Thông tin thị thực

Những yêu cầu bắt buộc về thị thực và hướng dẫn

Những yêu cầu bắt buộc về thị thực và hướng dẫn

Việc đi lại giữa Ðức và Việt Nam bắt buộc phải có thị thực. Do vậy tất cả các công dân Việt Nam muốn nhập cảnh vào Ðức phải có thị thực.