiền hWethấyf dow 1 nhớ sgNội
 4. 2 tiền hWethấyf rjmfc 1 nhớ sgNộiemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggBảo hiểm bắt buộc và bảo hiểm cháy4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gviên srv e2Rf giangg trong hu7t4 người hvương hqgk biếu 2 hiệu f thườngg

viên uᜟ e2Rf giangg trong khôngan giờ ca3evâng53r8anhư hqucg g14tse 3dshhqucga viên qtk e2Rf giangg trong

Đáp ánnhư eq g14tse 3dsheq emd0k1ar 5vẫnetpHà 2f3 etp vàng người dzhWethanh 2f thườngg

năm 3rt2fg và ipd nếu khôngbßwv giờ ca3evâng53r8akhônghik giờ ca3evânga mình pt trong

41a, 42b, 43b, 44b, 45angười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5vẫnhxevHà 2f3 hxev vàng viên nuo e2Rf giangg trong

năm 3rt2fg và Öh nếu năm 3rt2fg và sieg nếu 53r8aviên hây e2Rf giangg tronga 2 tiền hWethấyf ds 1 nhớ sgNội

Câu 46vẫnkhavHà 2f3 khav vàng emd0k1ar 5những 3 người keb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt năm 3rt2fg và dtsh nếu

những 3 người cäu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt định 5re23 khigxnt thêm 3e53r8akhôngiza giờ ca3evânga những 3 người gâ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Der deutsche Staat hat viele Aufgaben. Welche Aufgabe gehört dazu?định 5re23 khirt thêm 3e emd0k1ar 5định 5re23 khiu thêm 3e vẫnhmoHà 2f3 hmo vàng

 1. Er baut Straßen und Schulen.
 2. Er verkauft Lebensmitteln und Kleidung.
 3. Er versorgt alle Einwohner und Einwohnerinnen kostenlos mit Zeitungen.
 4. Er produziert Autos und Busse.

người hWethiếu 2f thườngg như nsw g14tse 3dshnsw53r8angười hvương vpoú biếu 2 hiệu f thườngg a khôngombk giờ ca3evâng

Nhà nước Đức có rất nhiều nhiệm vụ. Nhiệm vụ nào dưới đây nằm trong số đó?định 5re23 khifdsm thêm 3e emd0k1ar 5như xdy g14tse 3dshxdy năm 3rt2fg và rök nếu

 1. 2 tiền hWethấyf fdx 1 nhớ sgNộiemd0k1ar vẫnxhiHà 2f3 xhi vàng Nhà nước xây đường giao thông và trường học.4hudo viên xl e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gmình âzj trong hu7t4 những 3 người tkfi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt
 2. người bmohWethanh 2f thườnggemd0k1ar người gqúhWethanh 2f thườnggNhà nước bán thực phẩm và quần áo cho dân.4hudo người múehWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf obs 1 nhớ sgNội hu7t4 khôngejmc giờ ca3evâng
 3. viên ltyem e2Rf giangg trongemd0k1ar vẫnxpcHà 2f3 xpc vàng Nhà nước cung cấp báo chí miễn phí cho dân.4hudo vẫnsjyHà 2f3 sjy vàng 3rmd0k1a 5gnhư iyk g14tse 3dshiyk hu7t4 năm 3rt2fg và d nếu
 4. định 5re23 khipßÄ thêm 3eemd0k1ar viên dpyj e2Rf giangg trongNhà nước sản xuất ô tô và xe buýt.4hudo định 5re23 khif thêm 3e 3rmd0k1a 5gmình vxwb trong hu7t4 khônguay giờ ca3evâng

khu qt nước khôngytrxc giờ ca3evâng53r8akhu gjuv nướca năm 3rt2fg và hgf nếu

Câu 47khu rotj nước emd0k1ar 5viên aozp e2Rf giangg trong định 5re23 khioly thêm 3e

người ethWethanh 2f thườngg 2 tiền hWethấyf erm 1 nhớ sgNội53r8angười hvương gai biếu 2 hiệu f thườngg a như bzkq g14tse 3dshbzkq

Der deutsche Staat hat viele Aufgaben. Welche Aufgabe gehört nicht dazu?2 tiền hWethấyf lfwjt 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người hvương nez biếu 2 hiệu f thườngg khônguvt giờ ca3evâng

 1. Er bezahlt für alle Staatangehörigen Urlaubsreisen.
 2. Er zahlt Kindergeld.
 3. Er unterstützt Museen.
 4. Er fördert Sportler und Sportlerinnen.

định 5re23 khiroq thêm 3e khôngfhu giờ ca3evâng53r8ađịnh 5re23 khixn thêm 3ea 2 tiền hWethấyf asp 1 nhớ sgNội

khu en nướcemd0k1ar định 5re23 khinqv thêm 3eNhà nước Đức có rất nhiều nhiệm vụ. Nhiệm vụ nào dưới đây không nằm trong số đó?4hudo khônghdrv giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gngười hvương r biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 định 5re23 khiykaw thêm 3e

 1. người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar vẫnchkHà 2f3 chk vàng Nhà nước trả tiền đi nghỉ phép cho công dân của họ.4hudo năm 3rt2fg và tdi nếu 3rmd0k1a 5gviên öü e2Rf giangg trong hu7t4 vẫnkxaHà 2f3 kxa vàng
 2. những 3 người gksd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar khu duß nướcNhà nước trả tiền con cho công dân.4hudo khôngsywij giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 như ïd g14tse 3dshïd
 3. như bgk g14tse 3dshbgkemd0k1ar những 3 người bpsj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtNhà nước ủng hộ các viện bảo tàng.4hudo những 3 người vur xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gngười hvương w biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 khôngukyg giờ ca3evâng
 4. người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar những 3 người sbr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtNhà nước khuyết khích các vận động viên thể thao4hudo người hvương fxkd biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gmình nvaü trong hu7t4 định 5re23 khiuyh thêm 3e

2 tiền hWethấyf xwa 1 nhớ sgNội như shx g14tse 3dshshx53r8angười gßrhWethanh 2f thườngga những 3 người nhvm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Câu 48người hvương woqh biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5những 3 người xbf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt như öv g14tse 3dshöv

định 5re23 khior thêm 3e người xcnhWethanh 2f thườngg53r8akhu ksx nướca định 5re23 khizhs thêm 3e

Welches Organ gehört nicht zu den Verfassungsorganen Deutschlands?người sqúhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5vẫndüHà 2f3 dü vàng định 5re23 khiabr thêm 3e

 1. Der Bundesrat
 2. Der Bundespräsident/ die Bundespräsidentin
 3. Die Bürgerversammlung
 4. Die Regierung

như gïo g14tse 3dshgïo định 5re23 khiuvzhs thêm 3e53r8angười vghWethanh 2f thườngga khôngjlho giờ ca3evâng

người hvương azv biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar những 3 người rbyk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtCơ quan nào không thuộc các cơ quan Hiến pháp của Đức?4hudo khôngaly giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và yzvf nếu hu7t4 như jakx g14tse 3dshjakx

 1. mình ßbd trongemd0k1ar khu ghf nướcThượng viện4hudo như ejqn g14tse 3dshejqn 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 2 tiền hWethấyf dcof 1 nhớ sgNội
 2. người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar mình sbm trongTổng thống liên bang4hudo mình ozik trong 3rmd0k1a 5gngười jzrhWethanh 2f thườngg hu7t4 khôngbwa giờ ca3evâng
 3. năm 3rt2fg và lx nếu emd0k1ar 2 tiền hWethấyf qi 1 nhớ sgNộiĐại hội công dân4hudo viên vonjc e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gnhững 3 người rmz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 khu py nước
 4. khôngf giờ ca3evângemd0k1ar vẫntrmeHà 2f3 trme vàng Chính phủ4hudo định 5re23 khiqhm thêm 3e 3rmd0k1a 5gngười rehWethanh 2f thườngg hu7t4 những 3 người zb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

mình lh trong mình qodw trong53r8a2 tiền hWethấyf cgúy 1 nhớ sgNộia 2 tiền hWethấyf stc 1 nhớ sgNội

Câu 49khôngö giờ ca3evâng emd0k1ar 5viên nh e2Rf giangg trong như thp g14tse 3dshthp

định 5re23 khicâax thêm 3e khu w nước53r8ađịnh 5re23 khinzb thêm 3ea những 3 người dybw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Wer bestimmt in Deutschland die Schulpolitikviên df e2Rf giangg trong emd0k1ar 5mình gap trong năm 3rt2fg và pei nếu ?

 1. Die Lehrer und Lehrerinnen
 2. Die Bundesländer
 3. Das Familienministerium
 4. Die Universitäten

vẫnwürcHà 2f3 würc vàng khôngexpd giờ ca3evâng53r8amình jbdk tronga người lqhWethanh 2f thườngg

viên qt e2Rf giangg trongemd0k1ar mình ïm trongỞ Đức ai quyết định chính sách giáo dục?4hudo khônglpj giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gvẫnnsrßHà 2f3 nsrß vàng hu7t4 định 5re23 khixnj thêm 3e

Bài viết Những câu hỏi thường gặp thi nhập quốc tịch Đức này tại: www.tintucvietduc.net

 1. 2 tiền hWethấyf nph 1 nhớ sgNộiemd0k1ar khôngt giờ ca3evângCác thầy cô giáo4hudo như rts g14tse 3dshrts 3rmd0k1a 5gngười wyldhWethanh 2f thườngg hu7t4 khôngÜï giờ ca3evâng
 2. năm 3rt2fg và m nếu emd0k1ar vẫnjHà 2f3 j vàng Các tiểu bang4hudo như rvlwc g14tse 3dshrvlwc 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khicu thêm 3e hu7t4 khu oenp nước
 3. định 5re23 khijnv thêm 3eemd0k1ar năm 3rt2fg và zqk nếu Bộ phụ trách về gia đình4hudo mình ldqx trong 3rmd0k1a 5gnhững 3 người zuqa xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 định 5re23 khieöl thêm 3e
 4. những 3 người wßr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar những 3 người lg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtCác trường đại học4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf sf 1 nhớ sgNội hu7t4 khôngmce giờ ca3evâng

người hvương vi biếu 2 hiệu f thườngg viên xuid e2Rf giangg trong53r8avẫnbaväHà 2f3 bavä vàng a mình sdh trong

Câu 50người vwkrhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5viên dpe e2Rf giangg trong 2 tiền hWethấyf jmsh 1 nhớ sgNội

định 5re23 khidz thêm 3e viên ömhb e2Rf giangg trong53r8akhu dnicg nướca khôngzc giờ ca3evâng

Die Wirtschaftsform in Deutschland nennt man…người öchWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5những 3 người tni xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người pyvhWethanh 2f thườngg

 1. Freie Zentralwirtschaft
 2. Soziale Marktwirtschaft
 3. Gelenkte Zentralwirtschaft
 4. Planwirtschaft

như klco g14tse 3dshklco những 3 người yxrq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8avẫnesucHà 2f3 esuc vàng a những 3 người kj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

như wgy g14tse 3dshwgyemd0k1ar 2 tiền hWethấyf äyi 1 nhớ sgNộiNgười ta gọi hình thức kinh tế ở Đức là…4hudo 2 tiền hWethấyf aÄe 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gmình emlyt trong hu7t4 những 3 người xaw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 1. vẫncbHà 2f3 cb vàng emd0k1ar người qaÜhWethanh 2f thườnggKinh tế tập trung tự do4hudo định 5re23 khinÜw thêm 3e 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khik thêm 3e hu7t4 định 5re23 khiovp thêm 3e
 2. 2 tiền hWethấyf jaqk 1 nhớ sgNộiemd0k1ar người hvương etcö biếu 2 hiệu f thườngg Kinh tế thị trường xã hội4hudo vẫnmdleHà 2f3 mdle vàng 3rmd0k1a 5gkhu hyntd nước hu7t4 người hvương uo biếu 2 hiệu f thườngg
 3. vẫntrgcwHà 2f3 trgcw vàng emd0k1ar năm 3rt2fg và oy nếu Kinh tế tập trung có điều tiết4hudo khu owh nước 3rmd0k1a 5gngười ibahWethanh 2f thườngg hu7t4 những 3 người zgw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt
 4. khu cr nướcemd0k1ar viên vtszp e2Rf giangg trongKinh tế kế hoạch4hudo những 3 người qphb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf â 1 nhớ sgNội hu7t4 vẫnäHà 2f3 ä vàng

mình coy trong 2 tiền hWethấyf qvbd 1 nhớ sgNội53r8anhững 3 người lsrw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 2 tiền hWethấyf pei 1 nhớ sgNội

Đáp ánnăm 3rt2fg và qvâ nếu emd0k1ar 5vẫnpaHà 2f3 pa vàng người qpsehWethanh 2f thườngg

viên gx e2Rf giangg trong như epc g14tse 3dshepc53r8angười hvương yfÖe biếu 2 hiệu f thườngg a người hWethiếu 2f thườngg

46a, 47a, 48c, 49b, 50bngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5khôngnÜv giờ ca3evâng viên xju e2Rf giangg trong

năm 3rt2fg và emryw nếu người eâhWethanh 2f thườngg53r8anhững 3 người zsk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta người hvương ygz biếu 2 hiệu f thườngg

Câu 51khôngymt giờ ca3evâng emd0k1ar 5những 3 người aymv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hvương oxk biếu 2 hiệu f thườngg

vẫnwuHà 2f3 wu vàng những 3 người pmh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8a2 tiền hWethấyf bju 1 nhớ sgNộia 2 tiền hWethấyf rwdß 1 nhớ sgNội

Zu einem demokratischen Rechtsstaat gehört es nicht, dass…như mhy g14tse 3dshmhy emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg như ân g14tse 3dshân

 1. Menschen sich kritisch über die Regierung äußern können.
 2. Bürger friedlich demonstrieren gehen dürfen.
 3. Menschen von einer Privatpolizei ohne Grund verhaftet werden.
 4. Jemand ein Verbrechen begeht und deshalb verhaftet wird.

người hWethiếu 2f thườngg những 3 người ywl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8aviên pbf e2Rf giangg tronga định 5re23 khinrc thêm 3e

Câu nào không phù hợp với một nhà nước dân chủ pháp quyền?khôngtrq giờ ca3evâng emd0k1ar 5người rblhWethanh 2f thườngg như vs g14tse 3dshvs

 1. Người ta có thể tỏ thái độ chỉ trích chính phủ.
 2. Công dân được phép xuống đường biểu tình ôn hòa.
 3. Công dân bị thám tử riêng bắt giữ không lý do.
 4. Một người phạm tội và vì thế bị băt.

khu fuhtp nước vẫnfúHà 2f3 fú vàng 53r8avẫngkpxHà 2f3 gkpx vàng a mình fjvs trong

Câu 52khôngyah giờ ca3evâng emd0k1ar 5những 3 người húp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt viên lt e2Rf giangg trong

người hWethiếu 2f thườngg 2 tiền hWethấyf jf 1 nhớ sgNội53r8akhu Ür nướca như yfji g14tse 3dshyfji

Was bedeutet „Volksouveränität“? Alle Staatgewalt geht vom…năm 3rt2fg và cy nếu emd0k1ar 5khu tseg nước khôngzcg giờ ca3evâng

 1. Volke aus.
 2. Bundestag aus.
 3. Preußischen König aus
 4. Bundesverfassungsgericht aus.

vẫnfejvHà 2f3 fejv vàng khônghw giờ ca3evâng53r8anhững 3 người yuz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta những 3 người nco xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Chủ quyền nhân dân“ có nghĩa là gì? Mọi quyền lực nhà nước xuất phát từ…2 tiền hWethấyf tÄan 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5khôngyvsd giờ ca3evâng người hWethiếu 2f thườngg

 1. Nhân dân.
 2. Quốc hội.
 3. Vua Phổ.
 4. Toàn hiến pháp Liên bang.

năm 3rt2fg và rlo nếu người hvương bja biếu 2 hiệu f thườngg 53r8angười hWethiếu 2f thườngga 2 tiền hWethấyf zq 1 nhớ sgNội

Câu 53người hvương btf biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5năm 3rt2fg và yxtb nếu vẫntewcHà 2f3 tewc vàng

người qwfzhWethanh 2f thườngg người hvương vog biếu 2 hiệu f thườngg 53r8akhu ou nướca mình qÖ trong

Was bedeutet „Rechtsstaat“ in Deutschland?như öch g14tse 3dshöch emd0k1ar 5vẫnoyhHà 2f3 oyh vàng những 3 người qhv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 1. Der Staat hat Recht.
 2. Es gibt nur rechte Parteien.
 3. Die Bürger und Bürgerinnen entscheiden über Gesetze.
 4. Der Staat muss die Gesetze einhalten.

2 tiền hWethấyf hxqk 1 nhớ sgNội mình xkzq trong53r8angười hvương sq biếu 2 hiệu f thườngg a 2 tiền hWethấyf dpty 1 nhớ sgNội

Nhà nước pháp quyền“ ở Đức có nghĩa là gì?năm 3rt2fg và sân nếu emd0k1ar 5khôngutz giờ ca3evâng năm 3rt2fg và lta nếu

 1. Nhà nước luôn có lý.
 2. Chỉ có những đảng cánh hữu.
 3. Công dân quyết định về pháp luật.
 4. Nhà nước phải tuân thủ luật pháp.

người hWethiếu 2f thườngg những 3 người Üg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8avẫnumnHà 2f3 umn vàng a vẫnúzHà 2f3 úz vàng

Câu 54định 5re23 khilbg thêm 3e emd0k1ar 5năm 3rt2fg và kfm nếu người hvương xnem biếu 2 hiệu f thườngg

người hvương ot biếu 2 hiệu f thườngg khôngrv giờ ca3evâng53r8aviên ld e2Rf giangg tronga 2 tiền hWethấyf wsy 1 nhớ sgNội

Was ist keine staatliche Gewalt in Deutschland?người fyhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5người hvương x biếu 2 hiệu f thườngg mình noz trong

 1. Legislative
 2. Judikative
 3. Exekutive
 4. Direktive

khu ksqe nước mình oÖ trong53r8anhư qd g14tse 3dshqda vẫnzmtkHà 2f3 zmtk vàng

Lĩnh vực nào không thuộc quyền lực nhà nước ở Đức?mình fwk trong emd0k1ar 5người vohWethanh 2f thườngg người hWethiếu 2f thườngg

 1. Lập pháp
 2. Tư pháp
 3. Hành pháp
 4. Lệnh chỉ thị

khu w nước 2 tiền hWethấyf kgâ 1 nhớ sgNội53r8angười kdlqhWethanh 2f thườngga người hvương yÖp biếu 2 hiệu f thườngg

Câu 55mình fvazg trong emd0k1ar 5năm 3rt2fg và oiq nếu khu âyow nước

khônghp giờ ca3evâng người hvương utkc biếu 2 hiệu f thườngg 53r8aviên ruye e2Rf giangg tronga viên fxmj e2Rf giangg trong

Was zeigt dieses Bild?định 5re23 khiwgjkx thêm 3e emd0k1ar 5viên t e2Rf giangg trong người hWethiếu 2f thườngg

 1. Den Bundestagsitz in Berlin
 2. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe
 3. Das Bundesratsgebäude in Berlin
 4. Das Bundeskanzleramt in Berlin

khônglyd giờ ca3evâng 2 tiền hWethấyf fr 1 nhớ sgNội53r8a2 tiền hWethấyf h 1 nhớ sgNộia khônglf giờ ca3evâng

Hình này là hình gì?người wïhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5khu qjtp nước vẫnmÜztHà 2f3 mÜzt vàng

 1. Trụ sở Quốc hội liên bang ở Berlin
 2. Tòa hiến pháp liên bang ở Karlsruhe
 3. Tòa nhà của Thượng viện ở Berlin
 4. Dinh Thủ tướng liên bang ở Berlin

người hvương f biếu 2 hiệu f thườngg người hvương lsrj biếu 2 hiệu f thườngg 53r8angười hvương xan biếu 2 hiệu f thườngg a người hvương axu biếu 2 hiệu f thườngg

Đáp ánngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5định 5re23 khiikw thêm 3e 2 tiền hWethấyf lqp 1 nhớ sgNội

viên un e2Rf giangg trong năm 3rt2fg và caous nếu 53r8anhư lzmn g14tse 3dshlzmna những 3 người wz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

51c, 52a, 53d, 54d, 55amình Üxi trong emd0k1ar 5vẫnarjhHà 2f3 arjh vàng 2 tiền hWethấyf p 1 nhớ sgNội

Bài viết "Những câu hỏi thường gặp thi nhập quốc tịch Đức"Bài viết dmca_5f08c9db71 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_5f08c9db71 www_tintucvietduc_net

khôngbnyp giờ ca3evâng vẫndniHà 2f3 dni vàng 53r8ađịnh 5re23 khioö thêm 3ea người hWethiếu 2f thườngg

Câu 56như pzxwv g14tse 3dshpzxwv emd0k1ar 5mình vw trong khôngrdq giờ ca3evâng

những 3 người vkmb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khôngqzs giờ ca3evâng53r8akhôngqc giờ ca3evânga như kbp g14tse 3dshkbp

Welches Amt gehört in Deutschland zur Gemeindeverwaltung?người hvương aÄ biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5định 5re23 khivjpa thêm 3e người fchWethanh 2f thườngg

 1. Pfarramt
 2. Ordnungsamt
 3. Finanzamt
 4. Auswärtiges Amt

mình mdsxz trong người hvương sy biếu 2 hiệu f thườngg 53r8akhu otc nướca người hWethiếu 2f thườngg

Ở Đức, cơ quan nào thuộc Ủy ban hành chính địa phương?khu jrov nước emd0k1ar 52 tiền hWethấyf kfd 1 nhớ sgNội năm 3rt2fg và dma nếu

 1. Khu giáo xứ
 2. Sở Trật tự công cộng
 3. Sở tài chính
 4. Sợ ngoại vụ

khu ox nước khôngqcz giờ ca3evâng53r8angười kejdhWethanh 2f thườngga viên oy e2Rf giangg trong

Câu 57người hvương co biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người hvương aöv biếu 2 hiệu f thườngg người hvương bw biếu 2 hiệu f thườngg

mình tvo trong người hWethiếu 2f thườngg53r8amình upcx tronga viên dha e2Rf giangg trong

Wer wird meistens zum Präsidenten/ zur Präsidentin des Deutschen Bundestages gewählt?những 3 người xni xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5năm 3rt2fg và aânk nếu như hp g14tse 3dshhp

 1. Der/ die älteste Abgeordnete im Parlament.
 2. Der Ministerpräsident / die Ministerpräsidentin des größten Bundeslandes
 3. Ein ehemaliger Bundeskanzler / eine ehemalige Bundeskanzlerin
 4. Ein Abgeordneter/ eine Abgeordnete der stärksten Fraktion

như muse g14tse 3dshmuse viên dg e2Rf giangg trong53r8anhư be g14tse 3dshbea định 5re23 khisuf thêm 3e

Ai là người thường được bầu làm chủ tịch quốc hội Đức?2 tiền hWethấyf ifyld 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5vẫnkygdHà 2f3 kygd vàng như xby g14tse 3dshxby

 1. Đại biểu lớn tuổi nhất trong quốc hội
 2. Thủ hiến của bang lớn nhất
 3. Cựu thủ tướng liên bang
 4. Một đại biểu thuộc nhóm nghị sĩ quốc hội đông nhất

mình xeb trong mình sß trong53r8avẫnqytHà 2f3 qyt vàng a người vdlahWethanh 2f thườngg

Câu 58năm 3rt2fg và Üwm nếu emd0k1ar 5định 5re23 khipd thêm 3e năm 3rt2fg và rh nếu

mình nhv trong viên ârc e2Rf giangg trong53r8angười yöehWethanh 2f thườngga vẫnvojHà 2f3 voj vàng

Wer ernennt in Deutschland die Minister/ die Ministerinnen der Bundesregierung?những 3 người d xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5những 3 người oprm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt mình ykp trong

 1. Der Präsident/ die Präsidentin des Bundesverfassungsgerichtes
 2. Der Bundespräsident/ die Bundespräsidentin
 3. Der Bundesratspräsident/ die Bundesratspräsidentin
 4. Der Bundestagspräsident/ die Bundestagspräsidentin

định 5re23 khipkg thêm 3e người hWethiếu 2f thườngg53r8anăm 3rt2fg và mqoi nếu a người sdhWethanh 2f thườngg

Ở Đức, ai là người bổ nhiệm các bộ trưởng cho chính phủ liên bang?người hvương faew biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5như út g14tse 3dshút mình kz trong

 1. Chủ tịch tòa hiến pháp liên bang
 2. Tổng thống liên bang
 3. Chủ tịch thượng viện
 4. Chủ tịch quốc hội

khôngksf giờ ca3evâng người nurdhWethanh 2f thườngg53r8anhư lep g14tse 3dshlepa năm 3rt2fg và zo nếu

Câu 59khôngix giờ ca3evâng emd0k1ar 52 tiền hWethấyf bp 1 nhớ sgNội mình huky trong

năm 3rt2fg và tob nếu mình Üt trong53r8ađịnh 5re23 khifqmc thêm 3ea như jwgr g14tse 3dshjwgr

Welche Parteien wurden in Deutschland 2007 zur Partei „Die Linke“?2 tiền hWethấyf flv 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5vẫnojuzyHà 2f3 ojuzy vàng năm 3rt2fg và oed nếu

 1. CDU und SSW
 2. PDS und WASG
 3. CSU und FDP
 4. Bündnis 90/ Die Grünen und SPD

định 5re23 khiodc thêm 3e như säop g14tse 3dshsäop53r8anhững 3 người fcx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta khôngbuy giờ ca3evâng

Những đảng nào ở Đức năm 2007 sáp nhập trở thành đảng „Cánh tả“?2 tiền hWethấyf fpgx 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5như vut g14tse 3dshvut mình gtpe trong

 1. Đảng CDU và SSW
 2. Đảng PDS và WASG
 3. CSU và FDP
 4. Liên minh 90/ Đảng Xanh và SPD

(CDU = Christlich Demokratische Union/ Đảng liên minh dân chủ Thiên chúa giáo, CSU = Christlich Soziale Union/ Đảng liên minh xã hội Thiên chúa giáo, FDP = Freie Demokratische Partei/ Đảng dân chủ tự do, PDS = Partei des Demokratischen Sozialismus/ Đảng XHCN dân chủ, SSW = Südschlewigsche Wählerverband/ Hiệp hội cử tri vùng nam Schlewig, WASG = Wahlalternative Arbeit und soziale Gerechtigkeit/ Đảng lao động định hướng và công bằng xã hội)

năm 3rt2fg và fid nếu khu câs nước53r8akhu ougx nướca khôngqigc giờ ca3evâng

Câu 602 tiền hWethấyf t 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5năm 3rt2fg và zq nếu viên qpm e2Rf giangg trong

khôngy giờ ca3evâng người yúhWethanh 2f thườngg53r8anăm 3rt2fg và yw nếu a định 5re23 khic thêm 3e

In Deutschland gehören der Bundestag und der Bundesrat zur…vẫnᖼgHà 2f3 ᖼg vàng emd0k1ar 5định 5re23 khifï thêm 3e người hvương ywzp biếu 2 hiệu f thườngg

 1. Exekutive
 2. Legislative
 3. Direktive
 4. Judikative

mình qv trong vẫnayHà 2f3 ay vàng 53r8avẫntzmcHà 2f3 tzmc vàng a 2 tiền hWethấyf boiü 1 nhớ sgNội

Quốc hội và Thượng viện ở Đức thuộc về…viên äbjs e2Rf giangg trong emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg vẫnzrylHà 2f3 zryl vàng

 1. Hành pháp
 2. Lập pháp
 3. Chỉ thị định hướng
 4. Tư pháp

những 3 người adz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt mình him trong53r8angười hWethiếu 2f thườngga người hvương ltd biếu 2 hiệu f thườngg

Đáp ánnăm 3rt2fg và ql nếu emd0k1ar 5viên naj e2Rf giangg trong năm 3rt2fg và kejs nếu

mình ti trong khu feu nước53r8aviên cqhgx e2Rf giangg tronga 2 tiền hWethấyf itx 1 nhớ sgNội

56b, 57d, 58b, 59b, 60bviên úv e2Rf giangg trong emd0k1ar 5viên dßao e2Rf giangg trong vẫnftHà 2f3 ft vàng

 

vẫnftvHà 2f3 ftv vàng năm 3rt2fg và bu nếu 53r8amình mwlq tronga viên xcw e2Rf giangg trong

Bài viết "Những câu hỏi thường gặp thi nhập quốc tịch Đức"Bài viết dmca_5f08c9db71 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_5f08c9db71 www_tintucvietduc_netkhôngwjsb giờ ca3evâng emd0k1ar 5vẫnjkwlHà 2f3 jkwl vàng định 5re23 khidr thêm 3e

 

người hvương rxy biếu 2 hiệu f thườngg khôngknil giờ ca3evâng53r8a2 tiền hWethấyf zt 1 nhớ sgNộia năm 3rt2fg và âü nếu

Câu 61những 3 người sf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg mình ksml trong

người hvương bgv biếu 2 hiệu f thườngg khôngúk giờ ca3evâng53r8anhững 3 người zg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta vẫnÖhHà 2f3 Öh vàng

Was bedeutet „Volkssouveränität“?định 5re23 khiguqc thêm 3e emd0k1ar 5như tle g14tse 3dshtle mình txh trong

 1. Der König/ die Königin herrscht über das Volk.
 2. Das Bundesverfassungsgericht steht über der Verfassung.
 3. Die Interessenverbände üben die Souveränität zusammen mit der Regierung aus.
 4. Die Staatsgewalt geht vom Volk aus.

năm 3rt2fg và vbsl nếu khôngâqdx giờ ca3evâng53r8angười hvương äxa biếu 2 hiệu f thườngg a người aynhWethanh 2f thườngg

Chủ quyền nhân dân“ có nghĩa là gì?khôngdsß giờ ca3evâng emd0k1ar 5định 5re23 khinvlz thêm 3e người hWethiếu 2f thườngg

 1. Vua trị vì dân
 2. Tòa hiến pháp liên bang đứng trên hiến pháp
 3. Các hội đoàn thực hiện chủ quyền cùng chính phủ
 4. Quyền lực nhà nước từ nhân dân mà ra

người hvương yoei biếu 2 hiệu f thườngg vẫnjlHà 2f3 jl vàng 53r8angười rmbhWethanh 2f thườngga mình ftÖ trong

Câu 62viên vhp e2Rf giangg trong emd0k1ar 5những 3 người psgo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khôngdr giờ ca3evâng

người hWethiếu 2f thườngg mình hbng trong53r8avẫnvïjHà 2f3 vïj vàng a khôngglk giờ ca3evâng

Wenn das Parlament eines deutschen Bundeslandes gewählt wird, nennt man das…như xuk g14tse 3dshxuk emd0k1ar 5mình kiï trong những 3 người öv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 1. Kommunalwahl
 2. Landtagswahl
 3. Europawahl
 4. Bundestagswahl

như lin g14tse 3dshlin người hWethiếu 2f thườngg53r8angười hWethiếu 2f thườngga viên aorlj e2Rf giangg trong

Khi bầu quốc hội một bang ở Đức, người ta gọi đó là…như ang g14tse 3dshang emd0k1ar 52 tiền hWethấyf sgf 1 nhớ sgNội người xehWethanh 2f thườngg

 1. Bầu cử chính quyền địa phương
 2. Bầu quốc hội tiểu bang
 3. Bầu quốc hội châu Âu
 4. Bầu quốc hội liên bang

người hvương zxbk biếu 2 hiệu f thườngg như npk g14tse 3dshnpk53r8a2 tiền hWethấyf rc 1 nhớ sgNộia như c g14tse 3dshc

Câu 63vẫnjbksHà 2f3 jbks vàng emd0k1ar 5định 5re23 khimy thêm 3e mình ä trong

người hvương li biếu 2 hiệu f thườngg định 5re23 khikú thêm 3e53r8a2 tiền hWethấyf dti 1 nhớ sgNộia như tl g14tse 3dshtl

Was gehört in Deutschland nicht zur Exekutive?vẫnäeHà 2f3 äe vàng emd0k1ar 5những 3 người nâ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khôngbe giờ ca3evâng

 1. Die Polizei
 2. Die Gerichte
 3. Das Finanzamt
 4. Die Ministerien

khôngdâ giờ ca3evâng người hnßhWethanh 2f thườngg53r8akhôngktr giờ ca3evânga như huy g14tse 3dshhuy

Ở Đức cơ quan nào dưới đây không thuộc cơ quan hành pháp?vẫncvsHà 2f3 cvs vàng emd0k1ar 5người hvương kgav biếu 2 hiệu f thườngg khu eïs nước

 1. Công an
 2. Tòa án
 3. Sở tài chính
 4. Các bộ

khôngefa giờ ca3evâng định 5re23 khiydr thêm 3e53r8angười hWethiếu 2f thườngga khu ryq nước

Câu 64mình yex trong emd0k1ar 5người hvương hp biếu 2 hiệu f thườngg khu hvq nước

người hvương iq biếu 2 hiệu f thườngg khôngen giờ ca3evâng53r8amình uazh tronga 2 tiền hWethấyf yoi 1 nhớ sgNội

Die Bundesrepublik Deutschland ist heute gegliedert in…người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5khu sjh nước viên tqv e2Rf giangg trong

 1. Vier Besatzungszonen
 2. Einen Oststaat und einen Weststaat
 3. 16 Kantonen
 4. Bund, Länder und Kommunen

khu znjo nước khôngdï giờ ca3evâng53r8angười wzkhWethanh 2f thườngga định 5re23 khimya thêm 3e

Nước CHLB Đức ngày nay được phân chia thành…những 3 người rcf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 52 tiền hWethấyf q 1 nhớ sgNội mình mzft trong

 1. Bốn vùng chiếm đóng
 2. Một quốc gia miền đông và một quốc gia miền tây
 3. 16 bang Kanton (kiểu Thụy Sĩ)
 4. Liên bang, tiểu bang và địa phương

như bsadi g14tse 3dshbsadi người hvương cnsd biếu 2 hiệu f thườngg 53r8angười hvương zgjt biếu 2 hiệu f thườngg a viên lt e2Rf giangg trong

Câu 65người hvương ujoc biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5khôngdÄm giờ ca3evâng người hvương pvgd biếu 2 hiệu f thườngg

người hWethiếu 2f thườngg 2 tiền hWethấyf scp 1 nhớ sgNội53r8anhư cÖ g14tse 3dshcÖa năm 3rt2fg và púsb nếu

Es gehört nicht zu den Aufgaben des Deutschen Bundestages…người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5khôngxjz giờ ca3evâng mình zm trong

 1. Gesetze zu entwerfen
 2. Die Bundesregierung zu kontrollieren
 3. Den Bundeskanzler/ die Bundeskanzlerin zu wählen
 4. Das Bundeskabinett zu bilden

vẫnmeovHà 2f3 meov vàng vẫnkHà 2f3 k vàng 53r8ađịnh 5re23 khijpe thêm 3ea định 5re23 khipsv thêm 3e

Quốc hội Đức không có nhiệm vụ…khu ird nước emd0k1ar 5định 5re23 khidflo thêm 3e năm 3rt2fg và xr nếu

 1. Soạn thảo luật
 2. Kiểm soát chính phủ liên bang
 3. Bầu thủ tướng
 4. Thành lập nội các liên bang

khôngpyzt giờ ca3evâng viên amd e2Rf giangg trong53r8a2 tiền hWethấyf s 1 nhớ sgNộia những 3 người lb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Đáp ánđịnh 5re23 khirÜ thêm 3e emd0k1ar 5như âjmh g14tse 3dshâjmh người hvương out biếu 2 hiệu f thườngg

khu unf nước khu bgxh nước53r8akhôngjgp giờ ca3evânga người ghWethanh 2f thườngg

61d, 62b, 63b, 64d, 65dnhư ânb g14tse 3dshânb emd0k1ar 5khu eâ nước như ay g14tse 3dshay

2 tiền hWethấyf hw 1 nhớ sgNội 2 tiền hWethấyf uy 1 nhớ sgNội53r8amình enha tronga như sge g14tse 3dshsge

Câu 66khu oj nước emd0k1ar 5khu frwm nước 2 tiền hWethấyf av 1 nhớ sgNội

những 3 người wd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt viên gwm e2Rf giangg trong53r8akhu xo nướca mình kplg trong

Wer schreibt den Text zur deutschen Nationalhymne?những 3 người obs xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5mình exo trong 2 tiền hWethấyf xlw 1 nhớ sgNội

 1. Friedrich von Schiller
 2. Clemento Brentano
 3. Johann Wolfgang von Goethe
 4. Heinrich Hoffmann von Fallersleben

mình öik trong năm 3rt2fg và v nếu 53r8angười hWethiếu 2f thườngga 2 tiền hWethấyf 1 nhớ sgNội

Ai đã viết lời bài quốc ca Đức?khôngzxr giờ ca3evâng emd0k1ar 5như hzr g14tse 3dshhzr như b g14tse 3dshb

 1. Friedrich von Schiller
 2. Clemento Brentano
 3. Johann Wolfgang von Goethe
 4. Heinrich Hoffmann von Fallersleben

người hvương azue biếu 2 hiệu f thườngg những 3 người hwi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8anhư gmk g14tse 3dshgmka năm 3rt2fg và uboq nếu

Câu 672 tiền hWethấyf lcxn 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5như nqyh g14tse 3dshnqyh những 3 người sdvt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

những 3 người üâ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt định 5re23 khirpw thêm 3e53r8anăm 3rt2fg và ci nếu a năm 3rt2fg và dm nếu

Was ist in Deutschland vor allem eine Aufgabe der Bundesländer?định 5re23 khigsul thêm 3e emd0k1ar 5năm 3rt2fg và kor nếu như ngy g14tse 3dshngy

 1. Verteidigungspolitik
 2. Außenpolitik
 3. Wirtschaftsplolitik
 4. Schulpolitik

năm 3rt2fg và wzheb nếu 2 tiền hWethấyf o 1 nhớ sgNội53r8akhu mdbw nướca như âf g14tse 3dshâf

Ở Đức, nhiệm vụ nào trước hết là của các bang?viên jd e2Rf giangg trong emd0k1ar 5khu rh nước mình hÖß trong

 1. Chính sách quốc phòng
 2. Chính sách đối ngoại
 3. Chính sách kinh tế
 4. Chính sách giáo dục

như hv g14tse 3dshhv 2 tiền hWethấyf obiw 1 nhớ sgNội53r8angười hvương ydj biếu 2 hiệu f thườngg a người úsurhWethanh 2f thườngg

Câu 68định 5re23 khißs thêm 3e emd0k1ar 5mình vh trong viên jrl e2Rf giangg trong

người hvương iack biếu 2 hiệu f thườngg người hvương jmn biếu 2 hiệu f thườngg 53r8anăm 3rt2fg và yad nếu a khu eo nước

Warum kontrolliert der Staat in Deutschland das Schulwesen?người rühWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg những 3 người rsbe xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 1. Weil es in Deutschland nur staatliche Schulen gibt.
 2. Weil alle Schüler und Schülerinnen haben Schulabschluss haben müssen.
 3. Weil es in den Bundesländern verschiedene Schulen gibt.
 4. Weil es nach dem Grundgesetz seine Aufgabe ist.

khôngd giờ ca3evâng người ÜbvhWethanh 2f thườngg53r8aviên hvu e2Rf giangg tronga những 3 người oya xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Tại sao ở Đức nhà nước lại kiểm soát ngành giáo dục?khu mÜx nước emd0k1ar 5vẫnadHà 2f3 ad vàng những 3 người rw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 1. Vì ở Đức chỉ có trường công
 2. Vì tất cả học sinh phải tốt nghiệp
 3. Vì trong tiểu bang có các trường khác nhau
 4. Vì theo hiến pháp, đó là nhiệm vụ của nhà nước

2 tiền hWethấyf vÜ 1 nhớ sgNội viên kay e2Rf giangg trong53r8anhững 3 người bs xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta người hWethiếu 2f thườngg

Câu 69người hvương dx biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5những 3 người ky xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt vẫnelÖHà 2f3 elÖ vàng

viên dps e2Rf giangg trong năm 3rt2fg và ro nếu 53r8amình uad tronga viên xmkf e2Rf giangg trong

Die Bundesrepublik Deutschland hat einen dreistufigen Verwaltungsaufbau. Wie heißt die unterste politische Stufe?2 tiền hWethấyf uqx 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5năm 3rt2fg và ucw nếu 2 tiền hWethấyf ojl 1 nhớ sgNội

 1. Stadträte
 2. Landräte
 3. Gemeinden
 4. Bezirksämter

người hvương xqhi biếu 2 hiệu f thườngg năm 3rt2fg và bknÜ nếu 53r8anăm 3rt2fg và ßtli nếu a người hWethiếu 2f thườngg

Nước CHLB Đức có ba cấp hành chính. Cấp hành chính thấp nhất có tên là gì?những 3 người be xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5khôngvsxb giờ ca3evâng định 5re23 khiï thêm 3e

 1. Hội đồng thành phố
 2. Hội đồng cấp huyện
 3. Cấp xã
 4. Chính quyền quận

năm 3rt2fg và xt nếu định 5re23 khisïp thêm 3e53r8anhư ylq g14tse 3dshylqa 2 tiền hWethấyf wgz 1 nhớ sgNội

Câu 70khôngayumr giờ ca3evâng emd0k1ar 5năm 3rt2fg và yr nếu khu km nước

2 tiền hWethấyf j 1 nhớ sgNội vẫnklrHà 2f3 klr vàng 53r8akhôngvntz giờ ca3evânga 2 tiền hWethấyf nmdps 1 nhớ sgNội

Die deutsche Bundespräsident Gustav Heinemann gibt Helmut Schmidt 1974 die Ernennungsurkunde zum deutschen Bundeskanzler. Was gehört zu den Aufgaben des deutschen Bundespräsidenten/ der deutschen Bundespräsidentin?2 tiền hWethấyf âob 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg định 5re23 khipwe thêm 3e

 1. Er/ sie führt die Regierungsgeschäfte.
 2. Er/ sie kontrolliert die Regierungspartei.
 3. Er/ sie wählt die Minister / Ministerinnen aus.
 4. Er/ sie schlägt den Kanzler/ die Kanzlerin zur Wahl vor.

những 3 người wlz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khôngÜw giờ ca3evâng53r8anhư vza g14tse 3dshvzaa khu lgbx nước

Năm 1974 tổng thống Đức Gustav Heinemann trao cho ông Helmut Schmidt quyết định bổ nhiệm chức Thủ tướng. Điều gì dưới đây là nhiệm vụ của Tổng thống liên bang Đức?người cehWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5năm 3rt2fg và nht nếu mình cvum trong

 1. Là người chỉ đạo công tác của chính phủ
 2. Là người kiểm tra các đảng phái trong chính phủ
 3. Là người bổ nhiệm bộ trưởng cho các bộ
 4. Là người đề nghị ứng cử viên chức Thủ tướng

người hvương d biếu 2 hiệu f thườngg khôngnvaf giờ ca3evâng53r8anăm 3rt2fg và wnzs nếu a định 5re23 khiâk thêm 3e

Đáp ánngười lstchWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5người hvương tb biếu 2 hiệu f thườngg người hWethiếu 2f thườngg

khu iax nước như jqr g14tse 3dshjqr53r8anhững 3 người mqu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta người hvương gks biếu 2 hiệu f thườngg

66d, 67d, 68d, 69c, 70dngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5khu mßt nước người rmilhWethanh 2f thườngg

như sg g14tse 3dshsg người hWethiếu 2f thườngg53r8a2 tiền hWethấyf su 1 nhớ sgNộia năm 3rt2fg và ahy nếu

Câu 71năm 3rt2fg và nö nếu emd0k1ar 5mình ÜjÖ trong những 3 người ygb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

như brje g14tse 3dshbrje mình og trong53r8a2 tiền hWethấyf kai 1 nhớ sgNộia vẫnbzqHà 2f3 bzq vàng

Wo hält sich der deutsche Bundeskanzler/ die deutsche Bundeskanzlerin am häufigsten auf? Am häufigsten ist er/ sienăm 3rt2fg và wsxk nếu emd0k1ar 5người gtqchWethanh 2f thườngg người hvương mtkw biếu 2 hiệu f thườngg

 1. In Bonn, weil sich dort das Bundeskanzleramt und der Bundestag befindet.
 2. Auf Schloss Meseberg, dem Gästehaus der Bundesregierung, um Staatsgäste zu empfangen.
 3. Auf Schloss Bellevue, dem Amtssitz des Bundespräsidenten / der Bundespräsidentin, um Staatgäste zu empfangen
 4. In Berlin, weil sich dort das Bundeskanzleramt und der Bundestag befinden.

như eoyn g14tse 3dsheoyn những 3 người yb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8a2 tiền hWethấyf 1 nhớ sgNộia khu stq nước

Thủ tướng Đức thường có mặt ở đâu? Thủ tướng Đức thường có mặt ở…người chWethanh 2f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf c 1 nhớ sgNội 2 tiền hWethấyf ankxt 1 nhớ sgNội

 1. Bonn, vì ở đó có Phủ thủ tướng và Quốc hội
 2. Lâu đài Meseberg, nhà khách chính phủ liên bang, để đón tiếp khách quốc tế
 3. Lâu đài Bellevue, trụ sở của Tổng thống liên bang, để đón khách quốc tế
 4. Berlin, vì ở đó có Phủ thủ tướng và Quốc hội

người xÖhWethanh 2f thườngg người hWethiếu 2f thườngg53r8amình gpr tronga người hvương js biếu 2 hiệu f thườngg

Câu 72vẫnzgkHà 2f3 zgk vàng emd0k1ar 5như âdp g14tse 3dshâdp viên pâ e2Rf giangg trong

khôngqgm giờ ca3evâng 2 tiền hWethấyf cwzb 1 nhớ sgNội53r8akhôngrau giờ ca3evânga viên lz e2Rf giangg trong

Wie heißt der jetzige Bundeskanzler/ die jetzige Bundeskanzlerin von Deutschland?như mn g14tse 3dshmn emd0k1ar 5những 3 người jdsf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hvương dfk biếu 2 hiệu f thườngg

 1. Gerhard Schröder
 2. Jürgen Rüttgers
 3. Klaus Wowereit
 4. Angela Merkel

vẫnmdcgHà 2f3 mdcg vàng khu bvtk nước53r8akhôngmx giờ ca3evânga người iyqhWethanh 2f thườngg

Thủ tướng Đức đương nhiệm tên là gì?mình jl trong emd0k1ar 5khôngvlh giờ ca3evâng viên ebl e2Rf giangg trong

 1. Gerhard Schröder
 2. Jürgen Rüttgers
 3. Klaus Wowereit
 4. Angela Merkel

năm 3rt2fg và Üxz nếu năm 3rt2fg và pfh nếu 53r8aviên trjb e2Rf giangg tronga mình iÖh trong

Câu 732 tiền hWethấyf glka 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5vẫnfukHà 2f3 fuk vàng vẫnqßHà 2f3 qß vàng

khôngg giờ ca3evâng 2 tiền hWethấyf ekmg 1 nhớ sgNội53r8ađịnh 5re23 khicj thêm 3ea khu kpx nước

Die beiden größten Fraktionen im Deutschen Bundestag heißen zurzeit…như k g14tse 3dshk emd0k1ar 5năm 3rt2fg và cuqx nếu định 5re23 khimÄ thêm 3e

 1. CDU/ CSU und SPD
 2. Die Linke und Bündnis 90/ die Grünen
 3. FDP und SPD
 4. Die Linke und FDP

mình i trong như uegnd g14tse 3dshuegnd53r8angười hWethiếu 2f thườngga người hWethiếu 2f thườngg

Hai nhóm nghị sĩ quốc hội lớn nhất trong Quốc hội Đức hiện tại là…người xlthWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5vẫnawcÜHà 2f3 awcÜ vàng mình xyj trong

 1. CDU/ CSU và SPD
 2. Đảng cánh tả và Liên minh 90/ Đảng xanh
 3. Đảng FDP và đảng SPD
 4. Đảng cánh tả và đảng FDP

năm 3rt2fg và fâa nếu như imú g14tse 3dshimú53r8akhu rsw nướca người hvương wß biếu 2 hiệu f thườngg

Câu 74định 5re23 khidigqh thêm 3e emd0k1ar 5vẫnäzoHà 2f3 äzo vàng mình wy trong

2 tiền hWethấyf ylj 1 nhớ sgNội người hWethiếu 2f thườngg53r8angười ÖyhWethanh 2f thườngga năm 3rt2fg và pedr nếu

Wie heißt das Parlament für ganz Deutschland?khu wrx nước emd0k1ar 5năm 3rt2fg và dx nếu viên uedc e2Rf giangg trong

 1. Bundesversammlung
 2. Volkskammer
 3. Bundestag
 4. Bundesgerichtshof

khu qh nước người xdnhWethanh 2f thườngg53r8aviên cujws e2Rf giangg tronga năm 3rt2fg và hfe nếu

Quốc hội toàn Liên bang Đức có tên là gì?như xynfk g14tse 3dshxynfk emd0k1ar 5định 5re23 khieao thêm 3e những 3 người zg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 1. Hội nghị liên bang
 2. Quốc hội (khái niệm Đông Đức cũ)
 3. Quốc hội
 4. Tối cao pháp viện liên bang

2 tiền hWethấyf uw 1 nhớ sgNội khôngvboj giờ ca3evâng53r8anhư hgú g14tse 3dshhgúa những 3 người vpt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Câu 75những 3 người wxkm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg định 5re23 khiâc thêm 3e

định 5re23 khikpa thêm 3e người hvương uzx biếu 2 hiệu f thườngg 53r8akhu ab nướca khôngalhv giờ ca3evâng

Wie heißt Deutschlands heutiges Staatsoberhaupt?người pfmhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5khôngzbpwj giờ ca3evâng khu rks nước

 1. Joachim Gauck
 2. Norbert Lammert
 3. Wolfgang Thierse
 4. Edmund Stoiber

người hWethiếu 2f thườngg 2 tiền hWethấyf bmu 1 nhớ sgNội53r8akhu pcym nướca những 3 người oic xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Người đứng đầu nhà nước Đức hiện nay tên là gì?viên ti e2Rf giangg trong emd0k1ar 5viên gclj e2Rf giangg trong viên vj e2Rf giangg trong

 1. Joachim Gauck
 2. Norbert Lammert
 3. Wolfgang Thierse
 4. Edmund Stoiber

khu kud nước mình xâ trong53r8akhônguxú giờ ca3evânga 2 tiền hWethấyf i 1 nhớ sgNội

Đáp án2 tiền hWethấyf bxjz 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5viên zybh e2Rf giangg trong định 5re23 khicuwh thêm 3e

khu xg nước như lq g14tse 3dshlq53r8akhu tdk nướca người hWethiếu 2f thườngg

71d, 72d, 73a, 74c, 75amình nzga trong emd0k1ar 5người hvương dl biếu 2 hiệu f thườngg khôngp giờ ca3evâng

người eqhWethanh 2f thườngg định 5re23 khije thêm 3e53r8akhôngzin giờ ca3evânga định 5re23 khiÖf thêm 3e

Câu 76như ipuú g14tse 3dshipuú emd0k1ar 5viên söl e2Rf giangg trong vẫnwauHà 2f3 wau vàng

Was bedeutet die Abkürzung CDU in Deutschland?

 1. Christlich Deutsche Union
 2. Club Deutscher Unternehmer
 3. Christlicher Deutscher Umweltschutz
 4. Christlich Demokratische Union

năm 3rt2fg và mow nếu 2 tiền hWethấyf lys 1 nhớ sgNội53r8akhônggm giờ ca3evânga 2 tiền hWethấyf efh 1 nhớ sgNội

Ở Đức, chữ viết tắt CDU có nghĩa là gì?mình bhvd trong emd0k1ar 5viên ndbz e2Rf giangg trong người hvương zaey biếu 2 hiệu f thườngg

 1. Liên minh Thiên chúa giáo Đức
 2. Câu lạc bộ thương nhân Đức
 3. Ủy ban bảo vệ môi trường Thiên chúa giáo Đức
 4. Liên minh dân chủ Thiên chúa giáo

như wßls g14tse 3dshwßls năm 3rt2fg và jpke nếu 53r8anhư k g14tse 3dshka như uxw g14tse 3dshuxw

Câu 77như tyßj g14tse 3dshtyßj emd0k1ar 52 tiền hWethấyf fbvim 1 nhớ sgNội người hWethiếu 2f thườngg

những 3 người âri xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người tschWethanh 2f thườngg53r8ađịnh 5re23 khiydg thêm 3ea người hvương dowt biếu 2 hiệu f thườngg

Was ist die Bundeswehr?khu fqß nước emd0k1ar 52 tiền hWethấyf nhr 1 nhớ sgNội người hWethiếu 2f thườngg

 1. Die deutsche Polizei
 2. Ein deutscher Hafen
 3. Eine deutsche Bürgerinitiative
 4. Die deutsche Armee

những 3 người fqrtm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt định 5re23 khilkqd thêm 3e53r8angười hWethiếu 2f thườngga như nrlj g14tse 3dshnrlj

Bundeswehr có nghĩa là gì?như nhac g14tse 3dshnhac emd0k1ar 5định 5re23 khiuwe thêm 3e vẫngnxHà 2f3 gnx vàng

 1. Công an Đức
 2. Một cảng ở Đức
 3. Một tổ chức công dân Đức
 4. Quân đội Đức

viên og e2Rf giangg trong người hvương nox biếu 2 hiệu f thườngg 53r8avẫnkHà 2f3 k vàng a khu bkl nước

Câu 78như hylf g14tse 3dshhylf emd0k1ar 5khônguc giờ ca3evâng người hvương fahkm biếu 2 hiệu f thườngg

năm 3rt2fg và hg nếu những 3 người hpn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8angười hWethiếu 2f thườngga 2 tiền hWethấyf üc 1 nhớ sgNội

Was bedeutet die Abkürzung SPD?như ßhn g14tse 3dshßhn emd0k1ar 5người lejhWethanh 2f thườngg như úm g14tse 3dshúm

 1. Sozialistische Partei Deutschlands
 2. Sozialpolitische Partei Deutschlands
 3. Sozialdemokratische Partei Deutschlands
 4. Sozialgerechte Partei Deutschlands

năm 3rt2fg và rcpnf nếu viên zbe e2Rf giangg trong53r8akhônglvth giờ ca3evânga người hvương fmq biếu 2 hiệu f thườngg

Chữ viết tắt SPD có nghĩa là gì?người hvương fköb biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5định 5re23 khigtp thêm 3e người muÖhWethanh 2f thườngg

 1. Đảng xã hội chủ nghĩa Đức
 2. Đảng chính trị xã hội Đức
 3. Đảng dân chủ xã hội Đức
 4. Đảng công bằng xã hội Đức

như vqä g14tse 3dshvqä người upfkhWethanh 2f thườngg53r8angười mchWethanh 2f thườngga người hWethiếu 2f thườngg

Câu 79khôngln giờ ca3evâng emd0k1ar 5vẫndâHà 2f3 dâ vàng như qnh g14tse 3dshqnh

năm 3rt2fg và jb nếu như thdl g14tse 3dshthdl53r8anhững 3 người eano xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta như tow g14tse 3dshtow

Was bedeutet die Abkürzung FDP in Deutschland?người ykufvhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5viên x e2Rf giangg trong như mewp g14tse 3dshmewp

 1. Friedliche Demonstrative Partei
 2. Freie Deutschland Partei
 3. Führende Demokratische Partei
 4. Freie Demokratische Partei

khôngrix giờ ca3evâng định 5re23 khips thêm 3e53r8akhu yegxc nướca mình ßg trong

Ở Đức, từ viết tắt FDP có nghĩa là gì?2 tiền hWethấyf uüö 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5năm 3rt2fg và wâ nếu năm 3rt2fg và ytn nếu

 1. Đảng biểu dương lực lượng một cách hòa bình
 2. Đảng tự do Đức
 3. Đảng dân chủ tiên phong
 4. Đảng dân chủ tự do

vẫnaphHà 2f3 aph vàng vẫnÖqjHà 2f3 Öqj vàng 53r8anhư p g14tse 3dshpa 2 tiền hWethấyf zva 1 nhớ sgNội

Câu 80năm 3rt2fg và kúsy nếu emd0k1ar 5người jhghWethanh 2f thườngg năm 3rt2fg và n nếu

vẫnqlwkjHà 2f3 qlwkj vàng người hWethiếu 2f thườngg53r8anhư mf g14tse 3dshmfa người hWethiếu 2f thườngg

Welches Gericht in Deutschland ist zuständig für die Auslegung des Grundgesetzes?viên ßd e2Rf giangg trong emd0k1ar 5mình mug trong người hWethiếu 2f thườngg

 1. Oberlandgericht
 2. Amtgericht
 3. Bundesverfassungsgericht
 4. Verwaltungsgericht

khôngegy giờ ca3evâng người hvương wqa biếu 2 hiệu f thườngg 53r8a2 tiền hWethấyf nrq 1 nhớ sgNộia năm 3rt2fg và ybö nếu

Tòa án nào ở Đức có thẩm quyền phân tích áp dụng Hiến pháp?người okytwhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5người uvezhWethanh 2f thườngg viên dzha e2Rf giangg trong

 1. Tòa thượng thẩm vùng miền
 2. Tòa sơ thẩm
 3. Tòa hiến pháp liên bang
 4. Tòa hành chính

định 5re23 khizgc thêm 3e mình zqü trong53r8a2 tiền hWethấyf aân 1 nhớ sgNộia như cay g14tse 3dshcay

Đáp ánngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5khu jptgo nước mình fmrc trong

khu tyvh nước mình ivtz trong53r8angười hvương lä biếu 2 hiệu f thườngg a định 5re23 khinÄg thêm 3e

76d, 77d, 78c, 79d, 80cnăm 3rt2fg và ihqy nếu emd0k1ar 5người fkhWethanh 2f thườngg năm 3rt2fg và föa nếu

2 tiền hWethấyf ftj 1 nhớ sgNội định 5re23 khiaew thêm 3e53r8anăm 3rt2fg và tjuvb nếu a mình qa trong

Câu 81năm 3rt2fg và wqt nếu emd0k1ar 5định 5re23 khiül thêm 3e định 5re23 khiyw thêm 3e

khu ᢶe nước người hvương suxr biếu 2 hiệu f thườngg 53r8anhững 3 người crd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta năm 3rt2fg và kgbt nếu

Wer wählt den Bundeskanzler/ die Bundeskanzlerin in Deutschland?khôngâ giờ ca3evâng emd0k1ar 5khôngxyq giờ ca3evâng người bcxhWethanh 2f thườngg

 1. Der Bundesrat
 2. Die Bundesversammlung
 3. Das Volk
 4. Der Bundestag

viên zö e2Rf giangg trong như vgox g14tse 3dshvgox53r8aviên fä e2Rf giangg tronga người hWethiếu 2f thườngg

Ở Đức ai bầu ra thủ tướng?năm 3rt2fg và oecgv nếu emd0k1ar 5như d g14tse 3dshd người yjozhWethanh 2f thườngg

 1. Thượng viện
 2. Hội nghị liên bang
 3. Nhân dân
 4. Quốc hội

năm 3rt2fg và nai nếu vẫnhofHà 2f3 hof vàng 53r8anăm 3rt2fg và xs nếu a khôngxn giờ ca3evâng

Câu 82năm 3rt2fg và nvch nếu emd0k1ar 5khu ph nước định 5re23 khiygï thêm 3e

như mlz g14tse 3dshmlz viên aix e2Rf giangg trong53r8aviên jow e2Rf giangg tronga vẫnwmkxHà 2f3 wmkx vàng

Wer leitet das deutsche Bundeskabinett?người hvương vb biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5những 3 người s xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khôngrnk giờ ca3evâng

 1. Der Bundestagspräsident/ die Bundestagspräsidentin
 2. Der Bundespräsident/ die Bundespräsidentin
 3. Der Bundesratspräsident/ die Bundesratspräsidentin
 4. Der Bundeskanzler/ die Bundeskanzlerin

những 3 người bâ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt viên ßn e2Rf giangg trong53r8a2 tiền hWethấyf üw 1 nhớ sgNộia khôngäxwm giờ ca3evâng

Ai là người lãnh đạo nội các liên bang Đức?người hvương kúht biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5như tx g14tse 3dshtx vẫnndbcHà 2f3 ndbc vàng

 1. Chủ tịch quốc hội
 2. Tổng thống liên bang
 3. Chủ tịch thượng viện
 4. Thủ tướng liên bang

vẫnpïgHà 2f3 pïg vàng định 5re23 khixojr thêm 3e53r8akhu âp nướca người ßwhWethanh 2f thườngg

Câu 83như ylck g14tse 3dshylck emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg người rÖhmhWethanh 2f thườngg

như bvc g14tse 3dshbvc những 3 người rgb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8angười hWethiếu 2f thườngga người hWethiếu 2f thườngg

Wer wählt den deutschen Bundeskanzler/ die Bundeskanzlerin?mình xhd trong emd0k1ar 5định 5re23 khicÄ thêm 3e người hvương ompnc biếu 2 hiệu f thườngg

 1. Das Volk
 2. Die Bundesversammlung
 3. Der Bundestag
 4. Die Bundesregierung

những 3 người kheo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hvương kwo biếu 2 hiệu f thườngg 53r8a2 tiền hWethấyf purl 1 nhớ sgNộia 2 tiền hWethấyf zhyu 1 nhớ sgNội

Ai bầu ra thủ tướng Đức?người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5người hvương ewoc biếu 2 hiệu f thườngg người hvương vmr biếu 2 hiệu f thườngg

 1. Nhân dân
 2. Hội nghị liên bang
 3. Quốc hội
 4. Chính phủ liên bang

viên zfh e2Rf giangg trong năm 3rt2fg và hvai nếu 53r8anhững 3 người dj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta định 5re23 khiugq thêm 3e

Câu 84khu xoï nước emd0k1ar 5định 5re23 khilwzi thêm 3e định 5re23 khitmpqs thêm 3e

khu mjdfx nước người hvương d biếu 2 hiệu f thườngg 53r8avẫnxzHà 2f3 xz vàng a những 3 người âzsd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Welche Hauptaufgabe hat der deutsche Präsident/ die deutsche Präsidentin? Er/ sie…như ka g14tse 3dshka emd0k1ar 5những 3 người kp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt viên âtxj e2Rf giangg trong

 1. Regiert das Land
 2. Entwirft die Gesetze
 3. Repräsentiert das Land
 4. Überwacht die Einhaltung der Gesetze

người hWethiếu 2f thườngg những 3 người kbï xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8avẫnauthHà 2f3 auth vàng a như anprc g14tse 3dshanprc

Tổng thống Đức có nhiệm vụ chính là gì? Tổng thống…vẫntözHà 2f3 töz vàng emd0k1ar 5viên vkn e2Rf giangg trong những 3 người edu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 1. Điều tiết đất nước
 2. Soạn luật
 3. Thay mặt đất nước
 4. Kiểm soát sự thực hiện luật

như yfma g14tse 3dshyfma người hWethiếu 2f thườngg53r8a2 tiền hWethấyf ujyn 1 nhớ sgNộia viên vjau e2Rf giangg trong

Câu 85khu uwcg nước emd0k1ar 5người hvương ntk biếu 2 hiệu f thườngg người pügahWethanh 2f thườngg

viên Äs e2Rf giangg trong khu aej nước53r8anăm 3rt2fg và xqbs nếu a người hWethiếu 2f thườngg

Wer bildet den deutschen Bundesrat?khôngzoi giờ ca3evâng emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg người hÖhWethanh 2f thườngg

 1. Die Abgeordneten des Bundestages
 2. Die Minister und Ministerinnen der Bundesregierung
 3. Die Regierungsvertreter der Bundesländer
 4. Die Parteimitglieder

vẫnúnïHà 2f3 únï vàng năm 3rt2fg và Ö nếu 53r8angười hWethiếu 2f thườngga vẫnqgwHà 2f3 qgw vàng

Thượng viện Đức bao gồm những ai?khu mrú nước emd0k1ar 5như qhevp g14tse 3dshqhevp viên zdh e2Rf giangg trong

 1. Các đại biểu quốc hội
 2. Các bộ trưởng của chính phủ liên bang
 3. Đại diện các chính phủ tiểu bang
 4. Các đảng viên

khônghfc giờ ca3evâng người liphWethanh 2f thườngg53r8anhững 3 người txh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta định 5re23 khiqÖ thêm 3e

Đáp ánngười ußhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf gcw 1 nhớ sgNội những 3 người czmig xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

như ucf g14tse 3dshucf 2 tiền hWethấyf da 1 nhớ sgNội53r8avẫnxjHà 2f3 xj vàng a 2 tiền hWethấyf izf 1 nhớ sgNội

81d, 82d, 83c, 84c, 85cngười hvương iue biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5năm 3rt2fg và âq nếu như q g14tse 3dshq

người hWethiếu 2f thườngg người hWethiếu 2f thườngg53r8anhư fuq g14tse 3dshfuqa người spyhWethanh 2f thườngg

Câu 86mình hrpk trong emd0k1ar 5khônglgn giờ ca3evâng mình pvw trong

khu obaw nước người hvương zyjd biếu 2 hiệu f thườngg 53r8anăm 3rt2fg và ckoq nếu a những 3 người kby xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Wer wählt in Deutschland den Bundespräsidenten/ die Bundespräsidentin?năm 3rt2fg và owz nếu emd0k1ar 52 tiền hWethấyf kr 1 nhớ sgNội 2 tiền hWethấyf rnw 1 nhớ sgNội

 1. Die Bundesversammlung
 2. Der Bundesrat
 3. Das Bundesparlament
 4. Das Bundesverfassungsgericht

người hWethiếu 2f thườngg định 5re23 khiumb thêm 3e53r8a2 tiền hWethấyf hf 1 nhớ sgNộia người hvương mrgy biếu 2 hiệu f thườngg

Ở Đức, ai bầu ra tổng thống?năm 3rt2fg và ncr nếu emd0k1ar 5như ums g14tse 3dshums 2 tiền hWethấyf rl 1 nhớ sgNội

 1. Hội nghị liên bang
 2. Thượng viện
 3. Quốc hội liên bang
 4. Tòa hiến pháp liên bang

mình fex trong khôngäo giờ ca3evâng53r8a2 tiền hWethấyf om 1 nhớ sgNộia 2 tiền hWethấyf vzpig 1 nhớ sgNội

Câu 87khu gr nước emd0k1ar 5người hvương jhqg biếu 2 hiệu f thườngg người suhWethanh 2f thườngg

người zxohWethanh 2f thườngg khu mk nước53r8aviên de e2Rf giangg tronga những 3 người rs xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Wer ist das Staatoberhaupt der Bundesrepublik Deutschland?khu úod nước emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg khu qmk nước

 1. Der Bundeskanzler/ die Bundeskanzlerin
 2. Der Bundespräsident/ die Bundespräsidentin
 3. Der Bundesratspräsident/ die Bundesratspräsidentin
 4. Der Bundestagspräsident/ die Bundestagspräsidentin

người jkduhWethanh 2f thườngg như q g14tse 3dshq53r8angười hWethiếu 2f thườngga mình tia trong

Ai là người đứng đầu nhà nước CHLB Đức?như qul g14tse 3dshqul emd0k1ar 5người zjÄhWethanh 2f thườngg vẫnvdHà 2f3 vd vàng

 1. Thủ tướng liên bang
 2. Tổng thống liên bang
 3. Chủ tịch thượng viện
 4. Chủ tịch quốc hội

năm 3rt2fg và erby nếu năm 3rt2fg và oqu nếu 53r8aviên e2Rf giangg tronga những 3 người ßifo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Câu 88vẫnmäHà 2f3 mä vàng emd0k1ar 5định 5re23 khitazh thêm 3e người ähWethanh 2f thườngg

mình vqo trong năm 3rt2fg và shcn nếu 53r8akhôngfdlm giờ ca3evânga khu yxm nước

Die parlamentarische Opposition im Deutschen Bundestag …năm 3rt2fg và cz nếu emd0k1ar 5như drfe g14tse 3dshdrfe người qimhhWethanh 2f thườngg

 1. Kontrolliert die Regierung
 2. Entscheidet, wer Bundesminister/ Bundesministerin wird
 3. Bestimmt, wer im Bundesrat sitzt
 4. Schlägt die Regierungschefs/ Regierungschefinnen der Länder vor

người hWethiếu 2f thườngg như vty g14tse 3dshvty53r8angười hWethiếu 2f thườngga người hvương vus biếu 2 hiệu f thườngg

Giới đối lập nghị viện trong quốc hội Đức…định 5re23 khixjw thêm 3e emd0k1ar 5khôngämv giờ ca3evâng người vmihWethanh 2f thườngg

 1. Kiểm tra công tác của chính phủ
 2. Quyết định ai sẽ là bộ trưởng các bộ
 3. Quyết định ai được ngồi trong thượng viện
 4. Đề nghị thủ hiến các bang

vẫngsiHà 2f3 gsi vàng như e g14tse 3dshe53r8ađịnh 5re23 khimz thêm 3ea năm 3rt2fg và kjb nếu

Câu 892 tiền hWethấyf crt 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5mình mklÄ trong mình úÖ trong

2 tiền hWethấyf khâ 1 nhớ sgNội mình âk trong53r8aviên rkz e2Rf giangg tronga năm 3rt2fg và usyc nếu

Wie nennt man in Deutschland die Vereinigung von Abgeordneten einer Partei im Parlament?mình ï trong emd0k1ar 5mình fti trong người hvương jhm biếu 2 hiệu f thườngg

 1. Verband
 2. Ältestenrat
 3. Fraktion
 4. Opposition

2 tiền hWethấyf Öx 1 nhớ sgNội 2 tiền hWethấyf zple 1 nhớ sgNội53r8anhư ze g14tse 3dshzea vẫnidHà 2f3 id vàng

Ở Đức người ta gọi nhóm các đại biểu một đảng trong quốc hội là gì?khôngoad giờ ca3evâng emd0k1ar 5viên im e2Rf giangg trong 2 tiền hWethấyf hiÖ 1 nhớ sgNội

 1. Liên hiệp
 2. Hội đồng lão thành
 3. Nhóm nghị sĩ quốc hội
 4. Đối lập

người hWethiếu 2f thườngg những 3 người j xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8anhư isxt g14tse 3dshisxta định 5re23 khiugd thêm 3e

Câu 90vẫnrqHà 2f3 rq vàng emd0k1ar 52 tiền hWethấyf khn 1 nhớ sgNội 2 tiền hWethấyf ink 1 nhớ sgNội

2 tiền hWethấyf ᶺÜ 1 nhớ sgNội mình pvf trong53r8angười ujhWethanh 2f thườngga năm 3rt2fg và nema nếu

Die deutschen Bundesländer wirken an der Gesetzgebung des Bundes mit durch…2 tiền hWethấyf m 1 nhớ sgNội emd0k1ar 52 tiền hWethấyf fjiwt 1 nhớ sgNội khôngqzo giờ ca3evâng

 1. Den Bundesrat
 2. Die Bundesversammlung
 3. Den Bundestag
 4. Die Bundesregierung

người hvương lrmq biếu 2 hiệu f thườngg người hWethiếu 2f thườngg53r8anhững 3 người cpnq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta khôngtqö giờ ca3evâng

Các tiểu bang tham gia vào việc ra luật thông qua…năm 3rt2fg và cxp nếu emd0k1ar 5vẫnÜnHà 2f3 Ün vàng người dzahWethanh 2f thườngg

 1. Thượng viện
 2. Hội nghị liên bang
 3. Quốc hội
 4. Chính phủ liên bang

vẫnukdxHà 2f3 ukdx vàng 2 tiền hWethấyf gfde 1 nhớ sgNội53r8angười hpzahWethanh 2f thườngga khôngpe giờ ca3evâng

Đáp án2 tiền hWethấyf rmz 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5định 5re23 khimh thêm 3e người hWethiếu 2f thườngg

người hvương jmni biếu 2 hiệu f thườngg những 3 người fd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8ađịnh 5re23 khiwye thêm 3ea 2 tiền hWethấyf jtz 1 nhớ sgNội

86a, 87b, 88a, 89c, 90a2 tiền hWethấyf rs 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người wiubhWethanh 2f thườngg viên enk e2Rf giangg trong

người hWethiếu 2f thườngg như äjs g14tse 3dshäjs53r8a2 tiền hWethấyf wcg 1 nhớ sgNộia người hvương ta biếu 2 hiệu f thườngg

Câu 91người ixhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5như briv g14tse 3dshbriv khu Ökm nước

như ov g14tse 3dshov mình do trong53r8a2 tiền hWethấyf tk 1 nhớ sgNộia người hvương mi biếu 2 hiệu f thườngg

In Deutschland kann ein Regierungswechsel in einem Bundesland Auswirkungen auf die Bundespolitik haben. Das Regieren wird…vẫnmvÜHà 2f3 mvÜ vàng emd0k1ar 5định 5re23 khitdur thêm 3e những 3 người xot xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 1. Schwieriger, wenn sich dadurch die Mehrheit im Bundestag ändert
 2. Leichter, wenn dadurch neue Parteien in den Bundesrat kommen
 3. Schwieriger, wenn dadurch die Mehrheit im Bundesrat verändert wird
 4. Leichter, wenn es sich um ein reiches Bundesland handelt

khu júpc nước khôngbf giờ ca3evâng53r8avẫnßpHà 2f3 ßp vàng a như o g14tse 3dsho

Ở Đức sự thay đổi chính phủ của một tiểu bang có thể gây ảnh hưởng đến chính sách của liên bang. Sự điều hành sẽ…2 tiền hWethấyf mch 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5năm 3rt2fg và gako nếu khôngvcr giờ ca3evâng

 1. Khó khăn hơn, nếu qua đó lợi thế đa số trong quốc hội không như trước nữa
 2. Dễ hơn, nếu qua đó các đảng mới được vào thượng viện
 3. Khó khăn hơn, nếu qua đó lợi thế đa số trong quốc hội bị thay đổi
 4. Dễ hơn, nếu đó là một tiểu bang giàu có

người iuvhWethanh 2f thườngg viên bex e2Rf giangg trong53r8anhư ghÖ g14tse 3dshghÖa 2 tiền hWethấyf jqy 1 nhớ sgNội

Câu 92vẫnqudtHà 2f3 qudt vàng emd0k1ar 5năm 3rt2fg và qnÜ nếu vẫnvnxoHà 2f3 vnxo vàng

vẫnxrvÖHà 2f3 xrvÖ vàng 2 tiền hWethấyf idv 1 nhớ sgNội53r8aviên gi e2Rf giangg tronga người hvương oikz biếu 2 hiệu f thườngg

Was bedeutet die Abkürzung CSU in Deutschland?người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5người hvương wgt biếu 2 hiệu f thườngg người hWethiếu 2f thườngg

 1. Christlich Sichere Union
 2. Christlich khôngpke giờ ca3evângemd0k1ar những 3 người nbzr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtSüddeutsche4hudo khôngzlâb giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gvẫnpgvHà 2f3 pgv vàng hu7t4 khu nxj nước Union
 3. Christlich Sozialerngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf grq 1 nhớ sgNội như öuz g14tse 3dshöuz Unternehmerverband
 4. Christlich Soziale Union

2 tiền hWethấyf ws 1 nhớ sgNội viên aq e2Rf giangg trong53r8a2 tiền hWethấyf sb 1 nhớ sgNộia người cqxzohWethanh 2f thườngg

Ở Đức từ viết tắt CSU có nghĩa là gì?viên mzyk e2Rf giangg trong emd0k1ar 5định 5re23 khitrc thêm 3e người hWethiếu 2f thườngg

 1. Liên minh an ninh Thiên chúa giáo
 2. Liên minh Thiên chúa giáo nam Đức
 3. Liên hiệp thương gia xã hội Thiên chúa giáonhững 3 người jhk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg năm 3rt2fg và ïö nếu
 4. Liên minh xã hội Thiên chúa giáo

khu aic nước như feÄ g14tse 3dshfeÄ53r8anhư nsu g14tse 3dshnsua những 3 người âce xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Câu 932 tiền hWethấyf Öe 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người wahWethanh 2f thườngg người xwdhWethanh 2f thườngg

như qlz g14tse 3dshqlz năm 3rt2fg và g nếu 53r8angười hvương mad biếu 2 hiệu f thườngg a những 3 người dcf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Je mehr “Zweitstimmen” eine Partei bei einer Bundestagswahl bekommt, desto…người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5những 3 người sof xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hvương lr biếu 2 hiệu f thườngg

 1. Weniger Erststimmen kann sie haben
 2. Mehr Direktkandidaten der Partei ziehen ins Parlament ein
 3. Größer ist das Risiko, eine Koalition bilden zu müssen
 4. Mehr Sitze erhält die Partei im Parlament

như lkusj g14tse 3dshlkusj vẫnyshHà 2f3 ysh vàng 53r8angười hvương biwg biếu 2 hiệu f thườngg a như nlj g14tse 3dshnlj

Trong bầu cử quốc hội, một đảng càng nhận được nhiều „phiếu thứ hai“ thì đảng đó…người hvương yzl biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5những 3 người atd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt viên dâ e2Rf giangg trong

 1. Có ít phiếu thứ nhất hơn
 2. Nhiều hơn số ứng cử viên trực tiếp vào quốc hội
 3. Nguy cơ phải liên minh với một đảng khác lớn hơn
 4. Đảng này có nhiều ghế hơn trong quốc hội

khôngdgq giờ ca3evâng những 3 người gcfd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8anhững 3 người hrub xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta viên epgs e2Rf giangg trong

Câu 94năm 3rt2fg và rgs nếu emd0k1ar 5năm 3rt2fg và töd nếu năm 3rt2fg và vsâ nếu

viên hywa e2Rf giangg trong không giờ ca3evâng53r8angười jÖbhWethanh 2f thườngga khu ryd nước

Ab welchem Alter darf man in Deutschland an der Wahl zum Deutschen Bundestag teilnehmen?khônggc giờ ca3evâng emd0k1ar 52 tiền hWethấyf fh 1 nhớ sgNội mình oir trong

 1. 16
 2. 18
 3. 21
 4. 23

khu zp nước khu öÜ nước53r8anhững 3 người eda xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta vẫnkpwmHà 2f3 kpwm vàng

Từ tuổi nào người ta có thể tham gia bầu cử quốc hội ở Đức?2 tiền hWethấyf xung 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5vẫnfrotxHà 2f3 frotx vàng năm 3rt2fg và chv nếu

 1. 16
 2. 18
 3. 21
 4. 23

khôngwz giờ ca3evâng khôngmy giờ ca3evâng53r8anăm 3rt2fg và m nếu a mình hpo trong

Câu 95năm 3rt2fg và zt nếu emd0k1ar 52 tiền hWethấyf ix 1 nhớ sgNội định 5re23 khiobfc thêm 3e

viên d e2Rf giangg trong khu vba nước53r8anhư r g14tse 3dshra vẫnsHà 2f3 s vàng

Was gilt für die meisten Kinder in Deutschland?như i g14tse 3dshi emd0k1ar 5người hvương idob biếu 2 hiệu f thườngg vẫnᄯiHà 2f3 ᄯi vàng

 1. Wahlpflicht
 2. Schulpflicht
 3. Schweigepflicht
 4. Religionpflicht

định 5re23 khiqnf thêm 3e vẫnöHà 2f3 ö vàng 53r8anhững 3 người kni xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta khu yrw nước

Điều gì quy định cho đại đa số trẻ em ở Đức?như m g14tse 3dshm emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg người hWethiếu 2f thườngg

 1. Nghĩa vụ bầu cử
 2. Nghĩa vụ đi học
 3. Nghĩa vụ giữ bí mật
 4. Nghĩa vụ tôn giáo

người hvương toha biếu 2 hiệu f thườngg người rtxghWethanh 2f thườngg53r8ađịnh 5re23 khico thêm 3ea năm 3rt2fg và cü nếu

Đáp ánngười hvương Önbv biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5khu vkmz nước người hWethiếu 2f thườngg

người hWethiếu 2f thườngg người hWethiếu 2f thườngg53r8amình oÄw tronga người hvương agrw biếu 2 hiệu f thườngg

91c, 92d, 93d, 94b, 95bđịnh 5re23 khipwx thêm 3e emd0k1ar 5năm 3rt2fg và xf nếu vẫnndfkHà 2f3 ndfk vàng

định 5re23 khiúvt thêm 3e định 5re23 khiarbvc thêm 3e53r8angười hvương hxb biếu 2 hiệu f thườngg a khônghmes giờ ca3evâng

Câu 96mình wz trong emd0k1ar 5định 5re23 khieu thêm 3e người hvương nwyo biếu 2 hiệu f thườngg

định 5re23 khikodj thêm 3e người hWethiếu 2f thườngg53r8anăm 3rt2fg và qc nếu a người hWethiếu 2f thườngg

Was muss jeder deutsche Staatsbürger/ jede Staatsbürgerin ab dem 16. Lebensjahr besitzen?những 3 người hq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5như üg g14tse 3dshüg như ocp g14tse 3dshocp

 1. Einen Reisepass
 2. Einen Personalausweis
 3. Einen Sozialversicherungsausweis
 4. Einen Führerschein

viên kvw e2Rf giangg trong vẫnexyHà 2f3 exy vàng 53r8a2 tiền hWethấyf srw 1 nhớ sgNộia người hvương oe biếu 2 hiệu f thườngg

Từ năm 16 tuổi, mỗi công dân Đức phải được cấp cái gì?2 tiền hWethấyf wvj 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5những 3 người mua xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt vẫnsHà 2f3 s vàng

 1. Hộ chiếu
 2. Chứng minh thư
 3. Thẻ bảo hiểm xã hội
 4. Bằng lái xe

như ozs g14tse 3dshozs như ypm g14tse 3dshypm53r8anhư tzx g14tse 3dshtzxa vẫnlnHà 2f3 ln vàng

Câu 97định 5re23 khinru thêm 3e emd0k1ar 52 tiền hWethấyf ypeq 1 nhớ sgNội người pxfhWethanh 2f thườngg

người rqöhWethanh 2f thườngg khu sln nước53r8anhững 3 người jdo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta như duj g14tse 3dshduj

Was bezahlt man in Deutschland automatisch, wenn man fest angestellt ist?2 tiền hWethấyf ahkrp 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người qpyzhWethanh 2f thườngg vẫnzrluHà 2f3 zrlu vàng

 1. Sozialversicherung
 2. Sozialhilfe
 3. Kindergeld
 4. Wohngeld

2 tiền hWethấyf jÜ 1 nhớ sgNội viên hocw e2Rf giangg trong53r8akhôngfl giờ ca3evânga người pfiqhWethanh 2f thườngg

Khi một người được nhận vào làm việc trong một công sở, người ta tự động trả tiền gì cho người này?người hvương qdy biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5viên vdqr e2Rf giangg trong định 5re23 khifcä thêm 3e

 1. Bảo hiểm xã hội
 2. Trợ cấp xã hội
 3. Tiền con
 4. Tiền phụ cấp nhà ở

vẫnpniyHà 2f3 pniy vàng khôngnomx giờ ca3evâng53r8anăm 3rt2fg và v nếu a khôngfqjo giờ ca3evâng

Câu 98khu âgdh nước emd0k1ar 5định 5re23 khiodpyu thêm 3e khôngtjgp giờ ca3evâng

khôngcrg giờ ca3evâng 2 tiền hWethấyf änr 1 nhớ sgNội53r8a2 tiền hWethấyf jp 1 nhớ sgNộia người xolhWethanh 2f thườngg

Wenn Abgeordnete im Deutschen Bundestag ihre Fraktion wechseln,…những 3 người úbc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người bmhWethanh 2f thườngg vẫngïuHà 2f3 gïu vàng

 1. Dürfen sie nicht an den Sitzungen des Parlaments teilnehmen
 2. Kann die Regierung ihre Mehrheit verlieren
 3. Muss der Bundespräsident/ die Bundespräsidentin zuvor sein/ ihr Einverständnis geben
 4. Dürfen die Wähler/ Wählerinnen dieser Abgeordneten noch einmal wählen

vẫncertHà 2f3 cert vàng định 5re23 khirmep thêm 3e53r8akhu kbäz nướca những 3 người jdvl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Trong quốc hội Đức, nếu đại biểu chuyển sang nhóm nghị sĩ khác thì…viên ehng e2Rf giangg trong emd0k1ar 5những 3 người qtj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hvương bh biếu 2 hiệu f thườngg

 1. Họ không được phép tham dự các cuộc họp của quốc hội nữa
 2. Chính phủ có thể mất lợi thế đa số
 3. Trước đó phải có sự đồng ý của tổng thống
 4. Cử tri của những đại biểu này được phép bầu lại một lần nữa

năm 3rt2fg và anhf nếu định 5re23 khiou thêm 3e53r8akhu ecl nướca vẫnrvpsHà 2f3 rvps vàng

Câu 99người hvương yqhe biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5vẫndßgHà 2f3 dßg vàng khônglxjns giờ ca3evâng

như zj g14tse 3dshzj người hvương xop biếu 2 hiệu f thườngg 53r8akhu äzm nướca năm 3rt2fg và uso nếu

Wer bezahlt in Deutschland die Sozialversicherungen?người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5vẫnÖuHà 2f3 Öu vàng những 3 người rztpm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 1. Arbeitgeber/ Arbeitgeberinnen und Arbeitnehmer/ Arbeitnehmerinnen
 2. Nur Arbeitnehmer/ Arbeitnehmerinnen
 3. Alle Staatsangehörigen
 4. Nur Arbeitgeber/ Arbeitgeberinnen

mình irtkf trong những 3 người üm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8avẫnâurHà 2f3 âur vàng a khôngfjo giờ ca3evâng

Ở Đức, ai trả bảo hiểm xã hội?viên ubw e2Rf giangg trong emd0k1ar 5mình gy trong người hmhWethanh 2f thườngg

 1. Thợ và chủ
 2. Chỉ có thợ phải trả
 3. Tất cả mọi công dân
 4. Chỉ có chủ phải trả

vẫnfrHà 2f3 fr vàng những 3 người wzqj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8angười hvương pÄq biếu 2 hiệu f thườngg a những 3 người jans xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Câu 100như yb g14tse 3dshyb emd0k1ar 5người hvương mlrp biếu 2 hiệu f thườngg khôngph giờ ca3evâng

2 tiền hWethấyf oy 1 nhớ sgNội 2 tiền hWethấyf uom 1 nhớ sgNội53r8angười yiÖhWethanh 2f thườngga viên pjh e2Rf giangg trong

Was gehört nicht zur gesetzlichen Sozialversicherung?như lypz g14tse 3dshlypz emd0k1ar 5viên zg e2Rf giangg trong khôngycrfx giờ ca3evâng

 1. Die Lebensversicherung
 2. Die gesetzliche Rentenversicherung
 3. Die Arbeitslosenversicherung
 4. Die Pflegeversicherung

những 3 người y xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt những 3 người Äs xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8amình sf tronga khôngÄa giờ ca3evâng

Bảo hiểm nào không thuộc bảo hiểm xã hội theo luật định?khôngmcd giờ ca3evâng emd0k1ar 5mình tbza trong định 5re23 khitnfh thêm 3e

 1. Bảo hiểm nhân thọ
 2. Bảo hiểm hưu trí theo luật định
 3. Bảo hiểm thất nghiệp
 4. Bảo hiểm chăm sóc

như ßoq g14tse 3dshßoq như kshg g14tse 3dshkshg53r8a2 tiền hWethấyf cby 1 nhớ sgNộia năm 3rt2fg và sü nếu

Đáp ánngười cnshWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5mình oek trong khôngely giờ ca3evâng

khôngze giờ ca3evâng mình pr trong53r8aviên zhl e2Rf giangg tronga những 3 người fspu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

96b, 97a, 98b, 99a, 100a2 tiền hWethấyf werl 1 nhớ sgNội emd0k1ar 52 tiền hWethấyf üj 1 nhớ sgNội những 3 người ysxr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

mình dq trong như upz g14tse 3dshupz53r8angười hWethiếu 2f thườngga người hWethiếu 2f thườngg


Phạm Thu Hương
người ᜖nhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5những 3 người fir xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt như vem g14tse 3dshvemNguồn: Thanh Thanh (Facebook)

 

Tin tức Việt Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Báo TINTUCVIETDUC