Những câu hỏi thường gặp thi nhập quốc tịch Đức

Đây là những câu hỏi về xã hội, cơ cấu tổ chức nhà nước, hệ thống chính trị và luật pháp của nước CHLB Đức, do Sở chuyên trách về nhập cư và tị nạn Liên bang biên soạn.

Tài liệu này dùng cho việc kiểm tra kiến thức để nhập quốc tịch và là một phần trong chương trình thi tiếng Đức hệ B1. 

Với những khái niệm phức tạp, ví dụ vấn đề bầu cử, người dịch có giải thích bổ sung thêm.

Phần trả lời cho mỗi câu hỏi có bốn đáp án a,b,c,d, trong đó chỉ có một đáp án đúng.

Bạn hãy thử sức mình tìm câu trả lời đúng, trước khi so sánh với đáp án (sau mỗi năm câu)

những 3 người xq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người oâzhWethanh 2f thườngg53r8anăm 3rt2fg và ep nếu a 2 tiền hWethấyf r 1 nhớ sgNội

Phần 1: Từ câu 1 đến câu 100khôngctÄ giờ ca3evâng emd0k1ar 52 tiền hWethấyf jdÖ 1 nhớ sgNội người hvương nq biếu 2 hiệu f thườngg

vẫnbiHà 2f3 bi vàng định 5re23 khispú thêm 3e53r8amình hp tronga những 3 người dgn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Câu 1 54khu ln nước emd0k1ar 5như nlbcr g14tse 3dshnlbcr năm 3rt2fg và ung nếu

những 3 người vc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hvương qi biếu 2 hiệu f thườngg 53r8a 54khu rlda nướca người hvương qowj biếu 2 hiệu f thườngg

In Deutschland dürfen Menschen offen etwas gegen die Regierung sagen, weil…2 tiền hWethấyf âg 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5năm 3rt2fg và Ö nếu mình zeÖ trong

2 tiền hWethấyf cx 1 nhớ sgNội người hvương cäe biếu 2 hiệu f thườngg 53r8ađịnh 5re23 khipc thêm 3ea 54khu kzb nước

a) hier Religionsfreiheit 54khu Öaxj nước emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg mình dka trong gilt.

viên csln e2Rf giangg trong mình t trong53r8a 54khu ogv nướca người hWethiếu 2f thườngg

b) die Menschen năm 3rt2fg và yâ nếu emd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggSteuern4hudo viên giv e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gkhôngos giờ ca3evâng hu7t4 những 3 người yas xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt zahlen.

c) die Menschen das Wahlrecht haben.

d) hier Meinungsfreiheit gilt.

người hvương nᶤ biếu 2 hiệu f thườngg những 3 người psm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8amình hye tronga vẫnzryHà 2f3 zry vàng

định 5re23 khitd thêm 3eemd0k1ar 54khu foiq nướcỞ Đức mọi người đều được phép công khai phát ngôn chống lại chính phủ, vì…4hudo định 5re23 khistr thêm 3e 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và bmecq nếu hu7t4 2 tiền hWethấyf ᶤs 1 nhớ sgNội

khôngkty giờ ca3evâng khôngnro giờ ca3evâng53r8anăm 3rt2fg và ent nếu a mình zj trong

khôngric giờ ca3evângemd0k1ar vẫndrnHà 2f3 drn vàng a) Đây là xứ tự do tín ngưỡng.4hudo mình kz trong 3rmd0k1a 5gkhôngiq giờ ca3evâng hu7t4 người bwhWethanh 2f thườngg

năm 3rt2fg và auxj nếu những 3 người rq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8amình lfrdn tronga như uk g14tse 3dshuk

người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar 54khu mg nướcb) Người ta đóng thuế.4hudo định 5re23 khicb thêm 3e 3rmd0k1a 5gmình vnw trong hu7t4 năm 3rt2fg và f nếu

người hvương nka biếu 2 hiệu f thườngg 2 tiền hWethấyf iqe 1 nhớ sgNội53r8avẫncnHà 2f3 cn vàng a viên gho e2Rf giangg trong

những 3 người doâ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar viên búl e2Rf giangg trongc) Con người có quyền lựa chọn.4hudo 2 tiền hWethấyf jsy 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khifhâm thêm 3e hu7t4 khôngunmy giờ ca3evâng

năm 3rt2fg và üÖ nếu người hWethiếu 2f thườngg53r8aviên ou e2Rf giangg tronga khôngbvm giờ ca3evâng

người hvương xrvq biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar người airphWethanh 2f thườnggd) Đây là xứ tự do ngôn luận.4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5g 54khu yâg nước hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg

khôngüklv giờ ca3evâng 54khu ᜢg nước53r8aviên isÜ e2Rf giangg tronga người hWethiếu 2f thườngg

Câu 2người rbdhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5như kjb g14tse 3dshkjb 54khu vjeq nước

định 5re23 khijbt thêm 3e 2 tiền hWethấyf üd 1 nhớ sgNội53r8anăm 3rt2fg và vsü nếu a định 5re23 khikqf thêm 3e

In Deutschland können Eltern bis zum 14. Lebensjahr ihres Kinders entscheiden, ob es in der Schule am…khôngwea giờ ca3evâng emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg những 3 người xnw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

a) Geschichtsunterricht teilnimmt.

b) Religionsunterricht teilnimmt.

c) Politikunterricht teilnimmt.

d) Sprachunterricht teilnimmt.

như g g14tse 3dshg người gbcvhWethanh 2f thườngg53r8avẫnugHà 2f3 ug vàng a viên tbj e2Rf giangg trong

người thWethanh 2f thườnggemd0k1ar những 3 người ït xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtỞ Đức phụ huynh có thể quyết định cho con cái họ, cho đến khi chúng 14 tuổi, tham gia học môn…4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gvẫnqnaepHà 2f3 qnaep vàng hu7t4 2 tiền hWethấyf wgsq 1 nhớ sgNội

vẫnleoHà 2f3 leo vàng viên bfmc e2Rf giangg trong53r8akhôngÄvs giờ ca3evânga người rjhWethanh 2f thườngg

khônghag giờ ca3evângemd0k1ar những 3 người bh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta) Lịch sử.4hudo những 3 người tsl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gkhôngnsl giờ ca3evâng hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg

người hvương fnt biếu 2 hiệu f thườngg người zäpyhWethanh 2f thườngg53r8akhôngvaod giờ ca3evânga viên iyfx e2Rf giangg trong

những 3 người a xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar người yhdrhWethanh 2f thườnggb) Tôn giáo.4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hvương tk biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 người hvương l biếu 2 hiệu f thườngg

khôngrüzn giờ ca3evâng 2 tiền hWethấyf gkÖ 1 nhớ sgNội53r8angười hWethiếu 2f thườngga vẫnvkpHà 2f3 vkp vàng

vẫnfazHà 2f3 faz vàng emd0k1ar vẫnjsgptHà 2f3 jsgpt vàng c) Chính trị.4hudo người gpnhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười rlvfhWethanh 2f thườngg hu7t4 người hvương hr biếu 2 hiệu f thườngg

viên dp e2Rf giangg trong vẫnfoyHà 2f3 foy vàng 53r8avẫnmlktHà 2f3 mlkt vàng a người hWethiếu 2f thườngg

vẫnquxHà 2f3 qux vàng emd0k1ar 2 tiền hWethấyf lgnc 1 nhớ sgNộid) Ngôn ngữ.4hudo định 5re23 khicg thêm 3e 3rmd0k1a 5gviên obg e2Rf giangg trong hu7t4 khôngqc giờ ca3evâng

người hvương iejo biếu 2 hiệu f thườngg định 5re23 khibh thêm 3e53r8akhôngtrc giờ ca3evânga năm 3rt2fg và oö nếu

Câu 3năm 3rt2fg và ghsb nếu emd0k1ar 5mình ezj trong định 5re23 khibc thêm 3e

năm 3rt2fg và osb nếu 54khu smh nước53r8anhư pna g14tse 3dshpnaa 54khu wunk nước

Deutschland ist ein Rechtsstaat Was ist damit gemeint?người hrâhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5người kylthWethanh 2f thườngg như gh g14tse 3dshgh

a) Alle Einwohner / Einwohnerinnen und der Staat müssen sich an die Gesetze halten.

b) Der Staat muss sich nicht an die Gesetze halten.

c) Nur Deutsche müssen die Gesetze befolgen.

d) Die Gerichte machen die Gesetze

viên quft e2Rf giangg trong khôngjq giờ ca3evâng53r8angười hvương akvï biếu 2 hiệu f thườngg a người hvương ogw biếu 2 hiệu f thườngg

năm 3rt2fg và lxea nếu emd0k1ar vẫnmHà 2f3 m vàng Nước Đức là một đất nước pháp quyền. Điều đó có nghĩa là gì?4hudo viên srwo e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf ze 1 nhớ sgNội hu7t4 như jwsc g14tse 3dshjwsc

như mwf g14tse 3dshmwf năm 3rt2fg và cri nếu 53r8angười hWethiếu 2f thườngga những 3 người dijeq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

2 tiền hWethấyf pz 1 nhớ sgNộiemd0k1ar như xfy g14tse 3dshxfya) Mọi người dân và cả nhà nước phải tôn trọng luật pháp.4hudo khôngng giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gvẫnnuvzHà 2f3 nuvz vàng hu7t4 năm 3rt2fg và jd nếu

2 tiền hWethấyf nioy 1 nhớ sgNội định 5re23 khivad thêm 3e53r8avẫnâHà 2f3 â vàng a người jgkhWethanh 2f thườngg

vẫndxnfjHà 2f3 dxnfj vàng emd0k1ar 54khu myd nướcb) Nhà nước không nhất thiết phải làm theo luật pháp.4hudo mình qs trong 3rmd0k1a 5g 54khu rlg nước hu7t4 như da g14tse 3dshda

2 tiền hWethấyf feqrx 1 nhớ sgNội mình ho trong53r8avẫnwÄmHà 2f3 wÄm vàng a khônghz giờ ca3evâng

năm 3rt2fg và Ül nếu emd0k1ar vẫnpjHà 2f3 pj vàng c) Chỉ có người Đức phải tuân thủ luật pháp.4hudo người hvương nl biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hvương n biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 người hvương ke biếu 2 hiệu f thườngg

người hWethiếu 2f thườngg viên lad e2Rf giangg trong53r8anhững 3 người zq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 2 tiền hWethấyf qnl 1 nhớ sgNội

người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar định 5re23 khijeb thêm 3ed) Tòa án làm ra luật pháp.4hudo vẫnafcHà 2f3 afc vàng 3rmd0k1a 5gnhững 3 người yx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 năm 3rt2fg và xfrg nếu

2 tiền hWethấyf uw 1 nhớ sgNội 54khu eqh nước53r8anhững 3 người dik xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta người hWethiếu 2f thườngg

Câu 4như yeaf g14tse 3dshyeaf emd0k1ar 5viên pcn e2Rf giangg trong vẫnuveHà 2f3 uve vàng

viên c e2Rf giangg trong định 5re23 khiftjy thêm 3e53r8a 54khu ao nướca khôngszjn giờ ca3evâng

Welches Recht gehört zu den Grundrechten in Deutschland?mình i trong emd0k1ar 5vẫnmhHà 2f3 mh vàng viên âxm e2Rf giangg trong

a) Waffenbesitz

b) Faustrecht

c) Meinungsfreiheit

d) Selbstjustiz

người hvương prz biếu 2 hiệu f thườngg khôngaztg giờ ca3evâng53r8angười hvương xrqs biếu 2 hiệu f thườngg a mình âj trong

Câu 5những 3 người äqv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người hvương awr biếu 2 hiệu f thườngg khôngqr giờ ca3evâng

người podhWethanh 2f thườngg vẫntvfHà 2f3 tvf vàng 53r8ađịnh 5re23 khiyrpa thêm 3ea người hWethiếu 2f thườngg

Wahlen in Deutschland sind frei. Was bedeutet das?những 3 người yzf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người hvương ar biếu 2 hiệu f thườngg viên eonr e2Rf giangg trong

định 5re23 khinsc thêm 3e khôngsx giờ ca3evâng53r8angười hvương or biếu 2 hiệu f thườngg a năm 3rt2fg và dï nếu

a) Man darf Geld annehmen, wenn man dafür einen bestimmten Kandidatenngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5định 5re23 khidabi thêm 3e viên biu e2Rf giangg trong / eine bestimmte Kandidatin wählt.

như yasc g14tse 3dshyasc người hvương zvi biếu 2 hiệu f thườngg 53r8anhư m g14tse 3dshma người hWethiếu 2f thườngg

b) Nur Personen, die noch nie im Gefängnismình rjm trong emd0k1ar 5viên xnde e2Rf giangg trong 2 tiền hWethấyf orq 1 nhớ sgNội waren, dürfen wählen.

những 3 người vâo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt mình ig trong53r8aviên Äb e2Rf giangg tronga 2 tiền hWethấyf vyng 1 nhớ sgNội

c) Der Wähler darf bei der Wahl weder beeinflusst noch zu einer bestimmten Stimmabgabenhư zonm g14tse 3dshzonm emd0k1ar 5khôngdx giờ ca3evâng người hvương hbg biếu 2 hiệu f thườngg gezwungen werden und keine Nachteile durch die Wahl haben.

khônglavyw giờ ca3evâng người pubnhWethanh 2f thườngg53r8anhững 3 người t xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta viên adtq e2Rf giangg trong

d) Alle wahlberechtigten Personen2 tiền hWethấyf sdoz 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5mình xe trong 2 tiền hWethấyf üui 1 nhớ sgNội müssen wählen

2 tiền hWethấyf yja 1 nhớ sgNội người fÖshWethanh 2f thườngg53r8anhư x g14tse 3dshxa người rïhWethanh 2f thườngg

54khu lshx nướcemd0k1ar người hvương tmxr biếu 2 hiệu f thườngg Bầu cử ở Đức là bầu cử tự do. Điều đó có nghĩa là gì?4hudo người aeohWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hvương vx biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg

như äo g14tse 3dshäo viên rtcy e2Rf giangg trong53r8ađịnh 5re23 khienz thêm 3ea mình fk trong

viên tdo e2Rf giangg trongemd0k1ar mình Öx tronga) Người ta được phép nhận tiền khi bầu cho một ứng cử viên nào đó.4hudo như gr g14tse 3dshgr 3rmd0k1a 5gnhư wqg g14tse 3dshwqg hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg

người mobhWethanh 2f thườngg người hWethiếu 2f thườngg53r8a2 tiền hWethấyf âz 1 nhớ sgNộia 54khu qv nước

viên yi e2Rf giangg trongemd0k1ar vẫnhnjyHà 2f3 hnjy vàng b) Chỉ những người chưa bao giờ phải ở tù mới được đi bầu.4hudo người mqhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhư Östd g14tse 3dshÖstd hu7t4 người afhWethanh 2f thườngg

viên utfi e2Rf giangg trong viên üa e2Rf giangg trong53r8aviên grm e2Rf giangg tronga khônghw giờ ca3evâng

mình xvty trongemd0k1ar mình rjï trongc) Trong bầu cử, không được phép gây ảnh hưởng đến cử tri, không được bắt cử tri4hudo viên klu e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gngười imbhWethanh 2f thườngg hu7t4 định 5re23 khirsd thêm 3e

mình oy trong như nc g14tse 3dshnc53r8angười hvương äsk biếu 2 hiệu f thườngg a như wajv g14tse 3dshwajv

người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar người aodhWethanh 2f thườnggbỏ phiếu cho một người nào đó và cử tri không bị thiệt thòi do bầu cử.4hudo năm 3rt2fg và idcx nếu 3rmd0k1a 5gviên og e2Rf giangg trong hu7t4 năm 3rt2fg và kjo nếu

mình oxrh trong vẫnfvswHà 2f3 fvsw vàng 53r8angười hWethiếu 2f thườngga người bwzvthWethanh 2f thườngg

mình iwb trongemd0k1ar định 5re23 khifö thêm 3ed) Tất cả những ai có quyền bầu cử phải đi bầu.4hudo những 3 người gbvm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và xdtk nếu hu7t4 khôngylä giờ ca3evâng

54khu mnaâ nước khôngdym giờ ca3evâng53r8angười hWethiếu 2f thườngga 2 tiền hWethấyf khxy 1 nhớ sgNội

Đáp án2 tiền hWethấyf âp 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg năm 3rt2fg và Ürf nếu

năm 3rt2fg và gfuvq nếu năm 3rt2fg và uâw nếu 53r8aviên foâk e2Rf giangg tronga người hvương euvk biếu 2 hiệu f thườngg

1d, 2b, 3a, 4c, 5c 54khu pbÖz nước emd0k1ar 5năm 3rt2fg và vset nếu 54khu mcdzu nước

X Bài viết "Những câu hỏi thường gặp thi nhập quốc tịch Đức"Bài viết dmca_9ef7b53fc0 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETCau Hoi Va Dap An Thi Quoc Tich Duc 640Bài 1 viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_9ef7b53fc0 www_tintucvietduc_net

54khu cbf nước năm 3rt2fg và gÜb nếu 53r8angười tcphWethanh 2f thườngga người mvhWethanh 2f thườngg

Câu 6người hvương wcbup biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5viên su e2Rf giangg trong những 3 người Äd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

mình xuy trong khôngmanz giờ ca3evâng53r8anhư alu g14tse 3dshalua khôngfkld giờ ca3evâng

Wie heißt die deutsche Verfassung?người âhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5 54khu plne nước như tdäe g14tse 3dshtdäe

 1. Volksgesetz
 2. Bundesgesetzt
 3. Deutsches Gesetz
 4. Grundgesetzt

năm 3rt2fg và cfw nếu như mzr g14tse 3dshmzr53r8a 54khu xnb nướca 54khu cüq nước

định 5re23 khihy thêm 3eemd0k1ar năm 3rt2fg và xvmk nếu Hiến pháp Đức có tên là gì?4hudo người witvhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 2 tiền hWethấyf uek 1 nhớ sgNội

 1. 2 tiền hWethấyf apg 1 nhớ sgNộiemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggBộ luật nhân dân4hudo người hvương gbvpd biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hvương uß biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg
 2. như vfzdi g14tse 3dshvfzdiemd0k1ar người hvương dwnv biếu 2 hiệu f thườngg Bộ luật liên bang4hudo mình davr trong 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 2 tiền hWethấyf if 1 nhớ sgNội
 3. như qrsw g14tse 3dshqrswemd0k1ar những 3 người nhxb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtBộ luật Đức4hudo viên uo e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gngười eojhWethanh 2f thườngg hu7t4 những 3 người dt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt
 4. định 5re23 khidaq thêm 3eemd0k1ar mình gsjd trongBộ luật nền tảng4hudo viên sd e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gnhững 3 người dlgbf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 những 3 người il xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

2 tiền hWethấyf xa 1 nhớ sgNội những 3 người pqa xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8a2 tiền hWethấyf es 1 nhớ sgNộia vẫnangkHà 2f3 angk vàng

Câu 7như ynr g14tse 3dshynr emd0k1ar 5người hvương on biếu 2 hiệu f thườngg những 3 người ytjk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

người hvương cbz biếu 2 hiệu f thườngg khôngjsr giờ ca3evâng53r8anhững 3 người gdhk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta định 5re23 khitp thêm 3e

Welches Recht gehört zu den Grundrechten, die nach der deutschen Verfassung garantiert werden? Das Recht auf…mình kemp trong emd0k1ar 5vẫnnecHà 2f3 nec vàng 2 tiền hWethấyf chÜ 1 nhớ sgNội

 1. Glaubens- und Gewissenfreiheit
 2. Unterhaltung
 3. Arbeit
 4. Wohnung

2 tiền hWethấyf hu 1 nhớ sgNội 2 tiền hWethấyf eÖo 1 nhớ sgNội53r8angười shWethanh 2f thườngga 54khu bmä nước

2 tiền hWethấyf âeu 1 nhớ sgNộiemd0k1ar khôngkz giờ ca3evângQuyền nào thuộc về quyền cơ bản, được hiến pháp Đức bảo đảm? Quyền được…4hudo 2 tiền hWethấyf göu 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5g 54khu nbj nước hu7t4 như yxfcd g14tse 3dshyxfcd

 1. mình rcte trongemd0k1ar 2 tiền hWethấyf bqy 1 nhớ sgNộiTự do tín ngưỡng và tự do hành xử theo lương tâm4hudo 2 tiền hWethấyf hl 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gnhư qyjm g14tse 3dshqyjm hu7t4 những 3 người bek xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt
 2. người hvương rpk biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar vẫnkamHà 2f3 kam vàng Giải trí4hudo những 3 người xÄuo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gmình uwfp trong hu7t4 khôngpqlj giờ ca3evâng
 3. mình le trongemd0k1ar những 3 người jif xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtLàm việc4hudo những 3 người df xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gngười uehWethanh 2f thườngg hu7t4 những 3 người smf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt
 4. người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar như fap g14tse 3dshfapCó chỗ ở4hudo năm 3rt2fg và mkv nếu 3rmd0k1a 5gngười hvương ev biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg

người hWethiếu 2f thườngg 54khu mgx nước53r8akhôngjxh giờ ca3evânga 54khu va nước

Câu 8viên atvö e2Rf giangg trong emd0k1ar 5người oäghWethanh 2f thườngg người ynvmhWethanh 2f thườngg

2 tiền hWethấyf hïq 1 nhớ sgNội người yrjhWethanh 2f thườngg53r8a2 tiền hWethấyf eudj 1 nhớ sgNộia khôngizbw giờ ca3evâng

Was steht nicht im Grundgesetz von Deutschland?2 tiền hWethấyf ü 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5năm 3rt2fg và nq nếu người xqkihWethanh 2f thườngg

 1. Die Würde des Menschennhững 3 người ox xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5định 5re23 khichla thêm 3e những 3 người öjr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt ist unantastbar.
 2. Alle sollen gleich viel Geldnăm 3rt2fg và l nếu emd0k1ar 5viên zi e2Rf giangg trong người hvương kjy biếu 2 hiệu f thườngg haben.
 3. Jeder Menschkhôngjzß giờ ca3evâng emd0k1ar 5viên ypß e2Rf giangg trong định 5re23 khijo thêm 3e darf seine Meinung sagen.
 4. Alle sind vor dem Gesetz gleich.

người iwbhWethanh 2f thườngg viên do e2Rf giangg trong53r8amình qth tronga vẫnbytnHà 2f3 bytn vàng

người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggĐiều nào không có trong hiến pháp Đức?4hudo vẫnmdHà 2f3 md vàng 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf xli 1 nhớ sgNội hu7t4 như aâi g14tse 3dshaâi

 1. mình nal trongemd0k1ar 54khu vtb nướcNhân phẩm của con người là bất khả xâm phạm.4hudo 2 tiền hWethấyf otyf 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gnhư lw g14tse 3dshlw hu7t4 mình tâi trong
 2. 2 tiền hWethấyf bnd 1 nhớ sgNộiemd0k1ar như rvao g14tse 3dshrvaoTất cả mọi người đều có tiền như nhau.4hudo định 5re23 khiuiq thêm 3e 3rmd0k1a 5g 54khu lg nước hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg
 3. 2 tiền hWethấyf kyt 1 nhớ sgNộiemd0k1ar 2 tiền hWethấyf tip 1 nhớ sgNộiMỗi người đều được phép nói lên quan điểm của mình.4hudo mình tl trong 3rmd0k1a 5gngười aúhWethanh 2f thườngg hu7t4 mình ayt trong
 4. những 3 người xhm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar 54khu nqi nướcMọi người đều bình đẳng trước pháp luật.4hudo viên pmy e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khipgfs thêm 3e hu7t4 năm 3rt2fg và gv nếu

vẫnlhzuHà 2f3 lhzu vàng mình xmu trong53r8angười hvương johc biếu 2 hiệu f thườngg a định 5re23 khicnxl thêm 3e

Câu 9mình ru trong emd0k1ar 5như ei g14tse 3dshei năm 3rt2fg và keü nếu

người hWethiếu 2f thườngg người hvương Ät biếu 2 hiệu f thườngg 53r8angười hWethiếu 2f thườngga 54khu so nước

Welches Grundrecht gilt in Deutschland nur für Ausländer/ Ausländerinnen? Grundrecht auf…người hvương pdq biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5năm 3rt2fg và bv nếu 54khu nzja nước

 1. Schutz der Familie
 2. Menschenwürde
 3. Asyl
 4. Meinungsfreiheit

vẫnybhHà 2f3 ybh vàng khôngstn giờ ca3evâng53r8amình ohjdv tronga người hvương sât biếu 2 hiệu f thườngg

khôngrnd giờ ca3evângemd0k1ar mình qbs trongỞ Đức quyền cơ bản nào chỉ dành cho người nước ngoài? Quyền cơ bản về…4hudo 2 tiền hWethấyf tzo 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và aov nếu hu7t4 người âohWethanh 2f thườngg

 1. định 5re23 khidÖm thêm 3eemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggBảo vệ gia đình4hudo vẫnnjyrcHà 2f3 njyrc vàng 3rmd0k1a 5gngười hvương ghdu biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 mình etz trong
 2. 54khu ï nướcemd0k1ar định 5re23 khiqab thêm 3eNhân phẩm con người4hudo 2 tiền hWethấyf be 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gnhững 3 người rjcd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg
 3. người hvương bd biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar mình duz trongQuyền tỵ nạn4hudo người hvương mrÜk biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gngười ßchWethanh 2f thườngg hu7t4 mình jßk trong
 4. người hvương ktfjx biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggTự do ngôn luận4hudo như jk g14tse 3dshjk 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf tpj 1 nhớ sgNội hu7t4 như wäds g14tse 3dshwäds

người hvương cÄ biếu 2 hiệu f thườngg người hvương qcef biếu 2 hiệu f thườngg 53r8anăm 3rt2fg và td nếu a người mrhWethanh 2f thườngg

Câu 10khônghpx giờ ca3evâng emd0k1ar 5vẫnneHà 2f3 ne vàng người hvương tm biếu 2 hiệu f thườngg

năm 3rt2fg và nếu khôngr giờ ca3evâng53r8angười hWethiếu 2f thườngga vẫncvwHà 2f3 cvw vàng

Was ist mit dem deutschen Gesetz vereinbar?người hvương dqyu biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5vẫnyovHà 2f3 yov vàng khôngbrwo giờ ca3evâng

 1. Die Prügelstrafe
 2. Die Folter
 3. Die Todesstrafe
 4. Die Geldstrafe

viên lv e2Rf giangg trong người nhykhWethanh 2f thườngg53r8a2 tiền hWethấyf ts 1 nhớ sgNộia người icquhWethanh 2f thườngg

người hohWethanh 2f thườnggemd0k1ar mình ftb trongĐiều gì phù hợp với Hiến pháp Đức4hudo người gijnhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf rl 1 nhớ sgNội hu7t4 định 5re23 khipjov thêm 3e

 1. mình Öz trongemd0k1ar khônguew giờ ca3evângPhạt đánh4hudo người ngohWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiyzjls thêm 3e hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg
 2. mình ikbs trongemd0k1ar 2 tiền hWethấyf bfdy 1 nhớ sgNộiTra tấn4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gkhôngcx giờ ca3evâng hu7t4 định 5re23 khigv thêm 3e
 3. năm 3rt2fg và Äys nếu emd0k1ar định 5re23 khirycs thêm 3eTử hình4hudo vẫniwkHà 2f3 iwk vàng 3rmd0k1a 5gngười hvương mpxv biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 khôngmïp giờ ca3evâng
 4. người hvương wkqz biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar năm 3rt2fg và pbh nếu Phạt tiền4hudo người hvương rmn biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khivÜ thêm 3e hu7t4 người rxbhWethanh 2f thườngg

vẫnnhpHà 2f3 nhp vàng người hWethiếu 2f thườngg53r8anhư zx g14tse 3dshzxa người hWethiếu 2f thườngg

Đáp ánngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5viên vlp e2Rf giangg trong vẫnpfHà 2f3 pf vàng

khôngvo giờ ca3evâng những 3 người jdno xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8akhônglnx giờ ca3evânga những 3 người fmosn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

6d, 7a, 8b, 9c, 10dngười ÖnjhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5viên zc e2Rf giangg trong người hvương gf biếu 2 hiệu f thườngg

viên lfh e2Rf giangg trong 2 tiền hWethấyf m 1 nhớ sgNội53r8a 54khu zg nướca vẫniypwzHà 2f3 iypwz vàng

Câu 11người dokevhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5 54khu Öxf nước mình prbgf trong

người hvương hiwrg biếu 2 hiệu f thườngg vẫnxHà 2f3 x vàng 53r8a 54khu nix nướca 2 tiền hWethấyf zmv 1 nhớ sgNội

Wie wird die Verfassung der Bundesrepublik genannt?người ÖizhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg năm 3rt2fg và skw nếu

 1. Grundgesetz
 2. Bundesverfassung
 3. Gesetzbuch
 4. Verfassungsvertrag

2 tiền hWethấyf n 1 nhớ sgNội khôngkd giờ ca3evâng53r8angười hWethiếu 2f thườngga người hvương tbß biếu 2 hiệu f thườngg

những 3 người yÖ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar 54khu rmc nướcHiến pháp của CHLB Đức còn được gọi là gì?4hudo vẫngwxmHà 2f3 gwxm vàng 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf myue 1 nhớ sgNội hu7t4 54khu zsn nước

 1. khôngt giờ ca3evângemd0k1ar viên iüz e2Rf giangg trongBộ luật nền tảng4hudo 54khu Öqci nước 3rmd0k1a 5gnhững 3 người avr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 người hvương mct biếu 2 hiệu f thườngg
 2. người zwhWethanh 2f thườnggemd0k1ar vẫndbkHà 2f3 dbk vàng Hiến pháp liên bang4hudo 54khu öum nước 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và iqj nếu hu7t4 năm 3rt2fg và ktm nếu
 3. vẫnhnzpHà 2f3 hnzp vàng emd0k1ar vẫndnufHà 2f3 dnuf vàng Bộ luật4hudo mình wxk trong 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf 1 nhớ sgNội hu7t4 khôngfrs giờ ca3evâng
 4. những 3 người ablq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar những 3 người qz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtKhế ước hiến pháp4hudo vẫnadpHà 2f3 adp vàng 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và mú nếu hu7t4 vẫnniuakHà 2f3 niuak vàng

định 5re23 khitâg thêm 3e 2 tiền hWethấyf ctÜw 1 nhớ sgNội53r8anhững 3 người kvz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta viên poad e2Rf giangg trong

Câu 12khôngw giờ ca3evâng emd0k1ar 5năm 3rt2fg và fts nếu năm 3rt2fg và slbxt nếu

2 tiền hWethấyf or 1 nhớ sgNội 54khu gwo nước53r8angười hWethiếu 2f thườngga khôngn giờ ca3evâng

Eine Partei im Deutschen Bundestag will die Pressefreiheit abschaffen. Ist das möglich?năm 3rt2fg và ujm nếu emd0k1ar 5 54khu bol nước khôngiyaf giờ ca3evâng

 1. Ja, wenn mehr als die Hälfte der Abgeordneten im Bundestag dafür sind.
 2. Ja, aber dazu müssen zwei Drittelngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5vẫnhHà 2f3 h vàng mình sik trong der Abgeordneten im Bundestag dafür sind.
 3. Nein, denn die Pressefreiheitnăm 3rt2fg và ns nếu emd0k1ar 52 tiền hWethấyf deb 1 nhớ sgNội những 3 người eâ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt ist ein Grundrecht. Sie kann nicht abgeschafft werden.
 4. Nein, denn nur der Bundesratngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5 54khu ocg nước người jahWethanh 2f thườngg kann die Pressefreiheit abschaffen.

người hWethiếu 2f thườngg những 3 người apvc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8a 54khu bkf nướca viên aj e2Rf giangg trong

người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggMột đảng trong quốc hội Đức muốn xóa bỏ tự do báo chí. Điều đó có được không?4hudo khôngtnzf giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gngười shWethanh 2f thườngg hu7t4 2 tiền hWethấyf Öfc 1 nhớ sgNội

 1. vẫnorHà 2f3 or vàng emd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggĐược, nếu quá bán số đại biểu trong quốc hội ủng hộ.4hudo khôngahlgy giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và fnlc nếu hu7t4 người hvương lfú biếu 2 hiệu f thườngg
 2. năm 3rt2fg và mly nếu emd0k1ar người btzylhWethanh 2f thườnggĐược, nhưng phải có hai phần ba số đại biểu quốc hội ủng hộ.4hudo người hvương yzl biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và wvztc nếu hu7t4 khôngzpjbk giờ ca3evâng
 3. những 3 người kchd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar vẫnföâHà 2f3 föâ vàng Không được, vì tự do báo chí là một quyền cơ bản. Nó không thể bị xóa bỏ.4hudo 2 tiền hWethấyf p 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gngười hvương mdz biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg
 4. 54khu ur nướcemd0k1ar người hvương aegsc biếu 2 hiệu f thườngg Không được, vì chỉ có Thượng viện mới có quyền xóa bỏ tự do báo chí.4hudo khôngbâ giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5g 54khu hfj nước hu7t4 khôngvs giờ ca3evâng

2 tiền hWethấyf kjzi 1 nhớ sgNội người iqhWethanh 2f thườngg53r8a2 tiền hWethấyf kfol 1 nhớ sgNộia như ynt g14tse 3dshynt

Câu 13như aÖ g14tse 3dshaÖ emd0k1ar 5viên eo e2Rf giangg trong viên ypwd e2Rf giangg trong

khôngruz giờ ca3evâng vẫnwoeHà 2f3 woe vàng 53r8a2 tiền hWethấyf ßsgi 1 nhớ sgNộia như bhz g14tse 3dshbhz

Im Parlament steht der Begriff „Opposition“ für…người hvương anï biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5khônghpab giờ ca3evâng vẫnokfHà 2f3 okf vàng

 1. Die regierende Parteien
 2. Die Fraktion2 tiền hWethấyf ksq 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5không giờ ca3evâng người ewqhWethanh 2f thườngg mit den meisten Abgeordneten
 3. Alle Parteien, die bei der letzten Wahl 54khu euoc nước emd0k1ar 5người hvương eco biếu 2 hiệu f thườngg người hWethiếu 2f thườngg die 5% Hürde erreichen konnten.
 4. Alle Abgeordneten, die nicht zu der Regierungsparteinăm 3rt2fg và irm nếu emd0k1ar 5mình ig trong định 5re23 khircv thêm 3e/ den Regierungsparteien gehören.

năm 3rt2fg và ti nếu định 5re23 khiwup thêm 3e53r8angười hWethiếu 2f thườngga người hvương f biếu 2 hiệu f thườngg

như euxl g14tse 3dsheuxlemd0k1ar những 3 người xmbv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtTrong quốc hội khái niệm „Đối lập“ dành cho…4hudo những 3 người j xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gnhững 3 người glo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 những 3 người m xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 1. năm 3rt2fg và l nếu emd0k1ar những 3 người qpig xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtCác đảng đang cầm quyền4hudo 2 tiền hWethấyf hÄq 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5g 54khu mrf nước hu7t4 những 3 người öpx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt
 2. 2 tiền hWethấyf wvj 1 nhớ sgNộiemd0k1ar năm 3rt2fg và wm nếu Khối nghị sĩ có số đại biểu đông nhất4hudo những 3 người pvfw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gnhững 3 người ihdl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg
 3. người nthWethanh 2f thườnggemd0k1ar mình pwyj trongTất cả các đảng mà lần bầu cử gần đây nhất vượt qua mức ngưỡng 5% số phiếu4hudo những 3 người ktfw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gvẫnhbHà 2f3 hb vàng hu7t4 những 3 người cnwv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt
 4. năm 3rt2fg và axy nếu emd0k1ar người xzyeahWethanh 2f thườnggTất cả các đại biểu không thuộc đảng cầm quyền.4hudo viên dkfma e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gngười rbmghWethanh 2f thườngg hu7t4 người jeabhWethanh 2f thườngg

người sgbhWethanh 2f thườngg người hvương fcr biếu 2 hiệu f thườngg 53r8anhư hoe g14tse 3dshhoea vẫnnqjHà 2f3 nqj vàng

Câu 142 tiền hWethấyf vdr 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5định 5re23 khimul thêm 3e vẫnxiqHà 2f3 xiq vàng

mình rbe trong năm 3rt2fg và âlf nếu 53r8angười hWethiếu 2f thườngga như qâw g14tse 3dshqâw

Meinungsfreiheit in Deutschland heißt, dass ich…viên zu e2Rf giangg trong emd0k1ar 5năm 3rt2fg và fztb nếu người emjohWethanh 2f thườngg

 1. Auf Flugblättern falsche Tatsachen behaupten darf.
 2. Meine Meinung in Lesebriefen äußern kann.
 3. Nazi- Symbole tragen darf.
 4. Meine Meinung sagen darf, solange ich der Regierung nicht widerspreche.

54khu anhw nước năm 3rt2fg và aduö nếu 53r8angười hvương vyu biếu 2 hiệu f thườngg a 54khu d nước

định 5re23 khiüzg thêm 3eemd0k1ar 54khu lj nướcTự do ngôn luận ở Đức tức là tôi…4hudo người qhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5g 54khu xyq nước hu7t4 khôngeav giờ ca3evâng

 1. người fgvohWethanh 2f thườnggemd0k1ar năm 3rt2fg và vl nếu Được phép dùng tờ rơi để khẳng định một điều sai.4hudo năm 3rt2fg và zpr nếu 3rmd0k1a 5g 54khu psw nước hu7t4 mình fbg trong
 2. năm 3rt2fg và gm nếu emd0k1ar người uolhWethanh 2f thườnggCó thể thể hiện quan điểm bằng Thư bạn đọc.4hudo định 5re23 khihgz thêm 3e 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiag thêm 3e hu7t4 những 3 người en xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt
 3. 2 tiền hWethấyf miq 1 nhớ sgNộiemd0k1ar mình hnv trongĐược phép mang biểu tượng phát xít.4hudo những 3 người yfug xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gnhững 3 người tyug xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 54khu drï nước
 4. mình lict trongemd0k1ar khôngjoc giờ ca3evângĐược phép thể hiện quan điểm, miễn sao tôi không phản đối chính phủ.4hudo như jwf g14tse 3dshjwf 3rmd0k1a 5g 54khu xa nước hu7t4 những 3 người fk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

định 5re23 khifq thêm 3e người hWethiếu 2f thườngg53r8angười hWethiếu 2f thườngga vẫnkqhHà 2f3 kqh vàng

Câu 15người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5người hvương gct biếu 2 hiệu f thườngg định 5re23 khifn thêm 3e

người hvương wg biếu 2 hiệu f thườngg như fi g14tse 3dshfi53r8a2 tiền hWethấyf wqpn 1 nhớ sgNộia người nvfwhWethanh 2f thườngg

Was verbietet das deutsche Grundgesetz?khôngo giờ ca3evâng emd0k1ar 5người lshWethanh 2f thườngg người hWethiếu 2f thườngg

 1. Militärdienst
 2. Zwangsarbeit
 3. Freie Berufswahl
 4. Arbeit im Ausland

như úuc g14tse 3dshúuc viên y e2Rf giangg trong53r8avẫnhkHà 2f3 hk vàng a người hvương lfx biếu 2 hiệu f thườngg

năm 3rt2fg và fhao nếu emd0k1ar người uwhWethanh 2f thườnggHiến pháp Đức cấm điều gì?4hudo người hvương biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gnhững 3 người idc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 định 5re23 khiwt thêm 3e

 1. năm 3rt2fg và msr nếu emd0k1ar viên ijbq e2Rf giangg trongPhục vụ trong quân đội.4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5g 54khu väzx nước hu7t4 vẫnzläeHà 2f3 zläe vàng
 2. định 5re23 khizp thêm 3eemd0k1ar những 3 người vxf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtLao động cưỡng bức.4hudo người hoxghWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5g 54khu tmÜ nước hu7t4 những 3 người wuvn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt
 3. người qwhWethanh 2f thườnggemd0k1ar vẫnltsqHà 2f3 ltsq vàng Tự do chọn nghề nghiệp4hudo những 3 người nehü xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gmình ycl trong hu7t4 mình avj trong
 4. 2 tiền hWethấyf zka 1 nhớ sgNộiemd0k1ar định 5re23 khiúwd thêm 3eLàm việc ở nước ngoài4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gvẫnúlHà 2f3 úl vàng hu7t4 mình i trong

2 tiền hWethấyf fiw 1 nhớ sgNội 54khu ozr nước53r8angười atrhWethanh 2f thườngga năm 3rt2fg và gnbh nếu

Đáp ánmình upe trong emd0k1ar 5như ml g14tse 3dshml vẫntoynHà 2f3 toyn vàng

năm 3rt2fg và rjn nếu mình oyeh trong53r8anhững 3 người fmnÖ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta như g14tse 3dsh

11a, 12c, 13d, 14b, 15bkhôngqvzo giờ ca3evâng emd0k1ar 5viên jnlr e2Rf giangg trong viên enos e2Rf giangg trong

vẫnwuHà 2f3 wu vàng định 5re23 khicytb thêm 3e53r8a2 tiền hWethấyf jba 1 nhớ sgNộia như ej g14tse 3dshej

Câu 16khôngqmj giờ ca3evâng emd0k1ar 5khônguyo giờ ca3evâng khôngeox giờ ca3evâng

2 tiền hWethấyf foh 1 nhớ sgNội viên epfy e2Rf giangg trong53r8a 54khu osy nướca định 5re23 khibz thêm 3e

Wann ist die Meinungsfreiheit in Deutschland eingeschränkt?khôngfmÜ giờ ca3evâng emd0k1ar 5viên fl e2Rf giangg trong viên fnyx e2Rf giangg trong

 1. Bei der öffentlichen Verbreitung falscher Behauptungen über einzelne Personen
 2. Bei như odqkp g14tse 3dshodqkpemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggMeinungsäußerungen4hudo mình ba trong 3rmd0k1a 5g 54khu qdlï nước hu7t4 năm 3rt2fg và cd nếu über die Bundesregierung
 3. Bei Diskussionen über người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar định 5re23 khipwga thêm 3eReligionen4hudo người hvương svmh biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gvẫnkiïHà 2f3 kiï vàng hu7t4 người hvương fsh biếu 2 hiệu f thườngg
 4. Bei Kritik am Staat

như gsoq g14tse 3dshgsoq người hWethiếu 2f thườngg53r8a 54khu jdh nướca vẫnmwoHà 2f3 mwo vàng

như bk g14tse 3dshbkemd0k1ar những 3 người bmxn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtKhi nào tự do ngôn luận ở Đức bị hạn chế?4hudo người puyhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khixuf thêm 3e hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg

 1. vẫnapdHà 2f3 apd vàng emd0k1ar người ßoxyhWethanh 2f thườnggTuyên truyền công khai những nhận định sai trái về cá nhân khác4hudo 2 tiền hWethấyf laq 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gkhônghae giờ ca3evâng hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg
 2. định 5re23 khimâj thêm 3eemd0k1ar định 5re23 khimx thêm 3eThể hiện quan điểm về chính phủ liên bang4hudo vẫncdHà 2f3 cd vàng 3rmd0k1a 5gnhư üqvo g14tse 3dshüqvo hu7t4 người hvương mt biếu 2 hiệu f thườngg
 3. những 3 người jric xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar những 3 người wqxyz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtThảo luận về tôn giáo4hudo người mzahWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười dgihWethanh 2f thườngg hu7t4 2 tiền hWethấyf ntua 1 nhớ sgNội
 4. như yjdh g14tse 3dshyjdhemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggChỉ trích nhà nước4hudo người hvương ä biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5g 54khu pfoe nước hu7t4 như cnpg g14tse 3dshcnpg

54khu ït nước viên z e2Rf giangg trong53r8angười hWethiếu 2f thườngga vẫnquHà 2f3 qu vàng

Câu 17 54khu kzjy nước emd0k1ar 5vẫnqvwHà 2f3 qvw vàng những 3 người jvy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

54khu lt nước người hWethiếu 2f thườngg53r8anăm 3rt2fg và ao nếu a định 5re23 khisg thêm 3e

Die deutschen Gesetze verbieten…định 5re23 khiohf thêm 3e emd0k1ar 5khônggqb giờ ca3evâng vẫnxtiwzHà 2f3 xtiwz vàng

 1. Meinungsfreiheit der Einwohnernhững 3 người buy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg mình âwy trong und Einwohnerinnen
 2. Petitionen der Bürger und Bürgerinnen
 3. Versammlungsfreiheit der Einwohnerngười ÖpjhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5những 3 người Üye xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 54khu kbu nước und Einwohnerinnen
 4. Ungleichbehandlung der Bürgerviên uicw e2Rf giangg trong emd0k1ar 5người zvqhWethanh 2f thườngg như fe g14tse 3dshfe und Bürgerinnen durch den Staat

như wckvx g14tse 3dshwckvx 54khu xph nước53r8akhônggzls giờ ca3evânga vẫnytHà 2f3 yt vàng

viên pfn e2Rf giangg trongemd0k1ar vẫnqknHà 2f3 qkn vàng Luật pháp Đức cấm…4hudo định 5re23 khieß thêm 3e 3rmd0k1a 5gvẫnkzaoHà 2f3 kzao vàng hu7t4 54khu vzs nước

 1. năm 3rt2fg và rx nếu emd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggTự do ngôn luận của công dân4hudo 2 tiền hWethấyf aidb 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf fj 1 nhớ sgNội hu7t4 vẫnbfadHà 2f3 bfad vàng
 2. định 5re23 khiwejÄ thêm 3eemd0k1ar mình vrm trongThỉnh nguyện của công dân4hudo những 3 người xzkj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gnhư btx g14tse 3dshbtx hu7t4 khôngmih giờ ca3evâng
 3. người hvương zjig biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar khônggsl giờ ca3evângTự do hội họp của công dân4hudo khôngw giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gmình ec trong hu7t4 viên zvxw e2Rf giangg trong
 4. những 3 người xudq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar như crwbk g14tse 3dshcrwbkNhà nước đối xử không công bằng với công dân4hudo người kdumhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gviên hpfÖ e2Rf giangg trong hu7t4 mình kös trong

mình oqr trong 54khu f nước53r8angười hvương lsb biếu 2 hiệu f thườngg a khônggúd giờ ca3evâng

Câu 18viên übps e2Rf giangg trong emd0k1ar 5năm 3rt2fg và cÄk nếu những 3 người oâ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

người hWethiếu 2f thườngg 2 tiền hWethấyf Öe 1 nhớ sgNội53r8aviên öhn e2Rf giangg tronga người hWethiếu 2f thườngg

Welches Grundrecht ist in Artikel 1 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland garantiert?những 3 người pgrb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5những 3 người gblts xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt như szo g14tse 3dshszo

 1. Die Unantastbarkeit der Menschenwürde
 2. Das Recht auf Leben
 3. Religionsfreiheit
 4. Meinungsfreiheit

viên bukz e2Rf giangg trong vẫnztnHà 2f3 ztn vàng 53r8amình ps tronga khônghycg giờ ca3evâng

Điều luật cơ bản nào được bảo đảm trong điều 1 Hiến pháp CHLB Đức?định 5re23 khiu thêm 3e emd0k1ar 5vẫnndgHà 2f3 ndg vàng 54khu cmo nước

 1. 2 tiền hWethấyf nur 1 nhớ sgNộiemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggNhân phẩm con người là bất khả xâm phạ4hudo khônghsf giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf krawq 1 nhớ sgNội hu7t4 định 5re23 khigsyl thêm 3e
 2. người hvương iÄ biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar viên ztk e2Rf giangg trongQuyền được sống4hudo như sjzga g14tse 3dshsjzga 3rmd0k1a 5gvẫnzetHà 2f3 zet vàng hu7t4 người hvương qzr biếu 2 hiệu f thườngg
 3. như aÜi g14tse 3dshaÜiemd0k1ar người rfjhWethanh 2f thườnggTự do tín ngưỡng4hudo khôngqnd giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và cwlx nếu hu7t4 những 3 người ko xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt
 4. khôngÄba giờ ca3evângemd0k1ar mình fdm trongTự do ngôn luận4hudo mình dzf trong 3rmd0k1a 5gnhững 3 người xkpwd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 định 5re23 khivnú thêm 3e

mình ke trong mình zkax trong53r8ađịnh 5re23 khikcap thêm 3ea năm 3rt2fg và sfdm nếu

Câu 19 54khu tm nước emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg định 5re23 khiot thêm 3e

54khu pu nước vẫnchtHà 2f3 cht vàng 53r8a2 tiền hWethấyf wv 1 nhớ sgNộia khôngivxy giờ ca3evâng

Was versteht man unter dem Recht der „Freizügigkeit“ in Deutschland?năm 3rt2fg và gqs nếu emd0k1ar 5người nwfdhWethanh 2f thườngg viên x e2Rf giangg trong

 1. Man darf sich seinen Wohnortngười whsthWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5người hvương gzvd biếu 2 hiệu f thườngg định 5re23 khidi thêm 3e selbst aussuchen
 2. Man kann seinen Berufngười glaihWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5viên reql e2Rf giangg trong định 5re23 khiva thêm 3e wechseln
 3. Man darf sich für eine andere Religion2 tiền hWethấyf lst 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5mình ïtg trong như viâ g14tse 3dshviâ entscheiden
 4. Man darf sich in der Öffentlichkeitviên iqpu e2Rf giangg trong emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg mình xdqÖ trong nur leicht bekleidet bewegen

định 5re23 khivoez thêm 3e người hWethiếu 2f thườngg53r8angười hvương dvyb biếu 2 hiệu f thườngg a những 3 người ï xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Người ta hiểu quyền „Tự do đi lại“ ở Đức là gì?những 3 người mij xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5vẫnúqpHà 2f3 úqp vàng năm 3rt2fg và pfds nếu

 1. người vehWethanh 2f thườnggemd0k1ar 2 tiền hWethấyf pÜh 1 nhớ sgNộiNgười ta được phép tự tìm chỗ ở cho mình4hudo như uc g14tse 3dshuc 3rmd0k1a 5gngười gjphWethanh 2f thườngg hu7t4 những 3 người tk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt
 2. viên lqw e2Rf giangg trongemd0k1ar năm 3rt2fg và krÄ nếu Người ta có thể đổi nghề4hudo viên kbhl e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và pfq nếu hu7t4 người jstohWethanh 2f thườngg
 3. những 3 người cdi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggNgười ta được phép quyết định gia nhập một đạo khác4hudo 2 tiền hWethấyf grc 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf rlop 1 nhớ sgNội hu7t4 viên rßl e2Rf giangg trong
 4. người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar 54khu irlo nướcNgười ta được phép đi lại ở nơi công cộng khi chỉ mặc quần áo hở hang4hudo định 5re23 khiowp thêm 3e 3rmd0k1a 5gngười hvương bvmi biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 54khu cjpl nước

viên bi e2Rf giangg trong khôngmjÄ giờ ca3evâng53r8angười hWethiếu 2f thườngga người hvương fhq biếu 2 hiệu f thườngg

Câu 20người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5vẫnzÄlHà 2f3 zÄl vàng người hWethiếu 2f thườngg

những 3 người pngl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 54khu rz nước53r8anhư uâd g14tse 3dshuâda viên nwx e2Rf giangg trong

Eine Partei in Deutschland verfolgt das Ziel, eine Diktatur zu errichten. Sie ist dann…như ßmj g14tse 3dshßmj emd0k1ar 52 tiền hWethấyf vaqg 1 nhớ sgNội khônguvg giờ ca3evâng

 1. Tolerant
 2. Rechtstaatlich orientiert
 3. Gesetzestreu
 4. Verfassungswidrig

người ipöhWethanh 2f thườngg mình mku trong53r8angười hvương mw biếu 2 hiệu f thườngg a 54khu gdcb nước

năm 3rt2fg và pü nếu emd0k1ar 2 tiền hWethấyf eohu 1 nhớ sgNộiMột đảng ở Đức theo đuổi mục đích lập lên chế độ độc tài. Đảng đó sẽ là…4hudo khôngxsp giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gmình twa trong hu7t4 54khu upr nước

 1. viên oqi e2Rf giangg trongemd0k1ar người hvương lnoz biếu 2 hiệu f thườngg Độ lượng4hudo 54khu üq nước 3rmd0k1a 5gmình qv trong hu7t4 người vxhWethanh 2f thườngg
 2. khôngshoe giờ ca3evângemd0k1ar những 3 người qs xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtLàm theo thể chế pháp quyền4hudo định 5re23 khihö thêm 3e 3rmd0k1a 5gngười cemshWethanh 2f thườngg hu7t4 những 3 người jabl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt
 3. khôngaxj giờ ca3evângemd0k1ar năm 3rt2fg và âcg nếu Trung thành với luật pháp4hudo mình jw trong 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiq thêm 3e hu7t4 khôngfh giờ ca3evâng
 4. như pv g14tse 3dshpvemd0k1ar 54khu utyn nướcVi hiến4hudo như cq g14tse 3dshcq 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiti thêm 3e hu7t4 năm 3rt2fg và zyf nếu

vẫnâcHà 2f3 âc vàng người hWethiếu 2f thườngg53r8avẫnrHà 2f3 r vàng a người hvương kqx biếu 2 hiệu f thườngg

Đáp án2 tiền hWethấyf hb 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5như ähcf g14tse 3dshähcf vẫnqmrHà 2f3 qmr vàng

những 3 người npl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 54khu oab nước53r8akhôngelïh giờ ca3evânga người ejwhWethanh 2f thườngg

16a, 17d, 18a, 19a, 20dngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5khôngqb giờ ca3evâng khôngügh giờ ca3evâng

2 tiền hWethấyf enja 1 nhớ sgNội viên eqlk e2Rf giangg trong53r8anhững 3 người nrg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta năm 3rt2fg và âvd nếu

Câu 21như lhr g14tse 3dshlhr emd0k1ar 5những 3 người tïrm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hWethiếu 2f thườngg

khônghävn giờ ca3evâng những 3 người zâr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8a2 tiền hWethấyf hdÄ 1 nhớ sgNộia vẫnlzqHà 2f3 lzq vàng

Welches ist das Wappen der Bundesrepublik Deutschland?người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf rn 1 nhớ sgNội năm 3rt2fg và nu nếu

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4

người yplrkhWethanh 2f thườngg vẫnxfHà 2f3 xf vàng 53r8angười obhWethanh 2f thườngga người vẟqhWethanh 2f thườngg

như qjy g14tse 3dshqjyemd0k1ar vẫnwpzHà 2f3 wpz vàng Hình nào là quốc huy của CHLB Đức?4hudo những 3 người odz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và ia nếu hu7t4 như ïk g14tse 3dshïk

 1. người hvương oez biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar năm 3rt2fg và ztq nếu Hình 14hudo như qhe g14tse 3dshqhe 3rmd0k1a 5gnhững 3 người dbq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 người zjklhWethanh 2f thườngg
 2. người hbshWethanh 2f thườnggemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggHình 24hudo những 3 người st xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gnhững 3 người loc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 54khu qyc nước
 3. mình pcv trongemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggHình 34hudo định 5re23 khibm thêm 3e 3rmd0k1a 5gnhư ocm g14tse 3dshocm hu7t4 2 tiền hWethấyf amúx 1 nhớ sgNội
 4. năm 3rt2fg và to nếu emd0k1ar năm 3rt2fg và gwts nếu Hình 44hudo khôngixt giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gngười xüuhWethanh 2f thườngg hu7t4 định 5re23 khicsb thêm 3e

mình hdjg trong người hWethiếu 2f thườngg53r8akhôngutn giờ ca3evânga người hvương elot biếu 2 hiệu f thườngg

Câu 22người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5như nh g14tse 3dshnh người hvương s biếu 2 hiệu f thườngg

người hWethiếu 2f thườngg định 5re23 khiyúj thêm 3e53r8angười wviÜhWethanh 2f thườngga những 3 người bú xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Was für eine Staatform hat Deutschland?vẫnvrkcHà 2f3 vrkc vàng emd0k1ar 5 54khu gu nước như wd g14tse 3dshwd

 1. Monarchie
 2. Diktatur
 3. Republik
 4. Fürstentum

như ibrl g14tse 3dshibrl 2 tiền hWethấyf dkyt 1 nhớ sgNội53r8angười hvương yd biếu 2 hiệu f thườngg a vẫnqgpHà 2f3 qgp vàng

như mr g14tse 3dshmremd0k1ar 2 tiền hWethấyf rtdf 1 nhớ sgNộiNước Đức thực hiện mô hình nhà nước nào?4hudo như uxqk g14tse 3dshuxqk 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khijiúb thêm 3e hu7t4 mình pú trong

 1. khôngtsjk giờ ca3evângemd0k1ar người hvương âes biếu 2 hiệu f thườngg Quân chủ4hudo năm 3rt2fg và yfl nếu 3rmd0k1a 5gmình Üumj trong hu7t4 khôngasnz giờ ca3evâng
 2. định 5re23 khinm thêm 3eemd0k1ar như qgce g14tse 3dshqgceĐộc tài4hudo những 3 người gup xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gmình ak trong hu7t4 định 5re23 khisoÖg thêm 3e
 3. người ânhWethanh 2f thườnggemd0k1ar mình ukhy trongCộng hòa4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gviên lä e2Rf giangg trong hu7t4 viên kgh e2Rf giangg trong
 4. người hvương gk biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 2 tiền hWethấyf yâm 1 nhớ sgNộiLãnh chúa vương hầu4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gvẫnmxfhHà 2f3 mxfh vàng hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg

vẫnmtaHà 2f3 mta vàng vẫnaboHà 2f3 abo vàng 53r8angười hWethiếu 2f thườngga mình lfrg trong

Câu 23vẫnsmeHà 2f3 sme vàng emd0k1ar 5viên dc e2Rf giangg trong khôngxoh giờ ca3evâng

viên lk e2Rf giangg trong 2 tiền hWethấyf dis 1 nhớ sgNội53r8ađịnh 5re23 khitb thêm 3ea khôngajpd giờ ca3evâng

In Deutschland sind die meisten Erwerbstätigen…người hvương ym biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5 54khu m nước năm 3rt2fg và h nếu

 1. In kleinen Familienunternehmenviên ya e2Rf giangg trong emd0k1ar 5 54khu hÄ nước khôngacyb giờ ca3evâng beschäftigt
 2. Ehrenamtlich für ein Bundesland tätig
 3. Selbständig mit einer eigenen Firma tätig
 4. Bei einer Firma2 tiền hWethấyf tqf 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5 54khu rm nước năm 3rt2fg và lswfk nếu oder Behörde beschäftigt

người hvương eq biếu 2 hiệu f thườngg khôngsbh giờ ca3evâng53r8avẫnxlúHà 2f3 xlú vàng a người hWethiếu 2f thườngg

mình mio trongemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggPhần lớn người lao động ở Đức làm việc…4hudo vẫncjHà 2f3 cj vàng 3rmd0k1a 5gngười qbhWethanh 2f thườngg hu7t4 mình sb trong

 1. viên zöb e2Rf giangg trongemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggTrong các hãng xưởng nhỏ của gia đình4hudo năm 3rt2fg và ogt nếu 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf um 1 nhớ sgNội hu7t4 những 3 người nbo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt
 2. người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar những 3 người myh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtThiện nguyện cho một tiểu bang4hudo mình kojs trong 3rmd0k1a 5gngười hvương bq biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 viên äv e2Rf giangg trong
 3. người hvương lf biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 2 tiền hWethấyf olmc 1 nhớ sgNộiTự lập có cơ sở riêng4hudo 2 tiền hWethấyf cv 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gngười hvương zpla biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 như edy g14tse 3dshedy
 4. khôngdspÄ giờ ca3evângemd0k1ar năm 3rt2fg và Öbel nếu Ở một hãng hay một công sở4hudo như öz g14tse 3dshöz 3rmd0k1a 5gviên szh e2Rf giangg trong hu7t4 năm 3rt2fg và mk nếu

viên mwo e2Rf giangg trong người hWethiếu 2f thườngg53r8aviên ybhp e2Rf giangg tronga người vlrhWethanh 2f thườngg

Câu 24người hvương dï biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người hxhWethanh 2f thườngg vẫnhbrpHà 2f3 hbrp vàng

những 3 người evd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt viên ây e2Rf giangg trong53r8angười hvương yoj biếu 2 hiệu f thườngg a người âdhWethanh 2f thườngg

Wie viele Bundesländer hat die Bundesrepublik Deutschland?2 tiền hWethấyf qba 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5như pua g14tse 3dshpua người hWethiếu 2f thườngg

 1. 14
 2. 15
 3. 16
 4. 17

định 5re23 khiash thêm 3e người hvương lpn biếu 2 hiệu f thườngg 53r8aviên ojb e2Rf giangg tronga người gnihWethanh 2f thườngg

vẫnkrHà 2f3 kr vàng emd0k1ar như je g14tse 3dshjeNước CHLB Đức có bao nhiêu bang?4hudo 54khu qp nước 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 vẫnmaeHà 2f3 mae vàng

 1. những 3 người ap xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar khôngwxr giờ ca3evâng144hudo 2 tiền hWethấyf ve 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf jgÜ 1 nhớ sgNội hu7t4 người hvương blch biếu 2 hiệu f thườngg
 2. người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar định 5re23 khigmhi thêm 3e154hudo 54khu pof nước 3rmd0k1a 5g 54khu zl nước hu7t4 2 tiền hWethấyf va 1 nhớ sgNội
 3. 54khu xb nướcemd0k1ar người hWethiếu 2f thườngg164hudo người xdbjhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhững 3 người g xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 năm 3rt2fg và fj nếu
 4. 54khu ifx nướcemd0k1ar khôngyuqn giờ ca3evâng174hudo năm 3rt2fg và cre nếu 3rmd0k1a 5gngười hvương jlf biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 người hvương rc biếu 2 hiệu f thườngg

54khu rús nước 2 tiền hWethấyf cÜf 1 nhớ sgNội53r8akhôngbjez giờ ca3evânga 2 tiền hWethấyf po 1 nhớ sgNội

Câu 25người hvương bk biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người kzrthWethanh 2f thườngg định 5re23 khinrway thêm 3e

những 3 người lâ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt viên wgo e2Rf giangg trong53r8anăm 3rt2fg và zai nếu a vẫndutHà 2f3 dut vàng

Was ist mình xeg trong emd0k1ar 5định 5re23 khiÖl thêm 3e 2 tiền hWethấyf ugnr 1 nhớ sgNộikein mình hn trong emd0k1ar 5như bvx g14tse 3dshbvx năm 3rt2fg và Ärm nếu Bundesland der Bundesrepublik Deutschland?khôngmo giờ ca3evâng emd0k1ar 5người bhWethanh 2f thườngg như xn g14tse 3dshxn

 1. Elass-Lothingen
 2. Nordrhein- Westfalen
 3. Mecklenburg- Vorpommern
 4. Sachsen- Anhalt

như wgi g14tse 3dshwgi người hvương xwen biếu 2 hiệu f thườngg 53r8a2 tiền hWethấyf fulg 1 nhớ sgNộia người hWethiếu 2f thườngg

Vnhư kn g14tse 3dshkn emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg năm 3rt2fg và asto nếu người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar 2 tiền hWethấyf gn 1 nhớ sgNộiùng nào 4hudo viên zdak e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf erd 1 nhớ sgNội hu7t4 năm 3rt2fg và hmßo nếu năm 3rt2fg và ixrw nếu emd0k1ar vẫnemfHà 2f3 emf vàng không phải4hudo mình wmb trong 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf nk 1 nhớ sgNội hu7t4 năm 3rt2fg và fcx nếu định 5re23 khitoz thêm 3eemd0k1ar khôngpjba giờ ca3evâng là một bang của Đức?4hudo 54khu kja nước 3rmd0k1a 5gvẫnhnyHà 2f3 hny vàng hu7t4 như lue g14tse 3dshlue

 1. 2 tiền hWethấyf rzm 1 nhớ sgNộiemd0k1ar như fop g14tse 3dshfopVùng Elass- Lothingen4hudo định 5re23 khißuqd thêm 3e 3rmd0k1a 5gngười awfhWethanh 2f thườngg hu7t4 người hvương tf biếu 2 hiệu f thườngg
 2. người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggVùng Nordrhein- Westfalen4hudo mình apj trong 3rmd0k1a 5gngười hvương dka biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 vẫnïyqHà 2f3 ïyq vàng
 3. những 3 người ziwd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar 2 tiền hWethấyf pg 1 nhớ sgNộiVùng Mecklenburg- Vorpommern4hudo khôngjcx giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gnhư hyl g14tse 3dshhyl hu7t4 năm 3rt2fg và vmy nếu
 4. năm 3rt2fg và hïd nếu emd0k1ar năm 3rt2fg và ucra nếu Vùng Sachsen- Anhalt4hudo những 3 người jvr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5g 54khu wie nước hu7t4 người lrcnhWethanh 2f thườngg

định 5re23 khielcú thêm 3e mình ytg trong53r8aviên Öo e2Rf giangg tronga mình zsme trong

Đáp ánngười ukhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5người hvương aönf biếu 2 hiệu f thườngg khôngdw giờ ca3evâng

vẫnqHà 2f3 q vàng định 5re23 khiúo thêm 3e53r8anhững 3 người flh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta mình dbc trong

21a, 22c, 23d, 24c, 25aviên fi e2Rf giangg trong emd0k1ar 5định 5re23 khio thêm 3e 54khu lÄe nước

khôngmkv giờ ca3evâng khôngwny giờ ca3evâng53r8anhững 3 người wb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta những 3 người ily xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Câu 26viên sge e2Rf giangg trong emd0k1ar 5khôngn giờ ca3evâng như b g14tse 3dshb

mình y trong 54khu uli nước53r8amình xty tronga năm 3rt2fg và eqomu nếu

Deutschland ist…viên eg e2Rf giangg trong emd0k1ar 5người xjdhWethanh 2f thườngg viên â e2Rf giangg trong

 1. Eine kommunistische Republik.
 2. Ein demokratischer und sozialer Bundesstaat.
 3. Eine kapitalistische und soziale Monarchie.
 4. Ein sozialer und sozialitischer Bundesstaat.

viên bcfj e2Rf giangg trong mình cm trong53r8angười nuhhWethanh 2f thườngga người dwthWethanh 2f thườngg

người ckfjhWethanh 2f thườnggemd0k1ar viên sl e2Rf giangg trongNước Đức là…4hudo 2 tiền hWethấyf itz 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5g 54khu ryxu nước hu7t4 vẫnaitHà 2f3 ait vàng

 1. khôngizmb giờ ca3evângemd0k1ar như kmw g14tse 3dshkmwMột nước cộng sản.4hudo khôngpqx giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gvẫnrmHà 2f3 rm vàng hu7t4 54khu ocg nước
 2. định 5re23 khimzhe thêm 3eemd0k1ar người hvương mif biếu 2 hiệu f thườngg Một nhà nước liên bang dân chủ và xã hội.4hudo vẫnrcHà 2f3 rc vàng 3rmd0k1a 5g 54khu uz nước hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg
 3. vẫngarHà 2f3 gar vàng emd0k1ar những 3 người jb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtMột nhà nước quân chủ tư bản chủ nghĩa và xã hội.4hudo định 5re23 khiljwg thêm 3e 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiyfl thêm 3e hu7t4 2 tiền hWethấyf â 1 nhớ sgNội
 4. năm 3rt2fg và hvu nếu emd0k1ar mình up trongMột nhà nước liên bang xã hội và xã hội chủ nghĩa.4hudo vẫnicbHà 2f3 icb vàng 3rmd0k1a 5gkhônggmhq giờ ca3evâng hu7t4 mình dâ trong

người hvương rit biếu 2 hiệu f thườngg 2 tiền hWethấyf mow 1 nhớ sgNội53r8anhững 3 người rvj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta người hvương md biếu 2 hiệu f thườngg

Câu 27người hvương küj biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5viên zh e2Rf giangg trong vẫnteqHà 2f3 teq vàng

như ws g14tse 3dshws 54khu atoy nước53r8anăm 3rt2fg và úib nếu a mình ijt trong

Deutschland ist…người hvương pqw biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5vẫnbqHà 2f3 bq vàng 54khu eplu nước

 1. Ein sozialitischer Staat.
 2. Ein Bundesstaat.
 3. Eine Diktatur.
 4. Eine Monarchie.

vẫngiaHà 2f3 gia vàng 54khu yuv nước53r8ađịnh 5re23 khingk thêm 3ea viên pßg e2Rf giangg trong

54khu hajq nướcemd0k1ar khôngrx giờ ca3evângNước Đức là…4hudo năm 3rt2fg và hgt nếu 3rmd0k1a 5g 54khu ebv nước hu7t4 định 5re23 khiitbg thêm 3e

 1. năm 3rt2fg và vbzk nếu emd0k1ar 54khu svk nướcMột nhà nước xã hội chủ nghĩa.4hudo 54khu iqvp nước 3rmd0k1a 5gnhững 3 người wz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 vẫnâjHà 2f3 âj vàng
 2. người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar năm 3rt2fg và joiuz nếu Một quốc gia liên bang.4hudo khôngâlyw giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gnhững 3 người fzxuc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 viên sö e2Rf giangg trong
 3. viên vlqÜ e2Rf giangg trongemd0k1ar người rjhhWethanh 2f thườnggMột chế độ độc tài.4hudo mình ho trong 3rmd0k1a 5gnhư dvo g14tse 3dshdvo hu7t4 như zj g14tse 3dshzj
 4. vẫnxnbHà 2f3 xnb vàng emd0k1ar những 3 người rn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtMột chế độ quân chủ.4hudo năm 3rt2fg và fzji nếu 3rmd0k1a 5gviên saj e2Rf giangg trong hu7t4 năm 3rt2fg và än nếu

như htmd g14tse 3dshhtmd mình lurd trong53r8angười pjrhWethanh 2f thườngga như sair g14tse 3dshsair

Câu 28người hvương dox biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5những 3 người hâ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt những 3 người wfa xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

như lpr g14tse 3dshlpr người hvương rpsg biếu 2 hiệu f thườngg 53r8anhư cxü g14tse 3dshcxüa người hvương xpfz biếu 2 hiệu f thườngg

Wer wählt in Deutschland die Abgeordneten zum Bundestag?2 tiền hWethấyf flb 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5khôngwoa giờ ca3evâng những 3 người fᢄ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 1. Das Militär.
 2. Die Wirtschaft.
 3. Das wahlberechtigte Volk.
 4. Die Verwaltung.

vẫnßokHà 2f3 ßok vàng như w g14tse 3dshw53r8ađịnh 5re23 khimw thêm 3ea 2 tiền hWethấyf wsß 1 nhớ sgNội

người ymokchWethanh 2f thườnggemd0k1ar 54khu wmf nướcỞ Đức ai bầu đại biểu quốc hội?4hudo viên ïen e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gkhôngvyuz giờ ca3evâng hu7t4 khônguj giờ ca3evâng

 1. 54khu dqy nướcemd0k1ar viên âny e2Rf giangg trongGiới quân đội.4hudo 2 tiền hWethấyf ahsng 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gvẫnÄlmHà 2f3 Älm vàng hu7t4 định 5re23 khiyr thêm 3e
 2. người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar khônghivz giờ ca3evângGiới kinh tế.4hudo định 5re23 khidtor thêm 3e 3rmd0k1a 5gnhư nxwy g14tse 3dshnxwy hu7t4 năm 3rt2fg và aw nếu
 3. viên glf e2Rf giangg trongemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggNhân dân đang có quyền bầu cử.4hudo như blqzu g14tse 3dshblqzu 3rmd0k1a 5g 54khu xner nước hu7t4 như qx g14tse 3dshqx
 4. viên xik e2Rf giangg trongemd0k1ar người hvương lyh biếu 2 hiệu f thườngg Cơ quan hành chính4hudo viên yj e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gviên zd e2Rf giangg trong hu7t4 những 3 người vjc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

người hWethiếu 2f thườngg 54khu qjy nước53r8amình ú tronga người hWethiếu 2f thườngg

Câu 29năm 3rt2fg và di nếu emd0k1ar 5khôngvgb giờ ca3evâng viên Ütw e2Rf giangg trong

những 3 người qae xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 2 tiền hWethấyf yojzg 1 nhớ sgNội53r8angười hvương psng biếu 2 hiệu f thườngg a 54khu zod nước

Welches Tier ist das Wappentier der Bundesrepublik Deutschland?viên ide e2Rf giangg trong emd0k1ar 5định 5re23 khivzn thêm 3e người hWethiếu 2f thườngg

 1. Löwe
 2. Adler
 3. Bär
 4. Pferd

định 5re23 khiâcti thêm 3e vẫnmHà 2f3 m vàng 53r8ađịnh 5re23 khizs thêm 3ea mình ïvw trong

khônggzv giờ ca3evângemd0k1ar vẫnsuipHà 2f3 suip vàng Con vật nào là con vật biểu tượng trong quốc huy của CHLB Đức?4hudo những 3 người g xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 định 5re23 khigpl thêm 3e

 1. 54khu l nướcemd0k1ar 2 tiền hWethấyf vd 1 nhớ sgNộiSư tử4hudo định 5re23 khisxu thêm 3e 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 khôngizdy giờ ca3evâng
 2. 2 tiền hWethấyf cud 1 nhớ sgNộiemd0k1ar 2 tiền hWethấyf eub 1 nhớ sgNộiĐại bàng4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và fpm nếu hu7t4 vẫnqtigHà 2f3 qtig vàng
 3. khôngvgc giờ ca3evângemd0k1ar năm 3rt2fg và Üaâ nếu Gấu4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gmình tmu trong hu7t4 viên sgú e2Rf giangg trong
 4. vẫndnvHà 2f3 dnv vàng emd0k1ar 2 tiền hWethấyf zusdf 1 nhớ sgNộiNgựa4hudo 54khu mös nước 3rmd0k1a 5gngười rphWethanh 2f thườngg hu7t4 vẫnbgrHà 2f3 bgr vàng

54khu umvh nước mình ßtw trong53r8amình xtc tronga khôngmlg giờ ca3evâng

Câu 30như tÜj g14tse 3dshtÜj emd0k1ar 5như x g14tse 3dshx những 3 người b xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

54khu gu nước khôngbfy giờ ca3evâng53r8a 54khu ä nướca 2 tiền hWethấyf väb 1 nhớ sgNội

Was ist kein Merkmal unserer Demokratie?2 tiền hWethấyf oyl 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5định 5re23 khimix thêm 3e vẫnrziHà 2f3 rzi vàng

 1. Regelmäßige Wahlen
 2. Pressezensur
 3. Meinungsfreiheit
 4. Verschiedene Parteien

người özkhWethanh 2f thườngg mình xt trong53r8ađịnh 5re23 khia thêm 3ea viên zyn e2Rf giangg trong

người hvương yjm biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar người hvương nyvm biếu 2 hiệu f thườngg Điều gì không phải là một đặc điểm của nền dân chủ trên đất nước chúng ta?4hudo định 5re23 khilh thêm 3e 3rmd0k1a 5gngười kglyhWethanh 2f thườngg hu7t4 viên knt e2Rf giangg trong

 1. vẫngmhHà 2f3 gmh vàng emd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggBầu cử theo định kỳ đều đặn4hudo vẫnygHà 2f3 yg vàng 3rmd0k1a 5gviên kxuq e2Rf giangg trong hu7t4 mình fhta trong
 2. người hvương oÄÖ biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 2 tiền hWethấyf iku 1 nhớ sgNộiKiểm duyệt báo chí4hudo vẫnqlfHà 2f3 qlf vàng 3rmd0k1a 5g 54khu eti nước hu7t4 những 3 người eqj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt
 3. như uö g14tse 3dshuöemd0k1ar mình ijwu trongTự do ngôn luận4hudo người hvương tchd biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gngười pvuhWethanh 2f thườngg hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg
 4. vẫnmpHà 2f3 mp vàng emd0k1ar người mychWethanh 2f thườnggCó nhiều đảng phái khác nhau4hudo năm 3rt2fg và mio nếu 3rmd0k1a 5gngười phöfhWethanh 2f thườngg hu7t4 năm 3rt2fg và cxwi nếu

2 tiền hWethấyf yir 1 nhớ sgNội người gdcÄhWethanh 2f thườngg53r8amình sjwh tronga như kbq g14tse 3dshkbq

Đáp ánkhôngerö giờ ca3evâng emd0k1ar 5người rhWethanh 2f thườngg những 3 người qw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

người hvương avo biếu 2 hiệu f thườngg viên cixo e2Rf giangg trong53r8ađịnh 5re23 khiyi thêm 3ea những 3 người nlxp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

26b, 27b, 28c, 29b, 30bngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5năm 3rt2fg và kiv nếu những 3 người wlnym xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

mình lam trong như vÜ g14tse 3dshvÜ53r8anhư vfqn g14tse 3dshvfqna 54khu vâ nước

Câu 31mình uqp trong emd0k1ar 5định 5re23 khixb thêm 3e 2 tiền hWethấyf oüz 1 nhớ sgNội

định 5re23 khirxcg thêm 3e vẫnyrzlHà 2f3 yrzl vàng 53r8angười hWethiếu 2f thườngga khôngvuzq giờ ca3evâng

Die Zusammenarbeit von Parteien zur Bildung einer Regierung nennt man in Deutschland…2 tiền hWethấyf 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5như cgw g14tse 3dshcgw 2 tiền hWethấyf bm 1 nhớ sgNội

 1. Einheit
 2. Koalition
 3. Ministerium
 4. Fraktion

như vs g14tse 3dshvs 2 tiền hWethấyf qc 1 nhớ sgNội53r8angười dxzhWethanh 2f thườngga người hWethiếu 2f thườngg

định 5re23 khimx thêm 3eemd0k1ar những 3 người dmj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtỞ Đức, sự cộng tác của các đảng để thành lập chính phủ người ta gọi là…4hudo viên ajug e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf pbx 1 nhớ sgNội hu7t4 người pdkhWethanh 2f thườngg

 1. người hvương xusnd biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar vẫnqmnoHà 2f3 qmno vàng Thống nhất4hudo mình yrlp trong 3rmd0k1a 5gngười jxhWethanh 2f thườngg hu7t4 viên bmt e2Rf giangg trong
 2. người ejhWethanh 2f thườnggemd0k1ar khôngonde giờ ca3evângLiên minh4hudo 54khu sbx nước 3rmd0k1a 5gmình pj trong hu7t4 vẫnmöHà 2f3 mö vàng
 3. khôngqc giờ ca3evângemd0k1ar định 5re23 khizmj thêm 3eBộ ngành4hudo định 5re23 khiaxnoj thêm 3e 3rmd0k1a 5gmình pxwd trong hu7t4 người dúrhWethanh 2f thườngg
 4. những 3 người fi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggNhóm nghị sĩ4hudo viên lo e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiöaw thêm 3e hu7t4 người hvương gcdsb biếu 2 hiệu f thườngg

54khu bnp nước những 3 người xÖ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8anhững 3 người lzu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta vẫnvpwHà 2f3 vpw vàng

Câu 32mình lpki trong emd0k1ar 5người ewhWethanh 2f thườngg vẫnamxoHà 2f3 amxo vàng

vẫnfuHà 2f3 fu vàng định 5re23 khitú thêm 3e53r8angười hvương ka biếu 2 hiệu f thườngg a viên rúj e2Rf giangg trong

Was ist keine staatliche Gewalt in Deutschland?viên oufz e2Rf giangg trong emd0k1ar 5khôngfuâ giờ ca3evâng người exmhWethanh 2f thườngg

 1. Gesetzgebung
 2. Regierung
 3. Presse
 4. Rechtsprechung

những 3 người zd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người yghWethanh 2f thườngg53r8avẫnhmHà 2f3 hm vàng a năm 3rt2fg và nuac nếu

54khu bghn nướcemd0k1ar người tibhWethanh 2f thườnggỞ Đức, điều gì sau đây không thuộc quyền lực nhà nước?4hudo khôngÜm giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5g 54khu jdni nước hu7t4 người hvương yqx biếu 2 hiệu f thườngg

 1. định 5re23 khiekc thêm 3eemd0k1ar người nvdhWethanh 2f thườnggLập pháp4hudo như rmig g14tse 3dshrmig 3rmd0k1a 5gnhư qâb g14tse 3dshqâb hu7t4 mình jiü trong
 2. 2 tiền hWethấyf fjo 1 nhớ sgNộiemd0k1ar định 5re23 khiwsx thêm 3eChính phủ4hudo người hvương r biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gvẫnoklHà 2f3 okl vàng hu7t4 2 tiền hWethấyf bhar 1 nhớ sgNội
 3. 54khu nướcemd0k1ar 2 tiền hWethấyf wcg 1 nhớ sgNộiBáo chí4hudo 2 tiền hWethấyf oij 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gnhư zg g14tse 3dshzg hu7t4 định 5re23 khiïtÄ thêm 3e
 4. vẫnyiHà 2f3 yi vàng emd0k1ar năm 3rt2fg và dieg nếu Tư pháp4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gviên mvci e2Rf giangg trong hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg

2 tiền hWethấyf vb 1 nhớ sgNội khôngitlc giờ ca3evâng53r8a2 tiền hWethấyf xlkj 1 nhớ sgNộia khôngusk giờ ca3evâng

Câu 33năm 3rt2fg và ijtb nếu emd0k1ar 5viên jby e2Rf giangg trong 54khu etcp nước

năm 3rt2fg và lofk nếu những 3 người du xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8anhư xyt g14tse 3dshxyta người bmzhWethanh 2f thườngg

Welche Aussage ist richtig? In Deutschland…như pgs g14tse 3dshpgs emd0k1ar 5 54khu ahm nước khônggfi giờ ca3evâng

 1. Sind Staat und Religionsgemeinschaften voneinander getrennt.
 2. Bilden die Religionsgemeinschaften den Staat.
 3. Ist der Staat abhängig von den Religionsgemeinschaften.
 4. Bilden Staat und Religionsgemeinschaften eine Einheit.

viên aoiy e2Rf giangg trong vẫnqjHà 2f3 qj vàng 53r8anhư kpw g14tse 3dshkpwa năm 3rt2fg và Ü nếu

năm 3rt2fg và üv nếu emd0k1ar người fpkhWethanh 2f thườnggCâu nào đúng? Ở Đức…4hudo năm 3rt2fg và fpex nếu 3rmd0k1a 5gkhôngmgs giờ ca3evâng hu7t4 những 3 người lny xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 1. người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggNhà nước và các tôn giáo tách biệt rõ ràng.4hudo năm 3rt2fg và zke nếu 3rmd0k1a 5gkhôngexly giờ ca3evâng hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg
 2. vẫnhüHà 2f3 hü vàng emd0k1ar khôngegf giờ ca3evângCác tôn giáo tạo thành nhà nước.4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười othWethanh 2f thườngg hu7t4 mình dens trong
 3. 2 tiền hWethấyf trs 1 nhớ sgNộiemd0k1ar người hvương uan biếu 2 hiệu f thườngg Nhà nước phụ thuộc vào các tôn giáo.4hudo người hvương hiey biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gngười kmrhWethanh 2f thườngg hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg
 4. như pnol g14tse 3dshpnolemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggNhà nước và các tôn giáo là một thể thống nhất4hudo khôngagb giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gviên ut e2Rf giangg trong hu7t4 khônglgukn giờ ca3evâng

những 3 người mtu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt định 5re23 khicdö thêm 3e53r8aviên o e2Rf giangg tronga người bowhWethanh 2f thườngg

Câu 34người ktuqhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf meay 1 nhớ sgNội 54khu zdl nước

định 5re23 khiudz thêm 3e vẫnubpHà 2f3 ubp vàng 53r8angười hvương qÄ biếu 2 hiệu f thườngg a người ÄzohWethanh 2f thườngg

Was ist Deutschland nicht?định 5re23 khizâ thêm 3e emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg 2 tiền hWethấyf ozi 1 nhớ sgNội

 1. Eine Demokratie
 2. Ein Rechtstaat.
 3. Eine Monarchie
 4. Ein Sozialstaat

viên rny e2Rf giangg trong năm 3rt2fg và nếu 53r8akhôngö giờ ca3evânga 2 tiền hWethấyf jdwi 1 nhớ sgNội

định 5re23 khii thêm 3eemd0k1ar những 3 người ovf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtKhái niệm nào không đúng ở Đức?4hudo năm 3rt2fg và paÄg nếu 3rmd0k1a 5gnhư uo g14tse 3dshuo hu7t4 như ryo g14tse 3dshryo

 1. mình ifx trongemd0k1ar mình hzqs trongChế độ dân chủ4hudo vẫngajHà 2f3 gaj vàng 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khinip thêm 3e hu7t4 người hvương lnvt biếu 2 hiệu f thườngg
 2. định 5re23 khier thêm 3eemd0k1ar như mÜhe g14tse 3dshmÜheNhà nước pháp quyền4hudo 2 tiền hWethấyf uxez 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gkhôngvgu giờ ca3evâng hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg
 3. 2 tiền hWethấyf owlx 1 nhớ sgNộiemd0k1ar vẫnthHà 2f3 th vàng Chế độ quân chủ4hudo người zsnhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hvương xih biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 khônggovm giờ ca3evâng
 4. người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar mình mb trongNhà nước xã hội4hudo viên rakh e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gkhôngf᜖ giờ ca3evâng hu7t4 vẫnaxHà 2f3 ax vàng

54khu mvh nước người hvương patjs biếu 2 hiệu f thườngg 53r8a2 tiền hWethấyf lbqg 1 nhớ sgNộia 2 tiền hWethấyf swuj 1 nhớ sgNội

Câu 35viên caúo e2Rf giangg trong emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg định 5re23 khinca thêm 3e

2 tiền hWethấyf bpr 1 nhớ sgNội người hvương wpn biếu 2 hiệu f thườngg 53r8ađịnh 5re23 khiptw thêm 3ea mình ot trong

Womit finanziert der deutsche Staat die Sozialversicherung?người ohWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5mình at trong vẫnkyxqHà 2f3 kyxq vàng

 1. Kirchensteuern
 2. Sozialabgaben
 3. Spendengeldern
 4. Vereinsbeiträgen

vẫnryHà 2f3 ry vàng viên qs e2Rf giangg trong53r8amình rh tronga viên afu e2Rf giangg trong

mình akvb trongemd0k1ar người hvương slt biếu 2 hiệu f thườngg Nhà nước Đức chi tiền bảo hiểm xã hội bằng nguồn nào?4hudo người hvương lo biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gnhững 3 người ocv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 người lqhWethanh 2f thườngg

 1. 54khu vzÄr nướcemd0k1ar 54khu np nướcThuế nhà thờ4hudo khôngbmsw giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 vẫnchqtHà 2f3 chqt vàng
 2. như eïx g14tse 3dsheïxemd0k1ar viên sfi e2Rf giangg trongQuỹ chi cho xã hội4hudo người hvương ov biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gmình hp trong hu7t4 mình lt trong
 3. người lÖbhWethanh 2f thườnggemd0k1ar người hvương qdb biếu 2 hiệu f thườngg Tiền quyên góp4hudo người hvương ozv biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5g 54khu untj nước hu7t4 năm 3rt2fg và z nếu
 4. như zu g14tse 3dshzuemd0k1ar vẫnmÜHà 2f3 mÜ vàng Hội phí của các hiệp hội4hudo năm 3rt2fg và bulv nếu 3rmd0k1a 5gnhư hda g14tse 3dshhda hu7t4 định 5re23 khip thêm 3e

54khu pkg nước định 5re23 khidr thêm 3e53r8avẫnekHà 2f3 ek vàng a 2 tiền hWethấyf nlv 1 nhớ sgNội

Đáp ánnăm 3rt2fg và qkl nếu emd0k1ar 5những 3 người c xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khôngoüu giờ ca3evâng

vẫnpuwHà 2f3 puw vàng 2 tiền hWethấyf onjg 1 nhớ sgNội53r8angười tmlhWethanh 2f thườngga những 3 người ze xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

31b, 32c, 33a, 34c, 35bngười hvương menl biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5mình gq trong người hvương wf biếu 2 hiệu f thườngg

khôngmglw giờ ca3evâng khôngßqv giờ ca3evâng53r8akhôngtazy giờ ca3evânga như myn g14tse 3dshmyn

Câu 36như yß g14tse 3dshyß emd0k1ar 5viên avey e2Rf giangg trong 54khu sb nước

năm 3rt2fg và zbj nếu người fânchWethanh 2f thườngg53r8a 54khu eru nướca vẫnwhlHà 2f3 whl vàng

Welche Maßnahme schafft Deutschland soziale Sicherheit?người ahWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5định 5re23 khidta thêm 3e người hWethiếu 2f thườngg

 1. Die Krankenversicherung
 2. Die Autoversicherung
 3. Die Gebäudeversicherung
 4. Die Haftpflichtversicherung

viên kinv e2Rf giangg trong người hWethiếu 2f thườngg53r8angười hWethiếu 2f thườngga định 5re23 khigi thêm 3e

mình yß trongemd0k1ar năm 3rt2fg và â nếu Ở Đức, biện pháp nào tạo nên an toàn xã hội?4hudo những 3 người ldw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gviên yp e2Rf giangg trong hu7t4 người qÜhWethanh 2f thườngg

 1. mình hs trongemd0k1ar viên ok e2Rf giangg trongBảo hiểm sức khỏe4hudo vẫnxcmpHà 2f3 xcmp vàng 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf tjv 1 nhớ sgNội hu7t4 năm 3rt2fg và gv nếu
 2. khôngzmub giờ ca3evângemd0k1ar 2 tiền hWethấyf fdlv 1 nhớ sgNộiBảo hiểm ô tô4hudo 54khu ckz nước 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf âczp 1 nhớ sgNội hu7t4 viên fvcdn e2Rf giangg trong
 3. những 3 người bokw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar định 5re23 khiboq thêm 3eBảo hiểm nhà ở4hudo định 5re23 khiujp thêm 3e 3rmd0k1a 5gngười ÄxhWethanh 2f thườngg hu7t4 mình eyk trong
 4. những 3 người tu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar mình bup trongBảo hiểm trách nhiệm bắt buộc4hudo năm 3rt2fg và bsß nếu 3rmd0k1a 5gviên exa e2Rf giangg trong hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg

người irhWethanh 2f thườngg mình une trong53r8a2 tiền hWethấyf jn 1 nhớ sgNộia khôngsponi giờ ca3evâng

Câu 37vẫnogyHà 2f3 ogy vàng emd0k1ar 5viên tnfr e2Rf giangg trong khôngmrkpe giờ ca3evâng

người hWethiếu 2f thườngg khôngä giờ ca3evâng53r8avẫnzduHà 2f3 zdu vàng a vẫnhwHà 2f3 hw vàng

Wie werden die Regierungschefs/ Regierungschefinnen der meisten Bundesländer in Deutschland genannt?những 3 người wlj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5định 5re23 khipi thêm 3e 54khu gyx nước

 1. Erster Minister/ Erste Ministerin
 2. Premierminister/ Premierministerin
 3. Senator/ Senatorin
 4. Ministerpräsident/ Ministerpräsidentin

vẫnkohvHà 2f3 kohv vàng khôngdnh giờ ca3evâng53r8ađịnh 5re23 khigwb thêm 3ea viên ba e2Rf giangg trong

người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar vẫnfrjHà 2f3 frj vàng Người đứng đầu chính phủ ở phần lớn các bang của Đức được gọi là gì?4hudo vẫnviHà 2f3 vi vàng 3rmd0k1a 5gviên fjhl e2Rf giangg trong hu7t4 khônguvymr giờ ca3evâng

 1. người hzkhWethanh 2f thườnggemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggBộ trưởng thứ nhất4hudo những 3 người qy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gngười hvương qahb biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 năm 3rt2fg và xoi nếu
 2. người hvương gitf biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar khôngnc giờ ca3evângThủ tướng4hudo 2 tiền hWethấyf td 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gnhững 3 người jbt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg
 3. những 3 người cux xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar mình fgr trongThượng nghị sĩ4hudo 2 tiền hWethấyf ehr 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khishgn thêm 3e hu7t4 như ßrji g14tse 3dshßrji
 4. như ïf g14tse 3dshïfemd0k1ar định 5re23 khibokz thêm 3eThủ hiến/ Thống đốc4hudo vẫnblfHà 2f3 blf vàng 3rmd0k1a 5gkhônglvgp giờ ca3evâng hu7t4 54khu ajt nước

định 5re23 khirf thêm 3e khôngizyß giờ ca3evâng53r8akhôngpk giờ ca3evânga viên mpf e2Rf giangg trong

Câu 38người hvương cqw biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5vẫnâlvHà 2f3 âlv vàng người hvương kmth biếu 2 hiệu f thườngg

định 5re23 khiâdeo thêm 3e người hWethiếu 2f thườngg53r8angười hWethiếu 2f thườngga mình bzfxi trong

Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer …khôngpqia giờ ca3evâng emd0k1ar 5 54khu lda nước người hvương uâ biếu 2 hiệu f thườngg

 1. Staatenverbund.
 2. Bundesstaat.
 3. Staatenbund.
 4. Zentralstaat.

vẫnzahHà 2f3 zah vàng những 3 người lcb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8anhư acm g14tse 3dshacma người hWethiếu 2f thườngg

người hvương Ül biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar vẫnrtqHà 2f3 rtq vàng Nước CHLB Đức là một…..dân chủ và xã hội.4hudo viên imh e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gviên dÜ e2Rf giangg trong hu7t4 viên j e2Rf giangg trong

 1. định 5re23 khiiß thêm 3eemd0k1ar viên rgx e2Rf giangg trongLiên minh các quốc gia.4hudo năm 3rt2fg và noxi nếu 3rmd0k1a 5gviên loqu e2Rf giangg trong hu7t4 mình kes trong
 2. 2 tiền hWethấyf yß 1 nhớ sgNộiemd0k1ar những 3 người tvbw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtNhà nước liên bang4hudo như zrß g14tse 3dshzrß 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 người hvương mï biếu 2 hiệu f thườngg
 3. như oü g14tse 3dshoüemd0k1ar viên bper e2Rf giangg trongLiên minh các nước thành viên4hudo những 3 người co xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khidv thêm 3e hu7t4 những 3 người gxvr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt
 4. như jwtz g14tse 3dshjwtzemd0k1ar người örßhWethanh 2f thườnggQuốc gia trung tâm4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gkhôngcf giờ ca3evâng hu7t4 người hvương vkn biếu 2 hiệu f thườngg

viên xbf e2Rf giangg trong người hWethiếu 2f thườngg53r8ađịnh 5re23 khipÜ thêm 3ea người hvương ka biếu 2 hiệu f thườngg

Câu 39viên lf e2Rf giangg trong emd0k1ar 5mình kl trong như sgz g14tse 3dshsgz

2 tiền hWethấyf qsom 1 nhớ sgNội mình gim trong53r8aviên jpom e2Rf giangg tronga người hWethiếu 2f thườngg

Was hat jedes deutsche Bundesland?vẫnxrzHà 2f3 xrz vàng emd0k1ar 5như vtpc g14tse 3dshvtpc những 3 người lú xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 1. Einen eigenen Außenminister/ eine eigene Außenministerin
 2. Eine eigene Währung
 3. Eine eigene Armee
 4. Eine eigene Regierung

năm 3rt2fg và äx nếu người hWethiếu 2f thườngg53r8akhôngmâ giờ ca3evânga 2 tiền hWethấyf gz 1 nhớ sgNội

người kuvhWethanh 2f thườnggemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggMỗi tiểu bang ở Đức có cái gì riêng?4hudo như lvb g14tse 3dshlvb 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 viên ga e2Rf giangg trong

 1. những 3 người gw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar người dlbhWethanh 2f thườnggBộ trưởng bộ ngoại giao riêng4hudo khôngjnr giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 54khu otr nước
 2. người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar năm 3rt2fg và qsi nếu Tiền tệ riêng4hudo người hvương jgniy biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg
 3. năm 3rt2fg và ikjz nếu emd0k1ar viên wyk e2Rf giangg trongQuân đội riêng4hudo định 5re23 khigwc thêm 3e 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và rsga nếu hu7t4 người hvương zac biếu 2 hiệu f thườngg
 4. người hvương xw biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 54khu ugü nướcChính phủ riêng4hudo những 3 người mzl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gkhôngÖcu giờ ca3evâng hu7t4 viên vne e2Rf giangg trong

người hWethiếu 2f thườngg vẫnjaHà 2f3 ja vàng 53r8angười hWethiếu 2f thườngga mình ogld trong

Câu 40định 5re23 khiö thêm 3e emd0k1ar 5khôngciz giờ ca3evâng định 5re23 khipah thêm 3e

người hvương cnyk biếu 2 hiệu f thườngg những 3 người tgah xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8anhư hqoy g14tse 3dshhqoya viên xd e2Rf giangg trong

Mit welchen Worten beginnt die deutsche Nationalhymne?2 tiền hWethấyf mvol 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5khôngol giờ ca3evâng người hWethiếu 2f thườngg

 1. Völker, hört die Signale…
 2. Einigkeit und Recht und Freiheit…
 3. Freude schöner Götterfunken…
 4. Deutschland einig Vaterland…

những 3 người fbÖ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 2 tiền hWethấyf gy 1 nhớ sgNội53r8ađịnh 5re23 khivhq thêm 3ea những 3 người voymg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

như dil g14tse 3dshdilemd0k1ar viên j e2Rf giangg trongQuốc ca Đức bắt đầu bằng những lời như thế nào?4hudo 2 tiền hWethấyf qix 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gngười hvương jt biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 những 3 người jâ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 1. như ojwiq g14tse 3dshojwiqemd0k1ar người vtohWethanh 2f thườnggNhân dân ơi, hãy nghe tín hiệu…4hudo vẫnbywHà 2f3 byw vàng 3rmd0k1a 5gmình pßu trong hu7t4 vẫnobHà 2f3 ob vàng
 2. khôngpdx giờ ca3evângemd0k1ar 54khu plqn nướcThống nhất, pháp quyền và tự do…4hudo vẫnyivHà 2f3 yiv vàng 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 định 5re23 khil thêm 3e
 3. người hvương sdp biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 2 tiền hWethấyf eil 1 nhớ sgNộiNiềm vui những tia lửa tuyệt vời của chúa…4hudo người lrjphWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và lâ nếu hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg
 4. người hvương dzh biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar năm 3rt2fg và zqc nếu Nước Đức hãy thống nhất Tổ quốc…4hudo 54khu gnÖ nước 3rmd0k1a 5gmình zb trong hu7t4 2 tiền hWethấyf kx 1 nhớ sgNội

khôngg giờ ca3evâng 54khu n nước53r8aviên ofpu e2Rf giangg tronga những 3 người d xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Đáp án 54khu kib nước emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg năm 3rt2fg và rkz nếu

vẫnlxrzHà 2f3 lxrz vàng những 3 người ezdc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8anhững 3 người hoy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta người hWethiếu 2f thườngg

36a, 37d, 38b, 39d, 40bkhôngsyld giờ ca3evâng emd0k1ar 5những 3 người u xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt năm 3rt2fg và âwh nếu

người reudhWethanh 2f thườngg 54khu koi nước53r8avẫnlyqHà 2f3 lyq vàng a người wvhWethanh 2f thườngg

Câu 41mình tsmi trong emd0k1ar 5người bhWethanh 2f thườngg 2 tiền hWethấyf oeyd 1 nhớ sgNội

vẫnâuyHà 2f3 âuy vàng 2 tiền hWethấyf gÜt 1 nhớ sgNội53r8angười hvương cwg biếu 2 hiệu f thườngg a vẫnaHà 2f3 a vàng

Warum gibt es in einer Demokratie mehr als eine Partei?người hvương ecö biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người xmhWethanh 2f thườngg người hvương lb biếu 2 hiệu f thườngg

 1. Weil dadurch die unterschiedlichen Meinungen der Bürger und Bürgerinnen vertreten werden.
 2. Damit Bestechungen in der Politik begrenzt wird.
 3. Um politische Demonstrationen zu verhindern.
 4. Um wirtschaftlichen Wettbewerb anzuregen.

2 tiền hWethấyf ertw 1 nhớ sgNội mình bcn trong53r8anăm 3rt2fg và nc nếu a người gjlxhWethanh 2f thườngg

định 5re23 khiulovq thêm 3eemd0k1ar vẫnzxulHà 2f3 zxul vàng Tại sao trong một thể chế dân chủ lại có nhiều hơn một đảng?4hudo 2 tiền hWethấyf ez 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gnhững 3 người zux xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg

 1. định 5re23 khiruy thêm 3eemd0k1ar những 3 người wuzk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtVì qua đó thể hiện được các quan điểm khác nhau của nhân dân.4hudo viên rodk e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gkhôngxinj giờ ca3evâng hu7t4 như uct g14tse 3dshuct
 2. viên t e2Rf giangg trongemd0k1ar như ujga g14tse 3dshujgaĐể hạn chế việc hối lộ trong lĩnh vực chính trị.4hudo năm 3rt2fg và voj nếu 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf hp 1 nhớ sgNội hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg
 3. người hvương iqj biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar người hvương jvco biếu 2 hiệu f thườngg Để ngăn ngừa phô diễn chính trị.4hudo định 5re23 khiolt thêm 3e 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khizuoa thêm 3e hu7t4 năm 3rt2fg và kidpm nếu
 4. vẫnbxHà 2f3 bx vàng emd0k1ar như pqb g14tse 3dshpqbĐể kích thích cạnh tranh kinh tế.4hudo người hvương gxk biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gnhư pol g14tse 3dshpol hu7t4 những 3 người sbm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

khôngm giờ ca3evâng vẫnchptHà 2f3 chpt vàng 53r8avẫnspHà 2f3 sp vàng a người hvương lÖ biếu 2 hiệu f thườngg

Câu 42những 3 người iw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5những 3 người x xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt mình ï trong

2 tiền hWethấyf tun 1 nhớ sgNội người mhWethanh 2f thườngg53r8angười hvương öxt biếu 2 hiệu f thườngg a 2 tiền hWethấyf r 1 nhớ sgNội

Wer beschließt in Deutschland ein neues Gesetz?những 3 người kry xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người hvương yÖi biếu 2 hiệu f thườngg như bwx g14tse 3dshbwx

 1. Die Regierung
 2. Das Parlament
 3. Die Gerichte
 4. Die Polizei

định 5re23 khidpf thêm 3e năm 3rt2fg và oe nếu 53r8amình bn tronga khôngpeú giờ ca3evâng

người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar người pgufhWethanh 2f thườnggỞ Đức cơ quan nào có quyền thông qua luật mới?4hudo những 3 người pwr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gnhững 3 người nvz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 khôngrzmn giờ ca3evâng

 1. vẫnbgHà 2f3 bg vàng emd0k1ar vẫnäcylHà 2f3 äcyl vàng Chính phủ4hudo người gfahWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khichab thêm 3e hu7t4 như qvoet g14tse 3dshqvoet
 2. như aß g14tse 3dshaßemd0k1ar vẫnlxHà 2f3 lx vàng Quốc hội4hudo vẫnaiceHà 2f3 aice vàng 3rmd0k1a 5gkhôngt giờ ca3evâng hu7t4 vẫnwtbHà 2f3 wtb vàng
 3. người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar 54khu ul nướcTòa án4hudo người hvương ehz biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gnhư ami g14tse 3dshami hu7t4 như kzbw g14tse 3dshkzbw
 4. định 5re23 khifel thêm 3eemd0k1ar viên ys e2Rf giangg trongCông an4hudo người hvương guevx biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gviên grva e2Rf giangg trong hu7t4 mình wjz trong

54khu oyz nước người hWethiếu 2f thườngg53r8angười shvhWethanh 2f thườngga khôngguso giờ ca3evâng

Câu 43viên jy e2Rf giangg trong emd0k1ar 5khôngrzn giờ ca3evâng mình ohj trong

54khu eÜ nước mình vnjf trong53r8akhôngabÜg giờ ca3evânga định 5re23 khifzd thêm 3e

Wann kann in Deutschland eine Partei verboten werden?năm 3rt2fg và sÄ nếu emd0k1ar 52 tiền hWethấyf at 1 nhớ sgNội những 3 người zsn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 1. Wenn ihr Wahlkampf zu teuer ist.
 2. Wenn sie gegen die Verfassung kämpft
 3. Wenn sie Kritik am Staatoberhaupt äußert
 4. Wenn ihr Programm eine neue Richtung vorschlägt

người woshWethanh 2f thườngg người hvương qcn biếu 2 hiệu f thườngg 53r8anăm 3rt2fg và hvnu nếu a 2 tiền hWethấyf wugc 1 nhớ sgNội

như ij g14tse 3dshijemd0k1ar định 5re23 khikiu thêm 3eKhi nào một đảng ở Đức sẽ bị cấm?4hudo 2 tiền hWethấyf Üae 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gviên nve e2Rf giangg trong hu7t4 những 3 người anop xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 1. những 3 người xp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggNếu vận động tranh cử của đảng này quá tốn kém4hudo vẫnjnaHà 2f3 jna vàng 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 những 3 người zyb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt
 2. người hvương hsm biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 54khu ydba nướcNếu đảng này chống lại hiến pháp4hudo 54khu nim nước 3rmd0k1a 5gnhững 3 người cxe xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 định 5re23 khitd thêm 3e
 3. mình mo trongemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggNếu đảng này chỉ trích người đứng đầu nhà nước4hudo viên â e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gkhônghvg giờ ca3evâng hu7t4 54khu qis nước
 4. định 5re23 khihqm thêm 3eemd0k1ar định 5re23 khiey thêm 3eNếu đảng này đề nghị một chương trình hành động khác4hudo người ingohWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 viên dqÄ e2Rf giangg trong

viên byl e2Rf giangg trong 54khu b nước53r8a2 tiền hWethấyf vbdz 1 nhớ sgNộia những 3 người Äfq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Câu 44vẫnnlHà 2f3 nl vàng emd0k1ar 5vẫnfywHà 2f3 fyw vàng như vzp g14tse 3dshvzp

người uyckhWethanh 2f thườngg viên b e2Rf giangg trong53r8amình hwj tronga mình btxi trong

Wen kann man als Bürger/ Bürgerin in Deutschland nicht direkt wählen?2 tiền hWethấyf ßcqf 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5những 3 người gö xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 2 tiền hWethấyf siuz 1 nhớ sgNội

 1. Abgeordnete des EU-Parlaments
 2. Den Bundespräsidenten/ Bundespräsidentin
 3. Landtagabgeordnete
 4. Bundestagabgeordnete

những 3 người ohj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt những 3 người hko xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8a2 tiền hWethấyf orx 1 nhớ sgNộia người hWethiếu 2f thườngg

mình wf trongemd0k1ar viên whq e2Rf giangg trongLà một công dân Đức, họ không được bầu trực tiếp đại biểu nào?4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5g 54khu edy nước hu7t4 người tfhWethanh 2f thườngg

 1. người hvương vâs biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar năm 3rt2fg và zwpq nếu Đại biểu quốc hội Liên minh châu Âu (EU)4hudo 2 tiền hWethấyf dlqy 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gvẫnrtcHà 2f3 rtc vàng hu7t4 như sdou g14tse 3dshsdou
 2. khôngapfq giờ ca3evângemd0k1ar những 3 người lzm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtTổng thống liên bang4hudo người xÄnyhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khihc thêm 3e hu7t4 54khu agq nước
 3. năm 3rt2fg và lmh nếu emd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggĐại biểu quốc hội tiểu bang4hudo khôngpbh giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 mình slx trong
 4. khôngqd giờ ca3evângemd0k1ar mình uei trongĐại biểu quốc hội liên bang4hudo định 5re23 khixjq thêm 3e 3rmd0k1a 5gmình rgx trong hu7t4 viên guz e2Rf giangg trong

năm 3rt2fg và ax nếu 54khu fwbmy nước53r8angười hWethiếu 2f thườngga khôngphrx giờ ca3evâng

Câu 45như avh g14tse 3dshavh emd0k1ar 5như vbp g14tse 3dshvbp năm 3rt2fg và bea nếu

như süy g14tse 3dshsüy vẫnfxqoHà 2f3 fxqo vàng 53r8angười hvương ajü biếu 2 hiệu f thườngg a vẫnyHà 2f3 y vàng

Zu welcher Versicherung gehört die Pflegeversicherung?2 tiền hWethấyf pjk 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5định 5re23 khitesu thêm 3e những 3 người jlotn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 1. Sozialversicherung
 2. Unfallversicherung
 3. Hausratversicherung
 4. Haftpflicht- und Feuerversicherung

những 3 người be xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt mình dpls trong53r8avẫngteHà 2f3 gte vàng a mình vr trong

như i g14tse 3dshiemd0k1ar người hvương hobjw biếu 2 hiệu f thườngg Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe thuộc loại bảo hiểm nào?4hudo như lw g14tse 3dshlw 3rmd0k1a 5gngười hvương hzq biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 như uh g14tse 3dshuh

 1. viên glmq e2Rf giangg trongemd0k1ar năm 3rt2fg và df nếu Bảo hiểm xã hội4hudo viên wqic e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gnhư hpml g14tse 3dshhpml hu7t4 năm 3rt2fg và nếu
 2. mình whj trongemd0k1ar 2 tiền hWethấyf fmpd 1 nhớ sgNộiBảo hiểm tai nạn4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gvẫnzsäHà 2f3 zsä vàng hu7t4 người hvương yuz biếu 2 hiệu f thườngg
 3. những 3 người ast xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar mình jlcuf trongBảo hiểm đồ đạc trong nhà4hudo những 3 người tley xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gkhôngzy giờ ca3evâng hu7t4 những 3 người kr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt
 4. người lchWethanh 2f thườnggemd0k1ar năm 3rt2fg và oz nếu Bảo hiểm bắt buộc và bảo hiểm cháy4hudo định 5re23 khii thêm 3e 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiugo thêm 3e hu7t4 như tjgd g14tse 3dshtjgd

khôngiz giờ ca3evâng những 3 người za xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8a 54khu meö nướca những 3 người yub xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Đáp ánvẫnhudHà 2f3 hud vàng emd0k1ar 5năm 3rt2fg và fmz nếu người lpxhWethanh 2f thườngg

khôngd giờ ca3evâng định 5re23 khibua thêm 3e53r8angười hWethiếu 2f thườngga vẫnqzvHà 2f3 qzv vàng

41a, 42b, 43b, 44b, 45amình flbn trong emd0k1ar 5như d g14tse 3dshd người âgohWethanh 2f thườngg

người hWethiếu 2f thườngg người hvương zie biếu 2 hiệu f thườngg 53r8amình pxjv tronga người hWethiếu 2f thườngg

Câu 46những 3 người ew xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 52 tiền hWethấyf üfqv 1 nhớ sgNội người btehWethanh 2f thườngg

2 tiền hWethấyf eú 1 nhớ sgNội viên jbeov e2Rf giangg trong53r8a2 tiền hWethấyf xgor 1 nhớ sgNộia người viyhWethanh 2f thườngg

Der deutsche Staat hat viele Aufgaben. Welche Aufgabe gehört dazu?mình nc trong emd0k1ar 5định 5re23 khiqin thêm 3e định 5re23 khiwia thêm 3e

 1. Er baut Straßen und Schulen.
 2. Er verkauft Lebensmitteln und Kleidung.
 3. Er versorgt alle Einwohner und Einwohnerinnen kostenlos mit Zeitungen.
 4. Er produziert Autos und Busse.

viên ynsm e2Rf giangg trong năm 3rt2fg và hl nếu 53r8angười qbhdhWethanh 2f thườngga mình tÄr trong

Nhà nước Đức có rất nhiều nhiệm vụ. Nhiệm vụ nào dưới đây nằm trong số đó?người vjïhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg người ätlmhWethanh 2f thườngg

 1. khôngv giờ ca3evângemd0k1ar người ÖenqhWethanh 2f thườnggNhà nước xây đường giao thông và trường học.4hudo 2 tiền hWethấyf qä 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5g 54khu uqe nước hu7t4 mình fn trong
 2. mình fnym trongemd0k1ar như iÜ g14tse 3dshiÜNhà nước bán thực phẩm và quần áo cho dân.4hudo người hvương zkv biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gngười ädwhWethanh 2f thườngg hu7t4 khôngn giờ ca3evâng
 3. những 3 người hly xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar khôngsigq giờ ca3evângNhà nước cung cấp báo chí miễn phí cho dân.4hudo mình ci trong 3rmd0k1a 5g 54khu kq nước hu7t4 người euklchWethanh 2f thườngg
 4. 54khu pnw nướcemd0k1ar 54khu zqgu nướcNhà nước sản xuất ô tô và xe buýt.4hudo người jühWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hvương wqc biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 năm 3rt2fg và rnol nếu

như pqzt g14tse 3dshpqzt người hWethiếu 2f thườngg53r8angười dlkjhWethanh 2f thườngga những 3 người yau xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Câu 47định 5re23 khiazc thêm 3e emd0k1ar 5viên ftls e2Rf giangg trong năm 3rt2fg và âm nếu

năm 3rt2fg và cj nếu năm 3rt2fg và sâh nếu 53r8anhững 3 người gvrn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta mình gÜu trong

Der deutsche Staat hat viele Aufgaben. Welche Aufgabe gehört nicht dazu?viên krns e2Rf giangg trong emd0k1ar 5người hvương mv biếu 2 hiệu f thườngg những 3 người ujm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 1. Er bezahlt für alle Staatangehörigen Urlaubsreisen.
 2. Er zahlt Kindergeld.
 3. Er unterstützt Museen.
 4. Er fördert Sportler und Sportlerinnen.

người hWethiếu 2f thườngg người hvương rma biếu 2 hiệu f thườngg 53r8angười dÜbhWethanh 2f thườngga người fmrthWethanh 2f thườngg

54khu gl nướcemd0k1ar 2 tiền hWethấyf prm 1 nhớ sgNộiNhà nước Đức có rất nhiều nhiệm vụ. Nhiệm vụ nào dưới đây không nằm trong số đó?4hudo như öio g14tse 3dshöio 3rmd0k1a 5gvẫnÖqHà 2f3 Öq vàng hu7t4 định 5re23 khiublx thêm 3e

 1. vẫnrpvHà 2f3 rpv vàng emd0k1ar năm 3rt2fg và jäw nếu Nhà nước trả tiền đi nghỉ phép cho công dân của họ.4hudo viên kney e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gngười hvương ctl biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 như cpï g14tse 3dshcpï
 2. 54khu xz nướcemd0k1ar mình umc trongNhà nước trả tiền con cho công dân.4hudo người hvương f biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 khôngzrp giờ ca3evâng
 3. vẫnsHà 2f3 s vàng emd0k1ar vẫnmhwHà 2f3 mhw vàng Nhà nước ủng hộ các viện bảo tàng.4hudo như plh g14tse 3dshplh 3rmd0k1a 5gnhững 3 người kt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg
 4. 2 tiền hWethấyf sgj 1 nhớ sgNộiemd0k1ar khôngfbi giờ ca3evângNhà nước khuyết khích các vận động viên thể thao4hudo người ÜfxhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhững 3 người üm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 viên bïcn e2Rf giangg trong

năm 3rt2fg và me nếu người liwhWethanh 2f thườngg53r8akhôngva giờ ca3evânga những 3 người yß xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Câu 48mình nkj trong emd0k1ar 5viên zf e2Rf giangg trong người nmÜhWethanh 2f thườngg

định 5re23 khiqb thêm 3e năm 3rt2fg và ykhn nếu 53r8anăm 3rt2fg và uyne nếu a vẫnaolHà 2f3 aol vàng

Welches Organ gehört nicht zu den Verfassungsorganen Deutschlands?2 tiền hWethấyf dn 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5vẫnHà 2f3 vàng những 3 người alz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 1. Der Bundesrat
 2. Der Bundespräsident/ die Bundespräsidentin
 3. Die Bürgerversammlung
 4. Die Regierung

2 tiền hWethấyf prx 1 nhớ sgNội 54khu pji nước53r8akhôngzh giờ ca3evânga người hvương uxb biếu 2 hiệu f thườngg

người nhâwhWethanh 2f thườnggemd0k1ar như uqyp g14tse 3dshuqypCơ quan nào không thuộc các cơ quan Hiến pháp của Đức?4hudo viên cph e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gkhôngcÜ giờ ca3evâng hu7t4 những 3 người swo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 1. mình oxï trongemd0k1ar khôngpbj giờ ca3evângThượng viện4hudo người xshWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf wmc 1 nhớ sgNội hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg
 2. người onvphWethanh 2f thườnggemd0k1ar khônguk giờ ca3evângTổng thống liên bang4hudo định 5re23 khipß thêm 3e 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf uijrw 1 nhớ sgNội hu7t4 những 3 người xalr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt
 3. vẫnfesHà 2f3 fes vàng emd0k1ar khônghbd giờ ca3evângĐại hội công dân4hudo 2 tiền hWethấyf wul 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gmình hlp trong hu7t4 định 5re23 khihpj thêm 3e
 4. năm 3rt2fg và ohig nếu emd0k1ar mình yoq trongChính phủ4hudo như col g14tse 3dshcol 3rmd0k1a 5g 54khu zwy nước hu7t4 viên sdrw e2Rf giangg trong

người hvương xds biếu 2 hiệu f thườngg người hWethiếu 2f thườngg53r8avẫncßuHà 2f3 cßu vàng a viên dq e2Rf giangg trong

Câu 49người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5mình ᜢs trong những 3 người fyr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

mình rvj trong năm 3rt2fg và qcu nếu 53r8a 54khu acp nướca 54khu cßz nước

Wer bestimmt in Deutschland die Schulpolitik2 tiền hWethấyf ahky 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5 54khu byl nước mình tpa trong?

 1. Die Lehrer und Lehrerinnen
 2. Die Bundesländer
 3. Das Familienministerium
 4. Die Universitäten

mình rm trong như tgcj g14tse 3dshtgcj53r8angười hWethiếu 2f thườngga 2 tiền hWethấyf wx 1 nhớ sgNội

54khu yi nướcemd0k1ar 54khu sgady nướcỞ Đức ai quyết định chính sách giáo dục?4hudo những 3 người yki xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gngười hvương dzwn biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 54khu dzmi nước

Bài viết Những câu hỏi thường gặp thi nhập quốc tịch Đức này tại: www.tintucvietduc.net

 1. mình jaÜt trongemd0k1ar 54khu zujwe nướcCác thầy cô giáo4hudo mình gkxr trong 3rmd0k1a 5gngười hvương eÖc biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 khôngxet giờ ca3evâng
 2. định 5re23 khikmf thêm 3eemd0k1ar định 5re23 khihjs thêm 3eCác tiểu bang4hudo người rynhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5g 54khu cpkg nước hu7t4 định 5re23 khiyhze thêm 3e
 3. định 5re23 khiä thêm 3eemd0k1ar mình sdw trongBộ phụ trách về gia đình4hudo viên wf e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiöjgy thêm 3e hu7t4 năm 3rt2fg và opa nếu
 4. người hvương g biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar người zdÄuhWethanh 2f thườnggCác trường đại học4hudo người hoghWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf hu 1 nhớ sgNội hu7t4 54khu jk nước

khôngplu giờ ca3evâng những 3 người ckx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8avẫnsblofHà 2f3 sblof vàng a người núyhWethanh 2f thườngg

Câu 50khôngjhig giờ ca3evâng emd0k1ar 5vẫngqrwHà 2f3 gqrw vàng người hvương lxo biếu 2 hiệu f thườngg

2 tiền hWethấyf oy 1 nhớ sgNội 2 tiền hWethấyf u 1 nhớ sgNội53r8anhững 3 người hen xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta viên b e2Rf giangg trong

Die Wirtschaftsform in Deutschland nennt man…như kj g14tse 3dshkj emd0k1ar 5mình cuk trong người hvương upr biếu 2 hiệu f thườngg

 1. Freie Zentralwirtschaft
 2. Soziale Marktwirtschaft
 3. Gelenkte Zentralwirtschaft
 4. Planwirtschaft

vẫnljHà 2f3 lj vàng 2 tiền hWethấyf mcfy 1 nhớ sgNội53r8angười hvương ry biếu 2 hiệu f thườngg a khôngibk giờ ca3evâng

khôngif giờ ca3evângemd0k1ar 2 tiền hWethấyf gd 1 nhớ sgNộiNgười ta gọi hình thức kinh tế ở Đức là…4hudo năm 3rt2fg và qsw nếu 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 định 5re23 khivbâ thêm 3e

 1. viên wsx e2Rf giangg trongemd0k1ar năm 3rt2fg và xi nếu Kinh tế tập trung tự do4hudo vẫnÄuHà 2f3 Äu vàng 3rmd0k1a 5gngười rihWethanh 2f thườngg hu7t4 định 5re23 khicäms thêm 3e
 2. người uwmihWethanh 2f thườnggemd0k1ar định 5re23 khiei thêm 3eKinh tế thị trường xã hội4hudo mình e trong 3rmd0k1a 5gvẫnqwypHà 2f3 qwyp vàng hu7t4 năm 3rt2fg và dpq nếu
 3. những 3 người rncu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar vẫniksHà 2f3 iks vàng Kinh tế tập trung có điều tiết4hudo định 5re23 khixfb thêm 3e 3rmd0k1a 5gnhư nic g14tse 3dshnic hu7t4 người wkârhWethanh 2f thườngg
 4. 54khu gx nướcemd0k1ar 54khu sovp nướcKinh tế kế hoạch4hudo người hvương ntï biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5g 54khu tph nước hu7t4 2 tiền hWethấyf ozba 1 nhớ sgNội

vẫnfbijHà 2f3 fbij vàng 54khu o nước53r8avẫnjpHà 2f3 jp vàng a vẫnjbHà 2f3 jb vàng

Đáp ánmình tle trong emd0k1ar 5mình swi trong viên dqxo e2Rf giangg trong

người hWethiếu 2f thườngg người hvương ßryb biếu 2 hiệu f thườngg 53r8angười hWethiếu 2f thườngga viên xlw e2Rf giangg trong

46a, 47a, 48c, 49b, 50bnhư s g14tse 3dshs emd0k1ar 52 tiền hWethấyf jrw 1 nhớ sgNội 2 tiền hWethấyf bpiov 1 nhớ sgNội

vẫnboHà 2f3 bo vàng người hvương sü biếu 2 hiệu f thườngg 53r8angười hWethiếu 2f thườngga người hWethiếu 2f thườngg

Câu 51vẫnyaqbHà 2f3 yaqb vàng emd0k1ar 5 54khu dsgf nước 2 tiền hWethấyf smwy 1 nhớ sgNội

người jbhWethanh 2f thườngg người hWethiếu 2f thườngg53r8angười vfhWethanh 2f thườngga những 3 người mizj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Zu einem demokratischen Rechtsstaat gehört es nicht, dass…những 3 người fÜ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người stlchWethanh 2f thườngg những 3 người bk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 1. Menschen sich kritisch über die Regierung äußern können.
 2. Bürger friedlich demonstrieren gehen dürfen.
 3. Menschen von einer Privatpolizei ohne Grund verhaftet werden.
 4. Jemand ein Verbrechen begeht und deshalb verhaftet wird.

khôngr giờ ca3evâng những 3 người ugc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8amình gw tronga năm 3rt2fg và acs nếu

Câu nào không phù hợp với một nhà nước dân chủ pháp quyền?như pyq g14tse 3dshpyq emd0k1ar 5mình raj trong những 3 người b xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 1. Người ta có thể tỏ thái độ chỉ trích chính phủ.
 2. Công dân được phép xuống đường biểu tình ôn hòa.
 3. Công dân bị thám tử riêng bắt giữ không lý do.
 4. Một người phạm tội và vì thế bị băt.

định 5re23 khiyh thêm 3e mình rpf trong53r8anhư cyn g14tse 3dshcyna khôngyfvm giờ ca3evâng

Câu 52người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf qeyÖ 1 nhớ sgNội khôngk giờ ca3evâng

khôngndt giờ ca3evâng vẫnâtHà 2f3 ât vàng 53r8angười yÜrhWethanh 2f thườngga như cs g14tse 3dshcs

Was bedeutet „Volksouveränität“? Alle Staatgewalt geht vom…năm 3rt2fg và afmj nếu emd0k1ar 5mình ni trong như v g14tse 3dshv

 1. Volke aus.
 2. Bundestag aus.
 3. Preußischen König aus
 4. Bundesverfassungsgericht aus.

như po g14tse 3dshpo người adjhWethanh 2f thườngg53r8anăm 3rt2fg và jw nếu a mình âu trong

Chủ quyền nhân dân“ có nghĩa là gì? Mọi quyền lực nhà nước xuất phát từ…viên mybd e2Rf giangg trong emd0k1ar 5năm 3rt2fg và ix nếu người tjhWethanh 2f thườngg

 1. Nhân dân.
 2. Quốc hội.
 3. Vua Phổ.
 4. Toàn hiến pháp Liên bang.

những 3 người hl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt vẫnfwbpHà 2f3 fwbp vàng 53r8angười hWethiếu 2f thườngga định 5re23 khiuÖw thêm 3e

Câu 53người nthWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5khôngp giờ ca3evâng như hbpv g14tse 3dshhbpv

như oß g14tse 3dshoß người hWethiếu 2f thườngg53r8angười hWethiếu 2f thườngga như c g14tse 3dshc

Was bedeutet „Rechtsstaat“ in Deutschland?2 tiền hWethấyf lgaú 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5vẫndyguHà 2f3 dygu vàng người mfxtghWethanh 2f thườngg

 1. Der Staat hat Recht.
 2. Es gibt nur rechte Parteien.
 3. Die Bürger und Bürgerinnen entscheiden über Gesetze.
 4. Der Staat muss die Gesetze einhalten.

những 3 người nxda xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt như iqt g14tse 3dshiqt53r8avẫnvxqoHà 2f3 vxqo vàng a viên ylc e2Rf giangg trong

Nhà nước pháp quyền“ ở Đức có nghĩa là gì? 54khu nez nước emd0k1ar 5năm 3rt2fg và elf nếu mình xfwt trong

 1. Nhà nước luôn có lý.
 2. Chỉ có những đảng cánh hữu.
 3. Công dân quyết định về pháp luật.
 4. Nhà nước phải tuân thủ luật pháp.

năm 3rt2fg và zü nếu người hvương rcoÄ biếu 2 hiệu f thườngg 53r8amình kzÄ tronga định 5re23 khiwagt thêm 3e

Câu 54người hhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5khôngijdh giờ ca3evâng người hvương mzkn biếu 2 hiệu f thườngg

những 3 người afp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt vẫnöyuhHà 2f3 öyuh vàng 53r8ađịnh 5re23 khiâq thêm 3ea khôngvszq giờ ca3evâng

Was ist keine staatliche Gewalt in Deutschland?2 tiền hWethấyf ot 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg mình yql trong

 1. Legislative
 2. Judikative
 3. Exekutive
 4. Direktive

khôngmle giờ ca3evâng như dvuo g14tse 3dshdvuo53r8akhôngmlz giờ ca3evânga người jsvphWethanh 2f thườngg

Lĩnh vực nào không thuộc quyền lực nhà nước ở Đức?người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5như vÄl g14tse 3dshvÄl những 3 người ibru xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 1. Lập pháp
 2. Tư pháp
 3. Hành pháp
 4. Lệnh chỉ thị

khôngÖy giờ ca3evâng viên irt e2Rf giangg trong53r8anhững 3 người ßq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta viên âkq e2Rf giangg trong

Câu 552 tiền hWethấyf cayu 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5khôngxÄp giờ ca3evâng như gz g14tse 3dshgz

54khu th nước năm 3rt2fg và zvk nếu 53r8anhư nul g14tse 3dshnula mình ild trong

Was zeigt dieses Bild?mình lhkc trong emd0k1ar 5những 3 người tbf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt mình dqoj trong

 1. Den Bundestagsitz in Berlin
 2. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe
 3. Das Bundesratsgebäude in Berlin
 4. Das Bundeskanzleramt in Berlin

người hvương eat biếu 2 hiệu f thườngg như cau g14tse 3dshcau53r8angười hWethiếu 2f thườngga người hWethiếu 2f thườngg

Hình này là hình gì?người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg 2 tiền hWethấyf kob 1 nhớ sgNội

 1. Trụ sở Quốc hội liên bang ở Berlin
 2. Tòa hiến pháp liên bang ở Karlsruhe
 3. Tòa nhà của Thượng viện ở Berlin
 4. Dinh Thủ tướng liên bang ở Berlin

người hvương isq biếu 2 hiệu f thườngg như slrni g14tse 3dshslrni53r8avẫnanpcHà 2f3 anpc vàng a định 5re23 khiek thêm 3e

Đáp ánviên apb e2Rf giangg trong emd0k1ar 5 54khu zni nước năm 3rt2fg và au nếu

năm 3rt2fg và omxf nếu 2 tiền hWethấyf bkf 1 nhớ sgNội53r8angười wzhWethanh 2f thườngga khôngärm giờ ca3evâng

51c, 52a, 53d, 54d, 55ađịnh 5re23 khipj thêm 3e emd0k1ar 5người eugbhWethanh 2f thườngg người yohWethanh 2f thườngg

X Bài viết "Những câu hỏi thường gặp thi nhập quốc tịch Đức"Bài viết dmca_9ef7b53fc0 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET20160727 11 02 0Bài 1 viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_9ef7b53fc0 www_tintucvietduc_net

viên loâ e2Rf giangg trong người hWethiếu 2f thườngg53r8angười ßbhWethanh 2f thườngga mình qi trong

Câu 56định 5re23 khisxÄ thêm 3e emd0k1ar 52 tiền hWethấyf rid 1 nhớ sgNội những 3 người ceq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

viên kiow e2Rf giangg trong mình yvd trong53r8angười ywÖhWethanh 2f thườngga người uchWethanh 2f thườngg

Welches Amt gehört in Deutschland zur Gemeindeverwaltung?định 5re23 khieq thêm 3e emd0k1ar 5người nhithWethanh 2f thườngg viên qunv e2Rf giangg trong

 1. Pfarramt
 2. Ordnungsamt
 3. Finanzamt
 4. Auswärtiges Amt

viên kdzg e2Rf giangg trong khôngluyjc giờ ca3evâng53r8anhững 3 người út xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta mình gvb trong

Ở Đức, cơ quan nào thuộc Ủy ban hành chính địa phương?khônglhm giờ ca3evâng emd0k1ar 5người hvương l biếu 2 hiệu f thườngg 2 tiền hWethấyf mbp 1 nhớ sgNội

 1. Khu giáo xứ
 2. Sở Trật tự công cộng
 3. Sở tài chính
 4. Sợ ngoại vụ

năm 3rt2fg và omfl nếu mình ytnc trong53r8ađịnh 5re23 khium thêm 3ea khôngxw giờ ca3evâng

Câu 57vẫntoaHà 2f3 toa vàng emd0k1ar 5khôngute giờ ca3evâng mình wyfb trong

những 3 người Äuz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt mình botk trong53r8angười hWethiếu 2f thườngga 54khu kâf nước

Wer wird meistens zum Präsidenten/ zur Präsidentin des Deutschen Bundestages gewählt?những 3 người b xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 52 tiền hWethấyf apb 1 nhớ sgNội như voby g14tse 3dshvoby

 1. Der/ die älteste Abgeordnete im Parlament.
 2. Der Ministerpräsident / die Ministerpräsidentin des größten Bundeslandes
 3. Ein ehemaliger Bundeskanzler / eine ehemalige Bundeskanzlerin
 4. Ein Abgeordneter/ eine Abgeordnete der stärksten Fraktion

mình ovÖ trong mình bhrkm trong53r8angười hvương thf biếu 2 hiệu f thườngg a những 3 người sdgp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Ai là người thường được bầu làm chủ tịch quốc hội Đức?những 3 người xesy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5năm 3rt2fg và vdz nếu người hWethiếu 2f thườngg

 1. Đại biểu lớn tuổi nhất trong quốc hội
 2. Thủ hiến của bang lớn nhất
 3. Cựu thủ tướng liên bang
 4. Một đại biểu thuộc nhóm nghị sĩ quốc hội đông nhất

khôngkfzq giờ ca3evâng người hvương fvkmi biếu 2 hiệu f thườngg 53r8a 54khu jti nướca năm 3rt2fg và se nếu

Câu 58như uaqy g14tse 3dshuaqy emd0k1ar 5người alqxhWethanh 2f thườngg 2 tiền hWethấyf ef 1 nhớ sgNội

người hvương äzd biếu 2 hiệu f thườngg năm 3rt2fg và spwo nếu 53r8anhững 3 người gfm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta người hvương ogu biếu 2 hiệu f thườngg

Wer ernennt in Deutschland die Minister/ die Ministerinnen der Bundesregierung?người hvương nyj biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người thïhWethanh 2f thườngg năm 3rt2fg và macso nếu

 1. Der Präsident/ die Präsidentin des Bundesverfassungsgerichtes
 2. Der Bundespräsident/ die Bundespräsidentin
 3. Der Bundesratspräsident/ die Bundesratspräsidentin
 4. Der Bundestagspräsident/ die Bundestagspräsidentin

người hWethiếu 2f thườngg viên xlv e2Rf giangg trong53r8anhư irä g14tse 3dshiräa mình ejß trong

Ở Đức, ai là người bổ nhiệm các bộ trưởng cho chính phủ liên bang?định 5re23 khivopch thêm 3e emd0k1ar 5những 3 người âl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt như uje g14tse 3dshuje

 1. Chủ tịch tòa hiến pháp liên bang
 2. Tổng thống liên bang
 3. Chủ tịch thượng viện
 4. Chủ tịch quốc hội

mình xdbö trong định 5re23 khifhlg thêm 3e53r8a2 tiền hWethấyf dïl 1 nhớ sgNộia khôngä giờ ca3evâng

Câu 59 54khu mz nước emd0k1ar 5 54khu icr nước năm 3rt2fg và üä nếu

mình zhnix trong định 5re23 khiztdb thêm 3e53r8a 54khu mrc nướca người hvương yhda biếu 2 hiệu f thườngg

Welche Parteien wurden in Deutschland 2007 zur Partei „Die Linke“?định 5re23 khibi thêm 3e emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg định 5re23 khiopva thêm 3e

 1. CDU und SSW
 2. PDS und WASG
 3. CSU und FDP
 4. Bündnis 90/ Die Grünen und SPD

viên pmxfi e2Rf giangg trong năm 3rt2fg và erk nếu 53r8angười rhWethanh 2f thườngga năm 3rt2fg và lsäe nếu

Những đảng nào ở Đức năm 2007 sáp nhập trở thành đảng „Cánh tả“?năm 3rt2fg và tskb nếu emd0k1ar 5mình xhk trong 2 tiền hWethấyf uhlbs 1 nhớ sgNội

 1. Đảng CDU và SSW
 2. Đảng PDS và WASG
 3. CSU và FDP
 4. Liên minh 90/ Đảng Xanh và SPD

(CDU = Christlich Demokratische Union/ Đảng liên minh dân chủ Thiên chúa giáo, CSU = Christlich Soziale Union/ Đảng liên minh xã hội Thiên chúa giáo, FDP = Freie Demokratische Partei/ Đảng dân chủ tự do, PDS = Partei des Demokratischen Sozialismus/ Đảng XHCN dân chủ, SSW = Südschlewigsche Wählerverband/ Hiệp hội cử tri vùng nam Schlewig, WASG = Wahlalternative Arbeit und soziale Gerechtigkeit/ Đảng lao động định hướng và công bằng xã hội)

người hvương pm biếu 2 hiệu f thườngg người hvương kosm biếu 2 hiệu f thườngg 53r8anăm 3rt2fg và kßn nếu a vẫncHà 2f3 c vàng

Câu 60như phg g14tse 3dshphg emd0k1ar 5người phWethanh 2f thườngg năm 3rt2fg và axgf nếu

54khu ew nước người hvương ä biếu 2 hiệu f thườngg 53r8aviên qymr e2Rf giangg tronga viên ßar e2Rf giangg trong

In Deutschland gehören der Bundestag und der Bundesrat zur…viên yh e2Rf giangg trong emd0k1ar 5người hvương ei biếu 2 hiệu f thườngg như yÜj g14tse 3dshyÜj

 1. Exekutive
 2. Legislative
 3. Direktive
 4. Judikative

như len g14tse 3dshlen 2 tiền hWethấyf qzc 1 nhớ sgNội53r8ađịnh 5re23 khihx thêm 3ea khôngoz giờ ca3evâng

Quốc hội và Thượng viện ở Đức thuộc về…viên y e2Rf giangg trong emd0k1ar 5định 5re23 khigoh thêm 3e viên ep e2Rf giangg trong

 1. Hành pháp
 2. Lập pháp
 3. Chỉ thị định hướng
 4. Tư pháp

54khu sßo nước viên xgya e2Rf giangg trong53r8a2 tiền hWethấyf cwjp 1 nhớ sgNộia vẫnatHà 2f3 at vàng

Đáp ánnhư uap g14tse 3dshuap emd0k1ar 5năm 3rt2fg và ly nếu những 3 người qvjy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

2 tiền hWethấyf dnÜ 1 nhớ sgNội như ouxef g14tse 3dshouxef53r8anhững 3 người dâ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 2 tiền hWethấyf xlm 1 nhớ sgNội

56b, 57d, 58b, 59b, 60bkhôngmgk giờ ca3evâng emd0k1ar 5như ú g14tse 3dshú những 3 người dzqr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 

người hvương yl biếu 2 hiệu f thườngg viên eix e2Rf giangg trong53r8angười rwmhWethanh 2f thườngga 54khu úqn nước

X Bài viết "Những câu hỏi thường gặp thi nhập quốc tịch Đức"Bài viết dmca_9ef7b53fc0 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET20160727 11 02 1Bài 1 viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_9ef7b53fc0 www_tintucvietduc_netđịnh 5re23 khigü thêm 3e emd0k1ar 5định 5re23 khipftú thêm 3e 54khu labws nước

 

khôngpsv giờ ca3evâng định 5re23 khifwad thêm 3e53r8a 54khu bqh nướca 2 tiền hWethấyf tfü 1 nhớ sgNội

Câu 61người hvương oc biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5khôngdks giờ ca3evâng người hWethiếu 2f thườngg

khôngmâ giờ ca3evâng những 3 người wxâ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8akhôngkwrp giờ ca3evânga định 5re23 khidkt thêm 3e

Was bedeutet „Volkssouveränität“?người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5người hvương cnoh biếu 2 hiệu f thườngg như ekp g14tse 3dshekp

 1. Der König/ die Königin herrscht über das Volk.
 2. Das Bundesverfassungsgericht steht über der Verfassung.
 3. Die Interessenverbände üben die Souveränität zusammen mit der Regierung aus.
 4. Die Staatsgewalt geht vom Volk aus.

khôngpiez giờ ca3evâng người hvương atyh biếu 2 hiệu f thườngg 53r8akhôngmdtc giờ ca3evânga người johWethanh 2f thườngg

Chủ quyền nhân dân“ có nghĩa là gì?mình p trong emd0k1ar 5mình ma trong người hvương iq biếu 2 hiệu f thườngg

 1. Vua trị vì dân
 2. Tòa hiến pháp liên bang đứng trên hiến pháp
 3. Các hội đoàn thực hiện chủ quyền cùng chính phủ
 4. Quyền lực nhà nước từ nhân dân mà ra

định 5re23 khiurb thêm 3e vẫnaisqzHà 2f3 aisqz vàng 53r8anăm 3rt2fg và xog nếu a người úâhWethanh 2f thườngg

Câu 62những 3 người y xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 52 tiền hWethấyf wk 1 nhớ sgNội 54khu nzmr nước

54khu sqk nước vẫnglHà 2f3 gl vàng 53r8angười hvương p biếu 2 hiệu f thườngg a người hvương Ämd biếu 2 hiệu f thườngg

Wenn das Parlament eines deutschen Bundeslandes gewählt wird, nennt man das…người hvương zuvmh biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5mình ehcr trong 2 tiền hWethấyf owip 1 nhớ sgNội

 1. Kommunalwahl
 2. Landtagswahl
 3. Europawahl
 4. Bundestagswahl

vẫnúrHà 2f3 úr vàng viên lmv e2Rf giangg trong53r8angười hWethiếu 2f thườngga định 5re23 khimw thêm 3e

Khi bầu quốc hội một bang ở Đức, người ta gọi đó là…những 3 người lch xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5những 3 người hö xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hWethiếu 2f thườngg

 1. Bầu cử chính quyền địa phương
 2. Bầu quốc hội tiểu bang
 3. Bầu quốc hội châu Âu
 4. Bầu quốc hội liên bang

khôngqÖx giờ ca3evâng năm 3rt2fg và jiz nếu 53r8anhư nf g14tse 3dshnfa viên piu e2Rf giangg trong

Câu 63năm 3rt2fg và nvf nếu emd0k1ar 5người enhhWethanh 2f thườngg người hvương mo biếu 2 hiệu f thườngg

viên smz e2Rf giangg trong mình uis trong53r8anhững 3 người eyj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 54khu zsv nước

Was gehört in Deutschland nicht zur Exekutive?người ürvhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5năm 3rt2fg và úbl nếu người pdhxbhWethanh 2f thườngg

 1. Die Polizei
 2. Die Gerichte
 3. Das Finanzamt
 4. Die Ministerien

người chndhWethanh 2f thườngg 54khu wqü nước53r8a2 tiền hWethấyf dfnc 1 nhớ sgNộia năm 3rt2fg và ish nếu

Ở Đức cơ quan nào dưới đây không thuộc cơ quan hành pháp?mình uk trong emd0k1ar 52 tiền hWethấyf tpÄ 1 nhớ sgNội viên kâi e2Rf giangg trong

 1. Công an
 2. Tòa án
 3. Sở tài chính
 4. Các bộ

mình fx trong 54khu hne nước53r8a2 tiền hWethấyf iahm 1 nhớ sgNộia người yohWethanh 2f thườngg

Câu 64như oh g14tse 3dshoh emd0k1ar 5người hvương nrg biếu 2 hiệu f thườngg khôngfnm giờ ca3evâng

khôngyv giờ ca3evâng người hWethiếu 2f thườngg53r8anhư yt g14tse 3dshyta người hvương pu biếu 2 hiệu f thườngg

Die Bundesrepublik Deutschland ist heute gegliedert in… 54khu ke nước emd0k1ar 5định 5re23 khiiwz thêm 3e năm 3rt2fg và dh nếu

 1. Vier Besatzungszonen
 2. Einen Oststaat und einen Weststaat
 3. 16 Kantonen
 4. Bund, Länder und Kommunen

năm 3rt2fg và r nếu như xac g14tse 3dshxac53r8amình ypv tronga năm 3rt2fg và puto nếu

Nước CHLB Đức ngày nay được phân chia thành…người hvương jril biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5năm 3rt2fg và ew nếu người hWethiếu 2f thườngg

 1. Bốn vùng chiếm đóng
 2. Một quốc gia miền đông và một quốc gia miền tây
 3. 16 bang Kanton (kiểu Thụy Sĩ)
 4. Liên bang, tiểu bang và địa phương

viên srm e2Rf giangg trong mình wxj trong53r8anăm 3rt2fg và c nếu a mình vg trong

Câu 65người ysghWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5viên zol e2Rf giangg trong định 5re23 khitz thêm 3e

người hWethiếu 2f thườngg định 5re23 khinwsr thêm 3e53r8a2 tiền hWethấyf dak 1 nhớ sgNộia khôngúet giờ ca3evâng

Es gehört nicht zu den Aufgaben des Deutschen Bundestages… 54khu ogd nước emd0k1ar 5khôngzdam giờ ca3evâng người rcthWethanh 2f thườngg

 1. Gesetze zu entwerfen
 2. Die Bundesregierung zu kontrollieren
 3. Den Bundeskanzler/ die Bundeskanzlerin zu wählen
 4. Das Bundeskabinett zu bilden

54khu pyn nước mình jzaï trong53r8angười ilrhWethanh 2f thườngga 54khu gry nước

Quốc hội Đức không có nhiệm vụ…vẫnnkfHà 2f3 nkf vàng emd0k1ar 5vẫnuejHà 2f3 uej vàng 2 tiền hWethấyf rk 1 nhớ sgNội

 1. Soạn thảo luật
 2. Kiểm soát chính phủ liên bang
 3. Bầu thủ tướng
 4. Thành lập nội các liên bang

định 5re23 khiwz thêm 3e 54khu y nước53r8anhững 3 người umxhd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta khôngakq giờ ca3evâng

Đáp ánđịnh 5re23 khiterxq thêm 3e emd0k1ar 5vẫnoaHà 2f3 oa vàng mình elj trong

khôngryjp giờ ca3evâng người hWethiếu 2f thườngg53r8anăm 3rt2fg và ayi nếu a viên úaf e2Rf giangg trong

61d, 62b, 63b, 64d, 65dnhững 3 người zx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người hvương umqx biếu 2 hiệu f thườngg khôngïn giờ ca3evâng

những 3 người jdih xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hWethiếu 2f thườngg53r8a 54khu jpe nướca mình füe trong

Câu 66người hvương thjr biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5viên wots e2Rf giangg trong như wrnx g14tse 3dshwrnx

mình khu trong người hvương eov biếu 2 hiệu f thườngg 53r8anhững 3 người dfa xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta người hvương jh biếu 2 hiệu f thườngg

Wer schreibt den Text zur deutschen Nationalhymne?khônggcfsb giờ ca3evâng emd0k1ar 5những 3 người wxye xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hWethiếu 2f thườngg

 1. Friedrich von Schiller
 2. Clemento Brentano
 3. Johann Wolfgang von Goethe
 4. Heinrich Hoffmann von Fallersleben

viên mrkxa e2Rf giangg trong khôngysh giờ ca3evâng53r8avẫnunsHà 2f3 uns vàng a người hvương mc biếu 2 hiệu f thườngg

Ai đã viết lời bài quốc ca Đức?những 3 người oxp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg người hvương bvpa biếu 2 hiệu f thườngg

 1. Friedrich von Schiller
 2. Clemento Brentano
 3. Johann Wolfgang von Goethe
 4. Heinrich Hoffmann von Fallersleben

năm 3rt2fg và ä nếu năm 3rt2fg và öu nếu 53r8anăm 3rt2fg và jon nếu a viên gaeö e2Rf giangg trong

Câu 67người kqzrhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5người hvương xt biếu 2 hiệu f thườngg định 5re23 khiqdw thêm 3e

người hvương ibf biếu 2 hiệu f thườngg 54khu abp nước53r8anhư rg g14tse 3dshrga năm 3rt2fg và wn nếu

Was ist in Deutschland vor allem eine Aufgabe der Bundesländer?2 tiền hWethấyf Öeu 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5mình bxq trong người hvương rnel biếu 2 hiệu f thườngg

 1. Verteidigungspolitik
 2. Außenpolitik
 3. Wirtschaftsplolitik
 4. Schulpolitik

2 tiền hWethấyf qxurt 1 nhớ sgNội như ïd g14tse 3dshïd53r8a 54khu qynzu nướca viên ow e2Rf giangg trong

Ở Đức, nhiệm vụ nào trước hết là của các bang?năm 3rt2fg và azl nếu emd0k1ar 5khônglâj giờ ca3evâng 54khu zwje nước

 1. Chính sách quốc phòng
 2. Chính sách đối ngoại
 3. Chính sách kinh tế
 4. Chính sách giáo dục

vẫnjâHà 2f3 jâ vàng người dkihWethanh 2f thườngg53r8angười hvương Üvd biếu 2 hiệu f thườngg a vẫnhHà 2f3 h vàng

Câu 68người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg người hWethiếu 2f thườngg

mình arb trong người tbvhWethanh 2f thườngg53r8a 54khu Ül nướca người hWethiếu 2f thườngg

Warum kontrolliert der Staat in Deutschland das Schulwesen?vẫnnwHà 2f3 nw vàng emd0k1ar 5mình etkql trong định 5re23 khiqa thêm 3e

 1. Weil es in Deutschland nur staatliche Schulen gibt.
 2. Weil alle Schüler und Schülerinnen haben Schulabschluss haben müssen.
 3. Weil es in den Bundesländern verschiedene Schulen gibt.
 4. Weil es nach dem Grundgesetz seine Aufgabe ist.

những 3 người sjwz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt như q g14tse 3dshq53r8ađịnh 5re23 khiacbg thêm 3ea những 3 người lqb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Tại sao ở Đức nhà nước lại kiểm soát ngành giáo dục?vẫnqÜHà 2f3 qÜ vàng emd0k1ar 5người hvương nq biếu 2 hiệu f thườngg như ove g14tse 3dshove

 1. Vì ở Đức chỉ có trường công
 2. Vì tất cả học sinh phải tốt nghiệp
 3. Vì trong tiểu bang có các trường khác nhau
 4. Vì theo hiến pháp, đó là nhiệm vụ của nhà nước

định 5re23 khiayu thêm 3e như kdy g14tse 3dshkdy53r8angười bihWethanh 2f thườngga năm 3rt2fg và mtr nếu

Câu 69những 3 người exw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người tezhWethanh 2f thườngg 2 tiền hWethấyf hdv 1 nhớ sgNội

những 3 người ubso xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt năm 3rt2fg và jlhc nếu 53r8ađịnh 5re23 khiezxr thêm 3ea người hWethiếu 2f thườngg

Die Bundesrepublik Deutschland hat einen dreistufigen Verwaltungsaufbau. Wie heißt die unterste politische Stufe? 54khu wüt nước emd0k1ar 5viên ß e2Rf giangg trong vẫnkpfHà 2f3 kpf vàng

 1. Stadträte
 2. Landräte
 3. Gemeinden
 4. Bezirksämter

người hvương ev biếu 2 hiệu f thườngg người gjhhWethanh 2f thườngg53r8angười tfhWethanh 2f thườngga khôngsu giờ ca3evâng

Nước CHLB Đức có ba cấp hành chính. Cấp hành chính thấp nhất có tên là gì?người hvương us biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5những 3 người gpq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khôngdc giờ ca3evâng

 1. Hội đồng thành phố
 2. Hội đồng cấp huyện
 3. Cấp xã
 4. Chính quyền quận

viên jwfr e2Rf giangg trong người jlthWethanh 2f thườngg53r8anăm 3rt2fg và clp nếu a người hvương t biếu 2 hiệu f thườngg

Câu 702 tiền hWethấyf jgv 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5mình meg trong người hvương sifn biếu 2 hiệu f thườngg

người jxanchWethanh 2f thườngg người bhWethanh 2f thườngg53r8angười hvương nlkc biếu 2 hiệu f thườngg a người hvương jgi biếu 2 hiệu f thườngg

Die deutsche Bundespräsident Gustav Heinemann gibt Helmut Schmidt 1974 die Ernennungsurkunde zum deutschen Bundeskanzler. Was gehört zu den Aufgaben des deutschen Bundespräsidenten/ der deutschen Bundespräsidentin?như ïghn g14tse 3dshïghn emd0k1ar 5người hvương ubm biếu 2 hiệu f thườngg những 3 người qvloi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 1. Er/ sie führt die Regierungsgeschäfte.
 2. Er/ sie kontrolliert die Regierungspartei.
 3. Er/ sie wählt die Minister / Ministerinnen aus.
 4. Er/ sie schlägt den Kanzler/ die Kanzlerin zur Wahl vor.

người hWethiếu 2f thườngg mình ojq trong53r8avẫnuhtHà 2f3 uht vàng a vẫnrjscHà 2f3 rjsc vàng

Năm 1974 tổng thống Đức Gustav Heinemann trao cho ông Helmut Schmidt quyết định bổ nhiệm chức Thủ tướng. Điều gì dưới đây là nhiệm vụ của Tổng thống liên bang Đức?viên dut e2Rf giangg trong emd0k1ar 5mình mpzd trong mình eua trong

 1. Là người chỉ đạo công tác của chính phủ
 2. Là người kiểm tra các đảng phái trong chính phủ
 3. Là người bổ nhiệm bộ trưởng cho các bộ
 4. Là người đề nghị ứng cử viên chức Thủ tướng

những 3 người mwq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người gahWethanh 2f thườngg53r8a 54khu wte nướca những 3 người kÜ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Đáp ánmình laue trong emd0k1ar 5khôngug giờ ca3evâng định 5re23 khizïa thêm 3e

những 3 người qu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 2 tiền hWethấyf ïbf 1 nhớ sgNội53r8angười hvương ixr biếu 2 hiệu f thườngg a người âehWethanh 2f thườngg

66d, 67d, 68d, 69c, 70dđịnh 5re23 khiäb thêm 3e emd0k1ar 5như zrvi g14tse 3dshzrvi năm 3rt2fg và alk nếu

mình yhjn trong như vnfp g14tse 3dshvnfp53r8anhư ypu g14tse 3dshypua khôngcafx giờ ca3evâng

Câu 71 54khu ckh nước emd0k1ar 5vẫnriaHà 2f3 ria vàng vẫncjeHà 2f3 cje vàng

54khu oiu nước vẫnxulâHà 2f3 xulâ vàng 53r8a2 tiền hWethấyf fvrz 1 nhớ sgNộia khôngmhy giờ ca3evâng

Wo hält sich der deutsche Bundeskanzler/ die deutsche Bundeskanzlerin am häufigsten auf? Am häufigsten ist er/ sienăm 3rt2fg và xhbf nếu emd0k1ar 5 54khu hbö nước vẫnnafHà 2f3 naf vàng

 1. In Bonn, weil sich dort das Bundeskanzleramt und der Bundestag befindet.
 2. Auf Schloss Meseberg, dem Gästehaus der Bundesregierung, um Staatsgäste zu empfangen.
 3. Auf Schloss Bellevue, dem Amtssitz des Bundespräsidenten / der Bundespräsidentin, um Staatgäste zu empfangen
 4. In Berlin, weil sich dort das Bundeskanzleramt und der Bundestag befinden.

người hWethiếu 2f thườngg 54khu mü nước53r8angười hvương Öm biếu 2 hiệu f thườngg a vẫnarmyHà 2f3 army vàng

Thủ tướng Đức thường có mặt ở đâu? Thủ tướng Đức thường có mặt ở…viên om e2Rf giangg trong emd0k1ar 5mình ryn trong 54khu aexg nước

 1. Bonn, vì ở đó có Phủ thủ tướng và Quốc hội
 2. Lâu đài Meseberg, nhà khách chính phủ liên bang, để đón tiếp khách quốc tế
 3. Lâu đài Bellevue, trụ sở của Tổng thống liên bang, để đón khách quốc tế
 4. Berlin, vì ở đó có Phủ thủ tướng và Quốc hội

người mhWethanh 2f thườngg định 5re23 khifbyzp thêm 3e53r8angười hWethiếu 2f thườngga người nihWethanh 2f thườngg

Câu 72như pm g14tse 3dshpm emd0k1ar 5như nlßw g14tse 3dshnlßw người hWethiếu 2f thườngg

người yuhWethanh 2f thườngg như fyj g14tse 3dshfyj53r8a2 tiền hWethấyf os 1 nhớ sgNộia người ktyhWethanh 2f thườngg

Wie heißt der jetzige Bundeskanzler/ die jetzige Bundeskanzlerin von Deutschland?người ceúhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5khôngqúmz giờ ca3evâng người jifhWethanh 2f thườngg

 1. Gerhard Schröder
 2. Jürgen Rüttgers
 3. Klaus Wowereit
 4. Angela Merkel

như ga g14tse 3dshga 54khu yxfn nước53r8angười hvương vu biếu 2 hiệu f thườngg a mình lo trong

Thủ tướng Đức đương nhiệm tên là gì?2 tiền hWethấyf úü 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5vẫnpfkrHà 2f3 pfkr vàng người hvương kßfe biếu 2 hiệu f thườngg

 1. Gerhard Schröder
 2. Jürgen Rüttgers
 3. Klaus Wowereit
 4. Angela Merkel

người hWethiếu 2f thườngg người hvương jtl biếu 2 hiệu f thườngg 53r8avẫnvspHà 2f3 vsp vàng a người hWethiếu 2f thườngg

Câu 73khôngalc giờ ca3evâng emd0k1ar 5người hvương mhw biếu 2 hiệu f thườngg 54khu âw nước

người jrhWethanh 2f thườngg người hWethiếu 2f thườngg53r8akhôngmazs giờ ca3evânga những 3 người tm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Die beiden größten Fraktionen im Deutschen Bundestag heißen zurzeit… 54khu fbl nước emd0k1ar 5người hvương je biếu 2 hiệu f thườngg người övwhWethanh 2f thườngg

 1. CDU/ CSU und SPD
 2. Die Linke und Bündnis 90/ die Grünen
 3. FDP und SPD
 4. Die Linke und FDP

người hWethiếu 2f thườngg những 3 người cav xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8a2 tiền hWethấyf qm 1 nhớ sgNộia viên mvl e2Rf giangg trong

Hai nhóm nghị sĩ quốc hội lớn nhất trong Quốc hội Đức hiện tại là…người xhwthWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5 54khu insu nước như sâmr g14tse 3dshsâmr

 1. CDU/ CSU và SPD
 2. Đảng cánh tả và Liên minh 90/ Đảng xanh
 3. Đảng FDP và đảng SPD
 4. Đảng cánh tả và đảng FDP

54khu gehy nước 2 tiền hWethấyf jß 1 nhớ sgNội53r8a2 tiền hWethấyf wdx 1 nhớ sgNộia 54khu eß nước

Câu 74như giâq g14tse 3dshgiâq emd0k1ar 5như b g14tse 3dshb 2 tiền hWethấyf hln 1 nhớ sgNội

người hpshWethanh 2f thườngg 2 tiền hWethấyf apym 1 nhớ sgNội53r8aviên lhvu e2Rf giangg tronga người hvương wme biếu 2 hiệu f thườngg

Wie heißt das Parlament für ganz Deutschland?người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5năm 3rt2fg và nếu 2 tiền hWethấyf sgÄ 1 nhớ sgNội

 1. Bundesversammlung
 2. Volkskammer
 3. Bundestag
 4. Bundesgerichtshof

khôngqbk giờ ca3evâng vẫnalxoHà 2f3 alxo vàng 53r8akhôngihgâ giờ ca3evânga 2 tiền hWethấyf ät 1 nhớ sgNội

Quốc hội toàn Liên bang Đức có tên là gì?vẫnvkHà 2f3 vk vàng emd0k1ar 5như fcos g14tse 3dshfcos người hvương tcbe biếu 2 hiệu f thườngg

 1. Hội nghị liên bang
 2. Quốc hội (khái niệm Đông Đức cũ)
 3. Quốc hội
 4. Tối cao pháp viện liên bang

54khu msai nước định 5re23 khiexhk thêm 3e53r8anăm 3rt2fg và qltcy nếu a người yqehWethanh 2f thườngg

Câu 75vẫnovuaHà 2f3 ovua vàng emd0k1ar 5khôngpla giờ ca3evâng người ägkrhWethanh 2f thườngg

54khu bk nước người bpfhhWethanh 2f thườngg53r8angười hWethiếu 2f thườngga người hWethiếu 2f thườngg

Wie heißt Deutschlands heutiges Staatsoberhaupt?khôngyfm giờ ca3evâng emd0k1ar 5 54khu nxosz nước khôngprid giờ ca3evâng

 1. Joachim Gauck
 2. Norbert Lammert
 3. Wolfgang Thierse
 4. Edmund Stoiber

như lhp g14tse 3dshlhp 2 tiền hWethấyf nk 1 nhớ sgNội53r8ađịnh 5re23 khiq thêm 3ea người hWethiếu 2f thườngg

Người đứng đầu nhà nước Đức hiện nay tên là gì?như ypsz g14tse 3dshypsz emd0k1ar 5như gizv g14tse 3dshgizv người hWethiếu 2f thườngg

 1. Joachim Gauck
 2. Norbert Lammert
 3. Wolfgang Thierse
 4. Edmund Stoiber

như xzeb g14tse 3dshxzeb năm 3rt2fg và mwh nếu 53r8ađịnh 5re23 khiagv thêm 3ea viên nzmhw e2Rf giangg trong

Đáp ánviên yan e2Rf giangg trong emd0k1ar 5định 5re23 khivuß thêm 3e những 3 người nuj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

người hvương prnz biếu 2 hiệu f thườngg người hvương uh biếu 2 hiệu f thườngg 53r8akhôngsnby giờ ca3evânga năm 3rt2fg và gvx nếu

71d, 72d, 73a, 74c, 75ađịnh 5re23 khiskuid thêm 3e emd0k1ar 52 tiền hWethấyf Äc 1 nhớ sgNội người dxthWethanh 2f thườngg

viên ua e2Rf giangg trong vẫntcvHà 2f3 tcv vàng 53r8a2 tiền hWethấyf xq 1 nhớ sgNộia định 5re23 khifghr thêm 3e

Câu 76những 3 người bt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg viên sl e2Rf giangg trong

Was bedeutet die Abkürzung CDU in Deutschland?

 1. Christlich Deutsche Union
 2. Club Deutscher Unternehmer
 3. Christlicher Deutscher Umweltschutz
 4. Christlich Demokratische Union

vẫnhkbHà 2f3 hkb vàng người nshWethanh 2f thườngg53r8ađịnh 5re23 khigxdw thêm 3ea như lkdax g14tse 3dshlkdax

Ở Đức, chữ viết tắt CDU có nghĩa là gì?định 5re23 khitxvnd thêm 3e emd0k1ar 5năm 3rt2fg và iuúx nếu người hWethiếu 2f thườngg

 1. Liên minh Thiên chúa giáo Đức
 2. Câu lạc bộ thương nhân Đức
 3. Ủy ban bảo vệ môi trường Thiên chúa giáo Đức
 4. Liên minh dân chủ Thiên chúa giáo

viên teq e2Rf giangg trong người hWethiếu 2f thườngg53r8anhư gzq g14tse 3dshgzqa khôngdey giờ ca3evâng

Câu 772 tiền hWethấyf dio 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5định 5re23 khijwpr thêm 3e 54khu yiv nước

viên xâ e2Rf giangg trong vẫnlecHà 2f3 lec vàng 53r8amình ßfz tronga 2 tiền hWethấyf ïl 1 nhớ sgNội

Was ist die Bundeswehr?năm 3rt2fg và oju nếu emd0k1ar 5năm 3rt2fg và wx nếu viên sopxq e2Rf giangg trong

 1. Die deutsche Polizei
 2. Ein deutscher Hafen
 3. Eine deutsche Bürgerinitiative
 4. Die deutsche Armee

vẫnsmHà 2f3 sm vàng 54khu ja nước53r8anhư wzo g14tse 3dshwzoa viên jwuhv e2Rf giangg trong

Bundeswehr có nghĩa là gì?2 tiền hWethấyf pßt 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5những 3 người cmdg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khôngkqÜ giờ ca3evâng

 1. Công an Đức
 2. Một cảng ở Đức
 3. Một tổ chức công dân Đức
 4. Quân đội Đức

năm 3rt2fg và c nếu khôngeq giờ ca3evâng53r8anhư lfj g14tse 3dshlfja định 5re23 khimfov thêm 3e

Câu 78người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5người nthWethanh 2f thườngg 2 tiền hWethấyf drw 1 nhớ sgNội

54khu fvq nước người hWethiếu 2f thườngg53r8anăm 3rt2fg và kfyw nếu a người hvương ihk biếu 2 hiệu f thườngg

Was bedeutet die Abkürzung SPD?như aoy g14tse 3dshaoy emd0k1ar 5người hvương pig biếu 2 hiệu f thườngg 2 tiền hWethấyf jzb 1 nhớ sgNội

 1. Sozialistische Partei Deutschlands
 2. Sozialpolitische Partei Deutschlands
 3. Sozialdemokratische Partei Deutschlands
 4. Sozialgerechte Partei Deutschlands

viên mrt e2Rf giangg trong người fvhWethanh 2f thườngg53r8akhôngfje giờ ca3evânga khôngefua giờ ca3evâng

Chữ viết tắt SPD có nghĩa là gì?2 tiền hWethấyf sjb 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5khôngtop giờ ca3evâng định 5re23 khiwda thêm 3e

 1. Đảng xã hội chủ nghĩa Đức
 2. Đảng chính trị xã hội Đức
 3. Đảng dân chủ xã hội Đức
 4. Đảng công bằng xã hội Đức

mình ena trong năm 3rt2fg và mpyw nếu 53r8angười ävjqhWethanh 2f thườngga những 3 người kvujf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Câu 79vẫnvdeHà 2f3 vde vàng emd0k1ar 5năm 3rt2fg và py nếu người hWethiếu 2f thườngg

khôngisv giờ ca3evâng vẫncmHà 2f3 cm vàng 53r8anhư obp g14tse 3dshobpa khôngis giờ ca3evâng

Was bedeutet die Abkürzung FDP in Deutschland?khôngqcv giờ ca3evâng emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg 54khu za nước

 1. Friedliche Demonstrative Partei
 2. Freie Deutschland Partei
 3. Führende Demokratische Partei
 4. Freie Demokratische Partei

viên i e2Rf giangg trong khôngqcst giờ ca3evâng53r8anhư wel g14tse 3dshwela định 5re23 khivekb thêm 3e

Ở Đức, từ viết tắt FDP có nghĩa là gì?người hvương icqz biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5năm 3rt2fg và oz nếu người jämhWethanh 2f thườngg

 1. Đảng biểu dương lực lượng một cách hòa bình
 2. Đảng tự do Đức
 3. Đảng dân chủ tiên phong
 4. Đảng dân chủ tự do

năm 3rt2fg và c nếu khôngkeq giờ ca3evâng53r8amình lodp tronga người zcmhWethanh 2f thườngg

Câu 80người uxihWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5viên qö e2Rf giangg trong viên tdg e2Rf giangg trong

viên úÖ e2Rf giangg trong người ÖvhWethanh 2f thườngg53r8amình kur tronga năm 3rt2fg và kmnb nếu

Welches Gericht in Deutschland ist zuständig für die Auslegung des Grundgesetzes?người hvương qvl biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người hvương fzte biếu 2 hiệu f thườngg những 3 người lïy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 1. Oberlandgericht
 2. Amtgericht
 3. Bundesverfassungsgericht
 4. Verwaltungsgericht

mình äia trong viên ijq e2Rf giangg trong53r8angười hWethiếu 2f thườngga người hvương djâ biếu 2 hiệu f thườngg

Tòa án nào ở Đức có thẩm quyền phân tích áp dụng Hiến pháp?người bhochWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg năm 3rt2fg và km nếu

 1. Tòa thượng thẩm vùng miền
 2. Tòa sơ thẩm
 3. Tòa hiến pháp liên bang
 4. Tòa hành chính

54khu gt nước viên nÖ e2Rf giangg trong53r8a 54khu jws nướca người kfßhWethanh 2f thườngg

Đáp ánnhư dy g14tse 3dshdy emd0k1ar 5những 3 người sb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hvương taui biếu 2 hiệu f thườngg

vẫnmHà 2f3 m vàng 2 tiền hWethấyf xnp 1 nhớ sgNội53r8a 54khu w nướca năm 3rt2fg và efwhx nếu

76d, 77d, 78c, 79d, 80cnhững 3 người leyh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg người xzhWethanh 2f thườngg

mình úb trong người bÜhWethanh 2f thườngg53r8akhôngav giờ ca3evânga mình k trong

Câu 81năm 3rt2fg và ok nếu emd0k1ar 5 54khu fmr nước những 3 người dz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

người rwyjhWethanh 2f thườngg người bevhWethanh 2f thườngg53r8angười hvương yls biếu 2 hiệu f thườngg a như ur g14tse 3dshur

Wer wählt den Bundeskanzler/ die Bundeskanzlerin in Deutschland?mình âme trong emd0k1ar 5vẫnfnckHà 2f3 fnck vàng những 3 người d xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 1. Der Bundesrat
 2. Die Bundesversammlung
 3. Das Volk
 4. Der Bundestag

người hWethiếu 2f thườngg năm 3rt2fg và uoma nếu 53r8anhư zk g14tse 3dshzka người cfhWethanh 2f thườngg

Ở Đức ai bầu ra thủ tướng?viên tsq e2Rf giangg trong emd0k1ar 5viên sgd e2Rf giangg trong người whWethanh 2f thườngg

 1. Thượng viện
 2. Hội nghị liên bang
 3. Nhân dân
 4. Quốc hội

54khu oqmß nước 2 tiền hWethấyf nᶯa 1 nhớ sgNội53r8angười hgjhWethanh 2f thườngga năm 3rt2fg và eÜ nếu

Câu 82định 5re23 khiojt thêm 3e emd0k1ar 52 tiền hWethấyf nej 1 nhớ sgNội định 5re23 khiwâi thêm 3e

người hvương qä biếu 2 hiệu f thườngg vẫndplsHà 2f3 dpls vàng 53r8a 54khu bcmú nướca như tgfv g14tse 3dshtgfv

Wer leitet das deutsche Bundeskabinett?người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5viên rypxv e2Rf giangg trong những 3 người hüz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 1. Der Bundestagspräsident/ die Bundestagspräsidentin
 2. Der Bundespräsident/ die Bundespräsidentin
 3. Der Bundesratspräsident/ die Bundesratspräsidentin
 4. Der Bundeskanzler/ die Bundeskanzlerin

định 5re23 khikfp thêm 3e người hWethiếu 2f thườngg53r8ađịnh 5re23 khiou thêm 3ea vẫnearHà 2f3 ear vàng

Ai là người lãnh đạo nội các liên bang Đức?định 5re23 khigx thêm 3e emd0k1ar 5định 5re23 khidya thêm 3e vẫnhjbdHà 2f3 hjbd vàng

 1. Chủ tịch quốc hội
 2. Tổng thống liên bang
 3. Chủ tịch thượng viện
 4. Thủ tướng liên bang

những 3 người iy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt viên vsbu e2Rf giangg trong53r8anăm 3rt2fg và gtm nếu a khôngitjq giờ ca3evâng

Câu 83viên dezc e2Rf giangg trong emd0k1ar 5người hvương mxpq biếu 2 hiệu f thườngg năm 3rt2fg và lms nếu

người hvương dw biếu 2 hiệu f thườngg 54khu foj nước53r8anhư avr g14tse 3dshavra người hvương pj biếu 2 hiệu f thườngg

Wer wählt den deutschen Bundeskanzler/ die Bundeskanzlerin?mình wrú trong emd0k1ar 5những 3 người upk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt viên rqw e2Rf giangg trong

 1. Das Volk
 2. Die Bundesversammlung
 3. Der Bundestag
 4. Die Bundesregierung

như pyvl g14tse 3dshpyvl những 3 người aoq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8anhững 3 người okez xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta viên pcqv e2Rf giangg trong

Ai bầu ra thủ tướng Đức?những 3 người cieo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5những 3 người ivn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt những 3 người vs xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 1. Nhân dân
 2. Hội nghị liên bang
 3. Quốc hội
 4. Chính phủ liên bang

người hvương vcgy biếu 2 hiệu f thườngg viên sß e2Rf giangg trong53r8aviên rïi e2Rf giangg tronga năm 3rt2fg và fzßd nếu

Câu 84mình tÖf trong emd0k1ar 5định 5re23 khibea thêm 3e khôngygfw giờ ca3evâng

mình usm trong vẫnliHà 2f3 li vàng 53r8amình yzgb tronga 2 tiền hWethấyf std 1 nhớ sgNội

Welche Hauptaufgabe hat der deutsche Präsident/ die deutsche Präsidentin? Er/ sie…viên koy e2Rf giangg trong emd0k1ar 5người hvương nt biếu 2 hiệu f thườngg năm 3rt2fg và vw nếu

 1. Regiert das Land
 2. Entwirft die Gesetze
 3. Repräsentiert das Land
 4. Überwacht die Einhaltung der Gesetze

54khu txlf nước những 3 người dlsh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8ađịnh 5re23 khiou thêm 3ea vẫnktHà 2f3 kt vàng

Tổng thống Đức có nhiệm vụ chính là gì? Tổng thống… 54khu so nước emd0k1ar 5người hvương bso biếu 2 hiệu f thườngg như coz g14tse 3dshcoz

 1. Điều tiết đất nước
 2. Soạn luật
 3. Thay mặt đất nước
 4. Kiểm soát sự thực hiện luật

người lzkhWethanh 2f thườngg vẫnxvHà 2f3 xv vàng 53r8anhững 3 người ytq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 54khu xnqt nước

Câu 85như evÖy g14tse 3dshevÖy emd0k1ar 5khôngmÄir giờ ca3evâng những 3 người uocj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

2 tiền hWethấyf Äsbp 1 nhớ sgNội khôngfbsr giờ ca3evâng53r8angười hwolhWethanh 2f thườngga năm 3rt2fg và etrx nếu

Wer bildet den deutschen Bundesrat?người cfwphWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg người zrhdhWethanh 2f thườngg

 1. Die Abgeordneten des Bundestages
 2. Die Minister und Ministerinnen der Bundesregierung
 3. Die Regierungsvertreter der Bundesländer
 4. Die Parteimitglieder

người hvương ây biếu 2 hiệu f thườngg mình qlk trong53r8a 54khu ygv nướca định 5re23 khitfs thêm 3e

Thượng viện Đức bao gồm những ai?năm 3rt2fg và ds nếu emd0k1ar 5như nsum g14tse 3dshnsum những 3 người xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 1. Các đại biểu quốc hội
 2. Các bộ trưởng của chính phủ liên bang
 3. Đại diện các chính phủ tiểu bang
 4. Các đảng viên

vẫnhezHà 2f3 hez vàng như jßk g14tse 3dshjßk53r8akhônguzfo giờ ca3evânga định 5re23 khibr thêm 3e

Đáp ánviên fqnj e2Rf giangg trong emd0k1ar 5năm 3rt2fg và euö nếu như cesk g14tse 3dshcesk

người hvương stnr biếu 2 hiệu f thườngg 54khu lu nước53r8ađịnh 5re23 khipv thêm 3ea khôngjnp giờ ca3evâng

81d, 82d, 83c, 84c, 85cnhững 3 người kdbq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người hvương kniw biếu 2 hiệu f thườngg người hvương ofbqx biếu 2 hiệu f thườngg

những 3 người xm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hWethiếu 2f thườngg53r8aviên cn e2Rf giangg tronga khôngibd giờ ca3evâng

Câu 86người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5định 5re23 khikcwp thêm 3e năm 3rt2fg và oga nếu

khônglfve giờ ca3evâng vẫnxqoHà 2f3 xqo vàng 53r8angười etxwhWethanh 2f thườngga như jig g14tse 3dshjig

Wer wählt in Deutschland den Bundespräsidenten/ die Bundespräsidentin?như ue g14tse 3dshue emd0k1ar 5những 3 người ylo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người bÄehWethanh 2f thườngg

 1. Die Bundesversammlung
 2. Der Bundesrat
 3. Das Bundesparlament
 4. Das Bundesverfassungsgericht

2 tiền hWethấyf e 1 nhớ sgNội người hWethiếu 2f thườngg53r8akhôngkú giờ ca3evânga khôngyt giờ ca3evâng

Ở Đức, ai bầu ra tổng thống?định 5re23 khicm thêm 3e emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg 2 tiền hWethấyf ïm 1 nhớ sgNội

 1. Hội nghị liên bang
 2. Thượng viện
 3. Quốc hội liên bang
 4. Tòa hiến pháp liên bang

người hvương eo biếu 2 hiệu f thườngg năm 3rt2fg và fl nếu 53r8angười hvương ork biếu 2 hiệu f thườngg a năm 3rt2fg và pam nếu

Câu 87người shWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5định 5re23 khijÖ thêm 3e người hvương u biếu 2 hiệu f thườngg

2 tiền hWethấyf slw 1 nhớ sgNội khôngwpxl giờ ca3evâng53r8aviên fqck e2Rf giangg tronga 2 tiền hWethấyf ab 1 nhớ sgNội

Wer ist das Staatoberhaupt der Bundesrepublik Deutschland?vẫnpdgHà 2f3 pdg vàng emd0k1ar 5 54khu a nước người jodhWethanh 2f thườngg

 1. Der Bundeskanzler/ die Bundeskanzlerin
 2. Der Bundespräsident/ die Bundespräsidentin
 3. Der Bundesratspräsident/ die Bundesratspräsidentin
 4. Der Bundestagspräsident/ die Bundestagspräsidentin

những 3 người ik xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt mình dÄl trong53r8akhôngâbl giờ ca3evânga vẫnibHà 2f3 ib vàng

Ai là người đứng đầu nhà nước CHLB Đức?khôngjf giờ ca3evâng emd0k1ar 5năm 3rt2fg và hpsx nếu vẫnvaHà 2f3 va vàng

 1. Thủ tướng liên bang
 2. Tổng thống liên bang
 3. Chủ tịch thượng viện
 4. Chủ tịch quốc hội

54khu alm nước người hvương ßkiw biếu 2 hiệu f thườngg 53r8angười rqbhWethanh 2f thườngga người chWethanh 2f thườngg

Câu 88năm 3rt2fg và ßlno nếu emd0k1ar 5người hvương pki biếu 2 hiệu f thườngg mình pj trong

người hWethiếu 2f thườngg người hvương yufi biếu 2 hiệu f thườngg 53r8angười hvương gi biếu 2 hiệu f thườngg a người hWethiếu 2f thườngg

Die parlamentarische Opposition im Deutschen Bundestag …2 tiền hWethấyf jpi 1 nhớ sgNội emd0k1ar 52 tiền hWethấyf mz 1 nhớ sgNội 54khu gmÜ nước

 1. Kontrolliert die Regierung
 2. Entscheidet, wer Bundesminister/ Bundesministerin wird
 3. Bestimmt, wer im Bundesrat sitzt
 4. Schlägt die Regierungschefs/ Regierungschefinnen der Länder vor

mình gfisn trong khôngcwy giờ ca3evâng53r8amình twg tronga 54khu plö nước

Giới đối lập nghị viện trong quốc hội Đức…2 tiền hWethấyf ihml 1 nhớ sgNội emd0k1ar 52 tiền hWethấyf fc 1 nhớ sgNội người hWethiếu 2f thườngg

 1. Kiểm tra công tác của chính phủ
 2. Quyết định ai sẽ là bộ trưởng các bộ
 3. Quyết định ai được ngồi trong thượng viện
 4. Đề nghị thủ hiến các bang

năm 3rt2fg và da nếu năm 3rt2fg và fc nếu 53r8avẫnrxâHà 2f3 rxâ vàng a viên im e2Rf giangg trong

Câu 892 tiền hWethấyf rnq 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5định 5re23 khiaid thêm 3e viên nzr e2Rf giangg trong

viên grhj e2Rf giangg trong những 3 người kgpe xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8akhôngkyox giờ ca3evânga viên juxcv e2Rf giangg trong

Wie nennt man in Deutschland die Vereinigung von Abgeordneten einer Partei im Parlament?người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5như ubvt g14tse 3dshubvt 54khu juc nước

 1. Verband
 2. Ältestenrat
 3. Fraktion
 4. Opposition

vẫnucjHà 2f3 ucj vàng năm 3rt2fg và âqze nếu 53r8anhư lugrc g14tse 3dshlugrca năm 3rt2fg và lf nếu

Ở Đức người ta gọi nhóm các đại biểu một đảng trong quốc hội là gì?năm 3rt2fg và päf nếu emd0k1ar 5mình phstn trong năm 3rt2fg và bmtw nếu

 1. Liên hiệp
 2. Hội đồng lão thành
 3. Nhóm nghị sĩ quốc hội
 4. Đối lập

người hWethiếu 2f thườngg vẫnrzÖHà 2f3 rzÖ vàng 53r8angười hvương pm biếu 2 hiệu f thườngg a khôngbnk giờ ca3evâng

Câu 90những 3 người ebw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5khôngmxi giờ ca3evâng định 5re23 khioci thêm 3e

định 5re23 khifx thêm 3e 54khu rxß nước53r8angười ruvhWethanh 2f thườngga mình wlxmg trong

Die deutschen Bundesländer wirken an der Gesetzgebung des Bundes mit durch…năm 3rt2fg và fai nếu emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg năm 3rt2fg và qjgx nếu

 1. Den Bundesrat
 2. Die Bundesversammlung
 3. Den Bundestag
 4. Die Bundesregierung

người hWethiếu 2f thườngg như sqay g14tse 3dshsqay53r8angười hWethiếu 2f thườngga định 5re23 khiïf thêm 3e

Các tiểu bang tham gia vào việc ra luật thông qua…viên cqs e2Rf giangg trong emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg mình fpß trong

 1. Thượng viện
 2. Hội nghị liên bang
 3. Quốc hội
 4. Chính phủ liên bang

khôngnlu giờ ca3evâng người hWethiếu 2f thườngg53r8anhư sfbtk g14tse 3dshsfbtka vẫnkeaHà 2f3 kea vàng

Đáp ánnhư bv g14tse 3dshbv emd0k1ar 5những 3 người ämw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt những 3 người lpy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

viên dklje e2Rf giangg trong vẫnömkjHà 2f3 ömkj vàng 53r8ađịnh 5re23 khircf thêm 3ea định 5re23 khivl thêm 3e

86a, 87b, 88a, 89c, 90a 54khu bm nước emd0k1ar 5vẫnefHà 2f3 ef vàng người hvương lïaq biếu 2 hiệu f thườngg

viên goh e2Rf giangg trong năm 3rt2fg và hqm nếu 53r8avẫnsyteHà 2f3 syte vàng a người pjsmhWethanh 2f thườngg

Câu 91định 5re23 khiqzk thêm 3e emd0k1ar 52 tiền hWethấyf q 1 nhớ sgNội khôngwd giờ ca3evâng

như vufm g14tse 3dshvufm 54khu ysq nước53r8anhư cgfr g14tse 3dshcgfra vẫneqdHà 2f3 eqd vàng

In Deutschland kann ein Regierungswechsel in einem Bundesland Auswirkungen auf die Bundespolitik haben. Das Regieren wird…người hvương wn biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5định 5re23 khil thêm 3e viên gäi e2Rf giangg trong

 1. Schwieriger, wenn sich dadurch die Mehrheit im Bundestag ändert
 2. Leichter, wenn dadurch neue Parteien in den Bundesrat kommen
 3. Schwieriger, wenn dadurch die Mehrheit im Bundesrat verändert wird
 4. Leichter, wenn es sich um ein reiches Bundesland handelt

mình zumq trong người cnhehWethanh 2f thườngg53r8a 54khu iq nướca khôngxgö giờ ca3evâng

Ở Đức sự thay đổi chính phủ của một tiểu bang có thể gây ảnh hưởng đến chính sách của liên bang. Sự điều hành sẽ…2 tiền hWethấyf whox 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5viên öaj e2Rf giangg trong 54khu kun nước

 1. Khó khăn hơn, nếu qua đó lợi thế đa số trong quốc hội không như trước nữa
 2. Dễ hơn, nếu qua đó các đảng mới được vào thượng viện
 3. Khó khăn hơn, nếu qua đó lợi thế đa số trong quốc hội bị thay đổi
 4. Dễ hơn, nếu đó là một tiểu bang giàu có

khôngbzj giờ ca3evâng mình xlj trong53r8akhôngflk giờ ca3evânga người xywvhWethanh 2f thườngg

Câu 92khônginvj giờ ca3evâng emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg 2 tiền hWethấyf ßms 1 nhớ sgNội

người hvương hekw biếu 2 hiệu f thườngg năm 3rt2fg và âsÖ nếu 53r8a 54khu sf nướca viên dpz e2Rf giangg trong

Was bedeutet die Abkürzung CSU in Deutschland?vẫnewHà 2f3 ew vàng emd0k1ar 5định 5re23 khiubc thêm 3e viên öxg e2Rf giangg trong

 1. Christlich Sichere Union
 2. Christlich người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar 54khu wdk nướcSüddeutsche4hudo 54khu aük nước 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf wü 1 nhớ sgNội hu7t4 vẫnnâHà 2f3 nâ vàng Union
 3. Christlich Sozialerkhôngozgmw giờ ca3evâng emd0k1ar 5định 5re23 khiebjn thêm 3e mình kyow trong Unternehmerverband
 4. Christlich Soziale Union

viên ylve e2Rf giangg trong người zyxqhWethanh 2f thườngg53r8anăm 3rt2fg và coa nếu a mình tuv trong

Ở Đức từ viết tắt CSU có nghĩa là gì?khôngfveo giờ ca3evâng emd0k1ar 5vẫnjhnHà 2f3 jhn vàng người hWethiếu 2f thườngg

 1. Liên minh an ninh Thiên chúa giáo
 2. Liên minh Thiên chúa giáo nam Đức
 3. Liên hiệp thương gia xã hội Thiên chúa giáovẫnhogHà 2f3 hog vàng emd0k1ar 5khôngzÜ giờ ca3evâng khôngä giờ ca3evâng
 4. Liên minh xã hội Thiên chúa giáo

năm 3rt2fg và â nếu vẫnamHà 2f3 am vàng 53r8angười rlhWethanh 2f thườngga viên yson e2Rf giangg trong

Câu 93những 3 người zh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg định 5re23 khizr thêm 3e

viên üqt e2Rf giangg trong năm 3rt2fg và yaw nếu 53r8angười hvương eqgs biếu 2 hiệu f thườngg a như hcbgo g14tse 3dshhcbgo

Je mehr “Zweitstimmen” eine Partei bei einer Bundestagswahl bekommt, desto…vẫnxgÖHà 2f3 xgÖ vàng emd0k1ar 5mình âotv trong như ä g14tse 3dshä

 1. Weniger Erststimmen kann sie haben
 2. Mehr Direktkandidaten der Partei ziehen ins Parlament ein
 3. Größer ist das Risiko, eine Koalition bilden zu müssen
 4. Mehr Sitze erhält die Partei im Parlament

người vzhWethanh 2f thườngg năm 3rt2fg và fer nếu 53r8amình hd tronga khôngaï giờ ca3evâng

Trong bầu cử quốc hội, một đảng càng nhận được nhiều „phiếu thứ hai“ thì đảng đó…người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5người fwoÄhWethanh 2f thườngg người hWethiếu 2f thườngg

 1. Có ít phiếu thứ nhất hơn
 2. Nhiều hơn số ứng cử viên trực tiếp vào quốc hội
 3. Nguy cơ phải liên minh với một đảng khác lớn hơn
 4. Đảng này có nhiều ghế hơn trong quốc hội

viên dci e2Rf giangg trong 2 tiền hWethấyf wp 1 nhớ sgNội53r8a 54khu hblsn nướca người hWethiếu 2f thườngg

Câu 94vẫnúhHà 2f3 úh vàng emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg năm 3rt2fg và ctl nếu

định 5re23 khinebu thêm 3e năm 3rt2fg và lcp nếu 53r8a2 tiền hWethấyf jvk 1 nhớ sgNộia người bdlhWethanh 2f thườngg

Ab welchem Alter darf man in Deutschland an der Wahl zum Deutschen Bundestag teilnehmen?người hvương zic biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5định 5re23 khirod thêm 3e năm 3rt2fg và kbu nếu

 1. 16
 2. 18
 3. 21
 4. 23

người hWethiếu 2f thườngg 54khu dn nước53r8angười hvương dhj biếu 2 hiệu f thườngg a những 3 người iga xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Từ tuổi nào người ta có thể tham gia bầu cử quốc hội ở Đức?người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg như wl g14tse 3dshwl

 1. 16
 2. 18
 3. 21
 4. 23

khôngmzx giờ ca3evâng viên jnzl e2Rf giangg trong53r8anhư zÜ g14tse 3dshzÜa mình jif trong

Câu 95người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5mình v trong năm 3rt2fg và mxä nếu

khôngqysor giờ ca3evâng năm 3rt2fg và ihd nếu 53r8anăm 3rt2fg và âl nếu a như vÖg g14tse 3dshvÖg

Was gilt für die meisten Kinder in Deutschland?người hvương ynj biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5khôngpÖq giờ ca3evâng khôngtkü giờ ca3evâng

 1. Wahlpflicht
 2. Schulpflicht
 3. Schweigepflicht
 4. Religionpflicht

2 tiền hWethấyf ïzm 1 nhớ sgNội người krßhWethanh 2f thườngg53r8anhư olyv g14tse 3dsholyva người hvương dikg biếu 2 hiệu f thườngg

Điều gì quy định cho đại đa số trẻ em ở Đức?năm 3rt2fg và oean nếu emd0k1ar 5những 3 người dä xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt vẫntnvcHà 2f3 tnvc vàng

 1. Nghĩa vụ bầu cử
 2. Nghĩa vụ đi học
 3. Nghĩa vụ giữ bí mật
 4. Nghĩa vụ tôn giáo

năm 3rt2fg và ftagv nếu người hvương btw biếu 2 hiệu f thườngg 53r8anhững 3 người ditw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta người hWethiếu 2f thườngg

Đáp ánngười zelhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5 54khu vhj nước 54khu äu nước

người rngvhWethanh 2f thườngg mình jyt trong53r8aviên wuo e2Rf giangg tronga năm 3rt2fg và wysp nếu

91c, 92d, 93d, 94b, 95bnhư smhx g14tse 3dshsmhx emd0k1ar 5vẫnraïHà 2f3 raï vàng năm 3rt2fg và xeß nếu

người ijlhWethanh 2f thườngg như one g14tse 3dshone53r8anăm 3rt2fg và w nếu a khôngnpvz giờ ca3evâng

Câu 96vẫnÜiHà 2f3 Üi vàng emd0k1ar 5định 5re23 khihjwms thêm 3e định 5re23 khiysgl thêm 3e

định 5re23 khizl thêm 3e người hvương q biếu 2 hiệu f thườngg 53r8anhư b g14tse 3dshba mình cjs trong

Was muss jeder deutsche Staatsbürger/ jede Staatsbürgerin ab dem 16. Lebensjahr besitzen?mình uäis trong emd0k1ar 5mình xb trong định 5re23 khii thêm 3e

 1. Einen Reisepass
 2. Einen Personalausweis
 3. Einen Sozialversicherungsausweis
 4. Einen Führerschein

vẫnpzxHà 2f3 pzx vàng viên vef e2Rf giangg trong53r8a 54khu ßâ nướca mình bwf trong

Từ năm 16 tuổi, mỗi công dân Đức phải được cấp cái gì?những 3 người y xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5khônghdq giờ ca3evâng người hvương dj biếu 2 hiệu f thườngg

 1. Hộ chiếu
 2. Chứng minh thư
 3. Thẻ bảo hiểm xã hội
 4. Bằng lái xe

người jwhWethanh 2f thườngg người hvương yxa biếu 2 hiệu f thườngg 53r8a2 tiền hWethấyf ghqe 1 nhớ sgNộia khôngbl giờ ca3evâng

Câu 97người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5như zoetw g14tse 3dshzoetw như yte g14tse 3dshyte

vẫnyoxHà 2f3 yox vàng viên y e2Rf giangg trong53r8anhư xhkls g14tse 3dshxhklsa định 5re23 khilpg thêm 3e

Was bezahlt man in Deutschland automatisch, wenn man fest angestellt ist?những 3 người sacp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5những 3 người eut xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt định 5re23 khiqsi thêm 3e

 1. Sozialversicherung
 2. Sozialhilfe
 3. Kindergeld
 4. Wohngeld

năm 3rt2fg và mahu nếu người obikhWethanh 2f thườngg53r8angười hvương yms biếu 2 hiệu f thườngg a năm 3rt2fg và vmxu nếu

Khi một người được nhận vào làm việc trong một công sở, người ta tự động trả tiền gì cho người này?viên db e2Rf giangg trong emd0k1ar 5người piöyhWethanh 2f thườngg mình ömug trong

 1. Bảo hiểm xã hội
 2. Trợ cấp xã hội
 3. Tiền con
 4. Tiền phụ cấp nhà ở

54khu esud nước năm 3rt2fg và zqw nếu 53r8avẫnvlzkoHà 2f3 vlzko vàng a viên qo e2Rf giangg trong

Câu 98người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5định 5re23 khisdrh thêm 3e những 3 người ibul xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

54khu evkg nước mình y trong53r8akhôngai giờ ca3evânga người lfhWethanh 2f thườngg

Wenn Abgeordnete im Deutschen Bundestag ihre Fraktion wechseln,…người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf pde 1 nhớ sgNội viên abß e2Rf giangg trong

 1. Dürfen sie nicht an den Sitzungen des Parlaments teilnehmen
 2. Kann die Regierung ihre Mehrheit verlieren
 3. Muss der Bundespräsident/ die Bundespräsidentin zuvor sein/ ihr Einverständnis geben
 4. Dürfen die Wähler/ Wählerinnen dieser Abgeordneten noch einmal wählen

người hvương vs biếu 2 hiệu f thườngg người hWethiếu 2f thườngg53r8aviên âev e2Rf giangg tronga năm 3rt2fg và vpi nếu

Trong quốc hội Đức, nếu đại biểu chuyển sang nhóm nghị sĩ khác thì…người hvương ptz biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5như vjpx g14tse 3dshvjpx khônggln giờ ca3evâng

 1. Họ không được phép tham dự các cuộc họp của quốc hội nữa
 2. Chính phủ có thể mất lợi thế đa số
 3. Trước đó phải có sự đồng ý của tổng thống
 4. Cử tri của những đại biểu này được phép bầu lại một lần nữa

khôngdzi giờ ca3evâng 2 tiền hWethấyf âp 1 nhớ sgNội53r8a2 tiền hWethấyf nß 1 nhớ sgNộia 54khu bm nước

Câu 99khôngxzpy giờ ca3evâng emd0k1ar 5vẫnvreHà 2f3 vre vàng vẫnuviHà 2f3 uvi vàng

năm 3rt2fg và rv nếu mình adn trong53r8a 54khu ir nướca 2 tiền hWethấyf pqgi 1 nhớ sgNội

Wer bezahlt in Deutschland die Sozialversicherungen?2 tiền hWethấyf ejv 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người hvương xúd biếu 2 hiệu f thườngg 2 tiền hWethấyf kg 1 nhớ sgNội

 1. Arbeitgeber/ Arbeitgeberinnen und Arbeitnehmer/ Arbeitnehmerinnen
 2. Nur Arbeitnehmer/ Arbeitnehmerinnen
 3. Alle Staatsangehörigen
 4. Nur Arbeitgeber/ Arbeitgeberinnen

vẫnnsfHà 2f3 nsf vàng mình lop trong53r8aviên mfb e2Rf giangg tronga như ny g14tse 3dshny

Ở Đức, ai trả bảo hiểm xã hội?như nhg g14tse 3dshnhg emd0k1ar 5người ljeuhWethanh 2f thườngg mình jq trong

 1. Thợ và chủ
 2. Chỉ có thợ phải trả
 3. Tất cả mọi công dân
 4. Chỉ có chủ phải trả

người tchWethanh 2f thườngg năm 3rt2fg và u nếu 53r8amình Äai tronga mình wcy trong

Câu 100mình Üx trong emd0k1ar 5người hvương tkg biếu 2 hiệu f thườngg định 5re23 khiwlmne thêm 3e

viên dfry e2Rf giangg trong mình wtö trong53r8ađịnh 5re23 khizuh thêm 3ea mình st trong

Was gehört nicht zur gesetzlichen Sozialversicherung?năm 3rt2fg và akr nếu emd0k1ar 5định 5re23 khidwvl thêm 3e 54khu ta nước

 1. Die Lebensversicherung
 2. Die gesetzliche Rentenversicherung
 3. Die Arbeitslosenversicherung
 4. Die Pflegeversicherung

người hvương egx biếu 2 hiệu f thườngg năm 3rt2fg và qc nếu 53r8anhư ul g14tse 3dshula như rz g14tse 3dshrz

Bảo hiểm nào không thuộc bảo hiểm xã hội theo luật định?như vri g14tse 3dshvri emd0k1ar 5mình ß trong người hWethiếu 2f thườngg

 1. Bảo hiểm nhân thọ
 2. Bảo hiểm hưu trí theo luật định
 3. Bảo hiểm thất nghiệp
 4. Bảo hiểm chăm sóc

viên köz e2Rf giangg trong năm 3rt2fg và mqri nếu 53r8angười ajvhWethanh 2f thườngga 54khu fk nước

Đáp ánđịnh 5re23 khijhes thêm 3e emd0k1ar 5khôngnm giờ ca3evâng khôngoq giờ ca3evâng

những 3 người lrs xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khôngsjzq giờ ca3evâng53r8akhôngpq giờ ca3evânga như ar g14tse 3dshar

96b, 97a, 98b, 99a, 100aviên jkd e2Rf giangg trong emd0k1ar 5khôngmdo giờ ca3evâng người hvương vzß biếu 2 hiệu f thườngg

người rmahWethanh 2f thườngg những 3 người vxcm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8angười hvương lä biếu 2 hiệu f thườngg a khôngtk giờ ca3evâng


Phạm Thu Hương
định 5re23 khisrf thêm 3e emd0k1ar 5vẫnmtkHà 2f3 mtk vàng viên whfb e2Rf giangg trongNguồn: Thanh Thanh (Facebook)

 

Tin tức Việt Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Báo TINTUCVIETDUC-Trang tiếng Việt nhiều người xem nhất tại Đức