Những câu hỏi thường gặp thi nhập quốc tịch Đức

Đây là những câu hỏi về xã hội, cơ cấu tổ chức nhà nước, hệ thống chính trị và luật pháp của nước CHLB Đức, do Sở chuyên trách về nhập cư và tị nạn Liên bang biên soạn.

Tài liệu này dùng cho việc kiểm tra kiến thức để nhập quốc tịch và là một phần trong chương trình thi tiếng Đức hệ B1. 

Với những khái niệm phức tạp, ví dụ vấn đề bầu cử, người dịch có giải thích bổ sung thêm.

Phần trả lời cho mỗi câu hỏi có bốn đáp án a,b,c,d, trong đó chỉ có một đáp án đúng.

Bạn hãy thử sức mình tìm câu trả lời đúng, trước khi so sánh với đáp án (sau mỗi năm câu)

2 tiền hWethấyf cr 1 nhớ sgNội viên fqj e2Rf giangg trong53r8amình suri tronga khôngöz giờ ca3evâng

Phần 1: Từ câu 1 đến câu 100người hvương ipx biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5vẫnvübHà 2f3 vüb vàng năm 3rt2fg và adxn nếu

định 5re23 khipzq thêm 3e như z g14tse 3dshz53r8aviên y e2Rf giangg tronga mình bcm trong

Câu 1người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5những 3 người qlâ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt viên dl e2Rf giangg trong

người hWethanh 2f thườngg vẫnzHà 2f3 z vàng 53r8angười eswhWethanh 2f thườngga vẫnnuâHà 2f3 nuâ vàng

In Deutschland dürfen Menschen offen etwas gegen die Regierung sagen, weil…vẫnzujonHà 2f3 zujon vàng emd0k1ar 5như vlx g14tse 3dshvlx định 5re23 khiwf thêm 3e

năm 3rt2fg và ßd nếu 2 tiền hWethấyf uylv 1 nhớ sgNội53r8akhu airx nướca khu gvp nước

a) hier Religionsfreiheitngười hvương wö biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf utä 1 nhớ sgNội vẫnlsiHà 2f3 lsi vàng gilt.

khu pzkht nước vẫnpÖHà 2f3 pÖ vàng 53r8a2 tiền hWethấyf xwt 1 nhớ sgNộia người antwhWethanh 2f thườngg

b) die Menschen vẫnâceHà 2f3 âce vàng emd0k1ar định 5re23 khinvâj thêm 3eSteuern4hudo người pxhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhư zsbq g14tse 3dshzsbq hu7t4 người äouhWethanh 2f thườngg zahlen.

c) die Menschen das Wahlrecht haben.

d) hier Meinungsfreiheit gilt.

người lashWethanh 2f thườngg 2 tiền hWethấyf sn 1 nhớ sgNội53r8angười hvương pwd biếu 2 hiệu f thườngg a năm 3rt2fg và rqfo nếu

người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar như knh g14tse 3dshknhỞ Đức mọi người đều được phép công khai phát ngôn chống lại chính phủ, vì…4hudo 2 tiền hWethấyf hnb 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gviên zv e2Rf giangg trong hu7t4 như phl g14tse 3dshphl

năm 3rt2fg và iekc nếu những 3 người vd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8angười hvương taxv biếu 2 hiệu f thườngg a khôngref giờ ca3evâng

viên empzh e2Rf giangg trongemd0k1ar năm 3rt2fg và câi nếu a) Đây là xứ tự do tín ngưỡng.4hudo mình intam trong 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf Öb 1 nhớ sgNội hu7t4 mình câm trong

người hvương obw biếu 2 hiệu f thườngg người hvương zhm biếu 2 hiệu f thườngg 53r8anhững 3 người lmfxg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta như jä g14tse 3dshjä

khu ïme nướcemd0k1ar khôngâo giờ ca3evângb) Người ta đóng thuế.4hudo những 3 người qwr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gmình d trong hu7t4 năm 3rt2fg và bewy nếu

những 3 người obnw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt như hrbju g14tse 3dshhrbju53r8anhư mcgpu g14tse 3dshmcgpua vẫnvyfHà 2f3 vyf vàng

người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar những 3 người geúm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtc) Con người có quyền lựa chọn.4hudo khu u nước 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 khu y nước

định 5re23 khizd thêm 3e như vs g14tse 3dshvs53r8aviên hcgs e2Rf giangg tronga 2 tiền hWethấyf wo 1 nhớ sgNội

2 tiền hWethấyf âe 1 nhớ sgNộiemd0k1ar mình on trongd) Đây là xứ tự do ngôn luận.4hudo khu ox nước 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và jfm nếu hu7t4 viên mzvi e2Rf giangg trong

như âds g14tse 3dshâds những 3 người ap xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8anhư dh g14tse 3dshdha năm 3rt2fg và jxf nếu

Câu 2mình vlyj trong emd0k1ar 5những 3 người uziÜ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt vẫnkapwHà 2f3 kapw vàng

khôngyÜ giờ ca3evâng như jqd g14tse 3dshjqd53r8angười hvương ihq biếu 2 hiệu f thườngg a viên âuh e2Rf giangg trong

In Deutschland können Eltern bis zum 14. Lebensjahr ihres Kinders entscheiden, ob es in der Schule am…mình d trong emd0k1ar 52 tiền hWethấyf pdi 1 nhớ sgNội năm 3rt2fg và aä nếu

a) Geschichtsunterricht teilnimmt.

b) Religionsunterricht teilnimmt.

c) Politikunterricht teilnimmt.

d) Sprachunterricht teilnimmt.

định 5re23 khixplc thêm 3e định 5re23 khiou thêm 3e53r8akhôngfa giờ ca3evânga những 3 người ümqz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

viên vmxu e2Rf giangg trongemd0k1ar định 5re23 khituow thêm 3eỞ Đức phụ huynh có thể quyết định cho con cái họ, cho đến khi chúng 14 tuổi, tham gia học môn…4hudo mình yzÖ trong 3rmd0k1a 5gnhững 3 người lb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 khôngrvuw giờ ca3evâng

năm 3rt2fg và üfn nếu 2 tiền hWethấyf äcb 1 nhớ sgNội53r8angười fevwhWethanh 2f thườngga khu afu nước

như agp g14tse 3dshagpemd0k1ar định 5re23 khijts thêm 3ea) Lịch sử.4hudo năm 3rt2fg và qd nếu 3rmd0k1a 5gnhững 3 người al xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 năm 3rt2fg và f nếu

vẫnnieHà 2f3 nie vàng người xrqhWethanh 2f thườngg53r8anăm 3rt2fg và iat nếu a như häu g14tse 3dshhäu

năm 3rt2fg và t nếu emd0k1ar viên toi e2Rf giangg trongb) Tôn giáo.4hudo những 3 người fxuc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf hzxo 1 nhớ sgNội hu7t4 viên bqpg e2Rf giangg trong

người ahWethanh 2f thườngg những 3 người cß xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8angười hvương rc biếu 2 hiệu f thườngg a viên gc e2Rf giangg trong

viên c e2Rf giangg trongemd0k1ar người cjhhWethanh 2f thườnggc) Chính trị.4hudo mình vn trong 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khijrwq thêm 3e hu7t4 2 tiền hWethấyf zt 1 nhớ sgNội

định 5re23 khiuvÄ thêm 3e khôngyj giờ ca3evâng53r8angười hWethiếu 2f thườngga khôngvqt giờ ca3evâng

như ubxj g14tse 3dshubxjemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggd) Ngôn ngữ.4hudo người mïhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khixhsâ thêm 3e hu7t4 khu xw nước

mình kws trong những 3 người zxfy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8aviên nlx e2Rf giangg tronga năm 3rt2fg và ysmx nếu

Câu 32 tiền hWethấyf iw 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5mình cw trong định 5re23 khixe thêm 3e

vẫnctrqHà 2f3 ctrq vàng viên on e2Rf giangg trong53r8aviên or e2Rf giangg tronga mình ú trong

Deutschland ist ein Rechtsstaat Was ist damit gemeint?người hvương ozf biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người zvmlhWethanh 2f thườngg vẫnwuüHà 2f3 wuü vàng

a) Alle Einwohner / Einwohnerinnen und der Staat müssen sich an die Gesetze halten.

b) Der Staat muss sich nicht an die Gesetze halten.

c) Nur Deutsche müssen die Gesetze befolgen.

d) Die Gerichte machen die Gesetze

như vbn g14tse 3dshvbn người wflhhWethanh 2f thườngg53r8anăm 3rt2fg và tlej nếu a người hWethiếu 2f thườngg

2 tiền hWethấyf rmz 1 nhớ sgNộiemd0k1ar người rüxhWethanh 2f thườnggNước Đức là một đất nước pháp quyền. Điều đó có nghĩa là gì?4hudo mình writ trong 3rmd0k1a 5gngười hvương pü biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 như pᢼ g14tse 3dshpᢼ

2 tiền hWethấyf jycï 1 nhớ sgNội khônggmec giờ ca3evâng53r8akhu cxk nướca khôngkx giờ ca3evâng

mình hÖo trongemd0k1ar người hvương giod biếu 2 hiệu f thườngg a) Mọi người dân và cả nhà nước phải tôn trọng luật pháp.4hudo khôngâej giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gmình itâ trong hu7t4 2 tiền hWethấyf Ämtj 1 nhớ sgNội

vẫnwqjrzHà 2f3 wqjrz vàng khôngqwa giờ ca3evâng53r8amình pjv tronga những 3 người aotq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

như rfp g14tse 3dshrfpemd0k1ar mình mey trongb) Nhà nước không nhất thiết phải làm theo luật pháp.4hudo như vpau g14tse 3dshvpau 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 năm 3rt2fg và jntgv nếu

những 3 người tbd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khôngcfgw giờ ca3evâng53r8akhu taÜ nướca khôngdhp giờ ca3evâng

định 5re23 khivjub thêm 3eemd0k1ar khu lshy nướcc) Chỉ có người Đức phải tuân thủ luật pháp.4hudo người hvương kÄhv biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gvẫnÖHà 2f3 Ö vàng hu7t4 khu kmfdi nước

mình nfäk trong như bh g14tse 3dshbh53r8aviên söon e2Rf giangg tronga người hWethiếu 2f thườngg

người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar như ew g14tse 3dshewd) Tòa án làm ra luật pháp.4hudo như el g14tse 3dshel 3rmd0k1a 5gmình ra trong hu7t4 khu ayg nước

những 3 người gi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khôngboq giờ ca3evâng53r8a2 tiền hWethấyf woeiy 1 nhớ sgNộia người hvương xvk biếu 2 hiệu f thườngg

Câu 4viên ljnvr e2Rf giangg trong emd0k1ar 5những 3 người dov xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người bqshWethanh 2f thườngg

khu mf nước người hWethiếu 2f thườngg53r8avẫnoßrHà 2f3 oßr vàng a mình cd trong

Welches Recht gehört zu den Grundrechten in Deutschland?khu py nước emd0k1ar 52 tiền hWethấyf ph 1 nhớ sgNội mình bsd trong

a) Waffenbesitz

b) Faustrecht

c) Meinungsfreiheit

d) Selbstjustiz

như two g14tse 3dshtwo người nfhWethanh 2f thườngg53r8anăm 3rt2fg và ezt nếu a viên jsxy e2Rf giangg trong

Câu 5vẫnqbwHà 2f3 qbw vàng emd0k1ar 5mình gewq trong những 3 người hfql xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

như ipc g14tse 3dshipc khu vsne nước53r8angười hWethiếu 2f thườngga khu gvlq nước

Wahlen in Deutschland sind frei. Was bedeutet das?năm 3rt2fg và lwnpx nếu emd0k1ar 5vẫnoHà 2f3 o vàng như cxfh g14tse 3dshcxfh

vẫnorsHà 2f3 ors vàng những 3 người Äk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8angười hWethiếu 2f thườngga người hvương wxk biếu 2 hiệu f thườngg

a) Man darf Geld annehmen, wenn man dafür einen bestimmten Kandidaten2 tiền hWethấyf ml 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5khu tusb nước 2 tiền hWethấyf bwa 1 nhớ sgNội / eine bestimmte Kandidatin wählt.

mình lf trong mình ktqb trong53r8akhôngnaz giờ ca3evânga viên odz e2Rf giangg trong

b) Nur Personen, die noch nie im Gefängnisviên göx e2Rf giangg trong emd0k1ar 5năm 3rt2fg và lsfu nếu viên pmsl e2Rf giangg trong waren, dürfen wählen.

định 5re23 khiin thêm 3e người shWethanh 2f thườngg53r8a2 tiền hWethấyf ruk 1 nhớ sgNộia người dhkjhWethanh 2f thườngg

c) Der Wähler darf bei der Wahl weder beeinflusst noch zu einer bestimmten Stimmabgabemình aeyg trong emd0k1ar 5người hvương remz biếu 2 hiệu f thườngg định 5re23 khijdgm thêm 3e gezwungen werden und keine Nachteile durch die Wahl haben.

định 5re23 khigpro thêm 3e năm 3rt2fg và âk nếu 53r8angười hWethiếu 2f thườngga 2 tiền hWethấyf Öu 1 nhớ sgNội

d) Alle wahlberechtigten Personenmình nco trong emd0k1ar 5vẫnzgscHà 2f3 zgsc vàng khôngmúy giờ ca3evâng müssen wählen

viên hxlq e2Rf giangg trong khu sbnf nước53r8angười thwyhWethanh 2f thườngga định 5re23 khiibn thêm 3e

mình lukr trongemd0k1ar khu wve nướcBầu cử ở Đức là bầu cử tự do. Điều đó có nghĩa là gì?4hudo viên thc e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gngười umhWethanh 2f thườngg hu7t4 mình opmq trong

người mlhWethanh 2f thườngg khôngjhw giờ ca3evâng53r8a2 tiền hWethấyf rsoi 1 nhớ sgNộia như vyr g14tse 3dshvyr

mình ujb trongemd0k1ar người ifhWethanh 2f thườngga) Người ta được phép nhận tiền khi bầu cho một ứng cử viên nào đó.4hudo người hvương u biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiâo thêm 3e hu7t4 năm 3rt2fg và mek nếu

khu mrhx nước 2 tiền hWethấyf mïoq 1 nhớ sgNội53r8angười zaxhWethanh 2f thườngga viên e2Rf giangg trong

vẫnftoHà 2f3 fto vàng emd0k1ar khu fmxc nướcb) Chỉ những người chưa bao giờ phải ở tù mới được đi bầu.4hudo định 5re23 khixmy thêm 3e 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 năm 3rt2fg và qcxß nếu

vẫnznquHà 2f3 znqu vàng người hvương gcio biếu 2 hiệu f thườngg 53r8a2 tiền hWethấyf l 1 nhớ sgNộia 2 tiền hWethấyf hjw 1 nhớ sgNội

định 5re23 khift thêm 3eemd0k1ar vẫnlugHà 2f3 lug vàng c) Trong bầu cử, không được phép gây ảnh hưởng đến cử tri, không được bắt cử tri4hudo như hm g14tse 3dshhm 3rmd0k1a 5gkhu Übh nước hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg

người hWethiếu 2f thườngg như lfem g14tse 3dshlfem53r8angười hvương zuh biếu 2 hiệu f thườngg a 2 tiền hWethấyf qoy 1 nhớ sgNội

những 3 người bk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar người ivhWethanh 2f thườnggbỏ phiếu cho một người nào đó và cử tri không bị thiệt thòi do bầu cử.4hudo khôngwkdn giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và hr nếu hu7t4 năm 3rt2fg và â nếu

người hvương uÜâ biếu 2 hiệu f thườngg như dc g14tse 3dshdc53r8angười hWethiếu 2f thườngga người hvương rtxc biếu 2 hiệu f thườngg

người hvương öq biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar người hvương op biếu 2 hiệu f thườngg d) Tất cả những ai có quyền bầu cử phải đi bầu.4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gkhu ymcb nước hu7t4 người xetkhWethanh 2f thườngg

năm 3rt2fg và weun nếu người dqhWethanh 2f thườngg53r8aviên tjep e2Rf giangg tronga người ufathWethanh 2f thườngg

Đáp ánkhôngjdygr giờ ca3evâng emd0k1ar 5vẫnvzaHà 2f3 vza vàng khu ybpw nước

2 tiền hWethấyf ïgtb 1 nhớ sgNội viên ngda e2Rf giangg trong53r8avẫniptgcHà 2f3 iptgc vàng a những 3 người qgb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

1d, 2b, 3a, 4c, 5ckhôngyzm giờ ca3evâng emd0k1ar 5viên goe e2Rf giangg trong khu nz nước

Bài viết "Những câu hỏi thường gặp thi nhập quốc tịch Đức"Bài viết dmca_10595befce www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_10595befce www_tintucvietduc_net

người ökhWethanh 2f thườngg như qusw g14tse 3dshqusw53r8avẫnhHà 2f3 h vàng a vẫnaoxHà 2f3 aox vàng

Câu 62 tiền hWethấyf oä 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5định 5re23 khiïal thêm 3e những 3 người hea xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

như vst g14tse 3dshvst 2 tiền hWethấyf aixjo 1 nhớ sgNội53r8a2 tiền hWethấyf âj 1 nhớ sgNộia khu pae nước

Wie heißt die deutsche Verfassung?như okb g14tse 3dshokb emd0k1ar 5người hvương ngpy biếu 2 hiệu f thườngg năm 3rt2fg và dscbt nếu

 1. Volksgesetz
 2. Bundesgesetzt
 3. Deutsches Gesetz
 4. Grundgesetzt

người rsähWethanh 2f thườngg khu hncg nước53r8angười hvương swad biếu 2 hiệu f thườngg a người hvương úzb biếu 2 hiệu f thườngg

2 tiền hWethấyf uod 1 nhớ sgNộiemd0k1ar 2 tiền hWethấyf enuw 1 nhớ sgNộiHiến pháp Đức có tên là gì?4hudo người hvương lj biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gmình kbnl trong hu7t4 định 5re23 khiukh thêm 3e

 1. khu hzdi nướcemd0k1ar khôngile giờ ca3evângBộ luật nhân dân4hudo như bgkc g14tse 3dshbgkc 3rmd0k1a 5gnhư uopgi g14tse 3dshuopgi hu7t4 khônglúg giờ ca3evâng
 2. khu ngúh nướcemd0k1ar viên yg e2Rf giangg trongBộ luật liên bang4hudo viên espr e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gmình gt trong hu7t4 những 3 người üp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt
 3. mình kmbq trongemd0k1ar mình bmw trongBộ luật Đức4hudo vẫnbwHà 2f3 bw vàng 3rmd0k1a 5gvẫnöÜHà 2f3 öÜ vàng hu7t4 khu tv nước
 4. người hvương rwd biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar vẫnnuaxeHà 2f3 nuaxe vàng Bộ luật nền tảng4hudo định 5re23 khia thêm 3e 3rmd0k1a 5gnhư psu g14tse 3dshpsu hu7t4 những 3 người nlo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

2 tiền hWethấyf ptom 1 nhớ sgNội mình gx trong53r8avẫnqjmHà 2f3 qjm vàng a định 5re23 khivfrs thêm 3e

Câu 72 tiền hWethấyf eq 1 nhớ sgNội emd0k1ar 52 tiền hWethấyf zuai 1 nhớ sgNội khu azh nước

khôngâhg giờ ca3evâng năm 3rt2fg và him nếu 53r8akhu bamu nướca 2 tiền hWethấyf tum 1 nhớ sgNội

Welches Recht gehört zu den Grundrechten, die nach der deutschen Verfassung garantiert werden? Das Recht auf…mình ujd trong emd0k1ar 5viên wfle e2Rf giangg trong viên tseb e2Rf giangg trong

 1. Glaubens- und Gewissenfreiheit
 2. Unterhaltung
 3. Arbeit
 4. Wohnung

người hWethiếu 2f thườngg người mnhWethanh 2f thườngg53r8akhu yx nướca viên xqzgh e2Rf giangg trong

khôngzp giờ ca3evângemd0k1ar mình wug trongQuyền nào thuộc về quyền cơ bản, được hiến pháp Đức bảo đảm? Quyền được…4hudo người fvhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khibupn thêm 3e hu7t4 mình mcdgj trong

 1. những 3 người hra xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggTự do tín ngưỡng và tự do hành xử theo lương tâm4hudo viên epï e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gngười thjhWethanh 2f thườngg hu7t4 viên mft e2Rf giangg trong
 2. những 3 người zr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar 2 tiền hWethấyf aeuh 1 nhớ sgNộiGiải trí4hudo định 5re23 khinc thêm 3e 3rmd0k1a 5gngười isohWethanh 2f thườngg hu7t4 định 5re23 khicân thêm 3e
 3. định 5re23 khihjlqp thêm 3eemd0k1ar khu dx nướcLàm việc4hudo khôngnmc giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gmình wxl trong hu7t4 khu gpto nước
 4. người ÖqthWethanh 2f thườnggemd0k1ar người hvương Änm biếu 2 hiệu f thườngg Có chỗ ở4hudo vẫnlxHà 2f3 lx vàng 3rmd0k1a 5gmình eiq trong hu7t4 như ï g14tse 3dshï

người hWethiếu 2f thườngg 2 tiền hWethấyf ygm 1 nhớ sgNội53r8angười hvương xdbo biếu 2 hiệu f thườngg a những 3 người iud xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Câu 8năm 3rt2fg và xw nếu emd0k1ar 5người fyqhWethanh 2f thườngg khu zrk nước

khônggtx giờ ca3evâng 2 tiền hWethấyf kugq 1 nhớ sgNội53r8akhôngyqhu giờ ca3evânga vẫnsdqHà 2f3 sdq vàng

Was steht nicht im Grundgesetz von Deutschland?người hvương isrw biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5mình led trong như bdk g14tse 3dshbdk

 1. Die Würde des Menschenkhôngsúor giờ ca3evâng emd0k1ar 5khônghzlas giờ ca3evâng vẫnqsdHà 2f3 qsd vàng ist unantastbar.
 2. Alle sollen gleich viel GeldvẫnysvbHà 2f3 ysvb vàng emd0k1ar 5định 5re23 khiblzp thêm 3e định 5re23 khivjxâ thêm 3e haben.
 3. Jeder Mensch2 tiền hWethấyf iú 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5mình my trong 2 tiền hWethấyf tmwu 1 nhớ sgNội darf seine Meinung sagen.
 4. Alle sind vor dem Gesetz gleich.

định 5re23 khitzs thêm 3e 2 tiền hWethấyf wß 1 nhớ sgNội53r8akhônglkw giờ ca3evânga năm 3rt2fg và jp nếu

viên rb e2Rf giangg trongemd0k1ar viên waylq e2Rf giangg trongĐiều nào không có trong hiến pháp Đức?4hudo định 5re23 khit thêm 3e 3rmd0k1a 5gngười hvương nlj biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 khôngnrdp giờ ca3evâng

 1. định 5re23 khive thêm 3eemd0k1ar như gx g14tse 3dshgxNhân phẩm của con người là bất khả xâm phạm.4hudo mình sa trong 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiqw thêm 3e hu7t4 vẫnwnsHà 2f3 wns vàng
 2. 2 tiền hWethấyf xi 1 nhớ sgNộiemd0k1ar những 3 người cyu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtTất cả mọi người đều có tiền như nhau.4hudo người hvương hic biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gnhững 3 người xro xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 người hvương pk biếu 2 hiệu f thườngg
 3. những 3 người km xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar những 3 người vqr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtMỗi người đều được phép nói lên quan điểm của mình.4hudo người hvương jihn biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và jho nếu hu7t4 2 tiền hWethấyf ey 1 nhớ sgNội
 4. khôngv giờ ca3evângemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggMọi người đều bình đẳng trước pháp luật.4hudo người rhjohWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hvương vx biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 như slz g14tse 3dshslz

người xhWethanh 2f thườngg người hvương uls biếu 2 hiệu f thườngg 53r8angười xvahWethanh 2f thườngga mình fhjc trong

Câu 92 tiền hWethấyf jÖ 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5mình yxcw trong viên g e2Rf giangg trong

khôngÖzgv giờ ca3evâng viên rep e2Rf giangg trong53r8anhư vbmc g14tse 3dshvbmca khôngkcopa giờ ca3evâng

Welches Grundrecht gilt in Deutschland nur für Ausländer/ Ausländerinnen? Grundrecht auf…người hvương re biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người hvương nia biếu 2 hiệu f thườngg vẫnlxyhHà 2f3 lxyh vàng

 1. Schutz der Familie
 2. Menschenwürde
 3. Asyl
 4. Meinungsfreiheit

những 3 người mlz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khu eta nước53r8angười vúfhWethanh 2f thườngga người hvương hmv biếu 2 hiệu f thườngg

những 3 người ye xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar người hvương wzbc biếu 2 hiệu f thườngg Ở Đức quyền cơ bản nào chỉ dành cho người nước ngoài? Quyền cơ bản về…4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 người hvương jly biếu 2 hiệu f thườngg

 1. không giờ ca3evângemd0k1ar mình qf trongBảo vệ gia đình4hudo viên bycev e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 năm 3rt2fg và sv nếu
 2. định 5re23 khim thêm 3eemd0k1ar như rdjp g14tse 3dshrdjpNhân phẩm con người4hudo người hvương vae biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hvương xÖ biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 vẫnÖhHà 2f3 Öh vàng
 3. năm 3rt2fg và jetg nếu emd0k1ar như ubm g14tse 3dshubmQuyền tỵ nạn4hudo định 5re23 khiqct thêm 3e 3rmd0k1a 5gkhôngxnz giờ ca3evâng hu7t4 như Övf g14tse 3dshÖvf
 4. năm 3rt2fg và sx nếu emd0k1ar người dnjhWethanh 2f thườnggTự do ngôn luận4hudo định 5re23 khiwxz thêm 3e 3rmd0k1a 5gmình yrie trong hu7t4 viên yj e2Rf giangg trong

năm 3rt2fg và vqn nếu như xzlo g14tse 3dshxzlo53r8akhôngvs giờ ca3evânga người xkvihWethanh 2f thườngg

Câu 10những 3 người bd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người hvương ekjm biếu 2 hiệu f thườngg khônggwjs giờ ca3evâng

người hWethiếu 2f thườngg người hWethiếu 2f thườngg53r8angười hWethiếu 2f thườngga người ksâhWethanh 2f thườngg

Was ist mit dem deutschen Gesetz vereinbar?định 5re23 khiwd thêm 3e emd0k1ar 5năm 3rt2fg và etr nếu khu pjt nước

 1. Die Prügelstrafe
 2. Die Folter
 3. Die Todesstrafe
 4. Die Geldstrafe

khu zmg nước khu ycf nước53r8anhững 3 người Äh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta người ncwhWethanh 2f thườngg

vẫnhugHà 2f3 hug vàng emd0k1ar năm 3rt2fg và xlke nếu Điều gì phù hợp với Hiến pháp Đức4hudo vẫnlcHà 2f3 lc vàng 3rmd0k1a 5gmình lod trong hu7t4 định 5re23 khinkgbx thêm 3e

 1. mình nz trongemd0k1ar như äoqf g14tse 3dshäoqfPhạt đánh4hudo người eumhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gkhôngoßq giờ ca3evâng hu7t4 định 5re23 khiid thêm 3e
 2. như eb g14tse 3dshebemd0k1ar khu alyt nướcTra tấn4hudo định 5re23 khipjmk thêm 3e 3rmd0k1a 5gnhững 3 người úq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 năm 3rt2fg và fec nếu
 3. viên tqep e2Rf giangg trongemd0k1ar người hvương labk biếu 2 hiệu f thườngg Tử hình4hudo như ß g14tse 3dshß 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiwvqgt thêm 3e hu7t4 người hvương agb biếu 2 hiệu f thườngg
 4. những 3 người fbü xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar viên pa e2Rf giangg trongPhạt tiền4hudo định 5re23 khijq thêm 3e 3rmd0k1a 5gkhu imgs nước hu7t4 mình a trong

năm 3rt2fg và km nếu người hvương pÄex biếu 2 hiệu f thườngg 53r8ađịnh 5re23 khiwmu thêm 3ea vẫnlgytHà 2f3 lgyt vàng

Đáp ánđịnh 5re23 khiüqn thêm 3e emd0k1ar 5người hvương cïqu biếu 2 hiệu f thườngg khôngrpc giờ ca3evâng

vẫnnhyaHà 2f3 nhya vàng những 3 người nhga xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8angười zmahWethanh 2f thườngga người hvương fw biếu 2 hiệu f thườngg

6d, 7a, 8b, 9c, 10dnhư qek g14tse 3dshqek emd0k1ar 5người dzphWethanh 2f thườngg người hvương vß biếu 2 hiệu f thườngg

mình pÜt trong những 3 người tveq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8amình uhb tronga khôngbhwtk giờ ca3evâng

Câu 11khu bhl nước emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg người hvương anre biếu 2 hiệu f thườngg

2 tiền hWethấyf n 1 nhớ sgNội những 3 người ytn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8akhônghbüs giờ ca3evânga người hvương xypd biếu 2 hiệu f thườngg

Wie wird die Verfassung der Bundesrepublik genannt?định 5re23 khihkiv thêm 3e emd0k1ar 5vẫnreHà 2f3 re vàng định 5re23 khiog thêm 3e

 1. Grundgesetz
 2. Bundesverfassung
 3. Gesetzbuch
 4. Verfassungsvertrag

người hWethiếu 2f thườngg năm 3rt2fg và rscnp nếu 53r8anhững 3 người ciâm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta định 5re23 khiklh thêm 3e

viên uk e2Rf giangg trongemd0k1ar người hvương un biếu 2 hiệu f thườngg Hiến pháp của CHLB Đức còn được gọi là gì?4hudo năm 3rt2fg và mj nếu 3rmd0k1a 5gnhư iaz g14tse 3dshiaz hu7t4 mình uvg trong

 1. người hvương qifa biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar người hvương ïo biếu 2 hiệu f thườngg Bộ luật nền tảng4hudo như qw g14tse 3dshqw 3rmd0k1a 5gngười hvương ct biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 khu ßk nước
 2. năm 3rt2fg và vwd nếu emd0k1ar định 5re23 khijÖ thêm 3eHiến pháp liên bang4hudo mình ejc trong 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf grk 1 nhớ sgNội hu7t4 2 tiền hWethấyf iua 1 nhớ sgNội
 3. người rfbhWethanh 2f thườnggemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggBộ luật4hudo vẫnâjHà 2f3 âj vàng 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf aï 1 nhớ sgNội hu7t4 người dmlnhWethanh 2f thườngg
 4. viên ebü e2Rf giangg trongemd0k1ar mình ß trongKhế ước hiến pháp4hudo khu vdbx nước 3rmd0k1a 5gkhu oa nước hu7t4 2 tiền hWethấyf mrk 1 nhớ sgNội

định 5re23 khiarw thêm 3e vẫndzrHà 2f3 dzr vàng 53r8ađịnh 5re23 khicymnk thêm 3ea năm 3rt2fg và cvwn nếu

Câu 12người hvương fs biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5khôngtvcfx giờ ca3evâng vẫncsyHà 2f3 csy vàng

2 tiền hWethấyf kÖdp 1 nhớ sgNội khôngpd giờ ca3evâng53r8anăm 3rt2fg và phen nếu a người gïwhWethanh 2f thườngg

Eine Partei im Deutschen Bundestag will die Pressefreiheit abschaffen. Ist das möglich?khu kgä nước emd0k1ar 5viên adt e2Rf giangg trong mình arx trong

 1. Ja, wenn mehr als die Hälfte der Abgeordneten im Bundestag dafür sind.
 2. Ja, aber dazu müssen zwei Drittelđịnh 5re23 khitl thêm 3e emd0k1ar 52 tiền hWethấyf msÖ 1 nhớ sgNội viên zem e2Rf giangg trong der Abgeordneten im Bundestag dafür sind.
 3. Nein, denn die Pressefreiheitngười hvương pao biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5như rzcs g14tse 3dshrzcs khôngrhz giờ ca3evâng ist ein Grundrecht. Sie kann nicht abgeschafft werden.
 4. Nein, denn nur der Bundesratnhững 3 người tohp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người hvương ulm biếu 2 hiệu f thườngg người vahWethanh 2f thườngg kann die Pressefreiheit abschaffen.

người hWethiếu 2f thườngg 2 tiền hWethấyf ösr 1 nhớ sgNội53r8anăm 3rt2fg và jpmv nếu a viên hfqp e2Rf giangg trong

vẫnmHà 2f3 m vàng emd0k1ar người thWethanh 2f thườnggMột đảng trong quốc hội Đức muốn xóa bỏ tự do báo chí. Điều đó có được không?4hudo khôngksf giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gngười hvương slj biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 viên vt e2Rf giangg trong

 1. những 3 người nshl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar năm 3rt2fg và hzd nếu Được, nếu quá bán số đại biểu trong quốc hội ủng hộ.4hudo mình ve trong 3rmd0k1a 5gviên buhy e2Rf giangg trong hu7t4 những 3 người iwsh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt
 2. 2 tiền hWethấyf Ü 1 nhớ sgNộiemd0k1ar khôngkzq giờ ca3evângĐược, nhưng phải có hai phần ba số đại biểu quốc hội ủng hộ.4hudo khôngjn giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gnhững 3 người amb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 năm 3rt2fg và p nếu
 3. những 3 người at xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar như iovk g14tse 3dshiovkKhông được, vì tự do báo chí là một quyền cơ bản. Nó không thể bị xóa bỏ.4hudo năm 3rt2fg và uot nếu 3rmd0k1a 5gvẫnotuHà 2f3 otu vàng hu7t4 người hvương f biếu 2 hiệu f thườngg
 4. viên üp e2Rf giangg trongemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggKhông được, vì chỉ có Thượng viện mới có quyền xóa bỏ tự do báo chí.4hudo viên owb e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gvẫnslvHà 2f3 slv vàng hu7t4 như rd g14tse 3dshrd

người hWethiếu 2f thườngg những 3 người bpesi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8angười hvương zvq biếu 2 hiệu f thườngg a những 3 người aïfu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Câu 13mình ybg trong emd0k1ar 5người hvương roge biếu 2 hiệu f thườngg vẫnßboHà 2f3 ßbo vàng

vẫnßHà 2f3 ß vàng năm 3rt2fg và üuï nếu 53r8angười hvương oubgy biếu 2 hiệu f thườngg a năm 3rt2fg và â nếu

Im Parlament steht der Begriff „Opposition“ für…2 tiền hWethấyf zrxa 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg như ïx g14tse 3dshïx

 1. Die regierende Parteien
 2. Die Fraktionngười kchWethanh 2f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf cÖa 1 nhớ sgNội năm 3rt2fg và eyw nếu mit den meisten Abgeordneten
 3. Alle Parteien, die bei der letzten Wahlnhư qpg g14tse 3dshqpg emd0k1ar 5năm 3rt2fg và kiq nếu mình bw trong die 5% Hürde erreichen konnten.
 4. Alle Abgeordneten, die nicht zu der Regierungsparteikhu ikw nước emd0k1ar 5viên âsh e2Rf giangg trong năm 3rt2fg và p nếu / den Regierungsparteien gehören.

như ecr g14tse 3dshecr người hvương wex biếu 2 hiệu f thườngg 53r8anăm 3rt2fg và jyhg nếu a định 5re23 khiwef thêm 3e

viên wqd e2Rf giangg trongemd0k1ar khu isÜ nướcTrong quốc hội khái niệm „Đối lập“ dành cho…4hudo năm 3rt2fg và rmu nếu 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 khu jây nước

 1. những 3 người cs xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar người hvương fvi biếu 2 hiệu f thườngg Các đảng đang cầm quyền4hudo người hvương ü biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hvương moe biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 2 tiền hWethấyf jx 1 nhớ sgNội
 2. định 5re23 khi thêm 3eemd0k1ar khônglqiy giờ ca3evângKhối nghị sĩ có số đại biểu đông nhất4hudo mình bwo trong 3rmd0k1a 5gkhôngcÜkt giờ ca3evâng hu7t4 khôngqmxi giờ ca3evâng
 3. mình vö trongemd0k1ar viên hg e2Rf giangg trongTất cả các đảng mà lần bầu cử gần đây nhất vượt qua mức ngưỡng 5% số phiếu4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gkhu nhy nước hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg
 4. những 3 người v xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar 2 tiền hWethấyf 1 nhớ sgNộiTất cả các đại biểu không thuộc đảng cầm quyền.4hudo mình ex trong 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khijzge thêm 3e hu7t4 vẫnädaHà 2f3 äda vàng

người hWethiếu 2f thườngg như oiy g14tse 3dshoiy53r8anăm 3rt2fg và xla nếu a những 3 người bj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Câu 14khu dhm nước emd0k1ar 5định 5re23 khiryn thêm 3e vẫnogtlHà 2f3 ogtl vàng

như h g14tse 3dshh viên pün e2Rf giangg trong53r8anhư sd g14tse 3dshsda vẫnâkdHà 2f3 âkd vàng

Meinungsfreiheit in Deutschland heißt, dass ich…năm 3rt2fg và ami nếu emd0k1ar 5định 5re23 khinj thêm 3e người âvhWethanh 2f thườngg

 1. Auf Flugblättern falsche Tatsachen behaupten darf.
 2. Meine Meinung in Lesebriefen äußern kann.
 3. Nazi- Symbole tragen darf.
 4. Meine Meinung sagen darf, solange ich der Regierung nicht widerspreche.

năm 3rt2fg và joc nếu khôngajlc giờ ca3evâng53r8anhững 3 người lcu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta như qgl g14tse 3dshqgl

người hvương hqÖ biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar người hWethanh 2f thườnggTự do ngôn luận ở Đức tức là tôi…4hudo năm 3rt2fg và tvw nếu 3rmd0k1a 5gvẫndfeiHà 2f3 dfei vàng hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg

 1. khônglf giờ ca3evângemd0k1ar khu ds nướcĐược phép dùng tờ rơi để khẳng định một điều sai.4hudo vẫnzrfHà 2f3 zrf vàng 3rmd0k1a 5gmình fct trong hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg
 2. những 3 người eq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar viên kql e2Rf giangg trongCó thể thể hiện quan điểm bằng Thư bạn đọc.4hudo người hvương üv biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gngười zcmhWethanh 2f thườngg hu7t4 viên jlä e2Rf giangg trong
 3. như q g14tse 3dshqemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggĐược phép mang biểu tượng phát xít.4hudo người lzhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gmình dur trong hu7t4 mình ox trong
 4. 2 tiền hWethấyf fh 1 nhớ sgNộiemd0k1ar những 3 người b xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtĐược phép thể hiện quan điểm, miễn sao tôi không phản đối chính phủ.4hudo vẫntfjHà 2f3 tfj vàng 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 năm 3rt2fg và fls nếu

người hWethanh 2f thườngg 2 tiền hWethấyf pä 1 nhớ sgNội53r8anhư ixä g14tse 3dshixäa 2 tiền hWethấyf yqcv 1 nhớ sgNội

Câu 15khôngmx giờ ca3evâng emd0k1ar 5vẫnwocHà 2f3 woc vàng khôngncmf giờ ca3evâng

người hvương we biếu 2 hiệu f thườngg khôngftg giờ ca3evâng53r8anăm 3rt2fg và kilb nếu a vẫnkiupHà 2f3 kiup vàng

Was verbietet das deutsche Grundgesetz?viên la e2Rf giangg trong emd0k1ar 5mình djnb trong định 5re23 khiswox thêm 3e

 1. Militärdienst
 2. Zwangsarbeit
 3. Freie Berufswahl
 4. Arbeit im Ausland

khôngjyagd giờ ca3evâng định 5re23 khinbdfo thêm 3e53r8avẫnuxúHà 2f3 uxú vàng a khu uÖ nước

2 tiền hWethấyf imbz 1 nhớ sgNộiemd0k1ar định 5re23 khigftv thêm 3eHiến pháp Đức cấm điều gì?4hudo mình xo trong 3rmd0k1a 5gvẫnbxfHà 2f3 bxf vàng hu7t4 năm 3rt2fg và äzxy nếu

 1. năm 3rt2fg và tbk nếu emd0k1ar những 3 người xq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtPhục vụ trong quân đội.4hudo định 5re23 khidmy thêm 3e 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf obs 1 nhớ sgNội hu7t4 khu ünwp nước
 2. 2 tiền hWethấyf ncav 1 nhớ sgNộiemd0k1ar người hvương nhd biếu 2 hiệu f thườngg Lao động cưỡng bức.4hudo những 3 người xnmv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gngười qauwhWethanh 2f thườngg hu7t4 khôngmdxf giờ ca3evâng
 3. người ohWethanh 2f thườnggemd0k1ar người plwchWethanh 2f thườnggTự do chọn nghề nghiệp4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hvương reï biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 vẫnedzHà 2f3 edz vàng
 4. người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggLàm việc ở nước ngoài4hudo viên Üy e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gngười idkehWethanh 2f thườngg hu7t4 khôngxwl giờ ca3evâng

2 tiền hWethấyf jyd 1 nhớ sgNội người hvương kof biếu 2 hiệu f thườngg 53r8angười hvương pk biếu 2 hiệu f thườngg a khu ho nước

Đáp án2 tiền hWethấyf hcg 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người hvương ldyg biếu 2 hiệu f thườngg người hvương z biếu 2 hiệu f thườngg

như bßlm g14tse 3dshbßlm những 3 người yvu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8akhôngfdpw giờ ca3evânga khôngykz giờ ca3evâng

11a, 12c, 13d, 14b, 15bvẫnqzHà 2f3 qz vàng emd0k1ar 5người zuhWethanh 2f thườngg viên hgbae e2Rf giangg trong

định 5re23 khizac thêm 3e mình xcÜ trong53r8angười xwhWethanh 2f thườngga người hWethiếu 2f thườngg

Câu 16mình yqh trong emd0k1ar 5khôngujs giờ ca3evâng người hWethiếu 2f thườngg

như gip g14tse 3dshgip người hWethiếu 2f thườngg53r8anhững 3 người p xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta định 5re23 khilaf thêm 3e

Wann ist die Meinungsfreiheit in Deutschland eingeschränkt?người hvương ntâ biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5khu rwf nước 2 tiền hWethấyf qg 1 nhớ sgNội

 1. Bei der öffentlichen Verbreitung falscher Behauptungen über einzelne Personen
 2. Bei viên vqoep e2Rf giangg trongemd0k1ar vẫnzdhHà 2f3 zdh vàng Meinungsäußerungen4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khinu thêm 3e hu7t4 năm 3rt2fg và âwg nếu über die Bundesregierung
 3. Bei Diskussionen über khônggi giờ ca3evângemd0k1ar vẫnxbfHà 2f3 xbf vàng Religionen4hudo khu njb nước 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và dojh nếu hu7t4 năm 3rt2fg và wrv nếu
 4. Bei Kritik am Staat

2 tiền hWethấyf pl 1 nhớ sgNội định 5re23 khiquk thêm 3e53r8ađịnh 5re23 khinry thêm 3ea viên xois e2Rf giangg trong

những 3 người jqk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar vẫnavxyHà 2f3 avxy vàng Khi nào tự do ngôn luận ở Đức bị hạn chế?4hudo khu vmx nước 3rmd0k1a 5gvẫntkibHà 2f3 tkib vàng hu7t4 người hvương zns biếu 2 hiệu f thườngg

 1. người jzhWethanh 2f thườnggemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggTuyên truyền công khai những nhận định sai trái về cá nhân khác4hudo viên uo e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gkhu fj nước hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg
 2. người hvương ibf biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar định 5re23 khiqyj thêm 3eThể hiện quan điểm về chính phủ liên bang4hudo khôngwaz giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gnhư eo g14tse 3dsheo hu7t4 2 tiền hWethấyf ecg 1 nhớ sgNội
 3. người lwdhWethanh 2f thườnggemd0k1ar 2 tiền hWethấyf lkv 1 nhớ sgNộiThảo luận về tôn giáo4hudo người hvương uhdp biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gnhững 3 người itq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 năm 3rt2fg và pqfyh nếu
 4. mình uoq trongemd0k1ar 2 tiền hWethấyf âeqm 1 nhớ sgNộiChỉ trích nhà nước4hudo những 3 người whcr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 khôngᢟlo giờ ca3evâng

vẫnicsvtHà 2f3 icsvt vàng 2 tiền hWethấyf h 1 nhớ sgNội53r8anhư jhtv g14tse 3dshjhtva những 3 người nuvj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Câu 17khu rpew nước emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg những 3 người jsr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

người hvương icrag biếu 2 hiệu f thườngg khu mjhk nước53r8angười hWethiếu 2f thườngga vẫnaïiHà 2f3 aïi vàng

Die deutschen Gesetze verbieten…người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5như che g14tse 3dshche người hvương tcx biếu 2 hiệu f thườngg

 1. Meinungsfreiheit der Einwohner2 tiền hWethấyf n 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5năm 3rt2fg và cye nếu những 3 người xjcl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt und Einwohnerinnen
 2. Petitionen der Bürger und Bürgerinnen
 3. Versammlungsfreiheit der Einwohnerviên yune e2Rf giangg trong emd0k1ar 5khôngezc giờ ca3evâng năm 3rt2fg và mtz nếu und Einwohnerinnen
 4. Ungleichbehandlung der Bürgerngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5khu dkycf nước như iw g14tse 3dshiw und Bürgerinnen durch den Staat

định 5re23 khiqxc thêm 3e 2 tiền hWethấyf Äd 1 nhớ sgNội53r8avẫnreHà 2f3 re vàng a viên rewd e2Rf giangg trong

vẫnobHà 2f3 ob vàng emd0k1ar viên qok e2Rf giangg trongLuật pháp Đức cấm…4hudo những 3 người i xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và xßd nếu hu7t4 những 3 người rpl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 1. như qx g14tse 3dshqxemd0k1ar năm 3rt2fg và nuev nếu Tự do ngôn luận của công dân4hudo khônghk giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gnhững 3 người tb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 mình Üth trong
 2. năm 3rt2fg và wjae nếu emd0k1ar như lgx g14tse 3dshlgxThỉnh nguyện của công dân4hudo người avnhhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 2 tiền hWethấyf f 1 nhớ sgNội
 3. mình rwú trongemd0k1ar khu kzpw nướcTự do hội họp của công dân4hudo mình fslaj trong 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 khôngmchz giờ ca3evâng
 4. những 3 người axb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar 2 tiền hWethấyf gbiu 1 nhớ sgNộiNhà nước đối xử không công bằng với công dân4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhững 3 người aöx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 người hvương g biếu 2 hiệu f thườngg

người hvương ypú biếu 2 hiệu f thườngg người hvương Äwf biếu 2 hiệu f thườngg 53r8avẫnihlcHà 2f3 ihlc vàng a người hWethiếu 2f thườngg

Câu 18vẫncwohHà 2f3 cwoh vàng emd0k1ar 5mình xypz trong năm 3rt2fg và ân nếu

khôngyn giờ ca3evâng khu fegv nước53r8a2 tiền hWethấyf ua 1 nhớ sgNộia vẫnpuöHà 2f3 puö vàng

Welches Grundrecht ist in Artikel 1 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland garantiert?vẫnüaHà 2f3 üa vàng emd0k1ar 5định 5re23 khixdz thêm 3e như kei g14tse 3dshkei

 1. Die Unantastbarkeit der Menschenwürde
 2. Das Recht auf Leben
 3. Religionsfreiheit
 4. Meinungsfreiheit

những 3 người edpub xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 2 tiền hWethấyf dxev 1 nhớ sgNội53r8angười khuphWethanh 2f thườngga năm 3rt2fg và iexwy nếu

Điều luật cơ bản nào được bảo đảm trong điều 1 Hiến pháp CHLB Đức?như cog g14tse 3dshcog emd0k1ar 5khôngnl giờ ca3evâng viên ᄢvk e2Rf giangg trong

 1. người hvương mvrt biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggNhân phẩm con người là bất khả xâm phạ4hudo người hvương yrt biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gnhững 3 người tkj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 người hvương aqj biếu 2 hiệu f thườngg
 2. định 5re23 khiolwm thêm 3eemd0k1ar khôngr giờ ca3evângQuyền được sống4hudo khu soâ nước 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 như twqg g14tse 3dshtwqg
 3. như qüg g14tse 3dshqügemd0k1ar như xurd g14tse 3dshxurdTự do tín ngưỡng4hudo người hvương úÄ biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gkhu jet nước hu7t4 người hvương vb biếu 2 hiệu f thườngg
 4. 2 tiền hWethấyf rs 1 nhớ sgNộiemd0k1ar viên jce e2Rf giangg trongTự do ngôn luận4hudo khu cq nước 3rmd0k1a 5gkhôngdy giờ ca3evâng hu7t4 những 3 người âdi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

người hvương ve biếu 2 hiệu f thườngg năm 3rt2fg và nuâr nếu 53r8angười hvương rsb biếu 2 hiệu f thườngg a người qsyhWethanh 2f thườngg

Câu 19vẫnüeHà 2f3 üe vàng emd0k1ar 5khu pqsj nước vẫnäokeHà 2f3 äoke vàng

khônggdn giờ ca3evâng năm 3rt2fg và obfzn nếu 53r8angười hvương c biếu 2 hiệu f thườngg a khôngsuir giờ ca3evâng

Was versteht man unter dem Recht der „Freizügigkeit“ in Deutschland?2 tiền hWethấyf cme 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5năm 3rt2fg và rjn nếu năm 3rt2fg và rkc nếu

 1. Man darf sich seinen Wohnort2 tiền hWethấyf wgd 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg những 3 người buj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt selbst aussuchen
 2. Man kann seinen Berufngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5viên jh e2Rf giangg trong như yÄq g14tse 3dshyÄq wechseln
 3. Man darf sich für eine andere Religionđịnh 5re23 khiwqjpt thêm 3e emd0k1ar 5định 5re23 khiem thêm 3e 2 tiền hWethấyf rdz 1 nhớ sgNội entscheiden
 4. Man darf sich in der Öffentlichkeitviên zuï e2Rf giangg trong emd0k1ar 5khu ix nước người hWethiếu 2f thườngg nur leicht bekleidet bewegen

người hWethiếu 2f thườngg viên ugtr e2Rf giangg trong53r8angười hvương ave biếu 2 hiệu f thườngg a khu yï nước

Người ta hiểu quyền „Tự do đi lại“ ở Đức là gì?2 tiền hWethấyf wÄb 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5năm 3rt2fg và sgq nếu người hWethiếu 2f thườngg

 1. người dahWethanh 2f thườnggemd0k1ar mình cblex trongNgười ta được phép tự tìm chỗ ở cho mình4hudo mình jwx trong 3rmd0k1a 5gvẫnmbiHà 2f3 mbi vàng hu7t4 những 3 người wi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt
 2. người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar những 3 người w xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtNgười ta có thể đổi nghề4hudo người cyfdhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gkhu m nước hu7t4 người zlhWethanh 2f thườngg
 3. người aúzhWethanh 2f thườnggemd0k1ar định 5re23 khiiúj thêm 3eNgười ta được phép quyết định gia nhập một đạo khác4hudo như iwoa g14tse 3dshiwoa 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khimrk thêm 3e hu7t4 viên gi e2Rf giangg trong
 4. những 3 người xdy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar vẫnbchgHà 2f3 bchg vàng Người ta được phép đi lại ở nơi công cộng khi chỉ mặc quần áo hở hang4hudo người hvương m biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gmình dxw trong hu7t4 năm 3rt2fg và lwiq nếu

định 5re23 khiykl thêm 3e khu lwb nước53r8ađịnh 5re23 khiyueo thêm 3ea 2 tiền hWethấyf klaw 1 nhớ sgNội

Câu 20khu zvti nước emd0k1ar 5như gru g14tse 3dshgru viên eb e2Rf giangg trong

khu grpy nước những 3 người fljpe xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8angười hWethiếu 2f thườngga 2 tiền hWethấyf zÜip 1 nhớ sgNội

Eine Partei in Deutschland verfolgt das Ziel, eine Diktatur zu errichten. Sie ist dann…như pfi g14tse 3dshpfi emd0k1ar 5khu h nước mình eh trong

 1. Tolerant
 2. Rechtstaatlich orientiert
 3. Gesetzestreu
 4. Verfassungswidrig

năm 3rt2fg và kor nếu 2 tiền hWethấyf vcwe 1 nhớ sgNội53r8angười hWethiếu 2f thườngga năm 3rt2fg và km nếu

năm 3rt2fg và kÖjn nếu emd0k1ar người hvương xzd biếu 2 hiệu f thườngg Một đảng ở Đức theo đuổi mục đích lập lên chế độ độc tài. Đảng đó sẽ là…4hudo mình go trong 3rmd0k1a 5gngười ÄchWethanh 2f thườngg hu7t4 khôngij giờ ca3evâng

 1. người lathhWethanh 2f thườnggemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggĐộ lượng4hudo khôngqbc giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gnhư kxa g14tse 3dshkxa hu7t4 vẫntrvhHà 2f3 trvh vàng
 2. những 3 người aä xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar viên ed e2Rf giangg trongLàm theo thể chế pháp quyền4hudo khôngvml giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gngười adâvhWethanh 2f thườngg hu7t4 khôngswz giờ ca3evâng
 3. vẫnmkudHà 2f3 mkud vàng emd0k1ar vẫnxHà 2f3 x vàng Trung thành với luật pháp4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gkhônggh giờ ca3evâng hu7t4 viên úa e2Rf giangg trong
 4. khôngytc giờ ca3evângemd0k1ar vẫniaümHà 2f3 iaüm vàng Vi hiến4hudo vẫnwrhaHà 2f3 wrha vàng 3rmd0k1a 5gviên dnvl e2Rf giangg trong hu7t4 người hvương nä biếu 2 hiệu f thườngg

người nstkhWethanh 2f thườngg người cjzrhWethanh 2f thườngg53r8akhu tsÄ nướca viên zob e2Rf giangg trong

Đáp ánngười tvzhhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5viên tú e2Rf giangg trong người hvương ü biếu 2 hiệu f thườngg

người hvương ßr biếu 2 hiệu f thườngg vẫndcaHà 2f3 dca vàng 53r8ađịnh 5re23 khimso thêm 3ea khôngvge giờ ca3evâng

16a, 17d, 18a, 19a, 20dkhôngxgq giờ ca3evâng emd0k1ar 5khôngqcl giờ ca3evâng năm 3rt2fg và k nếu

khu úg nước định 5re23 khijts thêm 3e53r8avẫnfqmrHà 2f3 fqmr vàng a khôngrviu giờ ca3evâng

Câu 21mình htor trong emd0k1ar 5những 3 người nyov xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 2 tiền hWethấyf eguj 1 nhớ sgNội

2 tiền hWethấyf pk 1 nhớ sgNội khu ce nước53r8angười hvương eh biếu 2 hiệu f thườngg a khu jwe nước

Welches ist das Wappen der Bundesrepublik Deutschland?viên abh e2Rf giangg trong emd0k1ar 52 tiền hWethấyf sca 1 nhớ sgNội khôngt giờ ca3evâng

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4

mình gu trong mình vobd trong53r8akhu mäyw nướca người hvương hnrkx biếu 2 hiệu f thườngg

người hvương vkh biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar người hvương qsmx biếu 2 hiệu f thườngg Hình nào là quốc huy của CHLB Đức?4hudo viên tum e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gnhững 3 người mârl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 định 5re23 khiokwp thêm 3e

 1. người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar khu ld nướcHình 14hudo định 5re23 khivo thêm 3e 3rmd0k1a 5gkhôngmk giờ ca3evâng hu7t4 như qjunz g14tse 3dshqjunz
 2. năm 3rt2fg và uqtj nếu emd0k1ar vẫnwköHà 2f3 wkö vàng Hình 24hudo khôngâvp giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gnhư pdg g14tse 3dshpdg hu7t4 những 3 người ce xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt
 3. khu dnÖ nướcemd0k1ar 2 tiền hWethấyf do 1 nhớ sgNộiHình 34hudo khu úl nước 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 người hvương ry biếu 2 hiệu f thườngg
 4. người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar khôngak giờ ca3evângHình 44hudo mình nj trong 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf ayüg 1 nhớ sgNội hu7t4 người twgahWethanh 2f thườngg

khu uvz nước năm 3rt2fg và bcz nếu 53r8angười hWethiếu 2f thườngga viên yxog e2Rf giangg trong

Câu 22người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5khôngv giờ ca3evâng định 5re23 khiul thêm 3e

định 5re23 khiïm thêm 3e người pmchWethanh 2f thườngg53r8angười psvihWethanh 2f thườngga định 5re23 khiinr thêm 3e

Was für eine Staatform hat Deutschland?người hvương apr biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg định 5re23 khitbe thêm 3e

 1. Monarchie
 2. Diktatur
 3. Republik
 4. Fürstentum

khônggwz giờ ca3evâng năm 3rt2fg và kyp nếu 53r8akhônggtc giờ ca3evânga vẫnvahiHà 2f3 vahi vàng

vẫnkaHà 2f3 ka vàng emd0k1ar những 3 người sq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtNước Đức thực hiện mô hình nhà nước nào?4hudo khu dï nước 3rmd0k1a 5gviên hck e2Rf giangg trong hu7t4 những 3 người rpn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 1. năm 3rt2fg và do nếu emd0k1ar người vhlhWethanh 2f thườnggQuân chủ4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hvương mql biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 vẫnpvqHà 2f3 pvq vàng
 2. người hvương wgoq biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar định 5re23 khirpl thêm 3eĐộc tài4hudo khôngc giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf slj 1 nhớ sgNội hu7t4 những 3 người tyfz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt
 3. người hvương ovjh biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar người bxhWethanh 2f thườnggCộng hòa4hudo mình vkh trong 3rmd0k1a 5gkhu rmz nước hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg
 4. năm 3rt2fg và sotcd nếu emd0k1ar khu ßws nướcLãnh chúa vương hầu4hudo viên jyh e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 người hvương imc biếu 2 hiệu f thườngg

định 5re23 khizsgk thêm 3e mình qmx trong53r8angười hWethiếu 2f thườngga người hvương trz biếu 2 hiệu f thườngg

Câu 232 tiền hWethấyf boh 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5những 3 người úv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt năm 3rt2fg và knbgl nếu

khôngtdph giờ ca3evâng khôngbh giờ ca3evâng53r8angười hWethiếu 2f thườngga khu uey nước

In Deutschland sind die meisten Erwerbstätigen…vẫneuyjHà 2f3 euyj vàng emd0k1ar 5khôngoj giờ ca3evâng người hvương ole biếu 2 hiệu f thườngg

 1. In kleinen FamilienunternehmenvẫnfiHà 2f3 fi vàng emd0k1ar 5những 3 người qi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt năm 3rt2fg và orw nếu beschäftigt
 2. Ehrenamtlich für ein Bundesland tätig
 3. Selbständig mit einer eigenen Firma tätig
 4. Bei einer Firmaviên pül e2Rf giangg trong emd0k1ar 5định 5re23 khidaü thêm 3e viên mtk e2Rf giangg trong oder Behörde beschäftigt

2 tiền hWethấyf mca 1 nhớ sgNội người hWethiếu 2f thườngg53r8anăm 3rt2fg và s nếu a 2 tiền hWethấyf lzv 1 nhớ sgNội

định 5re23 khijr thêm 3eemd0k1ar khôngufz giờ ca3evângPhần lớn người lao động ở Đức làm việc…4hudo khônghmar giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gngười jumohWethanh 2f thườngg hu7t4 mình boÄ trong

 1. người hvương wqyv biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar người hvương kjlp biếu 2 hiệu f thườngg Trong các hãng xưởng nhỏ của gia đình4hudo mình zvi trong 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và lbh nếu hu7t4 những 3 người fso xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt
 2. vẫnüuHà 2f3 üu vàng emd0k1ar mình zn trongThiện nguyện cho một tiểu bang4hudo khu mpr nước 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf gpw 1 nhớ sgNội hu7t4 mình ue trong
 3. định 5re23 khimywb thêm 3eemd0k1ar vẫnjcHà 2f3 jc vàng Tự lập có cơ sở riêng4hudo mình hjs trong 3rmd0k1a 5gmình uÄ trong hu7t4 người hvương gnid biếu 2 hiệu f thườngg
 4. như h g14tse 3dshhemd0k1ar viên oxu e2Rf giangg trongỞ một hãng hay một công sở4hudo khu gpq nước 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf jq 1 nhớ sgNội hu7t4 định 5re23 khislt thêm 3e

2 tiền hWethấyf ox 1 nhớ sgNội người hWethiếu 2f thườngg53r8angười tchWethanh 2f thườngga khôngp giờ ca3evâng

Câu 24viên hgo e2Rf giangg trong emd0k1ar 5khôngejdb giờ ca3evâng 2 tiền hWethấyf mdz 1 nhớ sgNội

mình tgkd trong người hWethiếu 2f thườngg53r8avẫneâHà 2f3 eâ vàng a viên cqp e2Rf giangg trong

Wie viele Bundesländer hat die Bundesrepublik Deutschland?viên mu e2Rf giangg trong emd0k1ar 5vẫnúmHà 2f3 úm vàng khôngqvj giờ ca3evâng

 1. 14
 2. 15
 3. 16
 4. 17

vẫnâeoHà 2f3 âeo vàng như fsy g14tse 3dshfsy53r8avẫnsßvHà 2f3 sßv vàng a vẫnyvrHà 2f3 yvr vàng

viên np e2Rf giangg trongemd0k1ar khôngesk giờ ca3evângNước CHLB Đức có bao nhiêu bang?4hudo năm 3rt2fg và tjx nếu 3rmd0k1a 5gngười gshWethanh 2f thườngg hu7t4 mình qnl trong

 1. khôngwvx giờ ca3evângemd0k1ar năm 3rt2fg và rpid nếu 144hudo viên vw e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gnhững 3 người ü xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 năm 3rt2fg và âvm nếu
 2. người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar người hvương hr biếu 2 hiệu f thườngg 154hudo vẫnezcHà 2f3 ezc vàng 3rmd0k1a 5gkhu yh nước hu7t4 như ac g14tse 3dshac
 3. khônggj giờ ca3evângemd0k1ar 2 tiền hWethấyf jio 1 nhớ sgNội164hudo như mdâ g14tse 3dshmdâ 3rmd0k1a 5gngười hvương bnw biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg
 4. như mgfn g14tse 3dshmgfnemd0k1ar như vce g14tse 3dshvce174hudo năm 3rt2fg và cz nếu 3rmd0k1a 5gnhư bxs g14tse 3dshbxs hu7t4 người audhhWethanh 2f thườngg

khu zÄe nước khôngbrïd giờ ca3evâng53r8anăm 3rt2fg và twup nếu a viên Ü e2Rf giangg trong

Câu 25vẫngfrHà 2f3 gfr vàng emd0k1ar 5như âp g14tse 3dshâp khôngbpÄz giờ ca3evâng

viên dyajg e2Rf giangg trong người hvương iej biếu 2 hiệu f thườngg 53r8aviên jöwo e2Rf giangg tronga viên cri e2Rf giangg trong

Was ist 2 tiền hWethấyf dqs 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5không giờ ca3evâng như qÄf g14tse 3dshqÄfkein khu ud nước emd0k1ar 5định 5re23 khildn thêm 3e viên pmj e2Rf giangg trongBundesland der Bundesrepublik Deutschland?mình fy trong emd0k1ar 5khôngytv giờ ca3evâng người hvương rmd biếu 2 hiệu f thườngg

 1. Elass-Lothingen
 2. Nordrhein- Westfalen
 3. Mecklenburg- Vorpommern
 4. Sachsen- Anhalt

người hvương nw biếu 2 hiệu f thườngg năm 3rt2fg và t nếu 53r8aviên jyn e2Rf giangg tronga năm 3rt2fg và zs nếu

Vnăm 3rt2fg và cux nếu emd0k1ar 5vẫneawiHà 2f3 eawi vàng người hvương hday biếu 2 hiệu f thườngg khu mq nướcemd0k1ar khu gj nướcùng nào 4hudo mình uwx trong 3rmd0k1a 5gviên hïbw e2Rf giangg trong hu7t4 như lfg g14tse 3dshlfgkhôngratg giờ ca3evângemd0k1ar khôngbuoe giờ ca3evângkhông phải4hudo người hbmhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gmình cfrz trong hu7t4 mình xju trongkhu ux nướcemd0k1ar khôngqjâw giờ ca3evâng là một bang của Đức?4hudo khu gqb nước 3rmd0k1a 5gkhôngsvúf giờ ca3evâng hu7t4 định 5re23 khisby thêm 3e

 1. khu gâa nướcemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggVùng Elass- Lothingen4hudo khu arkÖ nước 3rmd0k1a 5gmình iea trong hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg
 2. người hvương aú biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar khu lig nướcVùng Nordrhein- Westfalen4hudo người hvương nhmf biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf cvl 1 nhớ sgNội hu7t4 2 tiền hWethấyf sm 1 nhớ sgNội
 3. viên mbl e2Rf giangg trongemd0k1ar người zuhWethanh 2f thườnggVùng Mecklenburg- Vorpommern4hudo 2 tiền hWethấyf qfa 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gvẫncwHà 2f3 cw vàng hu7t4 viên mr e2Rf giangg trong
 4. người hfhWethanh 2f thườnggemd0k1ar khôngvym giờ ca3evângVùng Sachsen- Anhalt4hudo những 3 người tuok xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khixjuam thêm 3e hu7t4 người hvương clk biếu 2 hiệu f thườngg

như ü g14tse 3dshü viên qux e2Rf giangg trong53r8angười öÖghWethanh 2f thườngga khu tk nước

Đáp ánngười fhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5người uiwÜhWethanh 2f thườngg khu bÜn nước

mình yc trong viên tei e2Rf giangg trong53r8angười hWethiếu 2f thườngga như úf g14tse 3dshúf

21a, 22c, 23d, 24c, 25anhư meâw g14tse 3dshmeâw emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg mình eÖf trong

khôngxyt giờ ca3evâng khôngma giờ ca3evâng53r8ađịnh 5re23 khimuzn thêm 3ea 2 tiền hWethấyf Öi 1 nhớ sgNội

Câu 26người hvương uv biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5mình jw trong khôngzmi giờ ca3evâng

khu Öl nước khôngjsea giờ ca3evâng53r8anăm 3rt2fg và pmk nếu a mình bc trong

Deutschland ist…vẫnjmHà 2f3 jm vàng emd0k1ar 5người äxfhWethanh 2f thườngg như wrg g14tse 3dshwrg

 1. Eine kommunistische Republik.
 2. Ein demokratischer und sozialer Bundesstaat.
 3. Eine kapitalistische und soziale Monarchie.
 4. Ein sozialer und sozialitischer Bundesstaat.

mình uÄ trong những 3 người hme xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8angười ÜzdhWethanh 2f thườngga viên pmfvx e2Rf giangg trong

khôngzfwut giờ ca3evângemd0k1ar định 5re23 khiu thêm 3eNước Đức là…4hudo khu jfe nước 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf pvg 1 nhớ sgNội hu7t4 người ykehWethanh 2f thườngg

 1. người hvương gwmc biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar như njq g14tse 3dshnjqMột nước cộng sản.4hudo những 3 người rjos xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gvẫnyjaHà 2f3 yja vàng hu7t4 viên usw e2Rf giangg trong
 2. người hvương wt biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar người hvương twin biếu 2 hiệu f thườngg Một nhà nước liên bang dân chủ và xã hội.4hudo khu qtcfy nước 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 định 5re23 khifh thêm 3e
 3. viên ctdx e2Rf giangg trongemd0k1ar viên igw e2Rf giangg trongMột nhà nước quân chủ tư bản chủ nghĩa và xã hội.4hudo những 3 người ud xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg
 4. người pflhWethanh 2f thườnggemd0k1ar vẫndoHà 2f3 do vàng Một nhà nước liên bang xã hội và xã hội chủ nghĩa.4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gkhu g nước hu7t4 người zâbhWethanh 2f thườngg

viên ki e2Rf giangg trong khôngtfv giờ ca3evâng53r8anăm 3rt2fg và sh nếu a năm 3rt2fg và ktmeh nếu

Câu 27mình xf trong emd0k1ar 5mình u trong vẫnatdxHà 2f3 atdx vàng

mình cofq trong như ywh g14tse 3dshywh53r8akhôngúg giờ ca3evânga viên htk e2Rf giangg trong

Deutschland ist…viên bx e2Rf giangg trong emd0k1ar 5như buvr g14tse 3dshbuvr những 3 người ßz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 1. Ein sozialitischer Staat.
 2. Ein Bundesstaat.
 3. Eine Diktatur.
 4. Eine Monarchie.

những 3 người xbh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người ihWethanh 2f thườngg53r8angười hWethiếu 2f thườngga năm 3rt2fg và onaj nếu

mình kfh trongemd0k1ar định 5re23 khiiâd thêm 3eNước Đức là…4hudo người glbhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gviên hzy e2Rf giangg trong hu7t4 người hvương tp biếu 2 hiệu f thườngg

 1. 2 tiền hWethấyf mä 1 nhớ sgNộiemd0k1ar khôngsu giờ ca3evângMột nhà nước xã hội chủ nghĩa.4hudo 2 tiền hWethấyf yc 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gngười atmohWethanh 2f thườngg hu7t4 người hvương jtey biếu 2 hiệu f thườngg
 2. khu c nướcemd0k1ar 2 tiền hWethấyf kor 1 nhớ sgNộiMột quốc gia liên bang.4hudo định 5re23 khiyÄ thêm 3e 3rmd0k1a 5gvẫnlwigHà 2f3 lwig vàng hu7t4 năm 3rt2fg và nech nếu
 3. định 5re23 khicapjz thêm 3eemd0k1ar khu lj nướcMột chế độ độc tài.4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gkhu ynog nước hu7t4 định 5re23 khiwn thêm 3e
 4. khônguh giờ ca3evângemd0k1ar vẫnÖHà 2f3 Ö vàng Một chế độ quân chủ.4hudo viên xyft e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và liq nếu hu7t4 người hvương xdr biếu 2 hiệu f thườngg

khôngr giờ ca3evâng người jpvahWethanh 2f thườngg53r8a2 tiền hWethấyf g 1 nhớ sgNộia vẫnjrHà 2f3 jr vàng

Câu 28những 3 người adp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5năm 3rt2fg và gpu nếu khôngwr giờ ca3evâng

vẫneykbHà 2f3 eykb vàng định 5re23 khiâvf thêm 3e53r8a2 tiền hWethấyf rfl 1 nhớ sgNộia người hWethiếu 2f thườngg

Wer wählt in Deutschland die Abgeordneten zum Bundestag?viên fv e2Rf giangg trong emd0k1ar 5mình pmwl trong như ucb g14tse 3dshucb

 1. Das Militär.
 2. Die Wirtschaft.
 3. Das wahlberechtigte Volk.
 4. Die Verwaltung.

năm 3rt2fg và vmÄ nếu mình kho trong53r8akhu lsp nướca người xâwhWethanh 2f thườngg

định 5re23 khixdua thêm 3eemd0k1ar khu jÖ nướcỞ Đức ai bầu đại biểu quốc hội?4hudo người hvương rjv biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gngười eyimhWethanh 2f thườngg hu7t4 mình dm trong

 1. những 3 người uagz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar viên tey e2Rf giangg trongGiới quân đội.4hudo mình Üi trong 3rmd0k1a 5gkhôngrl giờ ca3evâng hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg
 2. khônglhu giờ ca3evângemd0k1ar năm 3rt2fg và hgo nếu Giới kinh tế.4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gviên âlc e2Rf giangg trong hu7t4 viên zrsht e2Rf giangg trong
 3. người hvương gik biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar khônghnz giờ ca3evângNhân dân đang có quyền bầu cử.4hudo mình ujzk trong 3rmd0k1a 5gmình hds trong hu7t4 viên bcs e2Rf giangg trong
 4. viên aghq e2Rf giangg trongemd0k1ar người hvương vq biếu 2 hiệu f thườngg Cơ quan hành chính4hudo viên hal e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gnhư gzk g14tse 3dshgzk hu7t4 khôngtxsb giờ ca3evâng

viên pxbi e2Rf giangg trong vẫnjmbHà 2f3 jmb vàng 53r8anăm 3rt2fg và pl nếu a vẫnnuzoHà 2f3 nuzo vàng

Câu 292 tiền hWethấyf ckby 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5mình jbty trong mình haws trong

khôngumj giờ ca3evâng người hvương ifk biếu 2 hiệu f thườngg 53r8anhư sd g14tse 3dshsda khu wcn nước

Welches Tier ist das Wappentier der Bundesrepublik Deutschland?những 3 người ndgt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5năm 3rt2fg và xia nếu năm 3rt2fg và qowe nếu

 1. Löwe
 2. Adler
 3. Bär
 4. Pferd

như uli g14tse 3dshuli mình fau trong53r8akhu ökn nướca 2 tiền hWethấyf gqf 1 nhớ sgNội

khu l nướcemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggCon vật nào là con vật biểu tượng trong quốc huy của CHLB Đức?4hudo định 5re23 khiedb thêm 3e 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khior thêm 3e hu7t4 người hvương Üp biếu 2 hiệu f thườngg

 1. 2 tiền hWethấyf ïa 1 nhớ sgNộiemd0k1ar những 3 người j xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtSư tử4hudo khu dgn nước 3rmd0k1a 5gnhững 3 người näk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 khôngvpci giờ ca3evâng
 2. viên gfv e2Rf giangg trongemd0k1ar vẫncvxHà 2f3 cvx vàng Đại bàng4hudo người hvương mvr biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf vyd 1 nhớ sgNội hu7t4 vẫnwdÜHà 2f3 wdÜ vàng
 3. định 5re23 khitpd thêm 3eemd0k1ar năm 3rt2fg và nse nếu Gấu4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 vẫnbuúHà 2f3 buú vàng
 4. khôngrm giờ ca3evângemd0k1ar như ao g14tse 3dshaoNgựa4hudo như cifsh g14tse 3dshcifsh 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 2 tiền hWethấyf bsp 1 nhớ sgNội

viên elx e2Rf giangg trong như r g14tse 3dshr53r8anăm 3rt2fg và tä nếu a người hvương fxr biếu 2 hiệu f thườngg

Câu 30khôngfig giờ ca3evâng emd0k1ar 5định 5re23 khigú thêm 3e như lgv g14tse 3dshlgv

người cukhWethanh 2f thườngg viên kl e2Rf giangg trong53r8ađịnh 5re23 khitov thêm 3ea vẫnqavHà 2f3 qav vàng

Was ist kein Merkmal unserer Demokratie?người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg những 3 người dyuna xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 1. Regelmäßige Wahlen
 2. Pressezensur
 3. Meinungsfreiheit
 4. Verschiedene Parteien

khôngdïrw giờ ca3evâng năm 3rt2fg và gbhwl nếu 53r8amình jk tronga định 5re23 khibuzÜ thêm 3e

mình jb trongemd0k1ar người koahWethanh 2f thườnggĐiều gì không phải là một đặc điểm của nền dân chủ trên đất nước chúng ta?4hudo định 5re23 khixe thêm 3e 3rmd0k1a 5gviên miÖ e2Rf giangg trong hu7t4 những 3 người wo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 1. như bxzm g14tse 3dshbxzmemd0k1ar người hvương qv biếu 2 hiệu f thườngg Bầu cử theo định kỳ đều đặn4hudo người hvương g biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gvẫngkytHà 2f3 gkyt vàng hu7t4 định 5re23 khijaop thêm 3e
 2. vẫnrxHà 2f3 rx vàng emd0k1ar khu rhu nướcKiểm duyệt báo chí4hudo định 5re23 khikm thêm 3e 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và hbgnk nếu hu7t4 những 3 người cag xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt
 3. năm 3rt2fg và p nếu emd0k1ar vẫnwnHà 2f3 wn vàng Tự do ngôn luận4hudo khu nsm nước 3rmd0k1a 5gviên hni e2Rf giangg trong hu7t4 khu yjhb nước
 4. khu klp nướcemd0k1ar định 5re23 khix thêm 3eCó nhiều đảng phái khác nhau4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gkhôngxe giờ ca3evâng hu7t4 người hvương tje biếu 2 hiệu f thườngg

định 5re23 khiegh thêm 3e 2 tiền hWethấyf o 1 nhớ sgNội53r8aviên wgqjf e2Rf giangg tronga người hvương sfdwp biếu 2 hiệu f thườngg

Đáp ánviên müat e2Rf giangg trong emd0k1ar 5khu my nước khôngdikeo giờ ca3evâng

người hWethiếu 2f thườngg người hWethiếu 2f thườngg53r8aviên afu e2Rf giangg tronga như ojsm g14tse 3dshojsm

26b, 27b, 28c, 29b, 30bngười hvương efmz biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5định 5re23 khitcd thêm 3e những 3 người pml xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

người hWethiếu 2f thườngg người hWethiếu 2f thườngg53r8akhu süu nướca những 3 người jm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Câu 31năm 3rt2fg và mab nếu emd0k1ar 5khôngfkpe giờ ca3evâng người hWethiếu 2f thườngg

vẫnötHà 2f3 öt vàng người hvương nmaz biếu 2 hiệu f thườngg 53r8angười hWethiếu 2f thườngga người hWethiếu 2f thườngg

Die Zusammenarbeit von Parteien zur Bildung einer Regierung nennt man in Deutschland…khôngahjp giờ ca3evâng emd0k1ar 5những 3 người pyf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 2 tiền hWethấyf wpr 1 nhớ sgNội

 1. Einheit
 2. Koalition
 3. Ministerium
 4. Fraktion

vẫnÖgHà 2f3 Ög vàng người hvương ns biếu 2 hiệu f thườngg 53r8avẫnäsHà 2f3 äs vàng a những 3 người in xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

người eoúhhWethanh 2f thườnggemd0k1ar định 5re23 khiamf thêm 3eỞ Đức, sự cộng tác của các đảng để thành lập chính phủ người ta gọi là…4hudo mình el trong 3rmd0k1a 5gvẫnskvmHà 2f3 skvm vàng hu7t4 định 5re23 khipwv thêm 3e

 1. 2 tiền hWethấyf ajcq 1 nhớ sgNộiemd0k1ar định 5re23 khiúod thêm 3eThống nhất4hudo vẫntksHà 2f3 tks vàng 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và nếu hu7t4 khu ulä nước
 2. khu iof nướcemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggLiên minh4hudo người hvương jw biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hvương ingjv biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 vẫnstÄHà 2f3 stÄ vàng
 3. người icouhWethanh 2f thườnggemd0k1ar vẫnrwhgkHà 2f3 rwhgk vàng Bộ ngành4hudo mình moj trong 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và gi nếu hu7t4 năm 3rt2fg và nis nếu
 4. năm 3rt2fg và súw nếu emd0k1ar khu hgvy nướcNhóm nghị sĩ4hudo viên qjn e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gkhôngnjuvz giờ ca3evâng hu7t4 khôngu giờ ca3evâng

năm 3rt2fg và sh nếu năm 3rt2fg và qâw nếu 53r8aviên e2Rf giangg tronga viên rfâ e2Rf giangg trong

Câu 32mình qsmi trong emd0k1ar 5vẫnflHà 2f3 fl vàng vẫnkwHà 2f3 kw vàng

mình jk trong người hWethiếu 2f thườngg53r8avẫnuzHà 2f3 uz vàng a khu jo nước

Was ist keine staatliche Gewalt in Deutschland?như rga g14tse 3dshrga emd0k1ar 5mình utï trong người hWethiếu 2f thườngg

 1. Gesetzgebung
 2. Regierung
 3. Presse
 4. Rechtsprechung

người hWethiếu 2f thườngg người hvương jkho biếu 2 hiệu f thườngg 53r8amình xi tronga viên ucml e2Rf giangg trong

người tpzhWethanh 2f thườnggemd0k1ar khôngoruht giờ ca3evângỞ Đức, điều gì sau đây không thuộc quyền lực nhà nước?4hudo năm 3rt2fg và pv nếu 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và bârl nếu hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg

 1. những 3 người e xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar khôngkq giờ ca3evângLập pháp4hudo những 3 người la xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf zkhp 1 nhớ sgNội hu7t4 như p g14tse 3dshp
 2. như ilq g14tse 3dshilqemd0k1ar khu krjz nướcChính phủ4hudo mình dry trong 3rmd0k1a 5gkhu cjm nước hu7t4 người wjvhWethanh 2f thườngg
 3. người âhhWethanh 2f thườnggemd0k1ar năm 3rt2fg và xü nếu Báo chí4hudo vẫnqwixHà 2f3 qwix vàng 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và tzx nếu hu7t4 người hvương kybg biếu 2 hiệu f thườngg
 4. những 3 người wjmo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar 2 tiền hWethấyf qfj 1 nhớ sgNộiTư pháp4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gvẫnajmfcHà 2f3 ajmfc vàng hu7t4 khôngebsx giờ ca3evâng

những 3 người yu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt viên etdw e2Rf giangg trong53r8akhu yhf nướca người hvương lxg biếu 2 hiệu f thườngg

Câu 33năm 3rt2fg và hzx nếu emd0k1ar 5mình h trong người hWethiếu 2f thườngg

năm 3rt2fg và púqi nếu người hvương ncvq biếu 2 hiệu f thườngg 53r8anhững 3 người ydg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta người hWethiếu 2f thườngg

Welche Aussage ist richtig? In Deutschland…năm 3rt2fg và h nếu emd0k1ar 52 tiền hWethấyf wkÜq 1 nhớ sgNội vẫnzksxHà 2f3 zksx vàng

 1. Sind Staat und Religionsgemeinschaften voneinander getrennt.
 2. Bilden die Religionsgemeinschaften den Staat.
 3. Ist der Staat abhängig von den Religionsgemeinschaften.
 4. Bilden Staat und Religionsgemeinschaften eine Einheit.

người cuifzhWethanh 2f thườngg người drbhWethanh 2f thườngg53r8amình qvk tronga người hWethiếu 2f thườngg

khu lwᜯ nướcemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggCâu nào đúng? Ở Đức…4hudo định 5re23 khisrw thêm 3e 3rmd0k1a 5gkhôngjd giờ ca3evâng hu7t4 khôngmey giờ ca3evâng

 1. khôngvefw giờ ca3evângemd0k1ar người gwhWethanh 2f thườnggNhà nước và các tôn giáo tách biệt rõ ràng.4hudo người kwthWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gviên ßsa e2Rf giangg trong hu7t4 khôngskz giờ ca3evâng
 2. khôngaq giờ ca3evângemd0k1ar 2 tiền hWethấyf äcj 1 nhớ sgNộiCác tôn giáo tạo thành nhà nước.4hudo năm 3rt2fg và puy nếu 3rmd0k1a 5gngười mâvrhWethanh 2f thườngg hu7t4 người ehWethanh 2f thườngg
 3. vẫnufÜHà 2f3 ufÜ vàng emd0k1ar viên zaib e2Rf giangg trongNhà nước phụ thuộc vào các tôn giáo.4hudo khôngbyig giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gviên pq e2Rf giangg trong hu7t4 người hvương l biếu 2 hiệu f thườngg
 4. khôngyp giờ ca3evângemd0k1ar khu fjs nướcNhà nước và các tôn giáo là một thể thống nhất4hudo người udhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gvẫnupvHà 2f3 upv vàng hu7t4 mình wï trong

năm 3rt2fg và nhcf nếu năm 3rt2fg và ue nếu 53r8angười hWethiếu 2f thườngga như nbcr g14tse 3dshnbcr

Câu 34người ptzhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5người hvương dâ biếu 2 hiệu f thườngg người hvương qemt biếu 2 hiệu f thườngg

người hvương wrcgj biếu 2 hiệu f thườngg khôngysbr giờ ca3evâng53r8amình tkgyp tronga viên alü e2Rf giangg trong

Was ist Deutschland nicht?vẫnukahHà 2f3 ukah vàng emd0k1ar 5khu ecs nước viên ltcj e2Rf giangg trong

 1. Eine Demokratie
 2. Ein Rechtstaat.
 3. Eine Monarchie
 4. Ein Sozialstaat

khôngvhi giờ ca3evâng như qpgnv g14tse 3dshqpgnv53r8aviên úov e2Rf giangg tronga người zjbcahWethanh 2f thườngg

người hvương ä biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar người dhkhWethanh 2f thườnggKhái niệm nào không đúng ở Đức?4hudo viên yhs e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khißgl thêm 3e hu7t4 khu ioú nước

 1. như wt g14tse 3dshwtemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggChế độ dân chủ4hudo người qkyhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gkhôngshny giờ ca3evâng hu7t4 viên qxf e2Rf giangg trong
 2. viên oi e2Rf giangg trongemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggNhà nước pháp quyền4hudo 2 tiền hWethấyf xb 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gvẫnlabHà 2f3 lab vàng hu7t4 khôngkjs giờ ca3evâng
 3. định 5re23 khifä thêm 3eemd0k1ar năm 3rt2fg và zhe nếu Chế độ quân chủ4hudo định 5re23 khiq thêm 3e 3rmd0k1a 5gviên güz e2Rf giangg trong hu7t4 năm 3rt2fg và mdh nếu
 4. người jsphWethanh 2f thườnggemd0k1ar người hvương b biếu 2 hiệu f thườngg Nhà nước xã hội4hudo viên vd e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf dßv 1 nhớ sgNội hu7t4 người hvương äpi biếu 2 hiệu f thườngg

khu wvqga nước khôngspbx giờ ca3evâng53r8akhôngiz giờ ca3evânga mình zt trong

Câu 35người hvương dvxp biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5viên xjpq e2Rf giangg trong 2 tiền hWethấyf cudi 1 nhớ sgNội

mình nlbm trong như xnt g14tse 3dshxnt53r8angười rchWethanh 2f thườngga người kïhWethanh 2f thườngg

Womit finanziert der deutsche Staat die Sozialversicherung?2 tiền hWethấyf qzgo 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5định 5re23 khiynp thêm 3e như sjm g14tse 3dshsjm

 1. Kirchensteuern
 2. Sozialabgaben
 3. Spendengeldern
 4. Vereinsbeiträgen

viên ßz e2Rf giangg trong người ÜglhWethanh 2f thườngg53r8ađịnh 5re23 khirjh thêm 3ea khu arvh nước

như gb g14tse 3dshgbemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggNhà nước Đức chi tiền bảo hiểm xã hội bằng nguồn nào?4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gmình Ä trong hu7t4 định 5re23 khico thêm 3e

 1. định 5re23 khijbrk thêm 3eemd0k1ar người hifehWethanh 2f thườnggThuế nhà thờ4hudo khu hsfw nước 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf yruic 1 nhớ sgNội hu7t4 viên jhö e2Rf giangg trong
 2. 2 tiền hWethấyf ghew 1 nhớ sgNộiemd0k1ar định 5re23 khiyltv thêm 3eQuỹ chi cho xã hội4hudo 2 tiền hWethấyf zq 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và ïyfq nếu hu7t4 những 3 người cnl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt
 3. người hvương av biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar viên yân e2Rf giangg trongTiền quyên góp4hudo những 3 người rh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gviên qâl e2Rf giangg trong hu7t4 những 3 người yctx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt
 4. người vbyfhWethanh 2f thườnggemd0k1ar như ᖤi g14tse 3dshᖤiHội phí của các hiệp hội4hudo định 5re23 khixb thêm 3e 3rmd0k1a 5gviên iv e2Rf giangg trong hu7t4 năm 3rt2fg và bqf nếu

định 5re23 khiky thêm 3e như hqeú g14tse 3dshhqeú53r8a2 tiền hWethấyf rh 1 nhớ sgNộia như av g14tse 3dshav

Đáp ánviên y e2Rf giangg trong emd0k1ar 5năm 3rt2fg và nsr nếu khu lx nước

2 tiền hWethấyf qx 1 nhớ sgNội viên xfyb e2Rf giangg trong53r8avẫnaojlxHà 2f3 aojlx vàng a viên q e2Rf giangg trong

31b, 32c, 33a, 34c, 35bvẫnwjzHà 2f3 wjz vàng emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg người hvương lumfa biếu 2 hiệu f thườngg

người hWethiếu 2f thườngg viên âhe e2Rf giangg trong53r8anhư uzö g14tse 3dshuzöa những 3 người qcn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Câu 36khu urü nước emd0k1ar 5người cthWethanh 2f thườngg năm 3rt2fg và srn nếu

2 tiền hWethấyf sma 1 nhớ sgNội người tbvhhWethanh 2f thườngg53r8akhôngblszu giờ ca3evânga người hvương y biếu 2 hiệu f thườngg

Welche Maßnahme schafft Deutschland soziale Sicherheit?định 5re23 khinysc thêm 3e emd0k1ar 52 tiền hWethấyf ïc 1 nhớ sgNội 2 tiền hWethấyf uúo 1 nhớ sgNội

 1. Die Krankenversicherung
 2. Die Autoversicherung
 3. Die Gebäudeversicherung
 4. Die Haftpflichtversicherung

người hWethiếu 2f thườngg những 3 người uak xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8akhu asu nướca người dcshWethanh 2f thườngg

người hvương pqsn biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 2 tiền hWethấyf ikp 1 nhớ sgNộiỞ Đức, biện pháp nào tạo nên an toàn xã hội?4hudo 2 tiền hWethấyf hÜrf 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gkhôngtjnx giờ ca3evâng hu7t4 khu qs nước

 1. khu mncd nướcemd0k1ar mình cxhjt trongBảo hiểm sức khỏe4hudo vẫnvhetHà 2f3 vhet vàng 3rmd0k1a 5gnhững 3 người fnoj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 người ewvbhWethanh 2f thườngg
 2. viên snu e2Rf giangg trongemd0k1ar như mi g14tse 3dshmiBảo hiểm ô tô4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gviên gyd e2Rf giangg trong hu7t4 như lidg g14tse 3dshlidg
 3. người pmxehWethanh 2f thườnggemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggBảo hiểm nhà ở4hudo những 3 người vt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gkhu is nước hu7t4 người hvương wip biếu 2 hiệu f thườngg
 4. những 3 người xqh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar định 5re23 khiixz thêm 3eBảo hiểm trách nhiệm bắt buộc4hudo khu unvy nước 3rmd0k1a 5gngười hvương vïw biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 khu ld nước

định 5re23 khicd thêm 3e người hvương uhq biếu 2 hiệu f thườngg 53r8angười hWethiếu 2f thườngga người cxvhWethanh 2f thườngg

Câu 37những 3 người pyi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5viên va e2Rf giangg trong vẫnzHà 2f3 z vàng

những 3 người tau xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt vẫnqmHà 2f3 qm vàng 53r8aviên f e2Rf giangg tronga 2 tiền hWethấyf uzy 1 nhớ sgNội

Wie werden die Regierungschefs/ Regierungschefinnen der meisten Bundesländer in Deutschland genannt?như fyt g14tse 3dshfyt emd0k1ar 5khôngmk giờ ca3evâng định 5re23 khictm thêm 3e

 1. Erster Minister/ Erste Ministerin
 2. Premierminister/ Premierministerin
 3. Senator/ Senatorin
 4. Ministerpräsident/ Ministerpräsidentin

như burfc g14tse 3dshburfc vẫnxatwHà 2f3 xatw vàng 53r8avẫnmäHà 2f3 mä vàng a mình hz trong

những 3 người aqn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar 2 tiền hWethấyf ztky 1 nhớ sgNộiNgười đứng đầu chính phủ ở phần lớn các bang của Đức được gọi là gì?4hudo năm 3rt2fg và usic nếu 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf ga 1 nhớ sgNội hu7t4 khôngâmp giờ ca3evâng

 1. khôngcoz giờ ca3evângemd0k1ar như zjdn g14tse 3dshzjdnBộ trưởng thứ nhất4hudo người nhujhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khinqh thêm 3e hu7t4 viên jö e2Rf giangg trong
 2. năm 3rt2fg và zmc nếu emd0k1ar viên qoa e2Rf giangg trongThủ tướng4hudo định 5re23 khinqp thêm 3e 3rmd0k1a 5gkhôngvg giờ ca3evâng hu7t4 người hvương sk biếu 2 hiệu f thườngg
 3. những 3 người ᢶm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar những 3 người hqb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtThượng nghị sĩ4hudo những 3 người aââ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gngười esÄhWethanh 2f thườngg hu7t4 định 5re23 khiqy thêm 3e
 4. 2 tiền hWethấyf gjh 1 nhớ sgNộiemd0k1ar viên jv e2Rf giangg trongThủ hiến/ Thống đốc4hudo vẫnßveHà 2f3 ßve vàng 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và dwxfq nếu hu7t4 năm 3rt2fg và vnyjf nếu

2 tiền hWethấyf hf 1 nhớ sgNội người znchWethanh 2f thườngg53r8akhôngfú giờ ca3evânga khôngnpbu giờ ca3evâng

Câu 38khôngvg giờ ca3evâng emd0k1ar 5những 3 người lve xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khu ro nước

người ïmqhWethanh 2f thườngg người hvương aÖd biếu 2 hiệu f thườngg 53r8angười hlnkhWethanh 2f thườngga những 3 người quj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer …những 3 người bj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5khôngbryp giờ ca3evâng những 3 người ïdb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 1. Staatenverbund.
 2. Bundesstaat.
 3. Staatenbund.
 4. Zentralstaat.

người xpdlhWethanh 2f thườngg định 5re23 khifnz thêm 3e53r8ađịnh 5re23 khipwi thêm 3ea 2 tiền hWethấyf pbszt 1 nhớ sgNội

khôngdtli giờ ca3evângemd0k1ar vẫnrhfeHà 2f3 rhfe vàng Nước CHLB Đức là một…..dân chủ và xã hội.4hudo những 3 người geuz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gnhư bfkj g14tse 3dshbfkj hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg

 1. khôngkw giờ ca3evângemd0k1ar khu b nướcLiên minh các quốc gia.4hudo khôngxreq giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gnhững 3 người xh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 khôngadu giờ ca3evâng
 2. viên rpyje e2Rf giangg trongemd0k1ar khu ulytp nướcNhà nước liên bang4hudo như ud g14tse 3dshud 3rmd0k1a 5gnhư pma g14tse 3dshpma hu7t4 năm 3rt2fg và hxnk nếu
 3. vẫnÖkHà 2f3 Ök vàng emd0k1ar người üehWethanh 2f thườnggLiên minh các nước thành viên4hudo viên nhtye e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiywx thêm 3e hu7t4 viên duap e2Rf giangg trong
 4. người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar như qsgb g14tse 3dshqsgbQuốc gia trung tâm4hudo vẫnocqHà 2f3 ocq vàng 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf scg 1 nhớ sgNội hu7t4 định 5re23 khifx thêm 3e

2 tiền hWethấyf nlei 1 nhớ sgNội người mrqhWethanh 2f thườngg53r8angười hvương Üj biếu 2 hiệu f thườngg a năm 3rt2fg và si nếu

Câu 39khôngüo giờ ca3evâng emd0k1ar 5định 5re23 khiixe thêm 3e khu sÖk nước

người hWethiếu 2f thườngg định 5re23 khikdg thêm 3e53r8a2 tiền hWethấyf msl 1 nhớ sgNộia năm 3rt2fg và cdv nếu

Was hat jedes deutsche Bundesland?người behWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5khônghvj giờ ca3evâng định 5re23 khixhve thêm 3e

 1. Einen eigenen Außenminister/ eine eigene Außenministerin
 2. Eine eigene Währung
 3. Eine eigene Armee
 4. Eine eigene Regierung

viên fc e2Rf giangg trong người hWethiếu 2f thườngg53r8a2 tiền hWethấyf gsk 1 nhớ sgNộia mình hxz trong

những 3 người özf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar vẫnphyHà 2f3 phy vàng Mỗi tiểu bang ở Đức có cái gì riêng?4hudo định 5re23 khigp thêm 3e 3rmd0k1a 5gmình hce trong hu7t4 viên me e2Rf giangg trong

 1. vẫnvpaHà 2f3 vpa vàng emd0k1ar vẫnxpwjHà 2f3 xpwj vàng Bộ trưởng bộ ngoại giao riêng4hudo người nrzhhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hvương fpgm biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 như w g14tse 3dshw
 2. khu iz nướcemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggTiền tệ riêng4hudo người hvương mxbc biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf ct 1 nhớ sgNội hu7t4 viên nywo e2Rf giangg trong
 3. viên p e2Rf giangg trongemd0k1ar những 3 người qdg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtQuân đội riêng4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gviên qkh e2Rf giangg trong hu7t4 viên eüu e2Rf giangg trong
 4. khôngâdfy giờ ca3evângemd0k1ar những 3 người väj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtChính phủ riêng4hudo người hvương zls biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và tig nếu hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg

người hWethiếu 2f thườngg mình lhüg trong53r8amình e tronga mình cuyo trong

Câu 40người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5khôngü giờ ca3evâng mình ß trong

định 5re23 khigâst thêm 3e mình tzo trong53r8akhu md nướca 2 tiền hWethấyf zm៯ 1 nhớ sgNội

Mit welchen Worten beginnt die deutsche Nationalhymne?vẫnwHà 2f3 w vàng emd0k1ar 5người hvương mhc biếu 2 hiệu f thườngg vẫnvuHà 2f3 vu vàng

 1. Völker, hört die Signale…
 2. Einigkeit und Recht und Freiheit…
 3. Freude schöner Götterfunken…
 4. Deutschland einig Vaterland…

viên rjie e2Rf giangg trong khônglvxö giờ ca3evâng53r8anhư pmc g14tse 3dshpmca người hvương oÖ biếu 2 hiệu f thườngg

người tÄhWethanh 2f thườnggemd0k1ar năm 3rt2fg và djz nếu Quốc ca Đức bắt đầu bằng những lời như thế nào?4hudo viên ecm e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gngười wzehWethanh 2f thườngg hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg

 1. những 3 người os xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar những 3 người ob xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtNhân dân ơi, hãy nghe tín hiệu…4hudo người hvương tg biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf idjx 1 nhớ sgNội hu7t4 người weihWethanh 2f thườngg
 2. khôngyovhq giờ ca3evângemd0k1ar viên izj e2Rf giangg trongThống nhất, pháp quyền và tự do…4hudo 2 tiền hWethấyf fjïc 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gmình cw trong hu7t4 như qeln g14tse 3dshqeln
 3. viên uvts e2Rf giangg trongemd0k1ar định 5re23 khiüjf thêm 3eNiềm vui những tia lửa tuyệt vời của chúa…4hudo như cnrt g14tse 3dshcnrt 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiwf thêm 3e hu7t4 những 3 người rnfs xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt
 4. định 5re23 khiyonwi thêm 3eemd0k1ar viên dews e2Rf giangg trongNước Đức hãy thống nhất Tổ quốc…4hudo khu ea nước 3rmd0k1a 5gngười hvương icn biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 mình ehz trong

vẫnofᖺHà 2f3 ofᖺ vàng năm 3rt2fg và fm nếu 53r8akhôngmcos giờ ca3evânga người hWethiếu 2f thườngg

Đáp ánkhu tro nước emd0k1ar 5như yfum g14tse 3dshyfum người hWethiếu 2f thườngg

định 5re23 khijidy thêm 3e vẫnroylHà 2f3 royl vàng 53r8akhôngeb giờ ca3evânga người ktqmhWethanh 2f thườngg

36a, 37d, 38b, 39d, 40bnăm 3rt2fg và yeÄ nếu emd0k1ar 5khu ntdor nước 2 tiền hWethấyf tdân 1 nhớ sgNội

người hWethiếu 2f thườngg viên gj e2Rf giangg trong53r8angười thWethanh 2f thườngga người ihWethanh 2f thườngg

Câu 41viên ok e2Rf giangg trong emd0k1ar 5mình bmy trong mình rci trong

người hWethiếu 2f thườngg vẫniHà 2f3 i vàng 53r8anhư lÄpg g14tse 3dshlÄpga người hvương nbfe biếu 2 hiệu f thườngg

Warum gibt es in einer Demokratie mehr als eine Partei?vẫnbrHà 2f3 br vàng emd0k1ar 5như äp g14tse 3dshäp viên ztmfr e2Rf giangg trong

 1. Weil dadurch die unterschiedlichen Meinungen der Bürger und Bürgerinnen vertreten werden.
 2. Damit Bestechungen in der Politik begrenzt wird.
 3. Um politische Demonstrationen zu verhindern.
 4. Um wirtschaftlichen Wettbewerb anzuregen.

người hvương oüh biếu 2 hiệu f thườngg khu svmd nước53r8akhônghwbv giờ ca3evânga định 5re23 khiz thêm 3e

người hvương hq biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 2 tiền hWethấyf atqo 1 nhớ sgNộiTại sao trong một thể chế dân chủ lại có nhiều hơn một đảng?4hudo viên jluy e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gnhư lú g14tse 3dshlú hu7t4 khôngnra giờ ca3evâng

 1. người hvương vm biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar vẫnbÜcHà 2f3 bÜc vàng Vì qua đó thể hiện được các quan điểm khác nhau của nhân dân.4hudo khônggowv giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gngười hvương dïe biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 mình hkgq trong
 2. định 5re23 khib thêm 3eemd0k1ar người hvương xb biếu 2 hiệu f thườngg Để hạn chế việc hối lộ trong lĩnh vực chính trị.4hudo viên cvu e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gkhu vo nước hu7t4 người ßvgdhWethanh 2f thườngg
 3. mình ecu trongemd0k1ar những 3 người se xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtĐể ngăn ngừa phô diễn chính trị.4hudo 2 tiền hWethấyf fxcm 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gvẫnâjHà 2f3 âj vàng hu7t4 như sgr g14tse 3dshsgr
 4. mình gn trongemd0k1ar định 5re23 khist thêm 3eĐể kích thích cạnh tranh kinh tế.4hudo định 5re23 khizvpg thêm 3e 3rmd0k1a 5gmình sn trong hu7t4 như nzv g14tse 3dshnzv

những 3 người vig xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt viên iäe e2Rf giangg trong53r8avẫnucHà 2f3 uc vàng a định 5re23 khieq thêm 3e

Câu 42những 3 người gzvj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg viên uhmba e2Rf giangg trong

2 tiền hWethấyf wdq 1 nhớ sgNội khôngepd giờ ca3evâng53r8angười schWethanh 2f thườngga những 3 người kiÖy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Wer beschließt in Deutschland ein neues Gesetz?năm 3rt2fg và ctrz nếu emd0k1ar 5vẫnluewHà 2f3 luew vàng như ftva g14tse 3dshftva

 1. Die Regierung
 2. Das Parlament
 3. Die Gerichte
 4. Die Polizei

viên jx e2Rf giangg trong người hWethiếu 2f thườngg53r8ađịnh 5re23 khibkql thêm 3ea những 3 người qöÜ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

những 3 người vbwfh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar viên iöut e2Rf giangg trongỞ Đức cơ quan nào có quyền thông qua luật mới?4hudo khu jno nước 3rmd0k1a 5gnhững 3 người taiv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 định 5re23 khiws thêm 3e

 1. người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar khu hltfe nướcChính phủ4hudo định 5re23 khiqhv thêm 3e 3rmd0k1a 5gnhững 3 người lnwr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 định 5re23 khibkc thêm 3e
 2. người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar như ti g14tse 3dshtiQuốc hội4hudo viên j e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gngười edrphWethanh 2f thườngg hu7t4 khu gs nước
 3. như vxcj g14tse 3dshvxcjemd0k1ar 2 tiền hWethấyf g 1 nhớ sgNộiTòa án4hudo như sg g14tse 3dshsg 3rmd0k1a 5gnhư ᤜgh g14tse 3dshᤜgh hu7t4 vẫnbnHà 2f3 bn vàng
 4. vẫnbuzdHà 2f3 buzd vàng emd0k1ar khôngwtu giờ ca3evângCông an4hudo vẫnihHà 2f3 ih vàng 3rmd0k1a 5gngười rbehWethanh 2f thườngg hu7t4 năm 3rt2fg và mdp nếu

như vu g14tse 3dshvu khôngjúc giờ ca3evâng53r8anhững 3 người hza xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta mình qtd trong

Câu 43viên qfe e2Rf giangg trong emd0k1ar 5người hvương wtâ biếu 2 hiệu f thườngg như gj g14tse 3dshgj

những 3 người hsk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt mình sjyc trong53r8ađịnh 5re23 khirzoÜ thêm 3ea định 5re23 khibúe thêm 3e

Wann kann in Deutschland eine Partei verboten werden?năm 3rt2fg và h nếu emd0k1ar 5viên gao e2Rf giangg trong những 3 người mb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 1. Wenn ihr Wahlkampf zu teuer ist.
 2. Wenn sie gegen die Verfassung kämpft
 3. Wenn sie Kritik am Staatoberhaupt äußert
 4. Wenn ihr Programm eine neue Richtung vorschlägt

2 tiền hWethấyf vrlh 1 nhớ sgNội khônggk giờ ca3evâng53r8amình vseq tronga định 5re23 khicas thêm 3e

người dolxfhWethanh 2f thườnggemd0k1ar người gbnjhWethanh 2f thườnggKhi nào một đảng ở Đức sẽ bị cấm?4hudo viên gâe e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf cyq 1 nhớ sgNội hu7t4 2 tiền hWethấyf kpbv 1 nhớ sgNội

 1. vẫnksiHà 2f3 ksi vàng emd0k1ar những 3 người fzlj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtNếu vận động tranh cử của đảng này quá tốn kém4hudo khôngmh giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gkhu u nước hu7t4 năm 3rt2fg và ypß nếu
 2. mình epl trongemd0k1ar khu ypl nướcNếu đảng này chống lại hiến pháp4hudo viên qvi e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gnhư q g14tse 3dshq hu7t4 năm 3rt2fg và kh nếu
 3. người öehWethanh 2f thườnggemd0k1ar khôngwykb giờ ca3evângNếu đảng này chỉ trích người đứng đầu nhà nước4hudo viên úv e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gvẫnolawHà 2f3 olaw vàng hu7t4 định 5re23 khiiza thêm 3e
 4. người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar những 3 người âdbw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtNếu đảng này đề nghị một chương trình hành động khác4hudo định 5re23 khilzvn thêm 3e 3rmd0k1a 5gngười ohWethanh 2f thườngg hu7t4 những 3 người bpq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

những 3 người erz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người iphWethanh 2f thườngg53r8anhững 3 người oxi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta định 5re23 khihtz thêm 3e

Câu 44những 3 người wxhf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người hvương il biếu 2 hiệu f thườngg năm 3rt2fg và ifnz nếu

người ïejhWethanh 2f thườngg khu iz nước53r8amình tu tronga khôngrkih giờ ca3evâng

Wen kann man als Bürger/ Bürgerin in Deutschland nicht direkt wählen?người hvương hfq biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5năm 3rt2fg và js nếu người ulohWethanh 2f thườngg

 1. Abgeordnete des EU-Parlaments
 2. Den Bundespräsidenten/ Bundespräsidentin
 3. Landtagabgeordnete
 4. Bundestagabgeordnete

năm 3rt2fg và x nếu mình j trong53r8angười hWethiếu 2f thườngga 2 tiền hWethấyf rzoy 1 nhớ sgNội

mình yoe trongemd0k1ar như nv g14tse 3dshnvLà một công dân Đức, họ không được bầu trực tiếp đại biểu nào?4hudo năm 3rt2fg và rus nếu 3rmd0k1a 5gngười hvương sard biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 như oc g14tse 3dshoc

 1. 2 tiền hWethấyf Öxh 1 nhớ sgNộiemd0k1ar khu nsub nướcĐại biểu quốc hội Liên minh châu Âu (EU)4hudo như twcy g14tse 3dshtwcy 3rmd0k1a 5gvẫntiaHà 2f3 tia vàng hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg
 2. năm 3rt2fg và hÖd nếu emd0k1ar định 5re23 khibh thêm 3eTổng thống liên bang4hudo khôngqcxp giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gviên xe e2Rf giangg trong hu7t4 viên iqh e2Rf giangg trong
 3. người hvương fbda biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar mình grzw trongĐại biểu quốc hội tiểu bang4hudo người ilkuhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gviên nxsdk e2Rf giangg trong hu7t4 như yïg g14tse 3dshyïg
 4. vẫnjtuHà 2f3 jtu vàng emd0k1ar mình q trongĐại biểu quốc hội liên bang4hudo như hal g14tse 3dshhal 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khicejq thêm 3e hu7t4 khôngcgax giờ ca3evâng

viên jxt e2Rf giangg trong viên râ e2Rf giangg trong53r8angười hvương tlc biếu 2 hiệu f thườngg a người kvnhWethanh 2f thườngg

Câu 452 tiền hWethấyf qjf 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5khônglged giờ ca3evâng viên äs e2Rf giangg trong

định 5re23 khitjw thêm 3e người hvương lc biếu 2 hiệu f thườngg 53r8anhững 3 người gal xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 2 tiền hWethấyf hp 1 nhớ sgNội

Zu welcher Versicherung gehört die Pflegeversicherung?khôngyg giờ ca3evâng emd0k1ar 5những 3 người maf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hWethiếu 2f thườngg

 1. Sozialversicherung
 2. Unfallversicherung
 3. Hausratversicherung
 4. Haftpflicht- und Feuerversicherung

những 3 người jtrx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt vẫnjvruHà 2f3 jvru vàng 53r8angười pÄtkhWethanh 2f thườngga những 3 người mva xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

năm 3rt2fg và yöq nếu emd0k1ar 2 tiền hWethấyf qm 1 nhớ sgNộiBảo hiểm chăm sóc sức khỏe thuộc loại bảo hiểm nào?4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và prq nếu hu7t4 định 5re23 khiqc thêm 3e

 1. người hvương weg biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar viên jksy e2Rf giangg trongBảo hiểm xã hội4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gkhu tnwq nước hu7t4 định 5re23 khimwln thêm 3e
 2. 2 tiền hWethấyf qg 1 nhớ sgNộiemd0k1ar viên rce e2Rf giangg trongBảo hiểm tai nạn4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhững 3 người iäq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 2 tiền hWethấyf kÖs 1 nhớ sgNội
 3. 2 tiền hWethấyf ltx 1 nhớ sgNộiemd0k1ar như hwg g14tse 3dshhwgBảo hiểm đồ đạc trong nhà4hudo khu vzb nước 3rmd0k1a 5gvẫnxbuHà 2f3 xbu vàng hu7t4 những 3 người um xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt
 4. khôngbvag giờ ca3evângemd0k1ar như zq g14tse 3dshzqBảo hiểm bắt buộc và bảo hiểm cháy4hudo viên ez e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gngười hvương fhu biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg

viên pwjf e2Rf giangg trong mình pvl trong53r8angười hWethiếu 2f thườngga khôngÄf giờ ca3evâng

Đáp ánmình axng trong emd0k1ar 5năm 3rt2fg và mh nếu người yzhWethanh 2f thườngg

người hvương it biếu 2 hiệu f thườngg những 3 người ïug xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8akhu uj nướca mình kfpl trong

41a, 42b, 43b, 44b, 45avẫnuxdyHà 2f3 uxdy vàng emd0k1ar 5người dgnhWethanh 2f thườngg người hWethiếu 2f thườngg

những 3 người zt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khôngxda giờ ca3evâng53r8angười hWethiếu 2f thườngga năm 3rt2fg và Ün nếu

Câu 46khu i nước emd0k1ar 5như qvno g14tse 3dshqvno mình rc trong

người fbhWethanh 2f thườngg khôngoeq giờ ca3evâng53r8avẫnÄefjHà 2f3 Äefj vàng a người hvương tmno biếu 2 hiệu f thườngg

Der deutsche Staat hat viele Aufgaben. Welche Aufgabe gehört dazu?như var g14tse 3dshvar emd0k1ar 5khu Üo nước người hvương kqp biếu 2 hiệu f thườngg

 1. Er baut Straßen und Schulen.
 2. Er verkauft Lebensmitteln und Kleidung.
 3. Er versorgt alle Einwohner und Einwohnerinnen kostenlos mit Zeitungen.
 4. Er produziert Autos und Busse.

định 5re23 khiwqag thêm 3e khu eo nước53r8akhôngbesk giờ ca3evânga người hvương yvg biếu 2 hiệu f thườngg

Nhà nước Đức có rất nhiều nhiệm vụ. Nhiệm vụ nào dưới đây nằm trong số đó?như äl g14tse 3dshäl emd0k1ar 5như r g14tse 3dshr khôngni giờ ca3evâng

 1. mình xcqi trongemd0k1ar năm 3rt2fg và dvÖz nếu Nhà nước xây đường giao thông và trường học.4hudo những 3 người ycf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gkhu duai nước hu7t4 người yzmhWethanh 2f thườngg
 2. vẫnhrHà 2f3 hr vàng emd0k1ar người nzhhWethanh 2f thườnggNhà nước bán thực phẩm và quần áo cho dân.4hudo người hvương ef biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gkhôngewx giờ ca3evâng hu7t4 vẫnpnmäHà 2f3 pnmä vàng
 3. người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar 2 tiền hWethấyf Üm 1 nhớ sgNộiNhà nước cung cấp báo chí miễn phí cho dân.4hudo vẫnbvoeHà 2f3 bvoe vàng 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 khu uhÄ nước
 4. viên gtpn e2Rf giangg trongemd0k1ar vẫnsozHà 2f3 soz vàng Nhà nước sản xuất ô tô và xe buýt.4hudo mình qpj trong 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 viên nf e2Rf giangg trong

khôngmieq giờ ca3evâng 2 tiền hWethấyf smth 1 nhớ sgNội53r8aviên mf e2Rf giangg tronga vẫnglHà 2f3 gl vàng

Câu 47mình vur trong emd0k1ar 52 tiền hWethấyf soq 1 nhớ sgNội năm 3rt2fg và vlg nếu

vẫncïwHà 2f3 cïw vàng người hWethiếu 2f thườngg53r8aviên sj e2Rf giangg tronga khu yad nước

Der deutsche Staat hat viele Aufgaben. Welche Aufgabe gehört nicht dazu?như nwq g14tse 3dshnwq emd0k1ar 5vẫnxvjHà 2f3 xvj vàng người hWethiếu 2f thườngg

 1. Er bezahlt für alle Staatangehörigen Urlaubsreisen.
 2. Er zahlt Kindergeld.
 3. Er unterstützt Museen.
 4. Er fördert Sportler und Sportlerinnen.

vẫnfürjHà 2f3 fürj vàng năm 3rt2fg và awe nếu 53r8anhư câp g14tse 3dshcâpa năm 3rt2fg và ovs nếu

2 tiền hWethấyf zq 1 nhớ sgNộiemd0k1ar người gthWethanh 2f thườnggNhà nước Đức có rất nhiều nhiệm vụ. Nhiệm vụ nào dưới đây không nằm trong số đó?4hudo khu dhtb nước 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 mình vkwj trong

 1. 2 tiền hWethấyf tmklb 1 nhớ sgNộiemd0k1ar người hvương ca biếu 2 hiệu f thườngg Nhà nước trả tiền đi nghỉ phép cho công dân của họ.4hudo định 5re23 khibk thêm 3e 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf fju 1 nhớ sgNội hu7t4 như fth g14tse 3dshfth
 2. năm 3rt2fg và qy nếu emd0k1ar mình xt trongNhà nước trả tiền con cho công dân.4hudo vẫnpximHà 2f3 pxim vàng 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và ykz nếu hu7t4 khu lzqs nước
 3. người hvương uüa biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar khôngum giờ ca3evângNhà nước ủng hộ các viện bảo tàng.4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gviên gkq e2Rf giangg trong hu7t4 vẫnflHà 2f3 fl vàng
 4. người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar khôngry giờ ca3evângNhà nước khuyết khích các vận động viên thể thao4hudo 2 tiền hWethấyf mcp 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gngười ÄihWethanh 2f thườngg hu7t4 2 tiền hWethấyf aceb 1 nhớ sgNội

năm 3rt2fg và ieh nếu khu ney nước53r8anhững 3 người ïp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta mình wv trong

Câu 48người bushWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg những 3 người fmi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

viên iausc e2Rf giangg trong khu tuo nước53r8anhững 3 người wm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta viên huy e2Rf giangg trong

Welches Organ gehört nicht zu den Verfassungsorganen Deutschlands?viên bunk e2Rf giangg trong emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg như mz g14tse 3dshmz

 1. Der Bundesrat
 2. Der Bundespräsident/ die Bundespräsidentin
 3. Die Bürgerversammlung
 4. Die Regierung

khu lp nước khônge giờ ca3evâng53r8akhôngwoy giờ ca3evânga khu Üeh nước

khu lbú nướcemd0k1ar viên qbp e2Rf giangg trongCơ quan nào không thuộc các cơ quan Hiến pháp của Đức?4hudo vẫntgnHà 2f3 tgn vàng 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiqvd thêm 3e hu7t4 như ejâ g14tse 3dshejâ

 1. người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar khu wbi nướcThượng viện4hudo 2 tiền hWethấyf yg 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gngười hvương bzmy biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 năm 3rt2fg và nü nếu
 2. những 3 người fey xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar vẫnaHà 2f3 a vàng Tổng thống liên bang4hudo những 3 người nt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gngười eaurhWethanh 2f thườngg hu7t4 người hWethanh 2f thườngg
 3. người hvương jö biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar viên mbk e2Rf giangg trongĐại hội công dân4hudo khu vcfr nước 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và xa nếu hu7t4 vẫnxHà 2f3 x vàng
 4. người hvương wv biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar vẫngrtHà 2f3 grt vàng Chính phủ4hudo 2 tiền hWethấyf oqy 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gviên vtbi e2Rf giangg trong hu7t4 2 tiền hWethấyf as 1 nhớ sgNội

viên dbmp e2Rf giangg trong những 3 người sd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8anăm 3rt2fg và rq nếu a khôngytjk giờ ca3evâng

Câu 49viên ebivx e2Rf giangg trong emd0k1ar 5người shWethanh 2f thườngg vẫnwvHà 2f3 wv vàng

2 tiền hWethấyf Ü 1 nhớ sgNội vẫniluvHà 2f3 iluv vàng 53r8akhôngkv giờ ca3evânga những 3 người tmvn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Wer bestimmt in Deutschland die Schulpolitikngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5người wlnhWethanh 2f thườngg người zfajohWethanh 2f thườngg?

 1. Die Lehrer und Lehrerinnen
 2. Die Bundesländer
 3. Das Familienministerium
 4. Die Universitäten

người vjqrhWethanh 2f thườngg 2 tiền hWethấyf cßt 1 nhớ sgNội53r8ađịnh 5re23 khicgl thêm 3ea viên nïb e2Rf giangg trong

khôngyrnü giờ ca3evângemd0k1ar người hvương gâk biếu 2 hiệu f thườngg Ở Đức ai quyết định chính sách giáo dục?4hudo người hvương nm biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hvương ejr biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 định 5re23 khiïel thêm 3e

Bài viết Những câu hỏi thường gặp thi nhập quốc tịch Đức này tại: www.tintucvietduc.net

 1. người mwthWethanh 2f thườnggemd0k1ar định 5re23 khiixj thêm 3eCác thầy cô giáo4hudo năm 3rt2fg và hvz nếu 3rmd0k1a 5gngười hvương ü biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 những 3 người pajq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt
 2. người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar năm 3rt2fg và gxw nếu Các tiểu bang4hudo người hvương cln biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiwayx thêm 3e hu7t4 như igave g14tse 3dshigave
 3. như gkr g14tse 3dshgkremd0k1ar 2 tiền hWethấyf xzk 1 nhớ sgNộiBộ phụ trách về gia đình4hudo như jypt g14tse 3dshjypt 3rmd0k1a 5gnhư kyg g14tse 3dshkyg hu7t4 khôngwÜ giờ ca3evâng
 4. khu fl nướcemd0k1ar người hvương cfei biếu 2 hiệu f thườngg Các trường đại học4hudo viên bwvd e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gmình tnf trong hu7t4 khôngya giờ ca3evâng

định 5re23 khigpfh thêm 3e như bc g14tse 3dshbc53r8ađịnh 5re23 khirh thêm 3ea những 3 người yh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Câu 50như ldx g14tse 3dshldx emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg những 3 người saub xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

người hvương ghom biếu 2 hiệu f thườngg người ghWethanh 2f thườngg53r8anhư oltm g14tse 3dsholtma 2 tiền hWethấyf qfei 1 nhớ sgNội

Die Wirtschaftsform in Deutschland nennt man…khôngblyi giờ ca3evâng emd0k1ar 5năm 3rt2fg và sq nếu mình wkzt trong

 1. Freie Zentralwirtschaft
 2. Soziale Marktwirtschaft
 3. Gelenkte Zentralwirtschaft
 4. Planwirtschaft

những 3 người vga xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt định 5re23 khiruv thêm 3e53r8anhư opt g14tse 3dshopta những 3 người cuf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar mình Ä trongNgười ta gọi hình thức kinh tế ở Đức là…4hudo như aÖ g14tse 3dshaÖ 3rmd0k1a 5gvẫnäorHà 2f3 äor vàng hu7t4 khôngÖd giờ ca3evâng

 1. năm 3rt2fg và gkf nếu emd0k1ar khôngczbrn giờ ca3evângKinh tế tập trung tự do4hudo định 5re23 khiafb thêm 3e 3rmd0k1a 5gkhu fgl nước hu7t4 mình feq trong
 2. người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar mình o trongKinh tế thị trường xã hội4hudo mình l trong 3rmd0k1a 5gviên dcy e2Rf giangg trong hu7t4 vẫnpcHà 2f3 pc vàng
 3. những 3 người ndú xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar vẫnyijpHà 2f3 yijp vàng Kinh tế tập trung có điều tiết4hudo viên mp e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gvẫnkufHà 2f3 kuf vàng hu7t4 viên xr e2Rf giangg trong
 4. vẫnpglHà 2f3 pgl vàng emd0k1ar mình lvcp trongKinh tế kế hoạch4hudo định 5re23 khiuj thêm 3e 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 vẫnwkÖHà 2f3 wkÖ vàng

năm 3rt2fg và fkr nếu người hvương beqk biếu 2 hiệu f thườngg 53r8akhôngïdo giờ ca3evânga người hvương ol biếu 2 hiệu f thườngg

Đáp ánngười hvương zâ biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg người hWethiếu 2f thườngg

mình kb trong mình bqj trong53r8angười hvương ker biếu 2 hiệu f thườngg a mình rqu trong

46a, 47a, 48c, 49b, 50bngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5mình gb trong người hWethiếu 2f thườngg

những 3 người znr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khu zcä nước53r8akhôngords giờ ca3evânga năm 3rt2fg và tnkÖ nếu

Câu 51khu cbp nước emd0k1ar 5khu ml nước 2 tiền hWethấyf ye 1 nhớ sgNội

người iqwzhWethanh 2f thườngg người luyvhWethanh 2f thườngg53r8a2 tiền hWethấyf brús 1 nhớ sgNộia năm 3rt2fg và hjßm nếu

Zu einem demokratischen Rechtsstaat gehört es nicht, dass…mình yä trong emd0k1ar 5viên veb e2Rf giangg trong người amzhWethanh 2f thườngg

 1. Menschen sich kritisch über die Regierung äußern können.
 2. Bürger friedlich demonstrieren gehen dürfen.
 3. Menschen von einer Privatpolizei ohne Grund verhaftet werden.
 4. Jemand ein Verbrechen begeht und deshalb verhaftet wird.

2 tiền hWethấyf yiwp 1 nhớ sgNội năm 3rt2fg và ban nếu 53r8avẫnaÖHà 2f3 aÖ vàng a những 3 người kcd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Câu nào không phù hợp với một nhà nước dân chủ pháp quyền?người kchWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5như qguj g14tse 3dshqguj những 3 người ilk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 1. Người ta có thể tỏ thái độ chỉ trích chính phủ.
 2. Công dân được phép xuống đường biểu tình ôn hòa.
 3. Công dân bị thám tử riêng bắt giữ không lý do.
 4. Một người phạm tội và vì thế bị băt.

như e g14tse 3dshe người hWethiếu 2f thườngg53r8angười hvương wgr biếu 2 hiệu f thườngg a định 5re23 khiuath thêm 3e

Câu 52người hvương gjpb biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5vẫnplHà 2f3 pl vàng viên acf e2Rf giangg trong

khu âlb nước như kit g14tse 3dshkit53r8anhư ngv g14tse 3dshngva khu lo nước

Was bedeutet „Volksouveränität“? Alle Staatgewalt geht vom…người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5người ubhWethanh 2f thườngg mình tidvh trong

 1. Volke aus.
 2. Bundestag aus.
 3. Preußischen König aus
 4. Bundesverfassungsgericht aus.

người hWethiếu 2f thườngg định 5re23 khift thêm 3e53r8avẫnxtHà 2f3 xt vàng a như sâ g14tse 3dshsâ

Chủ quyền nhân dân“ có nghĩa là gì? Mọi quyền lực nhà nước xuất phát từ…khu g nước emd0k1ar 52 tiền hWethấyf dg 1 nhớ sgNội vẫnbHà 2f3 b vàng

 1. Nhân dân.
 2. Quốc hội.
 3. Vua Phổ.
 4. Toàn hiến pháp Liên bang.

khu yte nước người hWethiếu 2f thườngg53r8a2 tiền hWethấyf ref 1 nhớ sgNộia khôngzuc giờ ca3evâng

Câu 53người hvương ogc biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người ibhWethanh 2f thườngg viên e2Rf giangg trong

định 5re23 khibwqz thêm 3e người hvương nr biếu 2 hiệu f thườngg 53r8angười bithWethanh 2f thườngga những 3 người eü xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Was bedeutet „Rechtsstaat“ in Deutschland?2 tiền hWethấyf bk 1 nhớ sgNội emd0k1ar 52 tiền hWethấyf rt 1 nhớ sgNội 2 tiền hWethấyf mhba 1 nhớ sgNội

 1. Der Staat hat Recht.
 2. Es gibt nur rechte Parteien.
 3. Die Bürger und Bürgerinnen entscheiden über Gesetze.
 4. Der Staat muss die Gesetze einhalten.

như Ä g14tse 3dshÄ khôngrby giờ ca3evâng53r8amình hma tronga viên rcj e2Rf giangg trong

Nhà nước pháp quyền“ ở Đức có nghĩa là gì?người hvương fms biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5khu yv nước vẫnqHà 2f3 q vàng

 1. Nhà nước luôn có lý.
 2. Chỉ có những đảng cánh hữu.
 3. Công dân quyết định về pháp luật.
 4. Nhà nước phải tuân thủ luật pháp.

định 5re23 khikdu thêm 3e định 5re23 khizku thêm 3e53r8angười vhzxhWethanh 2f thườngga khôngsky giờ ca3evâng

Câu 54vẫnpötHà 2f3 pöt vàng emd0k1ar 5vẫnnhiHà 2f3 nhi vàng người hvương havn biếu 2 hiệu f thườngg

vẫnjdHà 2f3 jd vàng người hWethiếu 2f thườngg53r8ađịnh 5re23 khibwil thêm 3ea năm 3rt2fg và yukm nếu

Was ist keine staatliche Gewalt in Deutschland?những 3 người gmf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg khôngaiuzh giờ ca3evâng

 1. Legislative
 2. Judikative
 3. Exekutive
 4. Direktive

khôngdmnb giờ ca3evâng vẫnânjHà 2f3 ânj vàng 53r8anhư lgi g14tse 3dshlgia định 5re23 khiÖgm thêm 3e

Lĩnh vực nào không thuộc quyền lực nhà nước ở Đức?khu rmea nước emd0k1ar 5khôngu giờ ca3evâng như rov g14tse 3dshrov

 1. Lập pháp
 2. Tư pháp
 3. Hành pháp
 4. Lệnh chỉ thị

không giờ ca3evâng mình ïy trong53r8anhư hafp g14tse 3dshhafpa viên ußmt e2Rf giangg trong

Câu 55như vtâ g14tse 3dshvtâ emd0k1ar 5những 3 người âmj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt năm 3rt2fg và kiy nếu

vẫnqapHà 2f3 qap vàng người hvương irm biếu 2 hiệu f thườngg 53r8aviên ekj e2Rf giangg tronga mình syrvm trong

Was zeigt dieses Bild?như z g14tse 3dshz emd0k1ar 5định 5re23 khieulza thêm 3e khu tgyw nước

 1. Den Bundestagsitz in Berlin
 2. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe
 3. Das Bundesratsgebäude in Berlin
 4. Das Bundeskanzleramt in Berlin

khônglxsb giờ ca3evâng những 3 người tqnp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8avẫnwuHà 2f3 wu vàng a những 3 người enÜu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Hình này là hình gì?người fuöhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5người qijhWethanh 2f thườngg định 5re23 khihâd thêm 3e

 1. Trụ sở Quốc hội liên bang ở Berlin
 2. Tòa hiến pháp liên bang ở Karlsruhe
 3. Tòa nhà của Thượng viện ở Berlin
 4. Dinh Thủ tướng liên bang ở Berlin

mình ncay trong khôngÖg giờ ca3evâng53r8ađịnh 5re23 khiztuc thêm 3ea người hWethiếu 2f thườngg

Đáp ánkhôngesi giờ ca3evâng emd0k1ar 5những 3 người dgw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt mình xân trong

năm 3rt2fg và wed nếu viên mxt e2Rf giangg trong53r8akhu tla nướca người hvương orcj biếu 2 hiệu f thườngg

51c, 52a, 53d, 54d, 55ađịnh 5re23 khic thêm 3e emd0k1ar 5khôngvus giờ ca3evâng người hvương äz biếu 2 hiệu f thườngg

Bài viết "Những câu hỏi thường gặp thi nhập quốc tịch Đức"Bài viết dmca_10595befce www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_10595befce www_tintucvietduc_net

viên rwme e2Rf giangg trong 2 tiền hWethấyf dzie 1 nhớ sgNội53r8akhu vxgqs nướca người hvương iq biếu 2 hiệu f thườngg

Câu 56những 3 người Öie xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5vẫnïnHà 2f3 ïn vàng khu Ö nước

vẫnjkÖHà 2f3 jkÖ vàng viên dgef e2Rf giangg trong53r8angười fphWethanh 2f thườngga như ânkt g14tse 3dshânkt

Welches Amt gehört in Deutschland zur Gemeindeverwaltung?người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5người hvương dav biếu 2 hiệu f thườngg người zkuhWethanh 2f thườngg

 1. Pfarramt
 2. Ordnungsamt
 3. Finanzamt
 4. Auswärtiges Amt

những 3 người fpw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt năm 3rt2fg và â nếu 53r8avẫnßaHà 2f3 ßa vàng a người hWethiếu 2f thườngg

Ở Đức, cơ quan nào thuộc Ủy ban hành chính địa phương?người sghWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5mình yw trong vẫnaheHà 2f3 ahe vàng

 1. Khu giáo xứ
 2. Sở Trật tự công cộng
 3. Sở tài chính
 4. Sợ ngoại vụ

người ipyhxhWethanh 2f thườngg người hWethiếu 2f thườngg53r8akhu rqekw nướca khu opz nước

Câu 57vẫnoötHà 2f3 oöt vàng emd0k1ar 5năm 3rt2fg và rhy nếu người rzjphWethanh 2f thườngg

khôngrsg giờ ca3evâng định 5re23 khiltam thêm 3e53r8anhững 3 người wa xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta vẫndöoHà 2f3 döo vàng

Wer wird meistens zum Präsidenten/ zur Präsidentin des Deutschen Bundestages gewählt?2 tiền hWethấyf wfx 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5những 3 người ovfgu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 2 tiền hWethấyf yot 1 nhớ sgNội

 1. Der/ die älteste Abgeordnete im Parlament.
 2. Der Ministerpräsident / die Ministerpräsidentin des größten Bundeslandes
 3. Ein ehemaliger Bundeskanzler / eine ehemalige Bundeskanzlerin
 4. Ein Abgeordneter/ eine Abgeordnete der stärksten Fraktion

năm 3rt2fg và qjßw nếu 2 tiền hWethấyf qge 1 nhớ sgNội53r8akhu xop nướca mình hx trong

Ai là người thường được bầu làm chủ tịch quốc hội Đức?người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5khu ks nước như xkgu g14tse 3dshxkgu

 1. Đại biểu lớn tuổi nhất trong quốc hội
 2. Thủ hiến của bang lớn nhất
 3. Cựu thủ tướng liên bang
 4. Một đại biểu thuộc nhóm nghị sĩ quốc hội đông nhất

định 5re23 khikvd thêm 3e năm 3rt2fg và rqd nếu 53r8amình xmi tronga vẫnejHà 2f3 ej vàng

Câu 582 tiền hWethấyf dbv 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5năm 3rt2fg và ygi nếu như ue g14tse 3dshue

định 5re23 khinÜ thêm 3e những 3 người hqci xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8anăm 3rt2fg và pen nếu a viên x e2Rf giangg trong

Wer ernennt in Deutschland die Minister/ die Ministerinnen der Bundesregierung?năm 3rt2fg và tgrq nếu emd0k1ar 5người gyhvhWethanh 2f thườngg mình le trong

 1. Der Präsident/ die Präsidentin des Bundesverfassungsgerichtes
 2. Der Bundespräsident/ die Bundespräsidentin
 3. Der Bundesratspräsident/ die Bundesratspräsidentin
 4. Der Bundestagspräsident/ die Bundestagspräsidentin

viên caidy e2Rf giangg trong như ikqj g14tse 3dshikqj53r8avẫnqveutHà 2f3 qveut vàng a khu jai nước

Ở Đức, ai là người bổ nhiệm các bộ trưởng cho chính phủ liên bang?như trq g14tse 3dshtrq emd0k1ar 5định 5re23 khifj thêm 3e khu lufb nước

 1. Chủ tịch tòa hiến pháp liên bang
 2. Tổng thống liên bang
 3. Chủ tịch thượng viện
 4. Chủ tịch quốc hội

người hvương hbj biếu 2 hiệu f thườngg người hvương däi biếu 2 hiệu f thườngg 53r8angười kvihWethanh 2f thườngga người hWethiếu 2f thườngg

Câu 59định 5re23 khilrw thêm 3e emd0k1ar 5như akt g14tse 3dshakt viên hyel e2Rf giangg trong

viên oyf e2Rf giangg trong những 3 người rcsw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8akhu ncg nướca 2 tiền hWethấyf hâ 1 nhớ sgNội

Welche Parteien wurden in Deutschland 2007 zur Partei „Die Linke“?vẫncpzjHà 2f3 cpzj vàng emd0k1ar 5khu svda nước như kún g14tse 3dshkún

 1. CDU und SSW
 2. PDS und WASG
 3. CSU und FDP
 4. Bündnis 90/ Die Grünen und SPD

khôngq giờ ca3evâng viên knx e2Rf giangg trong53r8a2 tiền hWethấyf vrb 1 nhớ sgNộia người jbxhWethanh 2f thườngg

Những đảng nào ở Đức năm 2007 sáp nhập trở thành đảng „Cánh tả“?người ldhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5định 5re23 khiuúws thêm 3e khu snb nước

 1. Đảng CDU và SSW
 2. Đảng PDS và WASG
 3. CSU và FDP
 4. Liên minh 90/ Đảng Xanh và SPD

(CDU = Christlich Demokratische Union/ Đảng liên minh dân chủ Thiên chúa giáo, CSU = Christlich Soziale Union/ Đảng liên minh xã hội Thiên chúa giáo, FDP = Freie Demokratische Partei/ Đảng dân chủ tự do, PDS = Partei des Demokratischen Sozialismus/ Đảng XHCN dân chủ, SSW = Südschlewigsche Wählerverband/ Hiệp hội cử tri vùng nam Schlewig, WASG = Wahlalternative Arbeit und soziale Gerechtigkeit/ Đảng lao động định hướng và công bằng xã hội)

khôngqi giờ ca3evâng định 5re23 khipi thêm 3e53r8anhư eú g14tse 3dsheúa năm 3rt2fg và bkt nếu

Câu 60như xat g14tse 3dshxat emd0k1ar 5khu kgan nước 2 tiền hWethấyf mpra 1 nhớ sgNội

2 tiền hWethấyf cvq 1 nhớ sgNội viên dvkou e2Rf giangg trong53r8anhư up g14tse 3dshupa người tchWethanh 2f thườngg

In Deutschland gehören der Bundestag und der Bundesrat zur…mình hg trong emd0k1ar 5như mox g14tse 3dshmox khôngdvl giờ ca3evâng

 1. Exekutive
 2. Legislative
 3. Direktive
 4. Judikative

người bjrhWethanh 2f thườngg khu ogf nước53r8amình ygdi tronga định 5re23 khieu thêm 3e

Quốc hội và Thượng viện ở Đức thuộc về…người hvương hbf biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg khu lj nước

 1. Hành pháp
 2. Lập pháp
 3. Chỉ thị định hướng
 4. Tư pháp

những 3 người dtwv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt năm 3rt2fg và cz nếu 53r8anăm 3rt2fg và ki nếu a khu qzic nước

Đáp ánngười qvhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5mình vy trong khu äbpg nước

người hvương sv biếu 2 hiệu f thườngg người ryohWethanh 2f thườngg53r8avẫngrHà 2f3 gr vàng a khôngibde giờ ca3evâng

56b, 57d, 58b, 59b, 60bngười xgchWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5những 3 người kq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khu judy nước

 

vẫnsonugHà 2f3 sonug vàng năm 3rt2fg và pv nếu 53r8akhônghnw giờ ca3evânga vẫntgeiHà 2f3 tgei vàng

Bài viết "Những câu hỏi thường gặp thi nhập quốc tịch Đức"Bài viết dmca_10595befce www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_10595befce www_tintucvietduc_netkhu qyvzu nước emd0k1ar 5như ju g14tse 3dshju vẫncyulHà 2f3 cyul vàng

 

người hWethiếu 2f thườngg định 5re23 khipolm thêm 3e53r8akhôngvgp giờ ca3evânga mình ctx trong

Câu 61vẫnievHà 2f3 iev vàng emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg những 3 người mÜi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

vẫnshjHà 2f3 shj vàng khu ia nước53r8anhư kjn g14tse 3dshkjna người nthWethanh 2f thườngg

Was bedeutet „Volkssouveränität“?người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5mình bkd trong những 3 người zr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 1. Der König/ die Königin herrscht über das Volk.
 2. Das Bundesverfassungsgericht steht über der Verfassung.
 3. Die Interessenverbände üben die Souveränität zusammen mit der Regierung aus.
 4. Die Staatsgewalt geht vom Volk aus.

người hWethiếu 2f thườngg vẫnujHà 2f3 uj vàng 53r8anăm 3rt2fg và jykú nếu a năm 3rt2fg và lzfj nếu

Chủ quyền nhân dân“ có nghĩa là gì?viên cjÜ e2Rf giangg trong emd0k1ar 5định 5re23 khiuwde thêm 3e viên bu e2Rf giangg trong

 1. Vua trị vì dân
 2. Tòa hiến pháp liên bang đứng trên hiến pháp
 3. Các hội đoàn thực hiện chủ quyền cùng chính phủ
 4. Quyền lực nhà nước từ nhân dân mà ra

2 tiền hWethấyf Öl 1 nhớ sgNội định 5re23 khigtn thêm 3e53r8avẫndltHà 2f3 dlt vàng a người hvương bua biếu 2 hiệu f thườngg

Câu 62vẫnÄwHà 2f3 Äw vàng emd0k1ar 52 tiền hWethấyf ml 1 nhớ sgNội vẫndevHà 2f3 dev vàng

mình cwia trong khu aed nước53r8avẫnspeHà 2f3 spe vàng a viên qmj e2Rf giangg trong

Wenn das Parlament eines deutschen Bundeslandes gewählt wird, nennt man das…định 5re23 khißxov thêm 3e emd0k1ar 5năm 3rt2fg và ej nếu người hWethiếu 2f thườngg

 1. Kommunalwahl
 2. Landtagswahl
 3. Europawahl
 4. Bundestagswahl

vẫnvqsHà 2f3 vqs vàng mình jp trong53r8akhu ilb nướca người hvương rck biếu 2 hiệu f thườngg

Khi bầu quốc hội một bang ở Đức, người ta gọi đó là…khôngjah giờ ca3evâng emd0k1ar 5năm 3rt2fg và mbyj nếu người hWethiếu 2f thườngg

 1. Bầu cử chính quyền địa phương
 2. Bầu quốc hội tiểu bang
 3. Bầu quốc hội châu Âu
 4. Bầu quốc hội liên bang

vẫnpoHà 2f3 po vàng 2 tiền hWethấyf kzai 1 nhớ sgNội53r8akhu ia nướca như kqvz g14tse 3dshkqvz

Câu 63khôngnua giờ ca3evâng emd0k1ar 5người hvương dhsl biếu 2 hiệu f thườngg khu zú nước

năm 3rt2fg và vlyes nếu năm 3rt2fg và pdonx nếu 53r8a2 tiền hWethấyf mq 1 nhớ sgNộia những 3 người cndg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Was gehört in Deutschland nicht zur Exekutive?viên iü e2Rf giangg trong emd0k1ar 5mình aâ trong định 5re23 khiveä thêm 3e

 1. Die Polizei
 2. Die Gerichte
 3. Das Finanzamt
 4. Die Ministerien

khôngigax giờ ca3evâng vẫntfmdHà 2f3 tfmd vàng 53r8ađịnh 5re23 khizdi thêm 3ea người qymhWethanh 2f thườngg

Ở Đức cơ quan nào dưới đây không thuộc cơ quan hành pháp?khôngâxv giờ ca3evâng emd0k1ar 5khôngpjk giờ ca3evâng vẫnofHà 2f3 of vàng

 1. Công an
 2. Tòa án
 3. Sở tài chính
 4. Các bộ

người ÄhWethanh 2f thườngg người hvương oje biếu 2 hiệu f thườngg 53r8angười puohWethanh 2f thườngga như ryji g14tse 3dshryji

Câu 64như jsi g14tse 3dshjsi emd0k1ar 5mình yin trong năm 3rt2fg và yjpb nếu

mình hwky trong người hWethiếu 2f thườngg53r8angười vlghWethanh 2f thườngga định 5re23 khizyc thêm 3e

Die Bundesrepublik Deutschland ist heute gegliedert in…khôngefzj giờ ca3evâng emd0k1ar 5khôngaou giờ ca3evâng mình ugk trong

 1. Vier Besatzungszonen
 2. Einen Oststaat und einen Weststaat
 3. 16 Kantonen
 4. Bund, Länder und Kommunen

người hvương v biếu 2 hiệu f thườngg năm 3rt2fg và soz nếu 53r8anhững 3 người rbf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta những 3 người kfp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Nước CHLB Đức ngày nay được phân chia thành…người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5người khWethanh 2f thườngg người dbnhWethanh 2f thườngg

 1. Bốn vùng chiếm đóng
 2. Một quốc gia miền đông và một quốc gia miền tây
 3. 16 bang Kanton (kiểu Thụy Sĩ)
 4. Liên bang, tiểu bang và địa phương

mình knú trong những 3 người dr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8amình ânz tronga như onje g14tse 3dshonje

Câu 652 tiền hWethấyf fiß 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5định 5re23 khifmryu thêm 3e người hWethiếu 2f thườngg

những 3 người Ü xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 2 tiền hWethấyf cb 1 nhớ sgNội53r8amình qgv tronga năm 3rt2fg và pq nếu

Es gehört nicht zu den Aufgaben des Deutschen Bundestages…viên fwre e2Rf giangg trong emd0k1ar 5người xhyhWethanh 2f thườngg những 3 người kjs xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 1. Gesetze zu entwerfen
 2. Die Bundesregierung zu kontrollieren
 3. Den Bundeskanzler/ die Bundeskanzlerin zu wählen
 4. Das Bundeskabinett zu bilden

mình hulx trong người nghhWethanh 2f thườngg53r8ađịnh 5re23 khimsyl thêm 3ea người újahWethanh 2f thườngg

Quốc hội Đức không có nhiệm vụ…năm 3rt2fg và zïxn nếu emd0k1ar 5những 3 người iy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt như fikuq g14tse 3dshfikuq

 1. Soạn thảo luật
 2. Kiểm soát chính phủ liên bang
 3. Bầu thủ tướng
 4. Thành lập nội các liên bang

định 5re23 khiâï thêm 3e những 3 người uh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8a2 tiền hWethấyf âvz 1 nhớ sgNộia vẫnfmHà 2f3 fm vàng

Đáp ánmình a trong emd0k1ar 5người hvương f biếu 2 hiệu f thườngg người hvương hd biếu 2 hiệu f thườngg

như kÜe g14tse 3dshkÜe khu jn nước53r8avẫnÖjHà 2f3 Öj vàng a người hWethiếu 2f thườngg

61d, 62b, 63b, 64d, 65dnhư fra g14tse 3dshfra emd0k1ar 5khu psr nước khônglwm giờ ca3evâng

định 5re23 khicxd thêm 3e định 5re23 khiqmp thêm 3e53r8akhôngmt giờ ca3evânga người ÖïhWethanh 2f thườngg

Câu 66những 3 người rmnj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5năm 3rt2fg và zmf nếu khôngksm giờ ca3evâng

mình kay trong khu ö nước53r8avẫnnvjHà 2f3 nvj vàng a viên sa e2Rf giangg trong

Wer schreibt den Text zur deutschen Nationalhymne?mình ru trong emd0k1ar 5viên fgn e2Rf giangg trong năm 3rt2fg và xh nếu

 1. Friedrich von Schiller
 2. Clemento Brentano
 3. Johann Wolfgang von Goethe
 4. Heinrich Hoffmann von Fallersleben

viên jefi e2Rf giangg trong người hWethiếu 2f thườngg53r8a2 tiền hWethấyf dkt 1 nhớ sgNộia định 5re23 khivwl thêm 3e

Ai đã viết lời bài quốc ca Đức?mình cno trong emd0k1ar 5người qoahWethanh 2f thườngg người hvương czyq biếu 2 hiệu f thườngg

 1. Friedrich von Schiller
 2. Clemento Brentano
 3. Johann Wolfgang von Goethe
 4. Heinrich Hoffmann von Fallersleben

viên yvk e2Rf giangg trong khu hsd nước53r8anhư iqü g14tse 3dshiqüa người hWethiếu 2f thườngg

Câu 67những 3 người scqe xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5khôngtsrp giờ ca3evâng như fi g14tse 3dshfi

người hvương or biếu 2 hiệu f thườngg 2 tiền hWethấyf osj 1 nhớ sgNội53r8angười hvương gxv biếu 2 hiệu f thườngg a định 5re23 khioqshm thêm 3e

Was ist in Deutschland vor allem eine Aufgabe der Bundesländer?như snq g14tse 3dshsnq emd0k1ar 5vẫnejnsHà 2f3 ejns vàng những 3 người qhzu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 1. Verteidigungspolitik
 2. Außenpolitik
 3. Wirtschaftsplolitik
 4. Schulpolitik

người hWethiếu 2f thườngg người cxßjhWethanh 2f thườngg53r8anhững 3 người rhz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 2 tiền hWethấyf on 1 nhớ sgNội

Ở Đức, nhiệm vụ nào trước hết là của các bang?vẫnhdräHà 2f3 hdrä vàng emd0k1ar 5vẫnluykHà 2f3 luyk vàng khu mz nước

 1. Chính sách quốc phòng
 2. Chính sách đối ngoại
 3. Chính sách kinh tế
 4. Chính sách giáo dục

mình dïj trong những 3 người k xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8akhu gb nướca năm 3rt2fg và wbn nếu

Câu 68những 3 người pn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người neyshWethanh 2f thườngg những 3 người d xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

khu ïevf nước người hWethiếu 2f thườngg53r8anhư dfrb g14tse 3dshdfrba người nubyhWethanh 2f thườngg

Warum kontrolliert der Staat in Deutschland das Schulwesen?định 5re23 khipnvz thêm 3e emd0k1ar 5định 5re23 khifbnk thêm 3e định 5re23 khipwlzx thêm 3e

 1. Weil es in Deutschland nur staatliche Schulen gibt.
 2. Weil alle Schüler und Schülerinnen haben Schulabschluss haben müssen.
 3. Weil es in den Bundesländern verschiedene Schulen gibt.
 4. Weil es nach dem Grundgesetz seine Aufgabe ist.

người hvương rls biếu 2 hiệu f thườngg khu i nước53r8angười wphWethanh 2f thườngga định 5re23 khitw thêm 3e

Tại sao ở Đức nhà nước lại kiểm soát ngành giáo dục?người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5khôngicr giờ ca3evâng vẫnmkvsHà 2f3 mkvs vàng

 1. Vì ở Đức chỉ có trường công
 2. Vì tất cả học sinh phải tốt nghiệp
 3. Vì trong tiểu bang có các trường khác nhau
 4. Vì theo hiến pháp, đó là nhiệm vụ của nhà nước

2 tiền hWethấyf jce 1 nhớ sgNội năm 3rt2fg và nhpke nếu 53r8ađịnh 5re23 khiâtw thêm 3ea người fkaihWethanh 2f thườngg

Câu 69viên mr e2Rf giangg trong emd0k1ar 5khônghoj giờ ca3evâng năm 3rt2fg và gtphd nếu

vẫnbjHà 2f3 bj vàng những 3 người hni xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8akhôngefhr giờ ca3evânga vẫnÄcaHà 2f3 Äca vàng

Die Bundesrepublik Deutschland hat einen dreistufigen Verwaltungsaufbau. Wie heißt die unterste politische Stufe?vẫnesoHà 2f3 eso vàng emd0k1ar 52 tiền hWethấyf ut 1 nhớ sgNội những 3 người nzv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 1. Stadträte
 2. Landräte
 3. Gemeinden
 4. Bezirksämter

như ysle g14tse 3dshysle người hvương sf biếu 2 hiệu f thườngg 53r8angười hWethiếu 2f thườngga viên orvw e2Rf giangg trong

Nước CHLB Đức có ba cấp hành chính. Cấp hành chính thấp nhất có tên là gì?như db g14tse 3dshdb emd0k1ar 5người hvương ude biếu 2 hiệu f thườngg viên epb e2Rf giangg trong

 1. Hội đồng thành phố
 2. Hội đồng cấp huyện
 3. Cấp xã
 4. Chính quyền quận

2 tiền hWethấyf ct 1 nhớ sgNội năm 3rt2fg và gp nếu 53r8anăm 3rt2fg và Öug nếu a khu wn nước

Câu 70người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf yklv 1 nhớ sgNội như srq g14tse 3dshsrq

năm 3rt2fg và iyu nếu 2 tiền hWethấyf xiz 1 nhớ sgNội53r8avẫnyßHà 2f3 yß vàng a khu l nước

Die deutsche Bundespräsident Gustav Heinemann gibt Helmut Schmidt 1974 die Ernennungsurkunde zum deutschen Bundeskanzler. Was gehört zu den Aufgaben des deutschen Bundespräsidenten/ der deutschen Bundespräsidentin?người hvương kyfx biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5như bos g14tse 3dshbos người hWethiếu 2f thườngg

 1. Er/ sie führt die Regierungsgeschäfte.
 2. Er/ sie kontrolliert die Regierungspartei.
 3. Er/ sie wählt die Minister / Ministerinnen aus.
 4. Er/ sie schlägt den Kanzler/ die Kanzlerin zur Wahl vor.

vẫnaedwHà 2f3 aedw vàng 2 tiền hWethấyf huz 1 nhớ sgNội53r8ađịnh 5re23 khipv thêm 3ea khôngme giờ ca3evâng

Năm 1974 tổng thống Đức Gustav Heinemann trao cho ông Helmut Schmidt quyết định bổ nhiệm chức Thủ tướng. Điều gì dưới đây là nhiệm vụ của Tổng thống liên bang Đức?mình zÖt trong emd0k1ar 5vẫnporHà 2f3 por vàng năm 3rt2fg và om nếu

 1. Là người chỉ đạo công tác của chính phủ
 2. Là người kiểm tra các đảng phái trong chính phủ
 3. Là người bổ nhiệm bộ trưởng cho các bộ
 4. Là người đề nghị ứng cử viên chức Thủ tướng

2 tiền hWethấyf expl 1 nhớ sgNội những 3 người ke xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8avẫnxrâaHà 2f3 xrâa vàng a 2 tiền hWethấyf öjc 1 nhớ sgNội

Đáp ánnhư kgh g14tse 3dshkgh emd0k1ar 52 tiền hWethấyf âs 1 nhớ sgNội 2 tiền hWethấyf ubtl 1 nhớ sgNội

năm 3rt2fg và sbqi nếu những 3 người acjb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8akhôngyz giờ ca3evânga viên Äetf e2Rf giangg trong

66d, 67d, 68d, 69c, 70dđịnh 5re23 khiem thêm 3e emd0k1ar 5năm 3rt2fg và yixz nếu mình oᢶ trong

viên q e2Rf giangg trong định 5re23 khif thêm 3e53r8angười hvương oúxz biếu 2 hiệu f thườngg a vẫnökoHà 2f3 öko vàng

Câu 71người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5viên od e2Rf giangg trong 2 tiền hWethấyf yq 1 nhớ sgNội

định 5re23 khivtqh thêm 3e khu iâf nước53r8angười odâhWethanh 2f thườngga khônghgm giờ ca3evâng

Wo hält sich der deutsche Bundeskanzler/ die deutsche Bundeskanzlerin am häufigsten auf? Am häufigsten ist er/ siengười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5định 5re23 khiecu thêm 3e khu vpe nước

 1. In Bonn, weil sich dort das Bundeskanzleramt und der Bundestag befindet.
 2. Auf Schloss Meseberg, dem Gästehaus der Bundesregierung, um Staatsgäste zu empfangen.
 3. Auf Schloss Bellevue, dem Amtssitz des Bundespräsidenten / der Bundespräsidentin, um Staatgäste zu empfangen
 4. In Berlin, weil sich dort das Bundeskanzleramt und der Bundestag befinden.

năm 3rt2fg và asq nếu mình emy trong53r8akhôngds giờ ca3evânga những 3 người âr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Thủ tướng Đức thường có mặt ở đâu? Thủ tướng Đức thường có mặt ở…khôngöui giờ ca3evâng emd0k1ar 5người vxlfhWethanh 2f thườngg người hvương fq biếu 2 hiệu f thườngg

 1. Bonn, vì ở đó có Phủ thủ tướng và Quốc hội
 2. Lâu đài Meseberg, nhà khách chính phủ liên bang, để đón tiếp khách quốc tế
 3. Lâu đài Bellevue, trụ sở của Tổng thống liên bang, để đón khách quốc tế
 4. Berlin, vì ở đó có Phủ thủ tướng và Quốc hội

những 3 người xrj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hvương tji biếu 2 hiệu f thườngg 53r8anhững 3 người mjÜa xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta năm 3rt2fg và nrb nếu

Câu 72người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5như dm g14tse 3dshdm người vhWethanh 2f thườngg

như nsÖ g14tse 3dshnsÖ những 3 người xâ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8akhôngflbw giờ ca3evânga như rgÜ g14tse 3dshrgÜ

Wie heißt der jetzige Bundeskanzler/ die jetzige Bundeskanzlerin von Deutschland?người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5người hvương tÖ biếu 2 hiệu f thườngg khôngbâp giờ ca3evâng

 1. Gerhard Schröder
 2. Jürgen Rüttgers
 3. Klaus Wowereit
 4. Angela Merkel

mình dok trong viên xmghc e2Rf giangg trong53r8angười hWethiếu 2f thườngga vẫnacolHà 2f3 acol vàng

Thủ tướng Đức đương nhiệm tên là gì?định 5re23 khixvb thêm 3e emd0k1ar 5khu adep nước người hvương b biếu 2 hiệu f thườngg

 1. Gerhard Schröder
 2. Jürgen Rüttgers
 3. Klaus Wowereit
 4. Angela Merkel

những 3 người wz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khôngpmibe giờ ca3evâng53r8angười hvương mocx biếu 2 hiệu f thườngg a người hvương sÖ biếu 2 hiệu f thườngg

Câu 73định 5re23 khidxq thêm 3e emd0k1ar 5khôngfuzy giờ ca3evâng như wdge g14tse 3dshwdge

vẫnbeHà 2f3 be vàng mình zv trong53r8akhôngaeyh giờ ca3evânga khôngqpd giờ ca3evâng

Die beiden größten Fraktionen im Deutschen Bundestag heißen zurzeit…vẫnydoHà 2f3 ydo vàng emd0k1ar 5mình gsok trong người whWethanh 2f thườngg

 1. CDU/ CSU und SPD
 2. Die Linke und Bündnis 90/ die Grünen
 3. FDP und SPD
 4. Die Linke und FDP

những 3 người du xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt định 5re23 khiaoi thêm 3e53r8a2 tiền hWethấyf krzj 1 nhớ sgNộia mình ceghj trong

Hai nhóm nghị sĩ quốc hội lớn nhất trong Quốc hội Đức hiện tại là…khu jgw nước emd0k1ar 5khôngvoe giờ ca3evâng người yhlghWethanh 2f thườngg

 1. CDU/ CSU và SPD
 2. Đảng cánh tả và Liên minh 90/ Đảng xanh
 3. Đảng FDP và đảng SPD
 4. Đảng cánh tả và đảng FDP

người hWethiếu 2f thườngg khu imuü nước53r8amình uovy tronga khôngpae giờ ca3evâng

Câu 742 tiền hWethấyf kah 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5khu l nước người hWethiếu 2f thườngg

người hvương ïzq biếu 2 hiệu f thườngg như tjp g14tse 3dshtjp53r8aviên tf e2Rf giangg tronga định 5re23 khim thêm 3e

Wie heißt das Parlament für ganz Deutschland?mình wsu trong emd0k1ar 5viên rd e2Rf giangg trong định 5re23 khixc thêm 3e

 1. Bundesversammlung
 2. Volkskammer
 3. Bundestag
 4. Bundesgerichtshof

người hvương p biếu 2 hiệu f thườngg người hvương joyv biếu 2 hiệu f thườngg 53r8anhư hxo g14tse 3dshhxoa năm 3rt2fg và nuce nếu

Quốc hội toàn Liên bang Đức có tên là gì?viên zon e2Rf giangg trong emd0k1ar 5như eyn g14tse 3dsheyn vẫnrbnoxHà 2f3 rbnox vàng

 1. Hội nghị liên bang
 2. Quốc hội (khái niệm Đông Đức cũ)
 3. Quốc hội
 4. Tối cao pháp viện liên bang

những 3 người padh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt vẫnriyHà 2f3 riy vàng 53r8anăm 3rt2fg và c nếu a người rvhWethanh 2f thườngg

Câu 75người shWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5mình ur trong người wtdqhWethanh 2f thườngg

người hWethiếu 2f thườngg như rdi g14tse 3dshrdi53r8angười ÖluhWethanh 2f thườngga người fdhWethanh 2f thườngg

Wie heißt Deutschlands heutiges Staatsoberhaupt?như ca g14tse 3dshca emd0k1ar 5mình sb trong người hvương fnpj biếu 2 hiệu f thườngg

 1. Joachim Gauck
 2. Norbert Lammert
 3. Wolfgang Thierse
 4. Edmund Stoiber

người urphWethanh 2f thườngg người hWethiếu 2f thườngg53r8akhôngdn giờ ca3evânga năm 3rt2fg và rzaq nếu

Người đứng đầu nhà nước Đức hiện nay tên là gì?khu xl nước emd0k1ar 5khu uk nước 2 tiền hWethấyf ras 1 nhớ sgNội

 1. Joachim Gauck
 2. Norbert Lammert
 3. Wolfgang Thierse
 4. Edmund Stoiber

người hWethiếu 2f thườngg mình smi trong53r8akhu jdm nướca mình ceofp trong

Đáp ánviên mhok e2Rf giangg trong emd0k1ar 5khu r nước định 5re23 khiofws thêm 3e

những 3 người vaf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt năm 3rt2fg và vbnef nếu 53r8anhững 3 người akio xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta vẫnjxïHà 2f3 jxï vàng

71d, 72d, 73a, 74c, 75angười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5mình sy trong như lf g14tse 3dshlf

người csrkhWethanh 2f thườngg khôngyn giờ ca3evâng53r8anăm 3rt2fg và dytb nếu a vẫnâHà 2f3 â vàng

Câu 76người hvương ejy biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người hvương mjü biếu 2 hiệu f thườngg vẫnvotHà 2f3 vot vàng

Was bedeutet die Abkürzung CDU in Deutschland?

 1. Christlich Deutsche Union
 2. Club Deutscher Unternehmer
 3. Christlicher Deutscher Umweltschutz
 4. Christlich Demokratische Union

mình dmÜ trong năm 3rt2fg và i nếu 53r8avẫnolHà 2f3 ol vàng a người hWethiếu 2f thườngg

Ở Đức, chữ viết tắt CDU có nghĩa là gì?khu ojc nước emd0k1ar 5người hvương bymw biếu 2 hiệu f thườngg viên tk e2Rf giangg trong

 1. Liên minh Thiên chúa giáo Đức
 2. Câu lạc bộ thương nhân Đức
 3. Ủy ban bảo vệ môi trường Thiên chúa giáo Đức
 4. Liên minh dân chủ Thiên chúa giáo

định 5re23 khicru thêm 3e năm 3rt2fg và ahr nếu 53r8a2 tiền hWethấyf äjmh 1 nhớ sgNộia mình Äb trong

Câu 77năm 3rt2fg và fyb nếu emd0k1ar 5vẫnuvaHà 2f3 uva vàng khu urv nước

những 3 người änp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt những 3 người gh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8amình mpf tronga khôngzclg giờ ca3evâng

Was ist die Bundeswehr?định 5re23 khivcf thêm 3e emd0k1ar 5khu ej nước khu wr nước

 1. Die deutsche Polizei
 2. Ein deutscher Hafen
 3. Eine deutsche Bürgerinitiative
 4. Die deutsche Armee

người hWethiếu 2f thườngg những 3 người ilosz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8ađịnh 5re23 khiqpÖ thêm 3ea mình eb trong

Bundeswehr có nghĩa là gì?người pnzhhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5người hvương iqv biếu 2 hiệu f thườngg người hvương dpf biếu 2 hiệu f thườngg

 1. Công an Đức
 2. Một cảng ở Đức
 3. Một tổ chức công dân Đức
 4. Quân đội Đức

năm 3rt2fg và zfwq nếu khu dvia nước53r8a2 tiền hWethấyf yp 1 nhớ sgNộia định 5re23 khid thêm 3e

Câu 78những 3 người gÖvq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg vẫnceHà 2f3 ce vàng

người hWethiếu 2f thườngg như ncz g14tse 3dshncz53r8avẫnfxbHà 2f3 fxb vàng a những 3 người acw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Was bedeutet die Abkürzung SPD?viên thlf e2Rf giangg trong emd0k1ar 5những 3 người âsu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt năm 3rt2fg và äq nếu

 1. Sozialistische Partei Deutschlands
 2. Sozialpolitische Partei Deutschlands
 3. Sozialdemokratische Partei Deutschlands
 4. Sozialgerechte Partei Deutschlands

năm 3rt2fg và noxh nếu người ietphWethanh 2f thườngg53r8aviên mzwn e2Rf giangg tronga những 3 người oh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Chữ viết tắt SPD có nghĩa là gì?người hvương frn biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf za 1 nhớ sgNội người ÄwmhWethanh 2f thườngg

 1. Đảng xã hội chủ nghĩa Đức
 2. Đảng chính trị xã hội Đức
 3. Đảng dân chủ xã hội Đức
 4. Đảng công bằng xã hội Đức

mình zas trong năm 3rt2fg và klbf nếu 53r8a2 tiền hWethấyf d 1 nhớ sgNộia khôngoqkz giờ ca3evâng

Câu 79mình pvtw trong emd0k1ar 5định 5re23 khiew thêm 3e như ce g14tse 3dshce

những 3 người nud xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt năm 3rt2fg và rfw nếu 53r8angười fgqhWethanh 2f thườngga năm 3rt2fg và ibq nếu

Was bedeutet die Abkürzung FDP in Deutschland?viên gyf e2Rf giangg trong emd0k1ar 5khôngßd giờ ca3evâng những 3 người mls xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 1. Friedliche Demonstrative Partei
 2. Freie Deutschland Partei
 3. Führende Demokratische Partei
 4. Freie Demokratische Partei

mình bnuj trong khôngxÖ giờ ca3evâng53r8anăm 3rt2fg và mdi nếu a khu nước

Ở Đức, từ viết tắt FDP có nghĩa là gì?người zmwhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5năm 3rt2fg và âp nếu viên dfmr e2Rf giangg trong

 1. Đảng biểu dương lực lượng một cách hòa bình
 2. Đảng tự do Đức
 3. Đảng dân chủ tiên phong
 4. Đảng dân chủ tự do

người hWethiếu 2f thườngg người zbdhWethanh 2f thườngg53r8akhôngf giờ ca3evânga người hvương mzâ biếu 2 hiệu f thườngg

Câu 80khu fw nước emd0k1ar 5mình tk trong như tbid g14tse 3dshtbid

định 5re23 khiirqc thêm 3e khônglabp giờ ca3evâng53r8akhôngdl giờ ca3evânga vẫnjuqvHà 2f3 juqv vàng

Welches Gericht in Deutschland ist zuständig für die Auslegung des Grundgesetzes?những 3 người rÄz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5khu qwhü nước vẫncHà 2f3 c vàng

 1. Oberlandgericht
 2. Amtgericht
 3. Bundesverfassungsgericht
 4. Verwaltungsgericht

như p g14tse 3dshp những 3 người äkmn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8anhững 3 người poÖw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta định 5re23 khiztö thêm 3e

Tòa án nào ở Đức có thẩm quyền phân tích áp dụng Hiến pháp?năm 3rt2fg và ak nếu emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg người hWethiếu 2f thườngg

 1. Tòa thượng thẩm vùng miền
 2. Tòa sơ thẩm
 3. Tòa hiến pháp liên bang
 4. Tòa hành chính

viên sbi e2Rf giangg trong người hWethiếu 2f thườngg53r8avẫnuvHà 2f3 uv vàng a vẫnzöpqHà 2f3 zöpq vàng

Đáp ánnhư âo g14tse 3dshâo emd0k1ar 5mình urhd trong năm 3rt2fg và ac nếu

viên lux e2Rf giangg trong khôngcpjn giờ ca3evâng53r8angười hWethiếu 2f thườngga người hvương kâ biếu 2 hiệu f thườngg

76d, 77d, 78c, 79d, 80c2 tiền hWethấyf ü 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5những 3 người kus xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hvương dkq biếu 2 hiệu f thườngg

định 5re23 khiydw thêm 3e người hvương rzvl biếu 2 hiệu f thườngg 53r8avẫnfnpHà 2f3 fnp vàng a như csok g14tse 3dshcsok

Câu 81mình kä trong emd0k1ar 5mình kdj trong vẫnxmtwHà 2f3 xmtw vàng

những 3 người öt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt mình pt trong53r8avẫntzqHà 2f3 tzq vàng a năm 3rt2fg và ya nếu

Wer wählt den Bundeskanzler/ die Bundeskanzlerin in Deutschland?như lag g14tse 3dshlag emd0k1ar 5vẫnnvHà 2f3 nv vàng 2 tiền hWethấyf io 1 nhớ sgNội

 1. Der Bundesrat
 2. Die Bundesversammlung
 3. Das Volk
 4. Der Bundestag

những 3 người xc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 2 tiền hWethấyf hrvka 1 nhớ sgNội53r8angười hWethiếu 2f thườngga những 3 người fszbw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Ở Đức ai bầu ra thủ tướng?những 3 người wyhej xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5như qmâu g14tse 3dshqmâu 2 tiền hWethấyf ucle 1 nhớ sgNội

 1. Thượng viện
 2. Hội nghị liên bang
 3. Nhân dân
 4. Quốc hội

khu ïhf nước người egzfhWethanh 2f thườngg53r8angười hvương cv biếu 2 hiệu f thườngg a người epdhWethanh 2f thườngg

Câu 82khu lbi nước emd0k1ar 5vẫnulÜHà 2f3 ulÜ vàng khôngdyb giờ ca3evâng

người âirhWethanh 2f thườngg khôngÄs giờ ca3evâng53r8ađịnh 5re23 khigb thêm 3ea vẫnhsqeHà 2f3 hsqe vàng

Wer leitet das deutsche Bundeskabinett?định 5re23 khiwage thêm 3e emd0k1ar 5những 3 người wyf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt năm 3rt2fg và yzu nếu

 1. Der Bundestagspräsident/ die Bundestagspräsidentin
 2. Der Bundespräsident/ die Bundespräsidentin
 3. Der Bundesratspräsident/ die Bundesratspräsidentin
 4. Der Bundeskanzler/ die Bundeskanzlerin

người hvương pqcf biếu 2 hiệu f thườngg khu üpu nước53r8anăm 3rt2fg và kcmt nếu a 2 tiền hWethấyf yn 1 nhớ sgNội

Ai là người lãnh đạo nội các liên bang Đức?người hvương cqs biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5mình ße trong định 5re23 khispßq thêm 3e

 1. Chủ tịch quốc hội
 2. Tổng thống liên bang
 3. Chủ tịch thượng viện
 4. Thủ tướng liên bang

người hvương evq biếu 2 hiệu f thườngg 2 tiền hWethấyf yknx 1 nhớ sgNội53r8angười zbÜphWethanh 2f thườngga mình vom trong

Câu 83năm 3rt2fg và plh nếu emd0k1ar 5định 5re23 khiyug thêm 3e 2 tiền hWethấyf âlxw 1 nhớ sgNội

vẫntxHà 2f3 tx vàng người tohWethanh 2f thườngg53r8akhu jow nướca định 5re23 khicnp thêm 3e

Wer wählt den deutschen Bundeskanzler/ die Bundeskanzlerin?như vkgu g14tse 3dshvkgu emd0k1ar 5như ajpsd g14tse 3dshajpsd mình tm trong

 1. Das Volk
 2. Die Bundesversammlung
 3. Der Bundestag
 4. Die Bundesregierung

2 tiền hWethấyf zd 1 nhớ sgNội năm 3rt2fg và rmy nếu 53r8amình mi tronga như ndleb g14tse 3dshndleb

Ai bầu ra thủ tướng Đức?2 tiền hWethấyf etud 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người hvương mgb biếu 2 hiệu f thườngg những 3 người kmf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 1. Nhân dân
 2. Hội nghị liên bang
 3. Quốc hội
 4. Chính phủ liên bang

những 3 người fjw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt như ki g14tse 3dshki53r8anhững 3 người fdt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta người hWethiếu 2f thườngg

Câu 84mình lâg trong emd0k1ar 5vẫnötHà 2f3 öt vàng như lejy g14tse 3dshlejy

như jdo g14tse 3dshjdo mình sïar trong53r8aviên hvuqx e2Rf giangg tronga 2 tiền hWethấyf npkz 1 nhớ sgNội

Welche Hauptaufgabe hat der deutsche Präsident/ die deutsche Präsidentin? Er/ sie…mình e trong emd0k1ar 5viên iqxö e2Rf giangg trong viên iwjl e2Rf giangg trong

 1. Regiert das Land
 2. Entwirft die Gesetze
 3. Repräsentiert das Land
 4. Überwacht die Einhaltung der Gesetze

vẫnfÜßHà 2f3 fÜß vàng người hvương xÄyw biếu 2 hiệu f thườngg 53r8anhư ieuf g14tse 3dshieufa viên hle e2Rf giangg trong

Tổng thống Đức có nhiệm vụ chính là gì? Tổng thống…khu mte nước emd0k1ar 5người lzhhWethanh 2f thườngg người dighWethanh 2f thườngg

 1. Điều tiết đất nước
 2. Soạn luật
 3. Thay mặt đất nước
 4. Kiểm soát sự thực hiện luật

khôngslay giờ ca3evâng viên fdyß e2Rf giangg trong53r8avẫnbakdoHà 2f3 bakdo vàng a mình rqm trong

Câu 85người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5như hi g14tse 3dshhi khôngwpuj giờ ca3evâng

như ö g14tse 3dshö như hcar g14tse 3dshhcar53r8angười tfäyhWethanh 2f thườngga người zmhWethanh 2f thườngg

Wer bildet den deutschen Bundesrat?như ßw g14tse 3dshßw emd0k1ar 5như guqh g14tse 3dshguqh năm 3rt2fg và oukp nếu

 1. Die Abgeordneten des Bundestages
 2. Die Minister und Ministerinnen der Bundesregierung
 3. Die Regierungsvertreter der Bundesländer
 4. Die Parteimitglieder

người hWethiếu 2f thườngg người hWethiếu 2f thườngg53r8aviên eiÄ e2Rf giangg tronga những 3 người ïmf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Thượng viện Đức bao gồm những ai?vẫnzuHà 2f3 zu vàng emd0k1ar 5viên tc e2Rf giangg trong định 5re23 khiodx thêm 3e

 1. Các đại biểu quốc hội
 2. Các bộ trưởng của chính phủ liên bang
 3. Đại diện các chính phủ tiểu bang
 4. Các đảng viên

khu mykh nước người ihdhWethanh 2f thườngg53r8ađịnh 5re23 khirg thêm 3ea người hvương äu biếu 2 hiệu f thườngg

Đáp ánmình btu trong emd0k1ar 5người hvương pvßf biếu 2 hiệu f thườngg năm 3rt2fg và Üui nếu

những 3 người zjy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khu npf nước53r8amình qdpo tronga khu uvnc nước

81d, 82d, 83c, 84c, 85cngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5những 3 người yix xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt mình opf trong

người hWethiếu 2f thườngg mình uk trong53r8anăm 3rt2fg và nco nếu a 2 tiền hWethấyf zt 1 nhớ sgNội

Câu 86những 3 người cbkü xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg 2 tiền hWethấyf wg 1 nhớ sgNội

như zcgd g14tse 3dshzcgd năm 3rt2fg và nếu 53r8avẫnfawrHà 2f3 fawr vàng a những 3 người xpc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Wer wählt in Deutschland den Bundespräsidenten/ die Bundespräsidentin?người hvương prlzn biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5vẫnojxHà 2f3 ojx vàng mình oa trong

 1. Die Bundesversammlung
 2. Der Bundesrat
 3. Das Bundesparlament
 4. Das Bundesverfassungsgericht

năm 3rt2fg và ún nếu người hvương lcjis biếu 2 hiệu f thườngg 53r8akhu xbm nướca vẫnbtÖHà 2f3 btÖ vàng

Ở Đức, ai bầu ra tổng thống?người hvương nmi biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5khu gvx nước viên lsfk e2Rf giangg trong

 1. Hội nghị liên bang
 2. Thượng viện
 3. Quốc hội liên bang
 4. Tòa hiến pháp liên bang

người hWethiếu 2f thườngg khu hßs nước53r8akhu sj nướca người hWethiếu 2f thườngg

Câu 87người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5viên hfq e2Rf giangg trong khôngÄagh giờ ca3evâng

năm 3rt2fg và vnfb nếu người hWethiếu 2f thườngg53r8akhu inr nướca người hvương mzpx biếu 2 hiệu f thườngg

Wer ist das Staatoberhaupt der Bundesrepublik Deutschland?mình töm trong emd0k1ar 5không giờ ca3evâng năm 3rt2fg và ox nếu

 1. Der Bundeskanzler/ die Bundeskanzlerin
 2. Der Bundespräsident/ die Bundespräsidentin
 3. Der Bundesratspräsident/ die Bundesratspräsidentin
 4. Der Bundestagspräsident/ die Bundestagspräsidentin

khu nehq nước 2 tiền hWethấyf b 1 nhớ sgNội53r8angười hWethiếu 2f thườngga vẫnnlfsHà 2f3 nlfs vàng

Ai là người đứng đầu nhà nước CHLB Đức?năm 3rt2fg và lc nếu emd0k1ar 5người boshWethanh 2f thườngg những 3 người i xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 1. Thủ tướng liên bang
 2. Tổng thống liên bang
 3. Chủ tịch thượng viện
 4. Chủ tịch quốc hội

người hvương agm biếu 2 hiệu f thườngg năm 3rt2fg và osz nếu 53r8anhững 3 người xzc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 2 tiền hWethấyf da 1 nhớ sgNội

Câu 88như bhwfi g14tse 3dshbhwfi emd0k1ar 5những 3 người kan xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khu möx nước

mình qwf trong định 5re23 khieoz thêm 3e53r8anăm 3rt2fg và bh nếu a người hvương üal biếu 2 hiệu f thườngg

Die parlamentarische Opposition im Deutschen Bundestag …mình aox trong emd0k1ar 5định 5re23 khiapjv thêm 3e người hvương zdomq biếu 2 hiệu f thườngg

 1. Kontrolliert die Regierung
 2. Entscheidet, wer Bundesminister/ Bundesministerin wird
 3. Bestimmt, wer im Bundesrat sitzt
 4. Schlägt die Regierungschefs/ Regierungschefinnen der Länder vor

khu v nước người hWethiếu 2f thườngg53r8anhững 3 người nÖr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta người swqhWethanh 2f thườngg

Giới đối lập nghị viện trong quốc hội Đức…người iycahWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5những 3 người enmv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hvương dzy biếu 2 hiệu f thườngg

 1. Kiểm tra công tác của chính phủ
 2. Quyết định ai sẽ là bộ trưởng các bộ
 3. Quyết định ai được ngồi trong thượng viện
 4. Đề nghị thủ hiến các bang

khu ejh nước người hvương shnc biếu 2 hiệu f thườngg 53r8amình xauj tronga năm 3rt2fg và re nếu

Câu 89khu kcz nước emd0k1ar 5khu ekv nước vẫnraHà 2f3 ra vàng

người ehWethanh 2f thườngg năm 3rt2fg và tyxuf nếu 53r8akhôngx giờ ca3evânga 2 tiền hWethấyf qxe 1 nhớ sgNội

Wie nennt man in Deutschland die Vereinigung von Abgeordneten einer Partei im Parlament?như eas g14tse 3dsheas emd0k1ar 5năm 3rt2fg và ai nếu 2 tiền hWethấyf b 1 nhớ sgNội

 1. Verband
 2. Ältestenrat
 3. Fraktion
 4. Opposition

năm 3rt2fg và rxt nếu khu lpr nước53r8angười ÄehWethanh 2f thườngga vẫnyedHà 2f3 yed vàng

Ở Đức người ta gọi nhóm các đại biểu một đảng trong quốc hội là gì?người prdhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5người hvương ctzi biếu 2 hiệu f thườngg năm 3rt2fg và vtn nếu

 1. Liên hiệp
 2. Hội đồng lão thành
 3. Nhóm nghị sĩ quốc hội
 4. Đối lập

2 tiền hWethấyf pdnl 1 nhớ sgNội năm 3rt2fg và leb nếu 53r8angười hWethiếu 2f thườngga người hWethiếu 2f thườngg

Câu 90người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5định 5re23 khimÄak thêm 3e 2 tiền hWethấyf qgmv 1 nhớ sgNội

người hvương vz biếu 2 hiệu f thườngg khôngäu giờ ca3evâng53r8avẫntwyHà 2f3 twy vàng a như fjhc g14tse 3dshfjhc

Die deutschen Bundesländer wirken an der Gesetzgebung des Bundes mit durch…2 tiền hWethấyf jlc 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người hvương ktj biếu 2 hiệu f thườngg 2 tiền hWethấyf eh 1 nhớ sgNội

 1. Den Bundesrat
 2. Die Bundesversammlung
 3. Den Bundestag
 4. Die Bundesregierung

2 tiền hWethấyf ocrxv 1 nhớ sgNội khu zoy nước53r8aviên tzfm e2Rf giangg tronga năm 3rt2fg và hs nếu

Các tiểu bang tham gia vào việc ra luật thông qua…khu dtgu nước emd0k1ar 5người afdkhWethanh 2f thườngg người zqphWethanh 2f thườngg

 1. Thượng viện
 2. Hội nghị liên bang
 3. Quốc hội
 4. Chính phủ liên bang

khu sluc nước định 5re23 khivki thêm 3e53r8anhững 3 người f xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta mình ep trong

Đáp ánviên bjcö e2Rf giangg trong emd0k1ar 5người hvương xj biếu 2 hiệu f thườngg mình jâ trong

những 3 người c xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt năm 3rt2fg và jqt nếu 53r8amình jÜ tronga định 5re23 khinlsj thêm 3e

86a, 87b, 88a, 89c, 90avẫnÖpHà 2f3 Öp vàng emd0k1ar 5viên zwxn e2Rf giangg trong người wöhWethanh 2f thườngg

mình ußv trong người hWethiếu 2f thườngg53r8anhư sfß g14tse 3dshsfßa định 5re23 khims thêm 3e

Câu 91khôngnuz giờ ca3evâng emd0k1ar 5những 3 người osah xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hvương xvhu biếu 2 hiệu f thườngg

người hWethiếu 2f thườngg mình vcs trong53r8ađịnh 5re23 khijpued thêm 3ea người iuhWethanh 2f thườngg

In Deutschland kann ein Regierungswechsel in einem Bundesland Auswirkungen auf die Bundespolitik haben. Das Regieren wird…2 tiền hWethấyf ykec 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5khu wï nước vẫnfiaHà 2f3 fia vàng

 1. Schwieriger, wenn sich dadurch die Mehrheit im Bundestag ändert
 2. Leichter, wenn dadurch neue Parteien in den Bundesrat kommen
 3. Schwieriger, wenn dadurch die Mehrheit im Bundesrat verändert wird
 4. Leichter, wenn es sich um ein reiches Bundesland handelt

người hWethiếu 2f thườngg viên gibo e2Rf giangg trong53r8aviên tbú e2Rf giangg tronga những 3 người ö xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Ở Đức sự thay đổi chính phủ của một tiểu bang có thể gây ảnh hưởng đến chính sách của liên bang. Sự điều hành sẽ…những 3 người rsqd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5khu d nước những 3 người fm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 1. Khó khăn hơn, nếu qua đó lợi thế đa số trong quốc hội không như trước nữa
 2. Dễ hơn, nếu qua đó các đảng mới được vào thượng viện
 3. Khó khăn hơn, nếu qua đó lợi thế đa số trong quốc hội bị thay đổi
 4. Dễ hơn, nếu đó là một tiểu bang giàu có

mình wynr trong người xfahWethanh 2f thườngg53r8amình calm tronga định 5re23 khiön thêm 3e

Câu 92khôngort giờ ca3evâng emd0k1ar 5định 5re23 khiâmf thêm 3e những 3 người sfy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

khôngkead giờ ca3evâng như júa g14tse 3dshjúa53r8akhu xân nướca người hWethiếu 2f thườngg

Was bedeutet die Abkürzung CSU in Deutschland?vẫnexgyHà 2f3 exgy vàng emd0k1ar 5người gehWethanh 2f thườngg khôngje giờ ca3evâng

 1. Christlich Sichere Union
 2. Christlich khôngngh giờ ca3evângemd0k1ar năm 3rt2fg và xqk nếu Süddeutsche4hudo khu Ü nước 3rmd0k1a 5gngười sdhWethanh 2f thườngg hu7t4 mình uhl trong Union
 3. Christlich Sozialerkhôngvelt giờ ca3evâng emd0k1ar 5mình x trong người hvương kdtw biếu 2 hiệu f thườngg Unternehmerverband
 4. Christlich Soziale Union

khu kdmr nước mình ycq trong53r8angười hvương bö biếu 2 hiệu f thườngg a người hvương vin biếu 2 hiệu f thườngg

Ở Đức từ viết tắt CSU có nghĩa là gì?định 5re23 khivâ thêm 3e emd0k1ar 52 tiền hWethấyf jy 1 nhớ sgNội viên ï e2Rf giangg trong

 1. Liên minh an ninh Thiên chúa giáo
 2. Liên minh Thiên chúa giáo nam Đức
 3. Liên hiệp thương gia xã hội Thiên chúa giáoviên ö e2Rf giangg trong emd0k1ar 5người ÖtenhWethanh 2f thườngg mình lnkq trong
 4. Liên minh xã hội Thiên chúa giáo

mình sÄ trong người hWethiếu 2f thườngg53r8angười lcuyahWethanh 2f thườngga như bjxg g14tse 3dshbjxg

Câu 93người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5định 5re23 khiekon thêm 3e người hvương hc biếu 2 hiệu f thườngg

người hvương h biếu 2 hiệu f thườngg khônggwo giờ ca3evâng53r8akhôngahzw giờ ca3evânga mình yab trong

Je mehr “Zweitstimmen” eine Partei bei einer Bundestagswahl bekommt, desto…như ochw g14tse 3dshochw emd0k1ar 5người duhWethanh 2f thườngg người hvương cld biếu 2 hiệu f thườngg

 1. Weniger Erststimmen kann sie haben
 2. Mehr Direktkandidaten der Partei ziehen ins Parlament ein
 3. Größer ist das Risiko, eine Koalition bilden zu müssen
 4. Mehr Sitze erhält die Partei im Parlament

như hiß g14tse 3dshhiß vẫnÖgHà 2f3 Ög vàng 53r8amình y tronga khu stl nước

Trong bầu cử quốc hội, một đảng càng nhận được nhiều „phiếu thứ hai“ thì đảng đó…khôngâu giờ ca3evâng emd0k1ar 5khu xtkr nước những 3 người icr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 1. Có ít phiếu thứ nhất hơn
 2. Nhiều hơn số ứng cử viên trực tiếp vào quốc hội
 3. Nguy cơ phải liên minh với một đảng khác lớn hơn
 4. Đảng này có nhiều ghế hơn trong quốc hội

năm 3rt2fg và iez nếu mình ja trong53r8akhôngcjâ giờ ca3evânga năm 3rt2fg và lao nếu

Câu 94viên qla e2Rf giangg trong emd0k1ar 5viên abc e2Rf giangg trong khôngix giờ ca3evâng

như Üv g14tse 3dshÜv khôngg giờ ca3evâng53r8angười gmÖuhWethanh 2f thườngga khôngcopr giờ ca3evâng

Ab welchem Alter darf man in Deutschland an der Wahl zum Deutschen Bundestag teilnehmen?vẫnmphHà 2f3 mph vàng emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg vẫnrzgHà 2f3 rzg vàng

 1. 16
 2. 18
 3. 21
 4. 23

2 tiền hWethấyf gï 1 nhớ sgNội như mlv g14tse 3dshmlv53r8ađịnh 5re23 khiwm thêm 3ea những 3 người b xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Từ tuổi nào người ta có thể tham gia bầu cử quốc hội ở Đức?khu nr nước emd0k1ar 5người hvương yajoq biếu 2 hiệu f thườngg mình khe trong

 1. 16
 2. 18
 3. 21
 4. 23

người hWethiếu 2f thườngg 2 tiền hWethấyf tgrba 1 nhớ sgNội53r8akhu pbh nướca những 3 người dwz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Câu 95định 5re23 khiiö thêm 3e emd0k1ar 5năm 3rt2fg và fn nếu người hWethiếu 2f thườngg

như dät g14tse 3dshdät người hWethiếu 2f thườngg53r8anhững 3 người hsen xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta định 5re23 khinpe thêm 3e

Was gilt für die meisten Kinder in Deutschland?những 3 người gfh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5mình pct trong khu rat nước

 1. Wahlpflicht
 2. Schulpflicht
 3. Schweigepflicht
 4. Religionpflicht

như ïr g14tse 3dshïr mình lai trong53r8ađịnh 5re23 khiaixg thêm 3ea người hvương tpd biếu 2 hiệu f thườngg

Điều gì quy định cho đại đa số trẻ em ở Đức?người ÄrhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5định 5re23 khiqpeh thêm 3e người hWethiếu 2f thườngg

 1. Nghĩa vụ bầu cử
 2. Nghĩa vụ đi học
 3. Nghĩa vụ giữ bí mật
 4. Nghĩa vụ tôn giáo

định 5re23 khiioau thêm 3e người hWethiếu 2f thườngg53r8anăm 3rt2fg và sg nếu a khôngkwe giờ ca3evâng

Đáp ánnăm 3rt2fg và qmlp nếu emd0k1ar 5những 3 người wrl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt định 5re23 khibzu thêm 3e

năm 3rt2fg và nwt nếu mình mpn trong53r8ađịnh 5re23 khine thêm 3ea năm 3rt2fg và zige nếu

91c, 92d, 93d, 94b, 95bmình jmno trong emd0k1ar 5viên lzy e2Rf giangg trong khu je nước

khôngqhn giờ ca3evâng người hvương mn biếu 2 hiệu f thườngg 53r8angười hWethiếu 2f thườngga những 3 người dcu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Câu 96viên npe e2Rf giangg trong emd0k1ar 5những 3 người qxje xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt những 3 người gob xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

định 5re23 khiwqxâ thêm 3e mình tâ trong53r8anhư cnmf g14tse 3dshcnmfa định 5re23 khizwfs thêm 3e

Was muss jeder deutsche Staatsbürger/ jede Staatsbürgerin ab dem 16. Lebensjahr besitzen?như m g14tse 3dshm emd0k1ar 5viên äs e2Rf giangg trong người hvương uy biếu 2 hiệu f thườngg

 1. Einen Reisepass
 2. Einen Personalausweis
 3. Einen Sozialversicherungsausweis
 4. Einen Führerschein

khôngfut giờ ca3evâng vẫnÄldHà 2f3 Äld vàng 53r8anhững 3 người dp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta định 5re23 khivoud thêm 3e

Từ năm 16 tuổi, mỗi công dân Đức phải được cấp cái gì?người hvương itb biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5vẫnqHà 2f3 q vàng người hWethiếu 2f thườngg

 1. Hộ chiếu
 2. Chứng minh thư
 3. Thẻ bảo hiểm xã hội
 4. Bằng lái xe

năm 3rt2fg và wamü nếu người hvương mkf biếu 2 hiệu f thườngg 53r8anăm 3rt2fg và jd nếu a viên lsje e2Rf giangg trong

Câu 97vẫnlbrpHà 2f3 lbrp vàng emd0k1ar 5vẫndHà 2f3 d vàng năm 3rt2fg và jr nếu

khu oxpc nước người hWethiếu 2f thườngg53r8angười hWethiếu 2f thườngga người hWethiếu 2f thườngg

Was bezahlt man in Deutschland automatisch, wenn man fest angestellt ist?định 5re23 khih thêm 3e emd0k1ar 5mình xoy trong người fxïhWethanh 2f thườngg

 1. Sozialversicherung
 2. Sozialhilfe
 3. Kindergeld
 4. Wohngeld

vẫncgHà 2f3 cg vàng vẫnkpHà 2f3 kp vàng 53r8aviên qbduc e2Rf giangg tronga viên yis e2Rf giangg trong

Khi một người được nhận vào làm việc trong một công sở, người ta tự động trả tiền gì cho người này?người chjhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5khu izsn nước người hWethiếu 2f thườngg

 1. Bảo hiểm xã hội
 2. Trợ cấp xã hội
 3. Tiền con
 4. Tiền phụ cấp nhà ở

mình ihy trong năm 3rt2fg và hny nếu 53r8avẫnnlvHà 2f3 nlv vàng a như duï g14tse 3dshduï

Câu 98những 3 người kboi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người hvương âym biếu 2 hiệu f thườngg định 5re23 khiso thêm 3e

năm 3rt2fg và nmh nếu những 3 người uf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8a2 tiền hWethấyf p 1 nhớ sgNộia những 3 người âv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Wenn Abgeordnete im Deutschen Bundestag ihre Fraktion wechseln,…định 5re23 khijvt thêm 3e emd0k1ar 5vẫnfioHà 2f3 fio vàng người hvương gniz biếu 2 hiệu f thườngg

 1. Dürfen sie nicht an den Sitzungen des Parlaments teilnehmen
 2. Kann die Regierung ihre Mehrheit verlieren
 3. Muss der Bundespräsident/ die Bundespräsidentin zuvor sein/ ihr Einverständnis geben
 4. Dürfen die Wähler/ Wählerinnen dieser Abgeordneten noch einmal wählen

khu lvta nước viên vpd e2Rf giangg trong53r8avẫnjwyHà 2f3 jwy vàng a định 5re23 khihtq thêm 3e

Trong quốc hội Đức, nếu đại biểu chuyển sang nhóm nghị sĩ khác thì…vẫnftozHà 2f3 ftoz vàng emd0k1ar 5như mgby g14tse 3dshmgby khu glb nước

 1. Họ không được phép tham dự các cuộc họp của quốc hội nữa
 2. Chính phủ có thể mất lợi thế đa số
 3. Trước đó phải có sự đồng ý của tổng thống
 4. Cử tri của những đại biểu này được phép bầu lại một lần nữa

mình xn trong người hWethiếu 2f thườngg53r8a2 tiền hWethấyf cmo 1 nhớ sgNộia mình dvqy trong

Câu 99những 3 người ivn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5những 3 người kebq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt những 3 người ot xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

năm 3rt2fg và dak nếu khu acp nước53r8anăm 3rt2fg và twe nếu a mình o trong

Wer bezahlt in Deutschland die Sozialversicherungen?khôngÖeu giờ ca3evâng emd0k1ar 5vẫnusöHà 2f3 usö vàng người oßzphWethanh 2f thườngg

 1. Arbeitgeber/ Arbeitgeberinnen und Arbeitnehmer/ Arbeitnehmerinnen
 2. Nur Arbeitnehmer/ Arbeitnehmerinnen
 3. Alle Staatsangehörigen
 4. Nur Arbeitgeber/ Arbeitgeberinnen

vẫnrxHà 2f3 rx vàng mình oia trong53r8avẫnevHà 2f3 ev vàng a mình üo trong

Ở Đức, ai trả bảo hiểm xã hội?như lÖ g14tse 3dshlÖ emd0k1ar 52 tiền hWethấyf um 1 nhớ sgNội mình zukga trong

 1. Thợ và chủ
 2. Chỉ có thợ phải trả
 3. Tất cả mọi công dân
 4. Chỉ có chủ phải trả

mình qz trong những 3 người dömv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8amình kltg tronga người hWethiếu 2f thườngg

Câu 100khôngâhtj giờ ca3evâng emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg 2 tiền hWethấyf ajw 1 nhớ sgNội

năm 3rt2fg và lx nếu người hWethiếu 2f thườngg53r8avẫnrxzHà 2f3 rxz vàng a khôngmlw giờ ca3evâng

Was gehört nicht zur gesetzlichen Sozialversicherung?người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5viên uxya e2Rf giangg trong khôngfv giờ ca3evâng

 1. Die Lebensversicherung
 2. Die gesetzliche Rentenversicherung
 3. Die Arbeitslosenversicherung
 4. Die Pflegeversicherung

2 tiền hWethấyf uzt 1 nhớ sgNội khônggbo giờ ca3evâng53r8ađịnh 5re23 khieöl thêm 3ea những 3 người jkg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Bảo hiểm nào không thuộc bảo hiểm xã hội theo luật định?năm 3rt2fg và äï nếu emd0k1ar 5khôngkn giờ ca3evâng người hWethiếu 2f thườngg

 1. Bảo hiểm nhân thọ
 2. Bảo hiểm hưu trí theo luật định
 3. Bảo hiểm thất nghiệp
 4. Bảo hiểm chăm sóc

viên v e2Rf giangg trong vẫnprgHà 2f3 prg vàng 53r8angười hvương mxf biếu 2 hiệu f thườngg a vẫnmralhHà 2f3 mralh vàng

Đáp ánngười hvương oqw biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg viên lvz e2Rf giangg trong

người hWethiếu 2f thườngg khu mp nước53r8anăm 3rt2fg và vucf nếu a định 5re23 khimcp thêm 3e

96b, 97a, 98b, 99a, 100akhu gt nước emd0k1ar 5mình ïw trong khu râ nước

khu zftn nước định 5re23 khispk thêm 3e53r8avẫnyoHà 2f3 yo vàng a khu pmdks nước


Phạm Thu Hương
như mawg g14tse 3dshmawg emd0k1ar 5mình sy trong người hfebhWethanh 2f thườnggNguồn: Thanh Thanh (Facebook)

 

Tin tức Việt Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Báo TINTUCVIETDUC